ming korting Qnruót in ^Parijó Radio Televisie-Ycrlicliting Hadio de Koek Het weer in de wereld Koningin onverwacht in Amsterdam IfdHMlwill VERLINDE t Spek 1,50 HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN dag 15 januari 1960 sn voor f 25,- enz. oordstraat 83 TERNEUZEN Jsebaert's rote weekend eklame 98 cont f 1,89 f 2,58 f2,10 54 cent 59 cent 49 cent 25 cent 30 cent (aE. A.IJsebaert warte amesglacès VAN DAMME ZATERDAG 16 JANUARI 1960 16e Jaargang Nr 4884 Versebflnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande, Terneuzen f nooudstumt 101 Ta. au» -jweuzem MEER VORST Koop nu IVOROL 20,- f 25,- 1 royaal SOEPCOMPLET 500 gram mooie doorregen RUNDERLAPPEN 500 gram mager RUNDE R- BRAADVLEES 500 gram magere HALSCARBON ADEN 100 gram GEK. HAM 100 gram PATÉ 100 gram GEBR. GEHAKT KALFSCROQUETTEN verrukkelijk per stuk NASI-GORENG klaar in een wip per 100 gram Zelfbedieningsslagerij V looswijkstraat gevoerd en ongevoerd veel groote maten voor ƒ8,60 en 8,75. Nieuwediepstraat 15. ;r-Worstmaker |N 3 TELEF. 2566 "AN ONZE AANBIEDING ;en DERLAPPEN 1,75 ;TTEN voor r 2,10 - 2,30 en ƒ2,50 RICANDEAU ƒ3,— ïg de voorraad strekt) en zaterdag: Frankering bij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal- per maand ƒ2,—; per week 48 et Losse nrs 9 ct DE VRIJ Advertentieprijs per mm 15 et; minimum per advertentie ƒ2,25. Rtibriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Dinsdag is president De Gaulle in Parijs van zijn vakantie teruggekomen en geconfronteerd met een echte crisis in de vijfde republiek. Ditmaal niet met de Kamer, die hem veel moeilijkheden had bezorgd, toen het ging om de schoolkwestie, maar met zijn minister van Financiën Pinay. De Kamer heeft de president zeer geïriteerd, toen zij dreigde zich te verzetten tegen de subsidiëring op grotere schaal dan voor heen van het katholieke vrije onderwijs. Maar in het nieuwe systeem hepft de president toch het laatste woord en toen premier Debré de kwestie van vertrouwen stelde, gaf het parlement toe. Bij een kabinetscrisis zou de Kamer wel eens ontbonden kunnen worden en dan zou De Gaulle volgens zijn geliefde methode wel licht een direct beroep hebben gedaan op het volk, om hem nog meer macht te geven. Hij schijnt daar ernstig over te denken, en zodra er een aanleiding is, doemt dit spook weer op. Nu is het parlement tot april met verlof. Het is minister Pinay, die voor de zoveelste maal met ontslag dreigt en onenig heid heeft met premier Debré. Daarom moet De Gaulle, de grote arbiter volgens de grondwet, bemiddelen. Het zou echter wel kun nen zijn, dat hij de grondwet wil wijzigen, om niet alleen de pre mier, maar ook alle andere ministers direct van hem afhankelfjk te maken. Die zouden dan, nog meer dan nu al het geval is, „vak ministers'' zijn en geen politici. Instelling van een „presidentieel regime" wordt tot de waarschijnlijkheden gerekend, al weet men niet wanneer dit zal geschieden. KERNGESCHILLEN. Het kerngeschil gaat over het wezen van de staat: of die bij voorbeeld ten aanzien van de economie liberaal moet zijn. of dirigistisch en autoritair. Pinay is de enige minister van de vier de republiek, die onveranderd is. Kij is een conservatief, maar hij meent dat de staat in het econo mische leven niet meer moet in grijpen dan strikt noodzakelijk is. Daarbij is hij voor gezond geld, tegen inflatie (waarde daling van het geld door te hoge uitgaven) en tegen staatsbe moeiing, die te kostbaar is. Hij heeft zuinigheid bevolen op