rijzen urn Oproer in Algiers DE ZAAK-SPEARS I Belgisch-Nederlandse bespreking over het kanaal Terneuzen-Gent De mijnramp in Zuid-Afrika Weero verzicht IRK's i R. VISSER ACTIE I Bezoek van Prins Bernhard aan de Nederlandse Antillen Bijna 1.000' anti-semitische incidenten WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ■dag 23 januari I960. dingen! 0,72 ƒ1,15 literblik ƒ0,68 c 1U0 gram 0,36 tuk 0,59 ƒ0,53 1,05 ,ENBEDRIJF euzen - Tel. 2592 N DE WEGE USSEN 60 ct 75 ct ?£NHM MAANDAG 25 JANUARI 1960 16e Jaargang Nr 4891 Akkoord bereikt over geschilpunten SURINAME EN EISENHOWERS BEZOEK AAN ZUID-AMERIKA salons j"chert" Waarschuwingsstaking De Sabena gaat straal vliegtuigen gebruiken De mijnramp CREPIN VOLGT MASSU OP Aziatische griep in Europa PERON NAAR SPANJE? BARBARA MOORE Philippijnse school bedolven CUBA EN SPANJE Wij geven volop Z E V L A-zegels JKSTRAAT 75 TERNEÜZEN A cg NING I 'j' ;s, A 5: A Y i A A A .J. nuiuinniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMüii izakelijk kan zijn de uw vrachtwagen te >n? nieuwste apparaat «p wij zowel - als GROTE PER- ILEN uitbalanceren, gedemonteerd TERNEÜZEN 2300 - 2400 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW aankopen en de best a eze week kan - TERNEÜZEN OOSTENRIJK. ats. zm. g AANKOPEN: icturenhandeln.v. 1 >ms Vakkleding smiddeienbedrijf iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffii leurd en wit 3 7i> TOIRE J 00 per K.G. 33 £t Frankerlng Dij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sar.de Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand f2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct 'i .l '1 Verschijnt dageiyks Uitgeefster N. V. v, h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Zaterdagmorgen om half elf zijn de Belgische ministeis van Openbare Werken en Wederopbouw O. Vanaudenhove en van Ver keer- P. W. Segers voor bespreking van het verdrag Ternéuzen Gent op bezoek gekomen bij de minister van Verkeer en Water- wtaat H. A. Korthals. Aan de bespreking namen van Belgische zijde voorts deel Prof. Ir. G. WUlems, secretaris-generaal van het ministerie van de heer Vanaudenhove, en Ir. E. Valcke. Van Nederlandse zijde waren de secretaris generaal van minister Korthals Mr. A. H. C. Gieben, de directeur-generaal van de Rijks waterstaat Ir. A. G. Maris, Ir. C. in 'tVeld, Ir. J. P. Neeteson en de heer H. J. H. Jansen van het ministerie van Verkeer en Water- sttaat, bij het overleg betrokken, alsmede Mr. H. O. Fraser van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van Belgische zijde waren voorts aanwezig de heer M. Poppe, adviseur van minister Segers en Mr. N. Erkens van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De bespreking was goeddeels gewijd aan het sluitstuk van het Verdrag inzake de kanaalverbinding Temeuzen— Gent, dat nog Op het Surinaamse vliegveld Zanderij is vrijdagavond een Amerikaans legervliegtuig met straalaandrijving van het type Boeing-707 geland. Met dit of een dergelijk toestel zal presi dent Eisenhower volgende maand een bezoek aan Brazilië en andere Zuidamerikaanse lan den brengen. Het toestel tankte en zette een uur later zijn vlucht voort. Op grond van het feit dat de Boeing-707 alle vliegvelden be proeft waa.r volgende maand zal worden geland, meent men te Paramaribo, dat president (Adv.) Ja \upvt* bef cporff codrf iwst L6 biwwirjjsfronf 9 t«fa«uz«n Crlll dj) 111/idKc U" KaluKllVcl UIIIUlIlL AC-lHvUX#vIl V 1IU» "Oirs moeilijkheden over de bepaling van havengelden t- Temeuzen en van de tarieven van spoorwegverbindingen opleverde. Na een gezamenlijke lunch