Belgische teleurstelling over kwestie Schelde-Rijnverbinding en kanaal T erneuzen-Gent Z. Ex. Marijnen opende expositie „Het landbouw werktuig" R.T.C. over Kongo begint woensdag President Eisenhower diende wel vaartsbegroting in Chroestjefs Frankrijk bezoek aan Weeroverzicht 600 millioen voor ruimtevaart Recordvlucht Parijs-New York HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags uw. Frankering bij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct. DINSDAG 19 JANUARI 1960 16e Jaargang Nr 4886 Verschijnt dageOJks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen De Belgische regering Ls te leurgesteld over het Nederland se antwoord op het Belgische memorandum van 23 juH 1959 aver de kwestie van de Schetde-j- lijnverbinding, aldus blijkt uit het maandag verschenen verslag over de begroting van Buiten landse Zaken van de Belgische Kamer van volksvertegenwoor digers. Van regeringszijde werd op een commissievergadering van het GEEN GEBREK AAN WERK IN TUINDORP OOSTZAAN Wat er allemaal aan de huizen en de straten in Tuindorp Oost- zaan gerepareerd zal moeten worden, valt thans nauwelijks te overzien. Het gemeentebestuur poogt slechts zoveel mogelijk maatregelen te treffen om aan de vraag naar arbeidskrachten het hoofd te kunnen bieden. Verwacht wordt, dat vele deuren niet meer gesloten kun nen worden, dat ramen zijn verwrongen en kasten zijn be schadigd. Daarvoor houdt de gemeente een legertje timmer lieden gereed, die de bewoners zo snel mogelijk kunnen hel pen. De bewaking zal uitermate scherp zijn. Overal in het dorp worden vaste bewakingsposten ingericht. Het gemeentelijk energiebe drijf doet pogingen ook alle particuliere installateurs in te schakelen bij het gigantische werk voor het vernieuwen van de elektrische leidingen en het plaatsen van nieuwe meters. Dit werk zal zeker enkele we ken in beslag nemen. Ook de riolering baart de gemeente zorgen. Het rioolge maal staat thans nog in het water en de motoren, die in de kelder staan, zullen geheel moeten worden vernieuwd. Hetzelfde geldt voor de hoofd- spanningskabel. Dit werk zal circa twaalf dagen vergen. Water 65 cm gezakt Tegen half elf gisteravond was het water in het rampgebied in Amsterdam—Noord sinds het begin van de bemaling 65 cen timeter gezakt. parlement medegedeeld, dat „het Nederlandse antwoord gereser veerder is dan van Belgische zij de redelijkerwijs kon worden ver wacht." De regering in Brussel heeft het Nederlandse antwoord, dat begin november werd overhan digd, overigens nog in studie. In de commissievergadering werd voorts bij de Belgische re gering aangedrongen thans zon der verder uitstel met de Neder landse regering besprekingen te voeren om tot de oplossing van dit vraagstuk te komen. Kanaal TerneuzenGent Over het overleg over het ka naal van Gent naar Terneuzen werd de commissie door de re gering medegedeeld, dat het ver drag over de verbetering daar van gereed is met uitzondering van het artikel over de haven rechten. „Nederland heeft ten aanzien daarvan eisen gesteld, die voor België onaanvaardbaar zijn." De Nederlandse regering zou volgens het parlementaire ver slag hebben geëist, dat de haven van Terneuzen alle voordelen zou krijgen wat betreft de spoor wegtarieven, die ook voor de Belgische liavens gelden. België zou dit hebben aanvaard op voor waarde, dat dan ook de haven rechten hetzelfde zouden zijn als in de Belgische liavens. Neder land zou dit echter hebben ge weigerd. Het Nederlandse standpunt is, aldus werd in de c-om missievergadering meegedeeld, dat voor Terneuzen