aller lei gebieden, en aldus de frank een steviger basis gegeven. De nieuwe munt gelijk aan honderd van de oude met een waarde van ongeveer 75 cent, scheen vertrouwen te genieten. Doch daarvoor moest hij tegen loonsverhogingen, tegen allerlei plannen van andere ministers i onderwijs, pensioenen, subsidies enz. i optreden, wat hem onpo pulair maakte. Het gerucht over zijn aftreden heeft echter aan stonds geleid tot daling van koersen, omdat allerlei bedrijven bang waren, zwaarder te worden belast. Pinay wilde dat niet, om dat hij meende dat zij winsten moesten kunnen reserveren voor nieuwe beleggingen. „Meer spa ren en minder uitgeven", zo was zijn leuze. Er zijn echter Gaul listen, die naar het voorbeeld van autoritaire regimes allerlei projecten met subsidie willen steunen. Enkelen vrezen ook de gevol gen van het uitblijven van loons- veïhogingen er zijn herhaal delijk stakingen en willen niet, dat de loontrekkenden de voornaamste offers brengen. Zij koesteren het ideaal van een soort „corporatieve staat", waar in werknemers en werkgevers lasten en lusten van een bedrijf delen. In theorie niet in prak tijk bestaat zoiets in Spanje en Portugal. Wel is het daar zo.j dat de regerende partij heel wal over de bedrijven heeft te zeg gen. TWEE GESCHILLEN. Op twee punten nu in het bi- zonder braken er heftige con flicten uit tussen Pinay en an dere ministers. Een van de/e iaatsten wilde de wet op de naamloze vennootschappen wij zigen. In de raad van commis sarissen zouden steeds enkele vertegenwoordigers moeten zit ten van de werknemers, die ook zouden delen in de winst. Pinay vertegenwoordigt de bourgeoi sie. die middelgrote familiebe drijven beheert, en deze is heftig gekant tegen zulk een inmen ging. De7.e middengroep van be zitters is in Frankrijk zeer uitge breid. In een ander geschil heeft hij de grote petroleum- concerns op zijn hand. Men weet dat in de komende jaren olie uit Algerije aan de markt komt. Gaullistische mi nisters wensen nu de Franse be drijven te dwingen, deze olie te raffineren en te kopen. De meeste raffinaderijen zi.in wel formeel Franse vennootschap pen. maar eigendom van inter nationale oliemaatschappijen. En deze willep vrij zijn hun grond stoffen te betrekken vanwaar zij dat wensen. De Gaullisten zou den buitenlandse olie (die voor namelijk uit het naburige oosten komt) willen weren. Pinay is voop open concurrentie op de hole wereldmarkt. Daarbij komt, dat de bedoelde Gaullisten ook do andere vijf landen van het kleine Europa van de Europese Economische Gemeenschap dus) zouden willen dwingen, de Alge- i ijnse olie in te voeren, onbelast door de invoerrechten, die op andere olie drukt. Niemand van de vijf denkt daaraan, en Pinay vindt het onverstandig, die eis te stel'en. Er is dus niet alleen een ge schil over de staatsbemoeiing in het binnenlandse bedrijfsleven. Het gaat er ook om, of Frank rijk meer en meer zichzelf moet bedruipen, „autarkisch" moet zijn, met afnemende invoer uit andere landen. Deze week zou De Gaulle proberen, Pinav (die veel vertrouwen heeft bij het particuliere bedrijfsleven te ver zoenen met de andere ministers. Of het zou gelukken? Pinay is ook tegen allerlei anti-Ameri kaanse en anti-Britse tendenzen van De Gaulle in de N.A.V.O. En wordt de breuk gelijmd, dan duren toch de tegenstellingen voort. ATLANTISCHE CONFERENTIE. Er begon dinsdag te Parijs een economische conferentie van de V. S., Canada, de zes landen van de Euromarkt en de zeven van de