f CK Nog steeds uitingen van anti-semitisme Zoon bracht vader dodelijke messteken toe tijdens ruzie DE SCHROOTFRAUDE ƒ1.60 45 cent HEF WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Overnameprijs Baconvarkens verlaagd nog een WOENSDAG Gehakt DONDERDAG 7 JANUARI 1966 16e Jaargang Nr 4876 EERSTE BLAD HET BEZOEK VAN PRINS BERNHARD AAN MEXICO Peren naar Noorwegen Nederlands schip had aanvaring met vuurturen Anti-semitisme in de ether Reacties op hakenkruisen AMERIKAANS VLIEGTUIG MET VIERENDERTIG PERSONEN aan BOORD VERONGELUKT EISENHOWER OVER HET GELOOF Hebt U ook al reumatiek 55-JARIGE VADER BEZWEEK ONDER ACHTTIEN STEKEN In de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks half één heeft de 25-jarige B. G. zijn 55-jarige vader tijdens een hevige vecht partij in diens woning in de ldillegomstraat te Amster dam-West met een soort padvindersmes achttien ste ken toegebracht waaraan de vader omstreeks drie uur in een ziekenhuis is overleden. Gespannen verhouding Trainingsmogelijkhedeii Nederlandse landbouwers in Verenigde Staten de Op verjaardag Verwijten over en weer Spit,Spierpijn l'/iH =*-i Met 5 cent per kg geslacht gewicht ZOLTAN KODALY GEHUWD OUD-STRIJDERS STEUNEN SCHMIDT CONFERENTIE OVER CYPRUS STRAALJAGER TIJDENS OEFENVLUCHT NEERGESTORT Vlieger gedood •-v 2$ d uit de nieuwe Philips serie 188.- met vier goHgebieden,. and, grammofoonaansluiting, laar. TERNEUZEN; het e\V.e l ^538^ de dag dat U kunt pro fiteren van onze voor delige gehaktreclame. Nü. 500 gram lekker 6 spiritzegels voor 150 gram fijne BOTERHAM WORST -f 2 spiritzegels voor AXELSESTRAAT - TELEF. 253C wat doen we met de Piet". Bolan in het midden 1 is 't met hem" is Eric's .•raai'. gend begeeft de oude Goten- zich met Aranrod naar de iplaatsen binnen vijf zijn ze terugGeschrok verbijsterdDe Piet is ?nen Frankering bij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Né 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Prins Bernhard, die op uitno diging van de Mexicaanse rege ling een kort bezoek aan dit land zal brengen, alvorens deze maand een bezoek te brengen aan de West, wordt op 11 jan. op het vliegveld van de stad Mexico verwacht. Hij zal daar worden begroet door de Mexi caanse minister van Buitenland se Zaken Manuel Tello en an dere regeringsvertegenwoordi gers en door de Nederlandse am bassadeur, dr. R. Flaes. Op dinsdag 12 januari zal Prins Bernhard een krans leg gen bij het onafhankelijkheids- monument in Mexico, waarna hij een bezoek brengt aan de Mexi caanse president, Adolfo Lopez Mateos. De Prins zal de presi dent dan een Nederlandse ko ninklijke onderscheiding uitrei ken. Daarna biedt de president een banket aan ter ere van zijn koninklijke gast. 's Avonds is er een receptie op de Neder landse ambassade. Woensdag zal Prins Bernhard een ruiterfeest bijwonen, dat wordt gehouden door de natio nale paardensport federatie in Mexico, waarna hij zal lunchen met de minister van Buitenland se Zaken Tello. Vervolgens vertrekt de Prins naar Cuernavacas, een toeristen oord 70 km ten zuiden van de hoofdstad van Mexico. De Prins zal ook een bezoek brengen aan het stadje Taxco, centrum van de zilverproduktie in Mexico en tenslotte zal hij enige dagen doorbrengen in de badplaats Acapulco, alvorens naar Cura cao te vertrekken. Noorwegen heeft de grenzen opengesteld voor de invoer van Nederlandse peren. In Neder landse fruitkwekerskringen re kent men niet meer op een gro te peren export naar dit land want de