Brief van staatssecretaris aan Tweede Kamer over censuurkwestie De economische conferentie te Parijs De anti-semitische uitingen Zuid-Afrika protesteert bij Nederland Chessman s beroep verworpen De regeling van de Amerikaairse staal staking WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering Dij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur l. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maana f2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 et I I DINSDAG 12 JANUARI 1960 16e Jaargang Nr 4880 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uor. De staatssecretaris van Bin nenlandse Zaken, belast met zaken die Nederlands Nieuw-Gui- nea betreffen, mr. Th. Bot, heeft in een brief aan de Tweede Kamer over de geconstateerde onwettige censuur in Nieuw- Guinea en het daarover uitge brachte rapport van juridische deskundigen verklaard, dat de commL'jie „op voor de regering onweerlegbare gronden" heeft aangetoond, dat gedurende „een betrekkelijk beperkte en vrij nauwkeurig te omgrenzen perio de in het verleden een ernstige schending van de grondrechten in Ned. Nieuw-Guinea heeft plaatsgevonden". „In dier voege", voegt de staatssecretaris hieraan toe, „dat op ruime schaal een aan fluiting is gemaakt van de waarborgen, welke toepassing van een op zichzelf wettige cen suur tegen misbruik moeten omgeven". Door „onverbloemd" dit feit te constateren wenst de regering geenszins de ogen te sluiten voor de dikwijls „uitzonderlijk moeilijke" omstandigheden, waarender in Nederlands Nieuw- Guinea moest worden gewerkt, zo kort na de jaren van oorlog en bezetting en hetgeen daarop in Indonesië is gevolgd. De staatssecretaris overweegt, dat subversieve acties van buiten en een aanvankelijk gebrekkig in- llchtingenapparaat het toepas sen van briefcensuur „op zich zelf verklaarbaar maken". ,Met een minimum aan per soneel en materiëel moest vooral in den beginne worden geïmpro viseerd terwijl een grote wissel werd getrokken op de krachten en het moreel van hen, die in die jaren ginds de grondslag' legden van het Nieuw-Guinea van morgen". De regering onderkent, dat deze aangelegenheid niet slechts kan worden toegeschreven aan één persoon of mag worden af gewenteld op één of enkele per sonen alleen. Zij kan alleen worden begrepen „tegen de ach tergrond van het gehele toen malige bestel van Nederlands Nieuw-Guinea en de structuur van de samenleving" aldaar. Op grond van deze mening ver klaart de regering ook. dat deze zaak niet kan worden afgedaan met het treffen van correctieve maatregelen, die tot op zekere hoogte incidenteel blijven. Een overweging die de staatssecre taris hierbij aanhaalt, is, dat deze maatregelen gericht zouden zijn tegen personen, wier amb telijk verband toevallig niet is beëindigd en tegen wie de eer tijds verantwoordelijke autori teiten bij kennisneming der fei ten niet zijn opgetreden. Deze autoriteiten, „wier uiteindelijke verantwoordelijkheid zeker niet geringer, wellicht zelfs groter is te achten", zijn niet meer ad ministratief te treffen, „louter doordat zij de ambtelijke dienst reeds hebben verlaten". Ondanks deze aspecten wel ke de regering derhalve volledig tot hun. recht wenst te doen ko men betreurt en veroordeelt zij niettemin ten scherpste het feit, dat het mogelijk is geble ken, dat vooral in de jaren 1956 tot 1957 gedurende langere tijd één van de grondrechten het briefgeheim cp zo ruime schaal met voeten is getreden en me name door hen, die in de eerste plaats zijn gehouden- de eerbiediging van het recht hoog te houden, aldus de brief. De regering heeft ten slotte overwogen of tegen bepaalde personen