in hotel „Witte Brug" te Den Haag, waaraan ook de Belgische ambassadeur F. X. Van der Straaten Waillet en de adviseurs van de ministers aanzaten, werd officieel medegedeeld, dat de Nederlandse en Belgische min sters Korthals, Segers en Vanaudenhove een akkoord hebben bereikt over de hangende geschilpunten inzake het kanaal TerneuzenGent. DE GESCHILPUNTEN BETROFFEN DE KWESTIE VAN DE HAVENGELDEN TE TERNEUZEN, WAARVOOR DE NEDER LANDSE REGERING GEEN AFWIJKING VAN LE GELDENDE TARIEVEN IN ANDERE NEDERLANDSE HAVENS WILDE TOESTAAN, EN DE BELGISCHE SPOORWEGTARIEVEN VOOR TERNEUZEN EN GENT. Over de aard van de bereikte oplossing kon nog niets worden medegedeeld. Minister Korthals en zijn Belgische ambtgenoten besloten de resultaten van de conferentie eerst aan de Kabinetten van Nederland en België voor te leggen. Janeiro een tussenlanding van een uur in Suriname zal maken. individuele harmverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. electr. verwijderen van overtol lig haar. De 7000 werktuigkundigen en andere technici in dienst van de Britse luchtvaartmaatschappijen B.E.A. en B.O.A.C. hebben van hun vakbond een oproep gekre gen om vandaag het wérk voor een waarschuwingsstaking van vier uur neer te leggen. Deze ac tie is bedoeld als protest tegen de afwijzing va-i eisen voor hogere salarissen en nog een week betaalde vakantie. Zaterdagmorgen om 8 uur is Z.. K. ii. Pi his Bei iihard uit het Aruba Carrabean hotel vertrok ken, waar, ondanks het vroege uur, velen heen waren gegaan om de Prins ten afscheid toe te juichen. Twintig minuten later nam Z. K. H. afscheid van de Arubaan se autoriteiten om zich met een chartervliegtuig naar Curagao te begeven. Vliegtuigen van de ma rine luchtvaartdienst begeleid den het K. L. M.-toestel op de korte vlucht tussen de Beatrix- luchthaven en de Dr. Albert Plesman luchthaven op Curagao, waar gezaghebber M. P. Gorsira en de kolonel der mariniers L. J. Pronk ter begroeting aanwezig waren. Natuurlijk waren er ook tal van Curagaoenaars naar de luchtha ven gekomen om de Prins te be groeten. Nadat gezaghebber Gorsira de gedeputeerden en de eilands-se- cretaris aan Z. K. H. had voorge steld, begaf de Prins zich met kolonel Pronk naar de kwartie ren van squadron 1 van de M. L. D. in zijn functie als inspecteur- generaal. Gedurende de rest van zaterdag morgen vertoefde Z. K. H. bij de Koninklijke Marine op de Neder landse Antillen. Na het bezoek, dat de Prins bracht aan het squa- dron dat, behalve een taak als verdedigingsorgaan, ook een taak op het gebied van opleiding heeft volgden er besprekingen met de officieren van de staf op het hoofdkwartier op de marineba sis Parera. Daarna woonde Z. K. H. een oefening bij van mariniers bij, die werd gehouden in de omge ving van Caracasbaai. Tenslotte volgde er een lunch in de long- room op Parera, waar de Prins gelegenheid had met diverse offi cieren kennis te maken en nog eens dieper op de problemen, die ter sprake waren gekomen, in te gaan. Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden heeft zijn bezoek De Belgische luchtvaartmaat schappij Sabena zal vanaf 24 ja nuari met straalvliegtuigen tus sen Brussel en Johannesburg in Zuid-Afrika gaan vliegen aldus heeft de maatschappij bekendge maakt. E>e Sabena zal op deze lijnen gebruik maken van de Boeing 707, die 130 passagiers kan ver voeren. De vlucht van Brussel naar New York zal volgens de maatschappij zes uur en drie kwartier duren. In de drukste tijd van de zo mer zal de Sabena wekelijks 28 vluchten over de Atlantische Oceaan maken. aan Mexico var tien dagen, "w&ctrüij Gij