voorraden zijn over het algemeen nog maar gering. Plaatselijk zijn er nog wel conference en enkele andere pe renrassen opgeslagen in de koelhuizen maar toch heel wat minder dan in andere jaren om streeks deze tijd. Het Poolse persbureau meldt dat het Nederlandse schip Mui- derkerk (7.650 t) maandagavond bij dichte mist tegen een vuur toren in de buurt van Stettin is gevaren en schade aan de boeg heeft opgelopen. Het schip maakt water. Duikers zullen on derzoeken of de schade ter plaatse kan worden hersteld. Er zou geen gevaar voor schip en bemanning bestaan. ENKELE LICHTE BUIEN Tussen een hogedrukgebied boven Engeland en een depres sie boven Rusland voerden noordwestelijke winden woens dag vrij koude lucht aan, waar in opklaringen werden afgewis seld door enkele buien. Hoewel het hogedrukgebied geleidelijk in sterkte afneemt, ziet het er naar uit, dat ook heden de wind bij ons weer uit de noordwest hoek zal komen. Waarschijnlijk zullen er min der opklaringen voorkomen, vooral in het binnenland, daar een gebied met meer bewolking naderbij komt. Overigens verandert er in het weerbeeld gedurende vandaag niet veel. De kans op een enkele lichte bui blijft bestaan en in het temperatuursverloop komt niet veel verandering. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Weinig verandering in temperatuur. Veranderlijke bewolking met plaatselijk een lichte bui. Meest matige noordwestelijke wind en weinig verandering in tempera tuur. VRIJDAG 8 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 9.36 10.21 10.11 10.56 10.51 11.36 11.01 11.46 Op vele plaatsen ter wereld zijn woensdag weer hakenkrui sen en anti-semitisehe leuzen verschenen. In Milaan zijn twintig jonge lui aangehouden, die behoren tot een extreem rechtse vereni ging, „nieuwe Europese orde" genaamd. Nazivlaggen, unifor men, armbanden, vlugschriften, wapens en munitie zijn in beslag genomen. Verder zijn anti-semitische uitingen gemeld uit Bordeaux, Toulouse, Kiel, Brussel, Enge land, de Ierse republiek en Zuid- Afrika. Om één minuut na twaalven dinsdagnacht is op de noodgolf voor de radio telefonie drie maal geroepen ..Heil Hitier" „Ju- den raus". Toen de Nordeich radio informeerde wie er geseind had, kreeg zij geen antwoord. In West-Berlijn is men voor nemens de 16 mannen die op be schuldiging van nazi-activiteit zijn aangehouden, voor de rech ter te brengen op grond van een wet van de de geallieerde be stuursraad. De persdienst van de sociaal democratische partij in de Bonds republiek is van mening, dat er ook andere dan justitiële maat regelen tegen de nazi-activiteit moeten worden genomen. Het is geen geheim, aldus de persdienst, dat de schoolboeken in West-Duitsland de massale uitroeiing van Joden onder het nazi-regime nauwelijks vermel den. „Er is een muur van stil zwijgen opgebouwd tegen de misdaden van 't nationaal-socia- lisme". Het Westduitse kabinet heeft besloten de Bondsdag te verzoe ken haast te maken met het wetsontwerp, dat voorziet in maatregelen tegen hen die haat verwekken. Het ontwerp is al sinds maart 1959 bij het parle- I ment in behandeling. Het Hongaarse blad „Nepsza- badsag" schrijft dat het „onmo gelijk is achter de fascistische uitdagingen, die afkomstig zijn uit Bonn, niet de duistere mach ten van de koude oorlog te zien". Volgens het onafhankelijke Italiaanse blad „II Messagero" moet de hakenkruisactie niet onderschat worden en moeten strenge maatregelen worden genomen. De R.K. „II Quotidiano" zegt dat „het intercontinentale anti semitische gezwel overal verge zeld gaat van verdachte politie ke speculaties". De beschaafde wereld moet direct optreden tegen dit „ziekelijke verschijn sel", aldus het blad dat hier echter aan toevoegt dat „de openlijke uitbuiting daarvan om anti-Duitse gevoelens te kweken, ongerustheid wettigt. Het is be kend dat West-Duitsland om eveneens bekende redenen niet de sympathie van het Kremlin geniet". Het neo-fascistische blad „II Secoio" zegt dat tegen degenen die beweren dat de Italiaanse neo-fascistische beweging ver antwoordelijk is voor het aan brengen van hakenkruisen, een proces v/egens smaad aanhangig zal worden gemaakt. De Tsjechoslowaakse radio en pers geven uitvoerig verslag van de neo nazistische manifestaties. „Zoals steeds", aldus Radio- Praag. „is Duitsland begonnen. Niemand behoeft zich daarover te verbazen omdat de Westduit se ambassadeposten worden be kleed door oud-diplomaten van Von Ribbentrop die deskundig zijn in het organiseren van fas cistische vijfde; colonnes". Het Tsjechoslowaakse pers bureau C.T.K. publiceert een vraaggesprek met de leider van de Joodse gemeenschap van Bohemen en Moravië, waarin met „de meeste kracht" de anti-semitische demonstraties worden veroordeeld en de me ning wordt geuit dat de ver zekeringen van de regering- Adenauer „geenszins voldoende" zijn. Het onafhankelijke rechtse Britse blad „Daily Express" heeft voorspeld dat West-Duitsland tenslotte een politiek van wraak zal volgen, die nieuwe bedreigin gen voor de wereld zal vormen. Het blad gaat er van uit, dat West-Duitsland de vrede kan bevorderen door de Oder-Neisse- grens te erkennen, zoals de Britse oud-ambassadeur te Mos kou sir William Hayter heeft verklaard. Zolang Bonn dit wei gert, zullen, volgens het blad, miljoenen er van overtuigd blij ven, dat de Duitsers eens de re geling die werd getroffen toen Hitiers legers waren verslagen, ongedaan zullen willen maken. Voorts schrijft de „Daily Ex press", dat bondskanselier Ade nauer bij het aanvaarden van een album over de groei van de Westduitse strijdkrachten, dat hem op zijn verjaardag door zijn generaals en admiraals werd aan geboden, heeft verklaard, dat er zonder macht geen politiek kan zijn. Hieruit concludeert het blad, dat de politiek, die de Duitsers zullen volgen als zij eenmaal de macht bezitten, die zij nu opbou wen, gericht zal zijn op wraak. Een DC-6 B Van de Ameri kaanse „National Airlines", met 29 passagiers en een bemanning van vijf, is op een vlucht van New York naar Miami veronge lukt. Het wrak is gevonden op veertig km ten zuidwesten van Wilmington in Noord-Carolina. Men had geen noodmelding van het vliegtuig ontvangen. Totnogtoe zijn zeventien lijken geborgen. Waarschijnlijk zijn er geen overlevenden. De wrakstukken werden over een kilometer verspreid in een moerassig gebied teruggevon den. Drie passagiers hadden zich op het laatste moment voor 't opstijgen nog laten afschrijven. Zij werden door drie anderen vervangen. President Eisenhower heeft gis teren, na het bijwonen van een kerkdienst, tegenover functiona rissen en congresleden, die met hem de kerk enkele uren vóór de nieuwe zitting van het ton gres hadden bezocht, ver klaard: „Er zijn Amerikanen die van tijd tot tijd hysterisch doen over de wetenschappelijke ver richtingen van 't goddeloze com munisme. Zij zouden er echter beter aan doen hur^ eigen geloof cn filosofie te onderzoeken en daarvoor op te korhen." Als voorbeelden van