eventueel een straf vervolging zou moeten worden ingesteld. Zij is na rijp beraad tot de overtuiging gekomen met volledige erkenning overi gens van de ernst van de ge pleegde feiten, verband houden de met schending van een der grondrechten dat niettemin daarvan moet worden afgezien en behoort te worden volstaan met administratieve maatrege len van verschillende zwaarte en draagwijdte". Mr. ir. VV. O. van Beek „als centrale figuur in deze aange legenheid te beschouwen", kan als advocaat-generaal niet in 's lands dienst gehandhaafd blij ven, aldus de brief'. „Uit het rapport van de com missie van onderzoek inzake eventuele onwettige censuur in Nederlands Nieuw-Guinea is mot voldoende zekerheid geble ken, dat mr. Van Beek de wer kelijke leider van het, bij het parket berustende, inlichtingen werk was. Op gezag van mr. Van Beek werden reeds in 1953 brieven onrechtmatig geopend; hij is de geestelijke vader van de invoe ring van de diensten toezicht- erdonnantie. geeft aanwijzingen aan de residenten hoe de land rechter kan worden gepasseerd; persoonlijk gaat hij ook 's avonds naar het postkantoor om brie ven uit te zoeken, die het ope nen waard zijn en is in het kort, zoals hij zelf ten overstaan van de commissie heeft toegegeven, „geestdriftig bezig d.t.o. toe te De Amerikaanse onder-minis ter voor economische aange legenheden Douglas Dillon, en de Engelse minister van Finan ciën, Heathcoat Amory, hebben gisteren een onderhoud gehad over de Westelijke economische besprekingen die heden te Pa rijs beginnen. De Westelijke be sprekingen zullen gevoerd wor den door Frankrijk. West-Duits- land. Italië, België en Nederland van de E.E.G., Zweden. Zwitser land, Portugal, Denemarken en Engeland van de vrijhandels associatie. Griekenland, de Ver enigde Staten en Canada. De ministers van beide Europese handelsgroeperingen zullen he den vóór de besprekingen ge opend worden, afzonde.iijke bijeenkomsten hebben. Donderdag zal de volledige ministerraad van de Organisatie voor Europese Economische Sa menwerking (O.E.E.S.) bijeen komen, voor het eerst sedert de mislukking in december 1958 van de door Engeland voorge stelde onderhandelingen over een geheel Europa omvattend vrijhandelsgebied De meeste waarnemers te Parijs zijn van mening, dat de besprekeingen van deze week tot niet meer zullen leiden dan tot de benoeming van een werk groep of een „commissie van wijzen", welke aanbevelingen zou moeten ontwerpen voor toe komstige Westelijke economi sche samenwerking. Deze waar nemers zijn van mening, dat het nog steeds te vrceg is om te spreken in termen van een nieuwe „Atlantische economi sche gemeenschap". Algemeen wordt echter gehoopt, dat de besprekingen op zijn minst de grondslag' zullen leggen voor nauwere Westelijke samenwer- passen zonder de landrechter daarbij in te schakelen". Bij dit alles wordt als niet volstrekt bewezen aangenomen, dat mr. Van Beek zelf brieven onwettig heeft geopend, hoewel aanwijzingen in die richting be staan. Wel is met voldoende zeker heid komen vast te staan, dat zo al de daadwerkelijke schen ding namelijk het openen van brieven zonder dat daar voor de machtiging van de landrechter was verzocht of verkregen niet door mr. Van Beek persoonlijk is geschied, het dan toch de advocaat-gene raal, mr. W. C. van Beek, is ge weest, die deze tegen de wet in druisende handelingen respec tievelijk toelaat, aanmoedigt en beveelt. Als verzwarende omstandig heid moet de regering het mr. Van Eeek aanrekenen, dat de uitoefening van de onwettige censuur zich niet heeft beperkt tot personen, verdacht van sub versieve acties tegen de veilig heid van de staat, doch zich