o.iii. uiivinocLirigen had met president Adolfo Lopez Mateos, besloten met een kort bezoek aan de Nederlandse An tillen in feite aan Aruba en Cu ragao. Het doel van dit bezoek is, de op beide eilanden gelegerde een heden van het korps mariniers, het wachtschip Hr. Ms. „Van Amstel" en de marine-établisse menten te Parera op Curagao te inspecteren in de functie van inspecteur-generaal der Kon. Marine. Maar het bezoek heeft ook een ander doel, dat meer spreekt tot de bevolking der An tillen, n.l. de officiële ingebruik stelling van de Antilliaanse bier brouwerij, het leggen van de eerste steen van de Antilliaanse verffabriek en een bezoek aan Aruba's trots, het nieuwe Aruba Caribbean-hotel, waar de Prins een nacht zal logeren. Het korte bezoek te kort in de ogen van de Arubanen en Curagaoenaars is dus een werkbezoek" en daarom bevat het programma, met uitzonde ring van een receptie in het Arubaanse hotel op de avond van de dag van aankomst, wei nig of geen officiële zaken. Anti-Gaullistische betogers, ge steund door gewapende reservis ten, hebben zondag in het cen trum van Algiers barricaden op geworpen en het vuur geopend op een politie- en legermacht die de orde zonder bloedvergie ten trachtte te handhaven. Drie overheidsdienaren verlo ren het leven, en zeven betogers kwamen om in de schermutse ling die zondagavond een kwar tier duurde. Het aantal gewon den werd op honderd geschat. Er was naar schatting een me nigte van 20.000 personen op de heen. De Franse opperbevelheb ber, generaal Challe, riep onmid dellijk de staat van beleg uit. Een censuur op al het uitgaande nieuws werd ingesteld en om 8 uur 's-avonds ging een avond klok in. De toestand blijft zeer ties hadden deelgenomen) trok ken zich achter hun barricaden terug of verscholen zich in par ken en tuinen, kennelijk vastbe sloten de nacht in de open lucht door te brengen. Het regeringsgebouw, postkan toor en forum stonden nog steeds onder zware bewaking van de troepen, maar de span ning scheen wat afgenomen, al was dit mogelijk slechts voor de duur van de nacht. In alle overige delen van Alge- rië bleef het rustig, op enkele betogingen van jongeren in Oran en Constantine na. Een kleine 2000 man houden de barricades bezet. De mannen Een regeringswoordvoerder in Parijs verklaa !e "■'-xt or nergens sprake van illoyaliteit bij de ge regelde troepen is geweest. Ook de gedelegeerde minister voor Algerië, Delouvrier, stak zondag avond een radiorede af, waarin i hij het betreurde dat er bloed gespannen en men verwacht dat moe(-erl vloeien hoewel men de komende 24 uur zullen aan to- jang geduld had betracht. Hij nen wie de feitelijke macht m we^jp de inwoners van Algiers handen heeft. !,op de mannen op de barricaden President De Gaulle is zondag- (e overreden naar huis te gaan. avond met 't oog op de toestand van zijn buitenverblijf naar Parijs teruggekeerd en premier Debré heeft zijn reis naar Bre- tagne onderbroken. Legerhelikopters lieten traan gasgranaten in de menigte val len en verscheidene mensen raakten in de algemene verwar ring gewond. Het treffen had plaats aan het eind van een dag vol demonstra ties tegen De Gaulles Algerijnse politiek en zijn ontslag van de parachutisten-generaal Massu. Om aoht uur in de avond, bij 't ingaan van de avondklok, was de toestand in de stad aanzienlijk rustiger geworden. Vele beto gers (opvallend jonger dan zij die overdag aan de demonstra- wapenen en bevoorraden zich. De directie van de mijn te Coal- brook in de Oranje Vrijstaat, waar zoals bekend meer dan 400 mijnwerkers opgesloten zitten, heeft de reddingsploegen