De Amerikaans-Nederlandsche luchtvaartbesprekingen mislukt De Gaulle niet naar Algiers Jaccoud schuldig bevonden HET WEER ZON-en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Donderdag 4 februari I960. tfsT'altijd smeuïg} 'linderlicht smeer» tan smaak, van zuiver plant» 'en, de allerfijnste Toch kost Rama ;ewonc margarine, leer voor U w geld»^ proef nul - - 1 lig in het gebruik. voor het aantal n de binnenzijde aangegeven. is in rubber op- oor trillings vrij. electrische koffie- ir voor 3000 waar- Woccona 10punten heezakjcs 4 punten frankering bij abonnement: Terneuzen. ntrecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 utroimmmer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 5 FEBRUARI I960 16e Jaargang Nr 4901 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 et; minimum pa» advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handela- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adna Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 au* COMMENTAAR PRESIDENT-DIRECTEUR K.L. M. De president-directeur van de K. L. M., de hcei I. A. Aler gaf desgevraagd de volgende commentaar op het bericht van het mis lukken der luchtvaartonderhandclingen tussen de Amerikaanse en Nederlandse delegaties te Washington: „De beslissing van de regering van de Verenigde Stalen om op dit ogenblik opnieuw toestemming te weigeren een snelle Neder landse lucbtverbinding tussen Californië en Europa te exploiteren, is een moeilijk te aanvaarden realiteit". Eens te meer blijkt", aldus de heer Aler, „dat de Amerikaanse luehtvaartpolitiek geïnspireerd wordt door protectionisme, dat geheel vreemd is aan het algemene streven van de Ver. Staten naar vrijheid van economische betrek kingen en het recht doen wedervaren aan het principe van vrije concurrentie. Was in 1957 het weigeren van het verzoek van Neder land tot het verkrijgen van landingsrechten aan de Westkust ran de Verenigde Staten reeds onbegrijpelijk gezien de redelijkheid er van, thans krijgt die weigering daarenboven nog het karakter van discriminatie tegen Nederland, omdat zoals bekend aan vele andere luchtvaartmaatschappijen wel rechten op de Westkust zijn toege kend. Het weigeren van rechten aan Nederland kan niet anders worden geïnterpreteerd dan een straf voor het feit dat wij geogra fisch gesproken een klein land zijn". Liberale luehtvaartpolitiek Voortgaande zeide de presi dent-directeur van de K. L. M.: „Het Koninkrijk der Nederlan den voert een volstrekt liberale luehtvaartpolitiek. Alle Ameri kaanse maatschappijen, die daar toe de wens te kennen geven, kunnen het Nederlandse grond gebied met hun diensten bestrij ken. maar Nederland heeft nu eenmaal op dit punt minder mo gelijkheden dan de Verenigde Staten. Gezien het feit dat in het algemeen het verlenen van dien sten en in dit geval in het bij zonder het verlenen van diensten op het gebied van luchttransport, een typisch Nederlandse activi teit is, vormt de houding van de Amerikaanse regering een bij zonder ernstige bedreiging van onze traditionele economische activiteiten. Daarenboven vormt zij een ernstige belemmering voor de vrije ontwikkeling van de luchtvaart en betekent zij dat de eisen van het reizende pu bliek hierdoor in verdrukking komen. Niet het hoofd in de schoot „De betreurenswaardige afloop van de besprekingen te Washing ton", aldus de heer Aler, „bete kent geenszins dat de K. L. M. ten aanzien van de rechten op de Westkust van Amerika het hoofd in de schoot legt. De argumen ten die de Nederlandse delegatie in Washington onder leiding van staatssecretaris Stijkel zo duide lijk en krachtig naar voren heeft gebracht en die