ook heeft uitgestrekt tot personen, die boven elke verdenking staan. Een en ander duidt op een volstrekte ongeschiktheid van mr. Van Beek voor het door hem beklede ambt". (Men zie ook eerste ar tikel Tweede Blad.) Prins Bernhard voor de vierde maal naar Mexico Zondagavond tegen het mid dernachtelijk uur werd de PH- DSD „Zwarte Zee" van de K.L.M. met een trekker uit hangar tien (de „Dr. Albert Plesmanhangar) gesleept, waarna gezagvoerder Zuger onmiddellijk de vier mo toren liet starten en wegtaxide, naar de besneeuwde startbaan van de Amsterdamse luchthaven, het begin van de vlucht over de Oceaan naar Montreal en met als eindpunt Mexico. Koningin Juliana en Prinses Beatrix haden, per auto via de besneeuwde wegen uit Soestdijk komend, de Prins naar Schiphol vergezeld om hem uitgeleide te doen voor zijn vierde reis naar Mexico, welke hij thans op uit nodiging van de Mexicaanse re gering is begonnen. In de hangar namen Koningin Juliana en Prinses Beatrix met een „goede reis" hartelijk afscheid van de Prins. De Prins brengt in Mexico een bezoek aan de president van dat land Adolfo Lopez Mateos. De Prins zal de Mexicaanse presi dent een Nederlandse onder scheiding uitreiken. Het verblijf in Mexico duurt een tiental da gen en op het programma staat o.m. een bezoek aan Cuernava- cas een toeristenoord ten zuiden van de hoofdstad, aan Taxco het centrum van de zilverproduktie en tenslotte zal de Prins enige dagen doorbrengen in de bad plaats Acapulco, alvorens naar Aruba en Curagao te vertrekken. Op 25 januari arriveert Prins Bernhard weer op Schiphol. king op het gebied van handel en 'hulpverlening. Zoals reeds werd. gemeld heeft de Engelse minister van Financiën zich vóór zijn vertrek uit Londen in deze geest uitgelaten. Onder-minister Dillon zei bij zijn aankomst te Parijs, dal op de bijeenkomsten onmiddellijke maatregelen overwogen zouden worden, die tot spoedige infor mele beraadslagingen over han- delsvraa.gstukken zouden kun nen leiden en tot een plan op lange termijn voor internatio-i nalè beraadslagingen in de toe- komst. I Regeling Indonesisch-Chinees geschil op handen Na de tweede bespreking met de Chinese ambassadeur in Dja karta, Kuang Cheng, heeft maan dag de Indonesische ministei van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, v erklaard, dat China en Inlonesië csioten hebben deze maand te beschouwen als streefdatum vrtor et uitwisselen van ratificatie- documenten inzake een verdrag over de status vm Chinezen in Indonesië. Deze zouden een dub bele nationaliteit krijgen. De vorige" week had dr. See- 1 bandrio meegedeeld, dat de be sprekingen met de ambassadeur vorderingen hadden opgeleverd. Desgevraagd gaf dr. Soeban drio maandag als de juiste datum voor het uitwisselen van de doeu- menten de 20ste januari aan. De minister is later op de dag naar de buitendistieten op Java vertrokken, waar hij zich per- soon]ijk op de hoogte zal stellen van de resultaten van het decreet dat vestiging van buitenlandse kleinhandelaren op het Javaan se plaateland verbiedt. De Israëlische diplomatieke vertegenwoordiging in West- Du itsland heeft maandag op het ministerie van Buitenlandse Za ken in Bonn een nota overhan digd' waarin uiting wordt gege ven aan de schok die de golf van anti-semitisme -in West-Duits- land en verschillende andere lan den heeft teweeggebracht. Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat 6 mensen, onder wie drie jongens van der tien en vijftien jaar, in de afge lopen dagen zijn aangehouden wegens overtreding van de anti nazi-wet van 1947. Het communistische Oostduit- se Nationale Front heeft op een bijeenkomst gepleit voor bespre king van de kwesties van „anti semitisme, fascisme en militai risme" op de topconferentie, in aanwezigheid van beide Duitse regeringen. Sidney Erich Holm, een Zuid- Afrikaan die in de jongste oor log werkte voor een nazi-radio- station, heeft een autobiografie geschreven, waarin hij het nazi- Duitsland, zijn doeleinden en leiders prijst, zo schrijft de on afhankelijke Johannesburg Sun day Times, Holm werd in 1946 tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens verraad tegen Zuid-Afrika, maar werd na achttien maanden vrijgelaten. Hij bekleedt een be langrijke functie op het nationale bureau voor onderwijs en sociale wetenschap te Pretoria. Volgens het blad deed hij in zijn boek een felle aanval op het internationale Jodendom. Hij prees Hitier als een van de grootste mannen der geschiede nis en vergelijkbaar met Julius Caesar. Het Afrikaanse blad Die Va derland" schrijft dat Holm in een vraaggesprek zei dat zijn boek. ..dat toevallig op dit ogen blik verschijnt", door de Britse pers in Zuid-Afrika was gebruikt om de anti-semitische campagne te onderstrepen. De Israëlische afvaardiging naar de Verenigde Naties heeft de volkerenorganisatie medege deeld dat volk en regering van Israël „geschikt en verontrust" zijn door de anti-Joodse uitingen, die zich thans in vele delen der wereld voordoen. Zij deed dit in een brief aan de ondercommissie tot het tegen gaan van ongelijke behandeling van rassen. De Israëlische af vaardiging spreekt evenwel in haar schrijven haar vertrouwen uit dat de regeringen der be trokken landen erin zullen sla gen op ondubbelzinnige wijze een einde aan deze anti-semiti sche incidenten te maken. In Berlijn is de 57-jarige Jood Max Baruch gearresteerd omdat hij in dronkenschap „Heil Hit- Ier!" riep. Mr": hem werden acht tien anderen gearresteerd, die in openbare gelegenheden natio- naal-socialistische liederen had den gezongen of anti-Joodse op merkingen hadden gemaakt. De Westduitse ambassadeur in Australië, dr. Mühlenfeld, heeft maandag te Canberra gezegd te menen dat zich tot het begin van de topconferentie tussen Oost en West anti-Joodse incidenten zul len voordoen, omdat deze cam pagne z.i. ten doel heeft de West duitse positie met- betrekking tot dit overleg te verzwakken. Het stadsbestuur van Frank fort heeft een beloning van tien duizend mark negenduizend gulden) uitgeloofd voor inlichtin gen die leiden tot de arrestatie van de „verstoorders van de openbare orde", die in het afge lopen weekeinde de anti-Joodse leuzen op tien gebouwen ter plaatse hebben geschilderd. Het Oostenrijkse persbureau APA meldt uit Wenen dat ha kenkruisen zijn geschilderd on huizen in de omgeving van het gebouw der Joodse gemeenschap te Linz en op een R.K. kerk ie Gmünd, in Neder-Oostenrijk. Reuter meldt uit Brussel lat het bestuur van de Belgische socialistische partij in een maan dag aldaar gehouden bijeenkomst een oproep heeft gedaan voor het nemen van sancties tegen „hen, die verantwoordelijk zijn voor de anti-Joodse voorvallen, die zich thans in vele delen dei- wereld voordoen". De regering van Zuid-Afrika heeft formeel bij Nederland ge protesteerd tegen een verklaring van minister Luns over rassen scheiding in Zuid-Afrika. Dit protest is gericht tegen een verklaring van de Neder landse regering, die op tien no vember 1959 door het Neder landse ministerie van Buiten landse Zaken werd uitgegeven, waarin werd gezegd dat de apartheidspolitiek van Zuid-Afri ka „niet te verenigen is met de zin voor gerechtigheid in het koninkrijk der Nederland. (De verklaring werd uitgege ven in verband met de Neder landse onthouding van stemmen over de