geen hogere havenrechten kunnen gelden dan voq. de andere Nederlandse havens. Nadat België een Neder lands voorstel had afgewezen, dat alleen schepen, met ladin gen voor of afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen van haven rechten zouden worden vrijge steld stelde Den Haag voor dat de vrijstelling zou worden be perkt tot alle binnenschepen en tot die zeeschepen, die lig plaats kiezen aan een kade, die particulier eigendom is. Ook dat voorstel werd door België afgewezen, „gezien de duidelijke discriminatie die er op is gericht de economische ontwikkeling van Zeeuws- Vlaanderen te bevoordelen ten nadele van Belgisch-Vlaande- ren." Het laatste voorstel in deze kwestie is van België gekomen, waarin de Nederlandse eis over de hoogte van de havenrechten werd ingewilligd op voorwaar de, dat Nederland de eis tot vrijstelling van havenrechten zou intrekken. Het Nederlandse antwoord op deze suggestie is steeds ne gatief gebleven, aldus het com missieverslag. CYPRUS' ONAFHANKELIJKHEID Een uitstel van Cyprus' onaf- ha nkelij kheids verkrjj ging op 19 februari is thans zeer waarschijn lijk, zo is maandag te Londen vernomen. In de Britse hoofd stad is maandag een zitting in kleine kring gehouden van de conferentie over Cyprus. DE CONFERENTIE OVER KENIA De twaalf Afrikaanse afge vaardigden naar de constitutio nele conferentie voor Kenia heb ben maandagmorgen de officiële opening van deze conferentie in Lancasterhouse te Londen geboy cot wegens de weigering van de Britse regering om de te Londen wonende Afrikaan Peter Keinan- ge toe te laten als raadsman van die afvaardiging. Keinange be hoort tot de stam der Kikoejoe en zou een vriend van Jomo Kenyatta zijn. De Afrikaanse delegatie staat onder leiding van M'Soya. De minister van Landbouw en Visserij, mr. V. G. M. Marijnen, heeft gisterochtend in het RAI- gebouw te Amsterdam de ten toonstelling „Het landbouw werktuig" mechanisatie in de Nederlandse land- en tuinbouw geopend. Het initiatief voor deze tot en met 23 januari a.s. durende ex positie werd genomen door de federatie „Het landbouwwerk tuig". Deze eerste landbouw- mechanisatietentoonstelling geeft een beeld van de ontwik keling op dit gebied in de laat ste drie jaar. De expositie is de eerste van een reeks, die meer en meer in het Europese vlak komt te liggen, zoals de gehele landbouw zich meer en meer Europees gaat oriënteren. Sprekende over cie mechani satie en motorisatie van land en tuinbouw merkte de minister op, dat de mechanisatie als aparte produktiefactor eigen lijk pas in de laatste vijftien jaar naar voren is gekomen. De voornaamste redenen daarvan zijn: tekort aan werkkrachten en stijging van de uitgaven voor loon en sociale lasten. Voor een uur arbeid moet thans, vergeleken met vroeger een veelvoud van produkten worden betaald. Wil de balans In Brussel is maandag officieel medegedeeld, dat de ronde-tafel conferentie over Belgisch Kongo woensdag a.s. zal beginnen. De besprekingen zullen wor den geopend met een rede van de Belgische minister-president, de heer Eyskens. Aan de con ferentie zal worden deelgeno men door de Belgische minister voor Kongo, De Schrijver, de minister voor Economische en Financiële Zaken van - Kongo, Scheyven, 10 Belgische parle mentsleden en 44 Kongolese ver- J5 Pres. Eisenhower heeft giste ren een „welvaartsbegroting" voor hiet fiscale jaar 19601961 ingediend, dat aanvangt op 1 juli a.s. In zijn boodschap aan het Amerikaanse congres verklaart <le Amerikaanse president, „dat (leze begroting getuigt van de kracht van de