door minister Luns bij voortduring in het inter nationale overleg worden gehan teerd alsmede de volkomen rede lijkheid van die argumenten, kunnen niet nalaten de regering van de Verenigde Staten in de nabije toekomst te overtuigen. De K.L.M. is ervan overtuigd dat evenals in het verleden is gebeurd de Nederlandse regering dit streven van de K. L. M. zal steunen met alle argumenten die bij liet voeren van zodanige on derhandelingen noodzakelijk zijn Het meet dan nok worden ver wacht dat de regering der Ver enigde Staten zal inzien hoezeer de politieke ep economische lip. trekkingen tussen tieide landen worden geschaad en de publieke opinie hier te lande wordt ver ontrust door de weigering van het verzoek, welks inwilliging voor de K. L. 51. van essentieel belang is, terwijl de w eigering daarvan de Verenigde Staten geen aanwijsbaar voordeel op levert", zo besloot de heer Aler zijn commentaar. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft gisteren des gevraagd meegedeeld dat het te betreuren is dat de Verenigde Staten weinig ot geen begrip schijnen te hebben voor de ge rechtvaardigde wensen op lucht vaartgebied van Nederland, om dat de K. L. M. in het volksbe wustzijn nu eenmaal een bijzon dere plaats inneemt. Gelukkig is. zo voegde de woordvoerder eraan toe, de deur voor de toekomst niet definitief gesloten. STAATSSECRETARIS STIJKEL BESCHULDIGT DE VER. STATEN VAN DISCRIMINATIE JEGENS NEDERLAND De staatssecretaris van Ver keer en Waterstaat, E. G. Stijkel, heeft donderdag te Washington de Verenigde Staten beschuldigd van een volledige discriminatie jegens Nederland. Hij leverde commentaar op de luchtvaart- onderhandelingen tussen Neder land en de Verenigde Staten die van Nederlandse zijde tot doel hadden landingsrechten voor de K. L. 51. in Los Angeles te ver krijgen. De heer Stijkel verklaarde dat bij de afwijzing door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van het Nederlands verzoek om lan dingsrechten „zeer ernstig" nam en dat deze weigering niet bijdroeg tot een verbetering van het begrip tussen Neder land en de V. S. De staatssecretaris verklaarde verder tijdens een persconfe rentie in een hotel te Washing- m dat het voor de Amerikaan se delegatie tijdens de onder handelingen enigszins moeilijk was geweest om de redenen voor haar weigering van het Nederlandse verzoek' te geven. Dp v. S. hebben zich voorna melijk beroepen op het argu ment dat de V. S. wat het ver lenen van landingsrechten be treft de politiek volgen dat de wederzijdse voordelen in een billijke verhouding tot elkaar moeten staan en da.t de voor delen die Nederland krachtens het tweezijdige verdrag van 1997 verkreeg, reeds aanzienlijk waren. In de ogen der Nederlandse delegatie verleent het verdrag in kwestie veel meer rechten aan de V. S. dan aan Nederland, zo vervolgde de heer Stijkel. Hij voegde eraan toe dat hij Let overleg tussen beide landen niet als geëindigd beschouwt en dat hij rich het recht voorbe houdt deze op een gegeven ogenblik dat hij niet nader aanduidde te heropenen. Het Deense schip „Inge Toft" wordt gelost De rederij van het Deense schip „Inge Toft", dat al acht maanden te Port Said aan de ketting' ligt, heeft donderdag bevestigd de kapitein van het schip. Schultz, opdracht te heb ben gegeven de lading te los sen. De" Egyptische autoriteiten hadden de „Inge Toft" door vaart door het Suezkanaal belet en het schip aan de ket ting gelegd omdat het Israëli sche goederen aan boord had. De rederij, Jutlandia, is tot het besluit overgegaan om de „Inge Toft" in staat te stellen de reis voort te zetten. De vertegenwoordigers van de maatschappij te Port Said