terug getrokken, omdat de omstandig- heden onder de grond slechter zijn geworden, zo is bekend ge maakt. Men heeft zaterdag lucht geperst in het gedeelte van de mijn, waar de circa 400 mijnwer kers nu al bijna 48 uur van de buitenwereld zijn afgesloten. Maar dit feit heeft de toestand maar weinig vprbeterd. De red ders moesten op sommige plaat sen tot aan het middel in het water werken. Bovendien werden zij gehinderd door methaangas, de „zwarte dood" van de kom pels. Het is mogelijk dat dit gas zich in het geïsoleerde gedeelte ophoopt. Ook blijft het gevaar bestaan voor nieuwe instortin gen. OPKLARINGEN. Het weekeinde stond in het teken van de aanvoer van zach te en vochtige lucht van zuide lijke breedten van de Oceaan. Enerzijds bracht dit mede dat de temperaturen overal aan de hoge kant lagen. In ons land, alsmede Zuid- en West-Duits land, Engeland, België en Frank rijk kwamen middagtemperatu- ren van omstreeks 13 graden voor, in Zuid-Frankrijk aan de voet van de Pyreneën zelfs van 20 graden. naar het noorden. Vandaag komen wij in het overgangsgebied tussen genoem de depressie en een ander lage drukgebied bij Zuid-Frankrijk terecht, hetgeen windafneming en enkele opklaringen met zich meebrengt. Wel stroomt met westelijke winden minder zachte lucht Nederland binnen. De V. N.-vertegenwoordiger van het Joodse Congres, dr. N. L. Perlzweig, heeft in Londen ver klaard dat er bijna 1.000 anti-se mitische incidenten in 243 plaat sen in 34 landen zijn voorgeko men in de laatste tijd. Op een conferentie van de Blit se afdeling van het congres zei hij: „Deze incidenten zijn ge beurd in het christelijke Westen en de cultureel daarmee verbon den gebieden". Hij opperde dat één mening is, dat anti-semitis- me een kwaal van christen-demo cratie is. Hij besprak een resolutie waar- Het Duitse bondsministerie van Binnenlandse Zaken en minister Dufhüs hebben verklaard geen bewijsmateriaal te bezitten dat communisten hebben opgezet tot de incidenten. Het Duitse bondsministerie van Defensie had eerder gemeld dat volgens documenten van de ge heime dienst Oostduitse commu nistenleiders vorig jaar reeds hadden besloten actiegroepen naar West-Duitsland Te zenden om anti-semitische daden uit te lokken. De rechtsgeleerde dr. Alber- ti uit Klagenfurt, die ..Landes- heimwehrführer" van Karinthië is geweest, zou één der leiders van de neo-Nazitisch'è activiteit in Oostenrijk zijn. Hij heeft ondanks zijn leeftijd van zeventig jaar als functiona- de verantwoordelijke Duitse autoriteiten zonder verwijl wor den gevolgd door krachtige maatregelen om het Nazisme in Duitsland uit te roeien. „De conferentie verwacht dat Duitsland zijn verantwoordelijk- heid niet slechts in het belang i van de Joden, maar ook als plicht jegens zijn eigen democratie en de zaak van de menselijke vrij- in erop aangedrongen wordt dat de afwijzende verklaringen van "s van de „Bond van vaderland- J - - getrouwe jeugd van Kannthie aan verscheidene illegale acties deelgenomen. Dr. Alberti is uit Klagenfurt j vertrokken en vertoeft thans in j Lunz am See. Hij zou zwaar ziek zijn en daarom niet in arrest ge- nomen kunnen worden. medegedeeld door het K. N. M. I. heid op zich neemt. .te De Bilt, geldig van maandag- Met de zuidwestelijke stroming 'ochtend tot maandagavond. De minister van Buitenlandse drong de zachte lucht zover noordwaarts, dat de vorst uit grote delen van Finland, Noor wegen en Zweden na lange tijd in alle gestrengheid daar te heb ben geregeerd, werd verdreven. Storingen in de vorm van de pressies met hun fronten, trok ken in de stroming mee en heb ben in geheel West-Europa tijdens het weekeinde ook regen gebracht. 