vrijhandelsassociatie (waar. van Engeland het voornaamste lid is), welke bijeenkomst men „atlantisch" noemde. De kwestie is, dat Noord-Ame- rika vreest te worden uitgeslo ten van de twee markten, die de zes en de zeven vormen, en waarop zij elkaar faciliteiten geven. Zulke tegemoetkomingen, vooral in de vorm van lagere in voerrechten, genieten de V. S. en Canada niet. Zij zijn er daar om niet voor, dat de twee Klein-Europese „blokken" te sa men één groter vormen, waar van de leden elkaar grote gun sten bieden. De Noord-Ameri kanen menen, dat alle gunsten over alle landen ter wereld we derkerig moeten worden uitge strekt. Die tientallen landen zijn ondertekenaars van de overeen komst inzake handel en tarieven (G.A.T.T. l en hebben beloofd geen „discriminatie" toe te pas sen, geen landen uit te sluiten van voordelen, welke zij andere bieden. Nu zijn daarop allerlei uitzonderingen toegestaan, maar het doel is de wereldhandel te liberaliseren. In Europa zijn Be nelux, Zwitserland, Zweden voor zulk een bevrijding, en Neder land speelde een aanzienlijke rol bij de pogingen, blokvorming en ..omheiningen" te voorkomen. Er zijn commissies gevormd, om de zaak te bestuderen. Na deze Atlantisrhe conferen tie kwam de Groot-Europese or ganisatie voor ecomische samen werking bijeen (O.E.E.S.) die een kwijnend bestaan leidt en waarvan men een Atlantische organisatie zou willen maken. De O.E.E.S. heeft veel-gedaan om de handel van obstakels te bevrijden en zou die taak als Economische Atlantische Orga nisatie moeten voortzetten. Het is Frankrijk, dat zich het meest verzet tegen algemene liberalise ring en sterk vasthoudt aan de idee van een protectionistisch (beschermend) hoog invoertarief van de Euromarkt. VERRASSING IN ROME. Donderdag zou de Italiaanse president Gronchi naar Moskou gaan, maar op het allerlaatste ogenblik werd zijn reis uitge steld. Het Vaticaan had er niets voor gevoeld, dat de katholieke president in het Kremlin kwam en binnen de katholieke regering ontstonden meningsverschillen Hoewel Gronchi moest voorwen den, verkouden te zi.in gewor den, was iedereen overtuigd van „een politieke ziekte". Dat maakte men ook op uit een rede van kardinaal Ottaviani, die de dag daarna zich scherp uitsprak tegen bezoeken aan Moskou en het tegen zöeken van ontspan ning in de verhouding tot de communisten. Het orgaan van het Vaticaan. de Osservatore Romano, ging nog verder en schreef, dat alle socialistische partijen, ook de meest gematigde, voor katho lieken onverzoenlijke tegenstan- sters waren. Als Gronchi zou gaan, zou de Sowjet-president Worosjilof naar Rome komen, misschien met Chroesjtsjef. En dat zou zo'n onrust wekken, dat ook Gronchi niet ging. Dr. A. C. (Nadruk verboden.) De tienduizenden leden van boerengezinnen, die maandag j.l. door aardschokken uit hun woningen in vijf dorpen ten noorden van Napels, in Zuid- West-Italië, waren verdreven, en die sindsdien in legertenten in de open lucht verblijven, be vonden vrijdagochtend dat zij door zware sneeuwval van de buitenwereld waren afgesneden. Politie, Rode Kruis en vrijwil ligers zijn dag en nacht in de weer om de daklozen te bevoor raden. Een aantal hunner, wier woningen niet beschadigd wer den, is door de politie daarheen teruggeleid. Enkele weigelden terugkeer, omdat zij er niet zeker van waren dat het aard bevingsgevaar was geweken Vrijdag werden in het aard- bevingsgebied drie lichte schok ken gevoeld, waardoor evenwel geen schade werd aangericht. Het