hebben gezegd dat de voor waarde is gesteld dal de voorwaarde is gesteld dat de Egyptenaren het lossen zullen betalen. Een antwoord wordt niet voor zaterdag verwacht. GIFTEN VOOR KERKBOUWACTIES H. M. de Koningin heeft woens dag giften geschonken ten be hoeve van de Kerkbouwakties van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerken, de Gereformeerde Ker ken. de Doopsgezinde Broeder schap en dc Remonsti'antse Broe derschap. Aldus deelt de Rijks voorlichtingsdienst mede. DUITSE VRACHTBOOT IN DE OOSTZEE GEZONKEN Na aanvaring met Russisch schip Het Russische s.s. „Strelna" van 1.945 ton heeft in de nacht van woensdag op donderdag 22 opvarenden opgepikt van >'e Duitse vrachtboot „Carsten Witt", dat in de Oostzee tussen het eiland Bornholm en Zuid- Zweden is gezonken. De gezag voerder wordt vermist. Omstreeks middernacht liet 't 1.445 ton metende Duitse schip dat in 1943 in Nederland werd gebouwd, weten dat het zinkende was en dat de bemanning in de sleepboten ging. Een Deense red dingsboot en vijf schepen, waar onder de Britse iankboot „Bri tish Sportsman", spoedden zich naar de opgegeven positie, maar zij vonden geen spoor van de vrachtboot en zi.in opvarenden. Later meldde 't Russische schip, dat het de bemanning had opge pikt. Het was niet bekend of de gezagvoerder van de „Carsten Witt" met zijn schip ten onder is gegaan of dat hij later is ver dwenen. .V- Oorlogsgevaar dat nog steeds op de loer ligt De mijnopruimingsdienst van de Koninklijke Marine in Den Helder heeft woensdag enige z.g. antennezeemijnen opge ruimd, welke dinsdag door een arbeider voor de Hondsbossche Zeewering waren waargenomen toen de waterstand, tengevolge van de oostenwind, bijzonder laag was. Deze, uit veiligheidsoverwegin gen van grote afstand gemaak te foto, toond het uit zee hijsen van één van de verroeste helse machines. Aan de werkzaam heden namen ook kikvorsman- nen van de marine deel. SOUSTELLE UIT REGERING Generaal De Gaulle heeft volgens ambtenaren op het Elysee zijn voorgenomen bezoek aan Algerije, dat heden zou beginnen, uitge steld. In Algiers neemt men aan dat het uitstel twee weken zal zijn. Naar AFP meldt maakt Soustelle, minister voor Sahara-zaken en atoomaangelegenheden, niet langer deel uit van de regering. Het ontslag van Soustelle viel gisterochtend in een onderhoud van de minister met president De Gaulle. In Parijse politieke kringen gelooft men dat Soustelle zal worden opgevolgd door de minis ter van Defensie, Guillaumat, voor wie Jules Antonini, de 57- jarige secretaris-generaal van de genationaliseerde Franse spoor wegen en een oud-verzetsstrijder in de plaats zou komen. Uit betrouwbare bron te Parijs is vernomen dat Pierre Mesmer. oud-hoge commissaris van Frankrijk te Dakar, Guillaumat als minister van Defensie zal ver vangen. Jacques Soustelle De 48-jarige Jasques Soustelle. die een belangrijke rol heeft ge speeld in de politieke omwente ling van mei 1958 die zoals be kend een einde maakte aan de vierde republiek en De Gaulle aan de macht bracht, was lid van het kabinet-Debré belast met aangelegenheden betreffende de Sahara, de atoomenergie en de overzeese departementen. Hij hield zich speciaal bezig met de voorbereiding van de Franse kernproef in de Sahara en het speuren naar olie in dit gebied. Na de machtsovername door De Gaulle werd hij tot minister van Voorlichting benoemd. Hij verklaarde toen overtuigd voor stander te zijn van de integral ie van Algerije met Frankrijk. Zijn vertrek uit het kabinet lijkt op dat van Pinay, want ook Soustelle heeft zijn ontslag niet ingediend. Pierre Messmer Pierre Messmer, die Pierre Guillaumat opvolgt als Frans