VN-resolutie over de apartheidspolitiek. Gezegd werd dat Nederland zich van stemmen onthield omdat het twijfelt of de Ver. Naties bevoegd zijn zich bezig te houden met de binnen landse politiek van Zuid-Afrika. In het protest werd gezegd dat de verklaring van minister Luns „slechts een ongunstige invloed kan hebben op de vriendschap pelijke betrekkingen" tussen de beide landen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken in Den Haag heeft maandag avond bevestigd, dat Zuid-Afri ka bij Nederland een protest heeft ingediend. De ambassadeur van Zuid-Afrika, dr. F. E. Gel- denhuys, heeft maandag een desbetreffende nota aan de staatssecretaris van Buitenland se Zaken, dr. H. R. van Houten overhandigd. 'In een verklaring van het Zuidafrikaanse departement van Buitenlandse Zaken werd maan dag gezegd dat de ambassadeur in Den Haag in opdracht van d'e Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Eric Louw, een nota heeft overhandigd waarin uiting werd gegeven aan het ongenoegen en de ernstige bezorgdheid van de regering over de Nederlandse verklaring Gezegd werd dat de protest nota in de eerste helft van december naar de ambassadeur was gezonden, maar dal de over handiging was uitgesteld dooi de ziekte van minister Luns en de Kerst- en Nieuwjaarsvakan - tie. Aan de Nederlandse verkla ring was een bijzonder scherpe aanval door de Nederlandse ver tegenwoordiger bij de Ver. Na ties op de Zuidafrikaanse apart heidspolitiek voorafgegaan. In de verklaring van het de partement werd gezegd dat de Bantoes „de slachtoffers van rassendiscriminatie" werden ge noemd en dat de regering van de unie beschuldigd werd van „onderdrukking". Ook werd ge opperd dat de politiek van ZuTd- Afrika gemotiveerd werd door opportunisme" en ..de wisselval ligheden van politieke winst". De Nederlandse afgevaardigde had voorts volgens de verklaring gezegd dat „de Nederlancf- se regering niet de wijze kon aanvaarden waarop de blanke bevolking van Zuid-Afrika over haar zwarte medemensen denkt en dat de Nederlandse regering i duidelijk en ondubbelzinnig de I rassenpolitiek van de regering moet verwerpen". Verwijzend naar de verklaring van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werd in de nota gezegd dat dit voor zo ver bekend de eerste keer was dat de minister van Buitenlands - Zaken van een Westelijke staat in zijn eigen land, buiten de ver gaderingen van de Ver. Naties, zich niet alleen gemengd had in de binnenlandse zaken maar ook een scherpe aanval op Zuid- Afrika had gedaan. In de nota werd tenslotte ge zegd dat de aanval door de Ne derlandse afgevaardigde bij de Ver. Naties slechts een ongun stige invloed kan hebben op de vriendschappelijke betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Neder land an ook tussen de bevolking van Afrika en het land van haar voorvaders. De regering van Zuid-Afrika hecht grote waarde aan die be trekkingen en zij moet in het belang van de handhaving van deze betrekkingen in de toe komst, haar ernstige misnoegen en bezorgdheid over de beide verklaringen uitspreken. Parlementaire corresponden ten in Kaapstad zeiden dat Zuid- Afrika Nederland steeds onvoor waardelijke actieve steun in de Ver. Naties heeft verleend. Toen in 1949 in de algemene vergade ring gestemd werd over de In donesische kwestie was Eric Louw, die aan het hoofd van de Zuidafrikaanse delegatie stond, de enige afgevaardigde die Ne derland steunde. Zuid-Afrika steunde ook voortdurend de Nederlandse de legatie in de kwest-Nieuw-Gui- nea en onthield zich niet van stemming zoals andere Westelij ke delegaties, zo werd opge merkt. Hei Amerikaanse opperste ge- rechtshof