Russische prestaties, die tot deae „hysterie aanleiding hadden gegeven, had Eisenhower het Russische maan- schot en het brengen van een satelliet rondom ae zon„inder daad zeer opmerkelijke succes sen" genoemd. (Advertentie) Wie de kwellingen van reumatiek kent, weet hoe een groot deel van zijn leven vergald wordt door de vaak zware pij nen. Zodra U Uw kwaal bestrijdt met Kloosterbalsem (Akker-Balsem) waar van de geneeskrachtige bestanddelen diep in de weefsels doordringen, voelt U, hoe een heerlijk verwarmende bal- sem Uw pijn lenigt. Niet voor niets zegt men: ..Kloosterbalsem geen goud zogoed." - De zoon belde een kennis op en zei: „Ik heb mijn vader neergestoken". Een der twee bij de vechtpartij tegenwoor dige vrouwen belde 5x8 met de melding: „Er is hier ge vochten en er is zoveel bloed". De zoon, die tijdens de vecht partij zelf ook gewond werd, is opgesloten op 't politiebureau Overtoom. De vechtpartij ontstond na een ruzie tussen vader en zoon. Er bestond een gespannen verhou ding tussen de twee mannen, die geheel lag in het zakelijke vlak. De vader had een bedrijfje aan huis van technische verwar mingsinstallaties. Ongeveer een half jaar geleden stuurde de vader zijn zoon, die in Hamburg als technisch installateur voor scheepsverwarming werkzaam was, een telegram waarin hij hem verzocht direct over te komen. Hij zou dan in de zaak worden opgenomen, die toch voor hem bestemd was. De zoon, die inmiddels met een Duitse vrouw getrouwd was, kwam naar Amsterdam. Zijn vader, die nog in een echtscheidingsprocedure was met zijn tweede vrouw, zat diep in de put en het bedrijfje was erg achteruit gegaan. De zoon kwam met zijn vrouw bij zijn vader inwonen in het sou terrain. Na enige tijd leerde de De Haagse scl.roothandelaar Louig Worms, die twee jaar ge leden de schrootaffaire aan het rollen bracht, heeft woensdag op een persconferentie in zijn stil liggend bedrijf in Dordrecht ern stige kritiek geleverd op het rap port van de hoge autoriteit over de fraude, dat volgens hem de feiten verdoezelt. De schrootfrau- de heeft de gemeenschap niet enige miljoenen, doch zeker 200 miljoen gulden gekost, en de in directe schade van de zwendel en als gevolg van prijsafspraken be loopt volgens de heer Worms zes tot tien miljard gulden. De heer Worms stelde dat er zeker honderd miljoen gulden ten onrechte is betaald voor schroot uit Amerika, zeventig miljoen voor schroot uit derde landen en dertig miljoen voor scheepssloop- schroot. De indirecte schade is o.a. ontstaan, zo verklaarde hij, doordat in Amerika het schroot slechts van één firma werd be trokken, met uitsluiting van alle andere, waardoor de prijzen veel te hoog waren. liet binnenlandse ZON MAAN op onder op onder Jan. 7 8.47 16.45 12.59 2.20 8 8.47 16.46 13.27 3.22 9 8.46 16.48 13.58 4.23 10 8.46 16.49 14.34 5.21 De „Netherland-Ameriea Foundation" te New York heeft in 1960 voor 20 tot 25 jonge Ne derlandse landbouwers (tot 25 jaar) de gelegenheid geschapen om gedurende een jaar tot 18 maanden een opleidingsperiode op een Amerikaanse boerderij of ranch door te maken. De landbouwers zullen voor het merendeel geplaatst worden in zuivel- en gemengde bedrij ven in verscheidene delen van het land. Aan iedere deelnemer zal gratis huisvesting worden verschaft. In die gevallen waar- in het Amerikaanse landbouw bedrijf ook de kosten voor het levensonderhoud voor zijn reke ning neemt, zal een maandelijk se toelage van 110 dollar worden verschaft. Een hogere