minister van Defensie, is 44 jaar. Hij is altijd in dienst geweest van het bestuur der overzeese ge biedsdelen. Op het ogenblik is hij hoge commissaris in Dakar. Messmer is een volgeling van De Gaulle, maar lid van de socia listische partij. Zijn opneming in de regering zou men kunnen zien als een zij het discrete-deel- neming van de socialisten aan het bewind van De Gaulle. Het onderzoek in Algerië Het onderzoek naar de gedra gingen van een veertigtal poli tieke persoonlijkheden in Algiers wordt met kracht voortgezet en ook de activiteit van bepaalde legeroffocieren wordt aan een nauwgezet onderzoek onderwor pen. Zo is het hoofd van de natio nale veiligheidsdienst in Algiers, de kolonel der parachutisten Yves Godard, onder kwartierar rest geplaatst. De kolonel, die sedert de revolte van 1 mei 1958 deze positie bekleedt, mag met niemand contact opnemen. Aan een aantal andere kolonels zou eveneens kwartierarrest zijn op gelegd. Van de veertig politieke per sonen op wie in verband met de revolte van de vorige week ver denking rust, zijn er reeds en kele in arrest gesteld. Onder hen bevinden zich verscheidene pro fessoren van de medische en juridische faculteit van de uni versiteit van Algiers en rechtse leiders. Onder de voortvluchtigen die de politie zoekt, bevindt zich prof. Jacques Lambert, leider van een nationaal front voor Franse integratie, die burge meester van Centraal-Algiers is geweest. In Parijs heeft de politie don derdag de woning van de ge arresteerde rechtse afgevaardig de Biaggi doorzocht. ARRESTATIES IN ALGERIE EN FRANKRIJK In Algiers is woensdag dr. Bernard Lefèvre, voorzitter van de „beweging voor de instelling van een corporatieve orde", gearresteerd. Hij was een van de leden van het plaatselijk comité voor openbaar welzijn in mei 1958. In Lyon zijn twee studenten aangehouden wegens het druk ken van vlugschriften voor de Algerijnse verzetsbeweging. Een aantal uiterst linkse studenten is bij deze kwestie betrokken. Het hoofd van de organisatie, een Fransman, is voortvluch tig. Jury van vijf vrouwen en zeven mannen Zeven jaar met aftrek van voorarrest; tien jaar vervallen verklaard van de burgerrechten Pierre Jaccoud, ex-deken van de orde van advocaten te Genève is. na een proces nat veertien dagen heeft geduurd, schuldig be vonden aan moord op de 62-,jarige zakenman Charles Zumbach. De 55-jarige Jaccoud heeft zoals bekend in Genève terechtgestaan op beschuldiging van moord op genoemde zakenman. Jaccoud zei: „19 maanden heb ik op de dag gewacht waarop ik in het openbaar mijn onschuld, die ik van de eerste dag af heb volgehouden, kon betuigen Bij deze woorden denk ik aan hen, die in tranen, angst en gebed op mij wachten". Het proces tegen Jaccoud. een bekende en algemeen geachte man in Genève, heeft 14 dagen geduurd. Het heeft de publieke opinie van heel Europa geboeid om de persoonlijkheid van de verdachte en de drijfveren tot de misdaad, al dan niet door hem gepleegd. Jaccoud werd zoals be kend ervan beschuldigd dat hij in mei 1958 de vader van de min naar van zijn maitresse in een villa bij Genève heeft vermoord. Er zijn meer dan 150 getuigen gehoord. Jaccoud heeft het hele proces, gezeten in een ziekenwa- aentje, bijgewoond. Hij heeft al tijd volgehouden onschuldig te zijn. Zeven jaar Jaccoud werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Hij werd voorts voor tien jaar ver vallen verklaard van de burger rechten. Deze laatste straf gaat in na zijn vrijlating. Op zijn ge vangenisstraf zullen de 19 maan den in mindering worden ge bracht die Jaccoud in voorarrest heeft doorgebracht. De jury, die het schuldig uit sprak, bestond uit vijf