verkeer is in vele delen van Italië door sneeuw, hagel en vorst ontwricht. Genua beleefde de hevigste sneeuwval van de afgelopen dertig jaar. Vier personen kwamen om het leven bij verkeersongevallen op door bevriezing glad gewor den Italiaanse wegen. In Frankrijk zijn zes personen in de afgelopen 24 uur door be vriezing om het leven gekomen. Ook hier ondervond het verkeer veel last van de weersomstan digheden. Een jonge vrouw uit een inge sneeuwd Zuidfrans dorpje, die op het punt stond te bevallen, is per hefschroefvliegtuig naar een kraamkliniek te Brioude overgebracht. 18» I iTT)'ïl»».«HI»| De bittere koude in Zwitser land begon vrijdag plaats te ma ken voor wat warmer weer. Het instituut voor de signalering van sneeuwverschuivingen gat een waarschuwing uit voor „middel matig lawinegevaar". Delen van het Deense kustge bied liepen onder tengevolge van door de krachtige wind ontstane hoge zee. Het verkeer onder vond hinder van nieuwe sneeuw val. Zelfs in Marokko werden we gen in het centraal Atlas-gebied door sneeuwval afgesneden. De Polen hadden zowel met mist als met sneeuw te kampen. Doch in Oost-Australië heerst een hittegolf. De havenwerkers van Melbourne hebben het werk vanwege de warmte neergelegd. Honderden mannen bestrijden in de 250 km ten noordwesten van Melbourne gelegen Gram- plan-bergen bosbranden, die reeds veel schade hebben aange richt. 225 km ten noorden van Ade laide, in Zuid-Australië, staat de begroeiing van gehele dalen in brand In dezelfde stad is een zuige ling van zes weken tengevolge van de hitte overleden, terwijl in Melbourne twintig personen door de warmte werden bevan gen. Het Britse reuzen-passagiers schip Queen Elizabeth", dat uit Southampton naar New York is vertrokken, poogde vrijdag voor de tweede achtereenvolgende dag vergeefs de Franse haven Cher bourg binnen te lopen, om pas sagiers voor New York aan boord te nemen. De boven het Kanaal woedende storm maakte dit onmogelijk. Vandaag zal, als de wind is afgenomen een derde poging worden gedaan. In de Verenigde staten zijn in het gebied van New York ten minste twee personen door de koude om het leven gekomen. In hetzelfde gebied vonden veie autobotsingen op de door ijsaf zetting glad geworden wegen plaats. Op twee plaatsen in het Midden- Westen werden temperaturen van 24 en 26 graden onder nul geregistreerd. tvr i «- S-A»» IJSFABRIEK ..DE NATUUR" In Garmisch (Duitsland) is deze ijsfabriek in de natuur" te zien, die 's winters het werk van de mechanische ijsfabrieken overneemt. Over een houten raamwerk wordt langzaam water gegotene dat prompt bevriest. Op den duur vormen zich ijspegels, die, afgebro ken en in stukken gehaktin de ijskast jes verdwijnen. Goedkoper kan het al niet H. M. de Koningin heeft gis termiddag onverwacht een be zoek aan Amsterdam gebracht. Vergezeld door burgemeester Van Hall arriveerde zij te kwart over twee in het Sint Rosa kloos ter aan het Hagedoornplein in Amsterdam-Noord, waar donder dagavond 500 vluchtelingen van de overstroming zijn opgenomen. Bij de ingang werd de Vorstin verwelkomd door het hoofd van de bescherming burgerbevolking, ae heer B. C. Mahieu, mej. M. Kramer namens de dienst sociale verzorging van de gemeente Am sterdam, door de priorin van het klooster en door het hoofd van de aan het klooster verbonden vakschool, zuster Edith. In het klooster had de B.B. donderdag 1117 bedden voor vluchtelingen in gereedheid ge bracht. Tevens zorgde de B.B. voor lakens, dekens, kleding en