'Hierbij viel in het oosten van ons land plaatselijk ongeveer 10 mm, aan de kust 5 mm. Een depressie die zondag ech ter over Wales en Engeland naar het noordoosten is getrokken, bracht daar op vele plaatsen 20 tot 25 mm regen. Aan de zuidflank van deze de pressie ontwikkelde zich tevens een veld met storm uit ZW tot NW. Dit stormveld bereikte zondagnamiddag onze kust en verplaatste zich over ons Jand Lagere temperaturen. j Zaken van de Westduitse deel- staat Noord-Pdjnland-Westfalen. Nu en dan opklaringen, maar i Dufhüs, heeft meegedeeld dat bij ook hier en daar een bui. Krach- zeven van de 65 mensen die in tige tot matige wind uit weste- zijn staat aangehouden zijn we- lijke richtingen. Lagere tempe- crens neo-Nazistische en anti- raturen dan gisteren. Semitische incidenten, sprake is van politieke motieven, DINSDAG 26 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.43 0.18 0.58 1.08 n.m. 12.09 12.44 1.24 1.34 ZON MAAN op onder op c Jan. 25 8.32 17.13 5.32 26 8.31 17.15 6.34 27 8.29 17.17 7.27 onder 14.32 15.36 16.47 Generaal Crepin is benoemd tot opvolger van generaal Massu als bevelhebber van de Franse troepen in Algerië, zo deelt het Franse ministerie van Defensie mede. Het voegt hieraan toe dat generaal Massu door president De Gaulle zal worden ontvan gen vóórdat over zijn nieuwe be stemming wordt beslist. Jean Crepin behoorde al tot de staf van het hoofdkwartier in Algiers. Hij is 52 jaar. H. M. DE KONINGIN ERELID UNIE SOROPTIMISTCLUBS. Tijdens een zaterdagmiddag in „Esplanade" te Utrecht gehou den wintervergadering van de raad van bestuur van de Natio nale Unie der Nederlandse So- roptimist clubs is H. M. de Ko ningin geïnaugureerd tot erelid van de Nationale Unie der Ne derlandse Soroptimist clubs. De installatie geschiedde door de presidente mej. L. A. var. Straaten, arts-orthopediste. Voordien zat H. M. de Koningin aan aan een lunch in huize Mo lenaar te Utrecht, waarbij als gasten mede aanzaten vertegen woordigsters van de Soroptimisi International Association en van de Europese federatie van Sorop timist clubs. Tot de gasten bc hoorde verder de ambassadeux van Pakistan H. E. Begum Raana Liaquat Aü Khan. Na de lunch werden in „Esplanade" aan H. M. de Koningin voorgesteld de pre sidenten van de 32 Nederlandse clubs. Na de installatie van H. M. de Koningin hield mevr. Dr. J. C. ProostThoden van Velzen een lezing over het onderwerp „Tijd en eeuwigheid in het licht der moderne sterrenkunde", na af loop waarvan H. M. de Komngln is vertrokken. Het Instituut-Pasteur heeft bekend gemaakt, dat in verschei dene delen van Frankrijk Azia tische griep heerst en dat reeds enkele patiënten overleden zijn. ■Het zwaarst getroffen gebied was het Rhónedal in het zuiden, gevolgd door streken in 't noor den en 't oosten. Het ministerie van Volksge zondheid te Parijs deelde mede, dat de ziekenhuizen tengevolge van de griep overvol dreigen te raken en dat er, ondanks het ge brek aan personeel, nieuwe medi sche diensten in het leven moeten worden geroepen om de epidemie te bestrijden. Ook West-Duitsland is getrof fen door een griepepidemie. Uit het hele land komen meldingen van griepgevallen. In Gemünden zijn al vier mensen aan de griep gestorven en in Singen bij het Bodenmeer liggen circa 3.500 mensen in bed met griep. Door een instorting in een steenkoolmijn bij Coalbrook in de Oranje Vrijstaat in Z.