heeft een verzoek van Caryl Chessman tot herziening- van zijn proces afgewezen. Chessman, die in 1948 wegens beroving, ontvoering en seksuele De republikeinse nator John j Butler en zijn b biografische ambtgenoot William Fullbriiii l rebben kritie' uitgeoefend op de voor de Amerikaanse staalsta- 'king bereikte oplossing. Zij zc.;- gen dat de dqor de regering*- E isenhewer tot stand gebrachte regeling een inflatoire uitwer king zal hebben. Senator T~utler verklaarde te genover verslaggevers dat de di recties der Amerikaanse staalbe drijven eerst hun goedkeuring aan de nieuwe gemeenschappe lijke ai ljeidsovereenkomst had den gehecht, nadat de regering had gedreigd met een straffere wetgeving met betrekking tot de regeling van arbeidsgeschillen. Senator Fullbright verklaarde dat politieke overwegingen een rol hadden gespeeld bij het be reiken van overeenstemming. Hij maakte melding van be richten volgens welke de staal bedrijven met vice-pred nt Nixon en de minister van Ar!) id Mitchell overeen waren geko men in verscheidene maanden geen algemene verhoging van de stanlprijzen te iullen invoei n. Boodschap van Chroesjtsjef aan Eisenhower De Russische ambassadeur in Washington, Mensjikof. heeft gevraagd om een onderhoud met Eisenhower, wie hij een mondelinge boodschap v an Chroesjtsjef wil overbrengen. Mensjikof keerde de vorige week van een vakantie in de Sowjet-Unie naar Washington terug. Mensjikof sprak dngeveer 20 minuten met Eisenhower. Na af loop van het onderhoud zei de Russische ambasadeur dat hij een „boodschap van goede wil" en de beste wensen voor het nieuwe jaar van Chroesjtsjef aan Eisenhower had overgebracht. Hij verklaarde geen belangrijke kwesties tussen de Ver. Staten en Rusland met Eisenhower be sproken te hebben. TREINONGELUK IN DE VER. STATEN Een exprestrein op de lijn St. LouisNew York is zondagavond bij Wellington in Ohio in de mist ontspoord. Er zijn zes doden en veertig gewonden. Negen rijtui gen liepen uit de rails en ver- scheidenen kwamen tegen een controletoren terecht. AUTOBUS IN MEXICO VERONGELUKT Een autobus is zondag in hot noorden van Mexico van de weg geraakt, in een ravijn gevallen en in brand geraakt, waarbij alle 27 passagiers en twee personeels leden van de vervoersmaatschap pij om het leven zijn gekomen. De autobus was onderweg van Reynosa aan de noordgrens naar Tampico. De a.s. Amerikaanse presidentsverkiezing en de internationale toestand I Zes Amerikaanse congresleden die kortgeleden een studiereis door Europa hebben gemaakt. 1 spreken in een zendag gepubli ceerd rapport de vrees uit dat de communistische landen wel eens van de komende presidents verkiezingen in de Verenigde Staten gebruik zouden kunnen maken yoor het beginnen van militaire avonturen. „Het communistische blok met inbegrip van de Chinese volksrepubliek zou wel i ens kunnen denken dat het in deze periode de minste kans zou lo- i pen van een Amerikaanse reac tie op militaire avonturen. Het bezoek van Chroesjtsjef aan India Premier Chroesjtsjef heeft de uitnodiging van premier Nehroe aanvaard om in de eerste helft van februari op weg naai Djakarta New Delhi te bezoe ken. Dit is in officiële kringen in New Delhi vernomen. De ronde-tafelconferentie over Belgisch Kongo De Belgische regering heeft besloten de ronde-tafelconferen tie over Belgisch Kongo op 20 januari te laten beginnen. Zoals bekend zal aan deze conferentie werden deelgenomen door ver tegenwoordigers van de Kongo lese partijen, de Belgische re gering en het Belgische parle ment. De open ngszitting zal worden voorgezeten dcor premier Eys- kens. Men verwacht dat de con ferentie la :.r dan