voedsel. Rimpelloos blonk de eindeloze watermasa in de zon en in de droge vrieskou gistermiddag aan de voet van de hoge en lange Oostzanerdijk toen de Koningin, met freule Röell en burgemees ter Van Hall, gez.eten in een hof- auto om drie uur naar het zijka naal H reed om de dichting van het gat in de dijk in ogenschouw te nemen. Vlak vóór de grens sprak ze met de evacuées, die hier voorlopig zijn onderge bracht. Dat waren er niet. zoals tot gistermiddag toe slechts enkele tientallen, doch circa 250. Vlak voor de Vorstin het schip betrad waren n.l. in vier bussen 200 evacuées van het klooster Sint Rosa naar het schip gebracht. Zij zaten in de salon aan tafel tjes, toen de Koningin binnen kwam. Geruime tijd onderhield zij zich met de slachtoffers, waar bij ze zich van het ene tafeltje naar het andere begaf. Daarna bezocht ze het hospitaal aan boord van de „Zuiderkruis" waar een zevental patiënten uit Tuin- dorp-Oostzaan is opgenomen. De watersnood In het Amsterdamse TuindorpOostzaanEen gezicht op het gat in de dijk, waardoor het water de Noorder IJ-polder linksonderinstroo m.t. Rechts het zijkanaal H. Op de achtergrond het Noordzeeka naai. (Advertentie) BINNENVERINGBED HAZ ET-FABRIEK E N Z£VE NBE R GE N SCHUiMRUBBERBEO Vrijdag was zeer koude lucht boven ons land aanwezig, waarbij overdag in het binnenland boven het aanwezige sneeuwdek maxi mumtemperaturen van min vijf tot min zeven gemeld werden. Over Scandinavië werd intus sen met noordelijke winden een portie koude lucht naar het zui den getransporteerd. Deze lucht, die boven het Noordzeewater wel enige verwarming zal ondervin den. zal ons land zaterdagmiddag kunnen bereiken. We verwachten daarvan plaat selijk enige sneeuwbuien, de wind zal meestentijds zwak tol matig uit westelijke richtingen waaien. De vorst blijft licht tot matig. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. MINDER VORST. Overdrijvende wolkenvelden met hier en daar een bui, zwak ke tot matige wind, overwegend tussen noord en west. Tempera turen langs de kusl om het vries punt, elders lichte vorst. ZONDAG 17 JANUARI v.m. n.m. Breskens 3.44 4.05 Terneuzen 4.19 4.40 Hansweert 4.59 5.20 Walsoorden 5.09 5.30 MAANDAG 18 JANUARI - v.m. n.m. Breskens 4.20 4.42 Terneuzen 4.55 5.17 Hansweert 5.35 5.57 Walsoorden 5.45 6.07 ZON MAAN op onder op onder Jan. 16 8.42 16.58 20.03 9.34 17 8.41 16.59 21.10 10.02 18 8.40 17.01 22.19 10.27 19 8.39 17.03 23.30 10.52 met de gemeente Zaandam hield de auto halt en stapten de hoge bezoekers op de dijk uit. Er stond een kleinere personenwa gen van de Amsterdamse politie gereed, waarin men het laatste deel van de tocht naar het gat aflegde. Die liep n.l. over de zeer smalle grintweg van het dijkje langs het zijkanaal H. De grote hofauto zou op deze grintweg bij het gat niet hebben kunnen draaien. Onze lands vrouwe arriveerde om 5 minuten over 3 bij het gal, een half uur voordat men erin slaagde het dicht te gooien. Zij nam de werk zaamheden een kwartier lang in ogenschouw, waarna ze met de kleine wagen naar de dijk terug reed. Weer leidde de tocht ovet de Oostzanerdijk. nu met het on dergelopen land aan de rechter kant. Opvallend was dat aan de linkerzijde alle sloten en vaarten met een dikke laag ijs en wat sneeuw bedekt waren (men zag er vele schaatsenrijders), terwijl rechts op het. uitgestrekte water vrijwel geen ijs te zien was. Langs de rand van Tuindorp- Oostzaan reed de hofauto via het terrasdorp naar het uitgestrekte terrein van de