toelage (minimum 220 dollar) is vastge steld voor die landbouwers die in hun eigen onderhoud moeten voorzien. Het is voor het eerst dat de „Netherland-Ameriea Foundati on" een afzonderlijk programma voor praktische landbouwscho- ling heeft ingesteld. De stichting stelde gedurende de afgelopen vier jaar 61 Nederlandse stftden- ten in staat aan Amerikaanse universiteiten colleges te volgen. Daarvoor werden studiebeurzen ter waarde van 160.000 gulden verleend. Voorts wist men ge durende deze periode 45 Neder landers als „trainees" te plaat sen bij vooraanstaande Ameri kaanse industrieën en handels ondernemingen, ter volmaking van hun opleiding. schroot in de E.G.K.S. werd als gevolg van afspraken en mani pulaties met circa 50 gulden per ton opgetrokken. Aan het mono polie van de Amerikaanse firma (Luria Brothers) moest door de Amerikaanse president persoon lijk een eind worden gemaakt, aldus de heer Worms. Voorts was het Amerikaanse schroot niet alleen te duur, doch bovendien van slechte kwaliteit. De heer Worms vond het merk waardig dat het rapport van de hoge autoriteit dank brengt aan het O.C.C.F. (het bureau van de Europese schrootverbruikers in Brussel) voor de medewerking bij het onderzoek. Hij uitte de be schuldiging dat het O.C.C.F. er alle belang bij had om het on derzoek te saboteren, omdat het slachtoffer van de fraude met de vereveningstoeslagen is geweest of zelfs medeplichtigen onder zijn ambtenaren telt. Het rapport van de hoge auto riteit maakt melding van pogin gen om ten onrechte betaalde vereveningstoeslagen terug te vorderen van elf Duitse staalfa brieken. De staalfabrieken heb ben voor het Europese hof in Brussel verklaard dat zij te goe der trouw zijn geweest en deze stelling wordt gesteund door de procureur-generaal van het hof, aldus het rapport van de hoge autoriteit. De heer Worms ver klaarde woensdag dat hij kan be wijzen dat twee van die firma's niet te goeder trouw waren om dat hij ze in 1957 had gewaar schuwd, toen hii lucht van de zwendel kreeg. Hij vraagt zich nu af, waarom hij niet als getui ge is gedagvaard. De heer Worms, die voor hij de schrootzwendel aan het licht bracht alleen-vertegenwoordiger in de Benelux-landen voor de Duitse firma Hansa-Rohstoff is geweest, beschuldigde de Duitse zware industrie ervan dat zij de schrootprijzen heeft opgedreven om de industrialisatie in Neder land te belemmeren. Dat is vol gens hem de ware schrootaffaire. Op zijn recente aanbod om fa brieken te kopen die Krupp op geallieerd bevel moet afstoten, heeft Worms van het Duitse mi nisterie van Economische Zaken de mededeling ontvangen, dat hij zich daarvoor tot Krupp moet wenden. Hij wil echter met „be genadigde oorlogsmisdadigers" geen contact opnemen. Figuren als Krupp zijn volgens de heer Worms gevaarlijk voor de Euro pese integratie. Met hen kan men Europa niet opbouwen, meent hij. Tenslotte stelde de heer Worms, dat men fraude in de schroot- wereld alleen kan voorkomen als nationale schrootbedrijven wor den opgericht ,die een soort open bare nutsbedrijven zouden moe ten zijn. De heer Worms verklaarde dat hij sedert zijn aangifte in 1957 wordt geboycot en dat hij nu voor een bankroet staat. Hij raamt zijn schade op een half miljoen. Deze maand zal beslag worden gelegd op zijn geheel ont mantelde bedrijf in Dordrecht, als hij zijn erfpacht niet betaald. „Ik ben gestraft door hen die ge straft hadden moeten worden" zo verklaarde hij. vader een 21-jarig meisje ken nen met