een week zal duren. Verscheidene Kongo lese partijleiders zijn al in Brus sel. Brief van Kongolese partijen aan De Schrijver De Abako en de Afrikaanse «clidariteitspartij hebben de Belgische minister van Kongo en Rceanda Oeroen.di, De Schrij ver, in een brief medegedeeld, dat de gesirt in Neder-Kongo en Kwangc-Kwiloe zodanig, is, dat de bevolking vastbesloten is geen belasting te betalen, zolang geen zekerheid is verkregen over de onafhankelijkheid. De partijen stellen voor de, betaling van belastingen uit te stellen tot na de afloop van de ronde-tafelconferentie. Dit voor stel, aldus het schrijven, is een uiting van de wil van een volk. dat vastbesloten is alleen belas ting te betalen aan een Kongo lese regering die, zoals ver wacht wordt, in de eerste maan den van dit jaar zal worden ge vormd. misdrijven ter dood is veroor deeld, wil herziening van zijn proces omdat de stenograaf, die net verslag van de terechtzittin gen maakte, overleden is, vóór dat het proces was beëindigd. Zijn aantekeningen zijn toen door een andere stenograaf uitge werkt en Chessman stelt dat dit niet goed is geschied. Herbert Walker, opperrechter van Los Angeles, heeft 21 dec. j.l. bepaald dat Chessman 19 febr. a.s in de gaskamer van de gevangenis van St. Quentin, in Los Angelos, terecht zal worden gesteld. Chessman heeft zich in de eif jaar van gerechtelijke strijd, om aan de tenuitvoerlegging van het over hem gevelde vonnis te ont komen, tot een juridisch des kundige ontwikkeld. Hij schreef in de gevangenis verscheidene boeken, waarvan er twee grote bekendheid verwier ven. De manuscripten van de boeken wist hij uit de gevangenis te smokkelen en uit de honoraria bestreed Chessman, wiens ver standelijke vermogens aanzien lijk boven het gemiddelde liggen, de kosten van ziin gerechtelijk verweer. V O II S T. Een depressie, welke over de Oostzee pal zuidwaarts naar Po len is getrokken, beïnvloedde ook het weer bij ons, doordat een uit loper van het lagedrukgebied zich over Duitsland naar Noord- Oost-Frankrijk uitbreidde. De wind woei hierdoor tijdelijk van zee. De dooi drong daarbij over ons gehele land door, uitge zonderd een smalle strook langs de oostgrens. Tevens viel er re gen en sneeuw. In het oosten van ons land viel de meeste sneeuw. 2 tot 3 cm, welk laagje daar is blijven liggen. Ook geheel Duitsland en dc rest van Midden- en Oost-Europa is nu onder een sneeuwdek bedol ven. Koude lucht uit de poolstreken is achter de depressie om in de loop van maandag weer over ons land uitgestroomd, zodat de vorst zich vastgezet heeft op het gehe le Europese vasteland ten noor den van 45 graden noorder breedte. De lucht, die de noordelijke kustgebieden van ons 'and bin nenstroomt. legt een deel van haar route af over zee. Daar ontwikkelen zich gemakkelijk sneeuwbuien, welke zich dan boven land kunnen ontlasten. Bovendien heeft zich boven de Noordzee een kleine depressie gevormd, die naar het zuiden trekt en vandaag vooral in de kustgebieden van Holland en Zeeland sneeuw zal veroorzaken. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van dinsdag morgen tot dinsdagavond. VORST EN S N E E U W Nu en dan opklaringen, maar plaatselijk, voornamelijk in de kustgebieden ook sneeuw. Over wegend matige wind uit uiteen lopende richtingen. Lichte vorst tot temperaturen om het vries punt nabij de kust. WOENSDAG 13 JANUARI v.m. n.m. Breskens 1.34 1.49 Terneuzen 2.09 2.24 Hansweert 2.49 3.04 Wals oorden 2.59 3.14 ZON MAAN op onder op ond^r Jan. 12 8.45 16.52 16.03 7.06 13 8.44 16.53 16.57 7.50 14 8.43 16.55 17.55 8.29 15 8.43 16.56 18.58 9.04

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1