vrouwen en zeven mannen. Zij verklaarde Jaccoud ook schuldig aan een po ging tot moord op de echtgenote van Charles Zumbach. De jury trok zich terug direct nadat Jaccoud zelf was flauwge vallen tijdens zijn slotbetoog, waarin hij opnieuw zijn onschuld betuigde. De openbare aanklager, die een oud vriend van Jaccoud was, had tien jaar gevangenisstraf geëist. De jury nam het besluit met meerderheid van stemmen. In Herstelwerkzaamheden in Algiers De oproerlingen hebben in Algiers een grote chaos achter gelaten. De straten in het cen trum. zijn bijna alle opgebroken. Openbare werken laat nu met een de rails maar opruimen, daar het lokale vervoer door - rolleybussen wordt onder houden. De foto geeft een kijkje in de Rue Charles Peguy. NIEUWE AMERIKAANSE „ONTDEKKER" Amerika heeft donderdag zijn negende ontdekker-satelliet ge lanceerd met een capsule van 135 kilo. die bestemd is om bin nen dertig uur uit de ruimte terug te keren. Vliegtuigen zullen vrijdag proberen de capsule op te van gen. als zij aan valschermen neerdaalt in de buurt van Hawaii. Zij moet automatisch van de satelliet loskomen als deze voor de zeventiende keer een baan om de aarde be schrijft. Vorige pogingen om een cap sule terug te krijgen zijn door technische onvolkomenheden misiukt. In de capsule bevinden zich geen levende wezens. De capsule is 68 cm lang en 83 cm in doorsnede. Zij is gelan ceerd door een tweetrapsraket van 23 meter lengte. De gehele tweede trap gaat een baan om de aarde beschrijven. De radioverbinding met de sa telliet werkt niet. Zwitserland bestaat de doodstraf niet. Één van Jaccouds verdedi gers verklaarde „geschokt" te zijn door 't vonnis. De straf had volgens hi m zo mild mogelijk moeten zijn wegens de slechte gezondheidstoestand van Jac coud, die sinds zijn arrestatie in juni 1958 'ijdt aan nerveuze aan doeningen. Jaccoud werd tenslotte ook nog veroordeeld tot betaling van de kosten van het proces. DE SCHULD VAN DE SOWJET-UNIE AAN DE VERENIGDE STATEN De ambassade van de Sowjet- Unie te Washington heeft giste ren een verklaring gepubliceerd, waarin wordt meegedeeld, dat de Sowjet-Unie ieder ogenblik be reid is de onderhandelingen te hervatten over een regeling van de schuld der Sowjet-Unie uit hoofde van de Amerikaanse leve ranties onder de leen. en pacht wet, mits tegelijkertijd de econo mische betrekkingen tussen de beide landen worden „genormali seerd". RUSTIG WEER. In de loop van donderdag ver wijderde een depressie zich over het zeegebied tussen IJsland en Noorwegen naar het noorden. Achter de depressie aan begon de luchtdruk boven de Britse eilan den vrij snel te stijgen. Bij ons bleven zuidelijke winden zachte lucht aanvoeren, waarin opkla ringen, maar vooral in het mid den van het land ook regenbuien voorkwamen. De temperaturen liepen op de meeste plaatsen tof omstreeks 9 graden op. De eerder genoemde luchtdvukstijgingen zullen van daag tot gevolg hebben, dat de wind in ons land zwak en ver anderlijk wordt en dat de aan voer van zachte lucht dus tot staan komt. We verwachten bij rustig weer daarom iets lagere middagtemperaturen. Naast op klaringen is hier of daar ook van daag een bui mogelijk. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Rustig weer Rustig weer met opklaringen, maar hier en daar ook een bui. Dezelfde middagtomperaturen als gisteren of iets lagere. ZATERDAG 6 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 8.33 9.25 Terneuzen 9.08 10.00 Hansweert 9.48 10.40 Walsoorden 9.58 10.56 ZON MAAN op onder op onder Febr. 5 8.16 17.33 12.00 2.12 6 8.14 17.35 12.34 3.11 7 8.13 17.37 13.13 4.07

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1