Amerikaanse eco nomie. Zij is tevens het symbool", aldus Eisenhower, „van onze vastberadenheid om onze hulp bronnen met voorzichtigheid te benutten, voor het handhaven van onze nationale veiligheid en tot voortzetting van de ontwik keling van onze economie zonder inflatie te veroorzaken". Dank zij een economische acti viteit, welke zich op een record niveau beweegt, waarbij het na tionale inkomen zal stijgen van 480 tot 510 miljard dollar, zullen de ontvangsten, aldus de bood schap van de president, 84 mil jard dollar bedragen, hetgeen een .stijging betekent van 5,4 mil jard dollar, waardoor de Verenig de Staten een begrotingsover schot zullen boeken van 4,2 mil jard dollar. Deze „welvaartsbegroting" is tevens een „vredesbegroting". De uitgaven voor de nationale veiligheid blijven gehandhaafd op het niveau van het lopende jaar of van 45,6 miljard dollar. De totale uitgaven zullen een stij ging te zien geven van 1,4 mil jard dollar tot 79,8 miljard dol lar De begrotingsuitgaven voor de nationale veiligheid maken nog slechts 57 procent van'de totale begroting uit tegen 58 pro eent in het lopende jaar. Het bedrag uitgetrokken voor de „ruimtevaart" stijgt van 325 miljoen dollar in het lopende jaar tot 600 miljoen dollar in het nieuwe begrotingsjaar. In het begrotingsjaar 1958—1959 was hiervoor uitgetrokken 145 miljoen dollar. Wat de hulpverlening aan het buitenland betreft, vraagt de president aan het congres kre dieten tot een totaal bedrag van 3.450 miljoen dollar of 100 mil joen dollar meer dan in 't lopen de jaar. Van dit totaal is 1,7 mil jard dollar bestemd voor econo mische en technische hulpver lening. De president vraagt voorts aan het congres een kleine verhoging van de belastingen, uitkomende op een bedrag van 600 miljoen dollar voor het komende belas tingjaar, goed te keuren. Onder meer zal worden voorgesteld de posttarieven te verhogen. President Eisenhower wijst er in zijn boodschap op, dat „de komende regering en het komen de congres" de vruchten zul len moeten plukken van de thans ingediende begroting en tot be lastingverlaging moeten over gaan. President Eisenhower dringt er op aan dat het begrotings overschot van 4,2 miljard dollar gebruikt zal worden tot vermin dering van de nationale schuld van 284,5 miljoen dollar. Wijzigingen in de bestaande tarieven voor de inkomstenbe lasting worden niet voorgesteld. Wel werden opnieuw voorstellen gedaan voor een belastingver hoging op vliegtuigbrandstof en een gelijkwaardige belasting op brandstof voor straalvliegtuigen, die tot dusverre nog niet belast werd, alsmede een belastingver hoging van een halve dollarcent op benzine. De voorgestelde ver hoging van de eerste klasse- en luehtposttarieven bedraagt 1 dol larcent. De verzending van een gewone brief naar een willekeu rig punt in de Verenigde Staten zal dan 5 dollarcent kosten. De president raamt, dat het op 30 juni a.s. eindigende begro tingsjaar een overschot zal laten van 217 miljoen dollar. Over het begrotingsjaar 1958/59 was er een nadelig saldo van 12.4 mil jard dollar, dat volgens de pre sident grotendeels door de reces sie werd veroorzaakt. Eisenhower kondigde verder aan dat hij om dit kleine over schot zeker te stellen alle rege ringsdepartementen en -bureaus opdracht zou geven streng toe zicht uit te oefenen op het uit geven van federale gelden. Hij voegt hieraan nog toe dat „dit kleine overschot alleen maar be reikt kan worden, wanneer de economische groei niet wordt onderbroken". Het Amerikaanse ruimteprogramma President Lisenhower heeft maandag het