-Afrika, zijn ongeveer 400 mijnwerkers op 180 meter diepte ingesloten. Het reddingswerk is op grote schaal aangepakt, maar onder vindt grote moeilijkheden. Deze telefoto toont de ramp mijn uit de lucht gezien. Oud-president Juan Peron van Argentinië gaat zich dezer da gen in Spanje vestigen, zo wordt van welingelichte zijde te Buenos Aires vernomen. Peron heeft zelf verklaard dat hij nog niete van plan is de do minicaanse republiek te verla ten. Niettegenstaande deze verkla ring van Peron deelde een i woordvoerder van het Argen tijnse ministerie van Buiten landse Zaken later mee. dat de ambassadeurs van Spanje en de dominicaanse republiek de Ar gentijnse regering in kennis hebben gesteld van stappen van Peron om een inreisvisum voor Spanje te krijgen. De 56-jarige arts, mevr. Bar- bara Moore, die een wandeling van het noordoosten van Schot land naar het zuidwesten van Engeland maakt, heeft vrijdag -13 km afgelegd. Zij heeft al 640 km afgelegd en moet nog 960 km lopen. Zij liep vrijdag maar met een snelheid van 3M km per uur, omdat zij haar enkel bezeerd had en tegen een sterke wind moest optornen. Het letsel aan haar enkel ontstond toen iemand, die haar wou begroeten, per ongeluk i tegen haar voet schopte. I Mevr. Moore is op 13 januari aan deze marathon-wandeltocht begonnen. (Een houten school, die lag aan de voet van een berg nabij Zam- boenga, in het zuiden van het Philippijnse eiland Mindanao, is tengevolge van een grondver schuiving door tonnen aarde be dolven. Men vreest dat bijna alle veertig kinderen, die zich in de school bevonden, om het leven zijn gekomen. Mevrouw Spears heeft vrijdag op een persconferentie te Dal las in de Amerikaanse staat Texas gezegd dat haar man die ervan wordt verdacht een vlieg tuig te hebben doen verongeluk ken door middel van een bom. niets heeft geweten van een bom aan boord van het toestel, een DC-7b. die op 16 november j.l. in de Golf van Mexico ver ongelukte. Zij zei dat haar echtgenoot haar veertien dagen geleden had verteld dat de 60-.iarige Tay lor zijn plaats in het toestel had ingenomen omdat Taylor naar Dallas wenste te gaan voor de behandeling van een aandoe ning aan zijn hals. Spears had haar gezegd dat hij, toen hij van het ongeluk had gehoord, besloot te verdwij nen om haar de 100.000 dollar van zijn levensverzekering te la ten winnen. De Amerikaanse recherche verhoort Spears nog steeds. Hij wordt ervan verdacht Taylor zijn plaats in het vliegtuig te hebben doen innemen en het toestel te hebben doen veronge lukken. Mevrouw Spears verklaarde voorts, dat haar echtgenoot al op 21 september een levensver zekering van 100.000 dollar met een looptijd van een jaar had gesloten en niet vlak vóór het ongeluk op 16 november. Vol gens haar was hij van oordeel geweest dat het sluiten van een dergelijke verzekering verstan dig was, omdat hij veelvuldig per vliegtuig reisde. Vrijdagavond, j.l. werd te Wa shington vernomen dat in de koffers van dr. Spears, die hij bij zich had gedurende zijn ver blijf in het motel in Arizona, waar hij werd gearresteerd, ontstekingsmiddelen van spring stoffen zijn aangetroffen. Voorts zou, niet in de hut in de woestijn van Arizona, waar Spears zich kort na het vliegtuigongeluk had terugge trokken, dynamiet zijn gevon den. Van de zijde der Amerikaanse federale politie wilde men geen commentaar op dit bericht ge ven. De Cubaanse regering heeft de betrekkingen met Spanje ver- I broken en zal ze niet hervatten voordat Spanje een republiek is. Dit is vrijdag verklaard door de Cubaanse ambassadeur in Mexi co. Dezer dagen is de Spaanse ambassadeur op Cuba uitgewe- t zen omdat hij de contra-revolu- tionairen zou helpen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1