wie hij ging samenleven. Nadien ontstonden er spannin gen tussen vader en zoon, die zijn vader verweet dat hij hem nu uit de zaak poogde te werken. Dinsdag vierde de vader zijn 55e verjaardag. Een dochter uit zijn eerste huwelijk was nog op bezoek toen d'e zoon met zijn vrouw tegen middernacht thuis kwam. De vader had alcohol ge bruikt maar verkeerde volgens de door de politie gehoorde ge tuigen niet onder invloed. De zoon, die niet drinkt omdat hij een maagkwaal heeft, weigerde een borrel mee te drinken. Te voren had de zoon, zo verklaarde hij later aan de politie, een circa achttien cm lang padvindersmes len. Hij stak het in de buitenzak van zijn colbertjasje. De vader achtte zich door de weigering van de zoon om mee te drinken beledigd en, aldus de politie, vatte dit als een vijandige houding op. Er werden verwijten over en weer gemaakt, dat de een de ander uit de zaak wilde werken. De vader zag zijn zoon als zijn grootste vijand, die zijn leven kapot wilde maken. En de zoon vond dat zijn vader hem kleineerde. Toen beide mannen elkaar grepen trachtten de twee vrouwen, de dochter van de vader en diens 21-jarige vrien din, de mannen te scheiden. Wat er gebeurd is, aldus de politie, weet niemand. De vader kwam hevig bloedend op de grond te liggen. De zoon moet als een wilde man met het scher pe mes in het rond hebben ge stoken. De vader kreeg steek wonden over zijn hele lichaam, o.m. ook in de hartstreek. De dochter liep een vrij diepe snij- wond in een van haar polsen op heft en lemmet ongeveer elk ne- en de zoon kreeg van het 21- gen cm lang, uit een lade met tekenbehoeften in het kantoortje gehaald. Dit mes wordt gebruikt voor papiersnijden. De zoon had n.l. besloten om te gaan verhui zen en wilde het mes gebruiken bij het inpakken van enkele spul- Advertentie) en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met jarige meisje een klap op zijn achterhoofd en zijn rug met een klein bijzettafeltje met stalen pootjes. De wond in zijn achter hoofd moest in het nabij ge^gen Wilhelmina Gasthuis worden ge kramd. In de kamer ontstond door de vechtpartij een grote ravage. De verklaring van de zoon over het mes werd door zijn vrouw bevestigd. De zoon was gistermorgen, zo deelde de politie nog mede, da nig onder de indruk van het ge beurde. Gistermiddag is sectie verricht op het stoffelijk over schot van de vader. zeker. Voorlopig wacht men af, wat Duitsland zal doen. De voor zitter van het Produktschap, de heer Joh. de Veer, deelde mede dat de spekexporteurs van plan zijn een combinatie te vormen, die de gezamenlijke exportbe langen in de landen achter het ijzeren gordijn zal gaan behar tigen. Het verlenen van Franse in voervergunningen voor Neder landse schapen ondervindt op het ogenblik nog al wat stagna tie door de grote vraag ernaar. De heer De Veer noemde het een vervelende zaak, dat hier door geen continuïteit in het marktverloop mogelijk is. Hij verwacht echter, dat aan deze moeilijkheden spoedig een einde zal komen. Op de rundveemarkt hebben zich in de afgelopen veertien dagen niet veel wijzigingen voorgedaan. De allerbeste koei en zijn iets duurder geworden, de vette wat goedkoper. De ex port geeft een gunstig verloop. De heer De Veer zei, dat hij verwacht dat de prijzen voor de koeien in de komende periode wel iets zullen gaan zakken. Het bestuur van het Produkt schap voor Vee en Vlees heeft gistermorgen tijdens zijn open bare vergadering te Utrecht be sloten, de overnameprijs