Congres verzocht een extra 23 miljoen dollar voor dit fiscale jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van ruimte- vluchten door de mens en de bouw van een nieuwe raketlan ceringseenheid op Cape Cana veral. Het geld zou naar de nationale dienst voor ruimtevaart gaan als aanvulling op het begrotings bedrag. tegenwoordigers De Kongolese delegatie zal voorts een aantal plaatsvervangende leden en ad viseurs omvatten. Verwacht wordt, dat de con ferentie ongeveer vier weken zal duren. Tijdens een voorberei dende bijeenkomst heeft minis ter De Schrijver maandagmid dag een veertiental Kongolese vertegenwoordigers medege deeld, dat de Belgische regering de verplichting heeft aange gaan, de aanbevelingen van de conferentie over de politieke toekomst van Kongo in de vorm van wetsontwerpen voor te leg gen aan de volksvertegenwoor diging. Hij drong er bij de Afrikaanse leiders op aan slechts onderwerpen op de agen da van de R. T. C. te plaatsen, die direct verband houden met de toekomstige politieke instel lingen van Kongo, „hetgeen het bespreken van de financiële en budgetaire gevolgen niet uit sluit." Aan de voorbespreking werd deelgenomen door vier leden van het „kartel der nationalis tische partijen", dat op zijn congres van de vorige maand in Kisantoe onmiddellijke en volledige politieke en economi sche onafhankelijkheid heeft geëist en heftige bezwaren heeft gemaakt tegen het naar zijn oordeel te geringe aantal zetels Een beeld van de ten toonstelling Het land bouwwerktuig" in het R.A.I.-gebouw te Am sterdam; een van de tentoongestelde stuk ken is deze slootmaaier, een varende maaima- chine voor het reinigen van sloten en het af maaien van riet. in evenwicht blijven, dan moet de arbeidsproduktie worden op gevoerd. Het geeft geen zin, al dus de bewindsman, om te trachten dit te bereiken door harder te werken, want er wordt in de landbouw reeds hard en langdurig gewerkt, maar er moeten doeltreffende machines en gereedschappen ter beschikking komen. Behalve een stijging van de produktie per manuur heeft dit nog het voordeel dat de arbeid in vele gevallen gemakkelijker en aan trekkelijker wordt. Vooral de jongere generatie, die in deze technische twintigste eeuw op groeit, spreekt dit aan. De mechanisatie, waarvan de motorisatie een belangrijk on derdeel vormt, is als een stort vloed over onze bedrijven geko men en het gezicht van de Ne derlandse land- en tuinbouw is er, aldus minister Marijnen, ge heel door veranderd. De mechanisatie en vooral de motorisatie heeft, aldus de mi nister, grote kapitaalsinveste ringen gevergd. Diende in de jaren, dertig een pachter bij het aanvaarden van een bedrijf in de Wieringermeer over ƒ300, per ha. te beschikken, thans is voor een bedrijf in de Noord oostpolder een bedrag van ten minste 1600,per ha. nodig. Omdat vele machines slechts korte tijd per jaar nodig zijn is bij de hoge investeringskosten per ha. terecht gezocht naar de mogelijkheid voor gemeenschap pelijk gebruik. Het sterk indivi duele karakter van boer en tuinder verzet zich hier nog wel tegen maar in vele gevallen is volgens de minister gemeen schappelijk gebruik toch een economische noodzaak, wil men het eigen bedrijf niet te zwaar financieel belasten. Het is in vele streken thans zo, dat werktuigencoöperatie en loon werker onmisbaar zijn. De mechanisatie van de land bouw heeft op verschillende terreinen een beslissende in vloed gehad. De minister gaf daarvan als voorbeeldende graanoogst die gemakkelijker en sneller verloopt door gebruik van een lichte binder op de