N.D.S.M., vervol gens over een drukke smalle dijk tot aan een geïmproviseerde aanlegplaats op de zuidelijke rand van het overstroomde ge plankje bereikte Hare Majesteit een vierkante schuit met een hoge drempel en vervolgens stapte ze in een van de daar in het water dobberende opvallend kleine, oranjegekleurde reddings bootjes van liet Rampenfonds. Ook freule Röell en het hoofd van de bescherming burgerbevol king, de heer B. C. Mahieu, en nog enkele andere personen scheepten zich in. Ondanks de felle kou had de Koningin beslo ten zich persoonlijk per boot door de een rampzalige aanblik biedende straten van het over stroomde Tuindorp te begeven, om zich op deze wijze een beeld te vormen van de ernst van de ramp. Zwaar beladen voer het kleine bootje, voortgestuwd door een buitenboordmotor, het dorp binnen. Burgemeester Van Hall maak te deze koude tocht in het open bootje niet mee. Vlak vóór do wagens om vijf minuten voor vier het terrein van de N.D.S.M. opdraaiden, verliet hij de hof auto, nam afscheid van de Konin gin en spoedde zich in zijn eigen wagen naar het stadhuis, waar hem een speciale gemeenteraads zitting over de ramp wachtte. Het boottochtje door de over stroomde straten duurde niet lang. Om kwart over vier nam bnze Landsvrouwe weer plaats in de heel wat warmere hofauto en reed naar de Javakade in de Amsterdamse haven, waar ze zich aan boord van de „Zuider kruis" begaf. Vergezeld van de heer Mahieu Korte tijd sprak ze met een echt- jaar. dat reeds 48 jaar gehuwd 's. De vrouw lag in bed, terwijl haar man naast het bed op een stoel zat. Het koninklijk bezoek aan het schip duurde ongeveer een uur. Kort na half zes keerde onze Vorstin met freule Röell terug naar het paleis Soestdijk. TELEGRAM VAN PRINSES WILHELMINA Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft gisterochtend het volgende telegram ontvan gen van Prinses Wilhelmina: „Met groot leedwezen vernam ik de tijding van de watersnood welke een deel van Amsterdam getroffen heeft en betuig u mijn hartelijke deelneming". EERSTE SLACHTOFFER VAN OVERSTROMING Gisterochtend heeft de rijks politie te water het eerste slachtoffer van de ramp aange troffen. Men trof de 84-jarige mevrouw Schagen in haar eigen ondergelopen woning gelegen aan de Orionstraat in Tuindorp- Oostzaan dood aan. De politie neemt aan, dat zij verdronken is. AANBIEDING VAN HULP UIT ZEELAND Bij het Amsterdamse gemeen tebestuur worden telegrammen uit alle delen van het land en van uiteenlopende organisaties ontvangen waarin deelneming wordt getuigd en veelal hulp verlening wordt aangeboden. Zo is ook een telegram binnen gekomen van de gezamenlijke gemeentebesturen van Schou- wen-Duiveland, die herinneren aan de hulp welke Amsterdam hun in 1953 verleende en de be schikking aanbieden over een opzichter en een werkploeg van tien man voor het verrichten van de nodige werkzaamheden. GAT IS DICHT Gistermiddag kort na half vier gaf de commandant van een der boten van de rijkspolitie te wa ter, die in de omgeving ran het werk aldaar patrouilleerden per mobilofoon het berieht door dat het gat in de dijk weer dicht was. PRESENTIEGELDEN VOOR SLACHTOFFERS. De leden van de Amsterdamse gemeenteraad hebben besloten hun presentiegelden van de gis termiddag gehouden bijzondere vergadering ter beschikking te stellen van de slachtoffers van de waternoodsramp. Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tanden vraaen hel beste.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1