voor baconvarkens met 5 cent per kilogram geslacht gewicht te verlagen tot 2,12 per kg. Het bestuur achtte deze maat regel noodzakelijk, gezien de si tuatie op de Engelse bacon- markt, waar de prijzen nog steeds zakken. Bovendien was het verschil in het binnenland tussen de baconvarkens en de varkens uit de zwaarste ge wichtsklasse opgelopen tot 35 cent per kilogram. De prijzen voor de zwaardere varkens zijn in de afgelopen week over het algemeen met 5 a 7 cent ge daald. De export van spek is nog on- De 77-jarige nestor van de Hon gaarse muziek, Zoltan Kodaly, is in het geheim gehuwd met de 21- jarige muziekstudente Sari Pe- celi, aldus heeft de moeder van de bruid, de echtgenote van een hoogleraar te Pecs in het zuiden van Hongarije, woensdag meege deeld. Volgens mevrouw Peceli is het huwelijk op 18 december j.l„ in het stadhuis van Pees voltrokken. Kodaly's eerste vrouw is in april van het vorig jaar op 95- De oud-strijderslegioenen van leeftijd overleden. Den Haag en Dordrecht hebben een brief gezonden aan de minis ter-president, waarin zij er hun ontstemming over tot uiting bren gen dat de heer H. C. J. G. Schmidt, die erelid is van beide legioenen, nog steeds geen werk kring heeft. Toen de heer Schmidt op 23 maart van het vorig jaar uit zijn gevangenschap in Indonesië naar Nederland terugkeerde, is hem beloofd dat hij aan een passende werkkring geholpen zou worden. Beide oud-strijderslegioenen ver zoeken de minister-president hierin voorzieningen te treffen. Uit de Nepalse hoofdstad Kat- mandoe is gemeld dat volgens mededelingen van de opperlama's van de twee grote Tibetaanse kloosters Deprang en Gjanden hun kloosters die elk 7000 mon niken herbergen, als kazernes zijn ingericht. De oudste monni ken zijn terchtgesteld en de jon geren naar onbekende oorden zijn weggevoerd. Tijdens de tweede wereldoor log is Kodaly bij de familie Pe celi ondergedoken geweest om aan de Duitsers te ontkomen. Op 16 januari begint in Lon den een conferentie over Cyprus, waaraan wordt deelgenomen door de ministers van Buiten landse Zaken van Griekenland, Turkije en Engeland en door de president en de vice-president van Cyprus. De bespreking, waartoe Enge land heeft uitgenodigd, houdt verband met de voorgestelde on afhankelijkheid van het eiland op 19 februari. Het voornaamste agendapunt is het meningsverschil tussen En geland en de Grieks-Cyprioten over de omvang van de twee mi litaire bases die Engeland op Cyprus houdt nadat het eiland onafhankelijk is geworden. Tijdens een oefenviucht is een „Hunter" MK-6 straaljager van de vliegbasis Leeuwarden woens dagmorgen te 9.50 uur in moei lijkheden geraakt en neergestort in een weiland in de buurt van Marssuin-Zuid hij Leeuwarden- De vlieger, die getracht heeft zijn vliegtuig met de schietstoel te verlaten, werd gedood. Er zijn geen andere slachtoffers te betreuren. Naar de ooi-zaak van het on geluk wordt etui onderzoek inge steld. De piloot van de neergestorte straaljager was de res. sergeant- vlieger Th. van Markwijk uit Hardegarijp (Fr.). Hij was ge huwd en had geen kinderen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De piloot heeft ge tracht zich met de schietstoel in veiligheid te brengen, doch toen hij liet toestel verliet had dit reeds te weinig hoogte om de sprong kans van slagen te geven. Bij het neerkomen van de straaljager ontstond geen scha de aan derden. Het toestel ver dween in een sloot.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1