kleinere bedrijven en van een maaidorser op de grote; het vlas wordt vrijwel voor 100 °o machinaal getrokken; in de vee houderij neemt het machinaal meiken snel toe, de doorloop- melkstal verhoogt de arbeids prestatie, het geventileerd be waren van hooi geeft wintervoer van goede kwaliteit. Voorts noemde de minister het machi naal graven en reinigen van sloten, dat een spectaculaire verbetering heeft van de water afvoer en beregening. Was in Zondag is te Parijs van gezag hebbende zijde vernomen dat de Russische eerste minister en partijleider Chroesjtsjef vijftien maart a.s. bij zijn officiële be zoek aan Frankrijk van 2 weken als staatshoofd zal worden ont vangen. De eerste drie dagen brengt Chroesjtsjef in Parijs door, waar hij besprekingen zal voeren met president De Gaulle en minister van Buitenlandse Zaken Debré. Hij verblijft dan in de „konink- w lijke vertrekken" van het Franse in de Kongolese afvaardiging, j ministerie van Buitenlandse Za- vier leden van de gematigde nationale partij voor de vooruit gang (PNP), Vijf afgevaardig den van de middelgrote Kongo lese politieke bewegingen en vier stamhoofden. V. A. R. aanvaardt Sowjetrussisch aanbod voor de dam van Assoean Van bevoegde zijde wordt me degedeeld, dat de Verenigde Ara bische Republiek het Sowjet- russische aanbod inzake de uit voering van het tweede deel van de werkzaamheden van de dam van Assoean heeft aanvaard. Deze aanvaarding zou, zo wordt gezegd, gistermiddag gedaan worden in een belangrijke mede deling. DE AARDBEVINGEN BIJ NAPELS Een duizendtal inwoners onder wie 400 kinderen zijn maandag in een verblindende sneeuwstorm uit hun dorp Roc- camonfina nabij Napels gevlucht nadat een nieuwe aardbeving in de voorafgaande nacht een langer blijven riskant had ge maakt. De meesten vonden on derdak in naburige dorpen of in Napels. De uitgedoofde vulkaan Mon- fina heeft de afgelopen vijf da gen met aardschokken het ge bied onveilig gemaakt. Een uit barsting van de vulkaan wordt echter niet verwacht. ken aan de Quai d'Orsay, die ook door president Eisenhower zijn gebruikt bij diens recente offi ciële bezoek aan Frankrijk. Op zijn reis door Frankrijk zal Chroesjtsjef de uit de zestiende eeuw daterende kastelen van Chenonceaux en Chamberd in het dal van de Loire, Bordeaux, de aardgasinstallatie te Lacq, in Zuid-West-Frankrijk en Mar seille bezoeken. Zijn reis zal hem verder naar Avignon, de Franse kernfabrïfe- ken te Marcoule (nabij Avignon), Aix en Provence, Lyon, de staal fabrieken te Pont, Nancy, Reims, met de beroemde oude kathedraal en de grotten van Champagne voeren. De Sow jet-premier zal verder Rijssel, Roubaix en andere tex tiel- en steenkoolmijncentra in Noord-Frankrijk, de haven van Cherbourg, Caen en de brug van Tanearville, die de langste han gende brug in Europa is, bezoe ken. Een dezer dagen heeft een Boeing 707 straalverkeemrlieg- tuig van Pan American World Airways de afstand Parijs New York afgelegd in de nieu we recordtijd van 6 uur en 45 minuten. Het toestel, dat 103 passagiers en 11 bemanningsle den vervoerde, had bij het ver trek van de Parijse luchthaven enig oponthoud vanwege een technische storing. Nadat het defect verholpen was, steeg ge zagvoerder Cameron Walker op voor een non stop vlucht, die hem in recordtijd naar Idlewild bracht. Het oude record stond op naam van Trans World Airlines, en werd op 11 jan. j.l. gevestigd met een tijd van 6 uur en 46 minuten. Uit het verschil van 1 minuut tussen het oude en het nieuwe record blijkt wel, dat het steeds moeilijker wordt de tijden te verbeteren. Het toestel van Pan American behaalde, mede dank zij een gunstige staartwind, een gemiddelde snelheid van ong. 930 km. per uur. het afgelopen extreem droge jaar een zegen voor bedrijven waar men tijdig de beschikking over een goede installatie en voldoende water had. Voortdurend wordt er ook in de tuinbouw naar gestreefd, aldus de bewindsman, om hand werk door de machine te doen vervangen. Een ander belang rijk aspect van de mechanisatie noemde de minister de invloed daarvan op de arbeidsmetho- den. Veel routinewerk is van generatie op generatie overge gaan. Maar landarbeid vereist een grote vakbekwaamheid, omdat het steeds andere werk zaamheden zijn die onder wisse lende omstandigheden moet worden verricht. Door de me chanisatie is daar nog bijgeko men de vakkundige bediening van diverse machines, waarvoor een behoorlijke technische ken nis vereist is. Tot nu toe ontbrak feitelijk elke mogelijkheid om zich voor landarbeid en voor het werken met landbouwmachines te scho- 1 len en dit is volgens de be- I windsman mede een reden van de geringe maatschappelijke waardering voor dit werk. j Hierin is echter verbetering gekomen door de oprichting van enige praktijkscholen voor landbouwmechanisatie. De oud ste daarvan, die te Slootdorp in de Wieringermeer, heeft haar 6.000ste cursist reeds afge leverd. Voor de tuinbouw wor den op dit gebied vakcursussen gegeven. Aanstippend dat op de expo sitie machines uit vele landen 'staan (niet alleen in West- 1 Europa en de V. S„ maar ook I in Oost-Duitsland en Tsjecho- Slowakije koopt Nederland), daar de invoer van landbouw machines aan geen enkele be perkende bepaling is gebonden, konden wij, zeide minister Ma rijnen, al onze produkten op de zelfde vrije wijze invoeren en er een afzet voor vinden." De bewindsman merkte nog op dat in 1958 in totaal ruim 9.880 trekkers en in de eerste tien maanden van 1959 reeds 10.000 werden geïmporteerd. In zijn slotwoord legde de minister de nadruk op de betekenis van de land- en tuinbouw in het ge heel van ons economisch bestel. Minister Marijnen opende het hangslot waarmede een z.g. damhek de toegang tot de expo sitie afsloot, daarna werd een schaap er doorheen gevoerd ter wijl uit de luidsprekers de op merking klonk „als één schaap over de dam is volgen er meer"'. Het K. N. M. I. deelt mede In het front dat de zuidelijke begrenzing vormt van koude polaire lucht op het noordelijke gedeelte van de Oceaan, ontwik kelde zich bij Schotland een ac tieve depressie, die in diepte toenemend naar Denemarken WOENSDAG 20 JANUARI v.m. n.m. Breskens 5.41 6.09 Terneuzen 6.16 6.44 Hansweert 6.56 7.24 Walsoorden 7.06 7.34 ZON MAAN op onder op onder Jan. 17.0ii 19 8.39 23.30 10.52 20 8.38 17.04 11.18 21 8.37 17.06 0.42 11.46 22 8.36 17.08 1.56 12.17 23 8.35 17.09 3.10 12.54 trok. Als gevolg hiervan ont stond boven de Britse eilanden en het zuidelijk deel van de Noordzee een krachtige weste lijke stroming waarmee minder koude lucht werd aangevoerd. In ons land liepen de tempera turen overdag op tot 25 gra den. Van het noorden uit dringt nu opnieuw koudere lucht naar het zuiden welke lucht ons land morgen in de loop van de dag kan bereiken. Naast opkla ringen zullen ook buien tot ont wikkeling komen waarvan som mige met hagel of sneeuw. medegedeeld daar het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Lichte dooi Veranderlijke bewolking met later op de dag enkele buien. Matige tot krachtige wind, in hoofdzaak tussen west en zuid. Overwegend lichte dooi.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1