REE b b ag gJi Het anti-semitisme in West-Duitsland Chinese nota over grensgeschil met India Koning Boudewijn in Brussel teruggekeerd Bomaanslagen in Venezuela Kennedy kandidaat voor Amerikaanse presidentschap HET WEER Aanslag op vrouwelijke hoogleraar te Wageningen WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN r 2893 2687 ikans ook in andere landen dergelijke uitingen salons sobert" «aterdag 2 januari 1%0 84 - Terneuzen M noderne en e Mutsaerts i bij: Frankering bij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur i. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie adres: Smidswai Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 et. Losse nrs 9 ct. MAANDAG 4 JANUARI 1960 16e Jaargang Nr 4873 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pee advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Westduitse regering heeft besloten met kracht op te treden tegen de anti-semitische campag- ne, die sinds vorige week in de bondsrepubliek aan de gang is en die tot uiting komt door het khuiden van nationaal-soeialisti- sche symbolen en voor het Joodse volksdeel beledigende leuzen op synagogen, verzetsmonumenton Chroesjtsjef over ontwapening. In een vraaggesprek met de directeur van het Argentijnse blad „Clarin" heeft premier Chroesjtsjef van de Sowjet-Unie het ontwapeningsvraagstuk „het dringendste probleem van deze tijd" genoemd, aldus meldt het Russische persbureau „Tass". Volgens Chroesjtsjef hebben alle landen belang bij de regeling van deze kwestie. Hij is er van overtuigd dat als de Russische ontwapeningsvoorstellen aan een volksstemming in alle landen on derworpen zouden worden, zij door de absolute meerderheid van de wereldbevolking gesteund zouden worden. Wat de komende onderhande lingen in de ontwapeningscom missie in Genève betreft, meende Chroesjtsjef dat zij beginnen zul len in een tijd dat er duidelijk voorwaarden voor een ernstige verbetering van de internationa le toestand bestaan. Er is bepaal de hoop, zei hij, dat alle regerin gen een juist begrip en realiteits besef zullen tonen bij de benade ring van de taak die de commis sie wacht. Als dit zich verwezenlijkt zal 1960 in de geschiedenis ge boekt worden als het jaar waar in het begin werd gemaakt met het verwerkelijken van het gro te verlangen der mensheid naar een wereld zonder legers en zon der oorlogen", aldus de Sowjet- premier. Volgens Chroesjtsjef zouden de besparingen als gevolg van een internationale ontwapening ge bruikt moeten worden om de be lasting druk te verminderen of zelfs op te heffen, en voorts hulp aan achtergebleven gebieden. Hittegolf in Australië. In Midden-Australië heeft een gebied van tweemaal de grootte van Europa te lijden van een hit tegolf met temperaturen van 38 tot 51 graden Celsius. De hoog ste temperatuur werd te Oodna- datta, 1.100 km ten noorden van Adelaide, gemeten. De vliegende medische dienst moest op verscheidene plaatsen hulp verlenen. Aan de rand van Sydney woed den talrijke grote bosbranden. In Tallangatta, aan de grens tussen Nieuw-Zuid-Wales en Victoria, werden twee kinderen en een vrouw gedood door een cycloon, die vrijwel elk huis be schadigde. en eigendommen van Joodse par ticulieren. Deze acties in West-Duitsland zijn intussen gevolgd door uitin gen van een dergelijk anti-sami- tisme in andere Europese landen en zelfs in de Verenigde Staten. De regering van bondskanse- 1 lier Adenauer zal haar eerste bij- I eenkomst in het nieuwe jaar aan deze kwestie wijden. Westduitse diplomaten in het buitenland hebben al instructie gekregen om de regeringen waarbij zij zijn ge accrediteerd, de verzekering te geven, dat de bondsregering alles in het werk zal stellen om aan de anti-Joodse campagne een einde te maken. De betrokken diplomaten zullen op de hoogte worden gehouden van de maatT regelen, die in dit verband ht West-Duitsland worden getrof fen. Het Westduitse parlement zal zich ook met de kwestie bezig houden. Wellicht zal dan het wetsvoorstel inzake „de beteuge ling van de opruiing tot rassen haat" weer aan de orde komen. Men zou overwegen de straffen op het verspreiden van neo-na- tionaal-socialistische publikaties te verhogen. Intussen duurt de anti-Joodse campagne voort, met name in West-Berlijn, waar de politie za terdagavond tien aanhangers van de „Liga van nationale studen ten" heeft aangehouden, die met fakkels en een hakenkruisvlag 'n optocht hielden. Op een reclame zuil werd de leuze „Joden gaat weg" gekalkt. In Neurenberg werden natio- naai-socialistische tekens aange bracht op winkels van Joodse eigenaars. Dergelijke voorvallen hebben zich ook te Klagenfurt en Wenen voorgedaan. Ook elders in Europa werden anti-Joodse leuzen en hakenkrui zen gekalkt, zoals te Stockholm in het trappenhuis van een flat gebouw waar een Joodse bankier woont, en op de muren van het gebouw van de Joodse gemeen schap in de Italiaanse stad Par ma. In Engeland werden ruiten in gegooid van 't gebouw van „The Jewish Chronicle" te Londen, ter wijl de muren van de Joodse raad' en het Joodse museum in de Britse hoofdstad op dezelfde wijze werden besmeurd. Een Engels persbureau ontving een anonieme telefonische medede ling waarin de leden van de Joodse raad werden bedreigd. In Frankrijk komen ook derge lijke anti-Joodse uitingen voor, maar zij worden al sinds geruime tijd gesignaleerd. Veelal zijn zij gericht tegen oud-premier Men- des-France. De leuzen zijn vaak ondertekend door de uiterst rechtse beweging „Jeune Na tion". In New York ontdekte men zon dag een reusachtig hakenkruis op een synagoge aan Fifth Ave nue. (Adv.) <Jt kapp+rmti bet cpar+t coéxt swkf 16 brwwWjjfroat 9 Itmeureo wij wensen U van harte een rijk gezegend jaar De ontploffing van een bom in het gebouw van een Venezolaan se radiozender heeft zaterdag, avond een schade aangericht die wordt geschat op 120.000 gulden. Het was de tweede springstof aanslag binnen 24 uur op een ra diozender in Venezuela. De eer ste bom ontplofte echter niet. In Caracas zijn zaterdag, vol gens een nader bericht, 22 perso nen gearresteerd in verband met een poging die gedaan zou zijn om het bewind van president Bé- tancourt omver te werpen. Voorts wordt nog gemeld, dat vrijdagavond een bom is ontploft in de woning van kolonel Mar- cheli Padron, voormalig militair commandant te Maracay, die sinds de januari-revolutie van 1958, die een eind maakte aan de dictatuur van Marcos Preez Ji menez, verscheidene malen met de dood bedreigd is. De communistische partij in Venezuela heeft zaterdagavond verklaard, dat de „troepen" van de partij gemobiliseerd zijn in de „volksbuurten" van Caracas. Leden van de nationale garde zijn zondagochtend begonnen met een onderzoek waarbij iedere straat en elke auto wordt onder zocht op bommen. Volgens onbevestigde berich- ten in Caracas zou Peez Jimenez, die te Miami in ballingschap woont, vrijdag aldaar een ont moeting hebben gehad met gene raal Castro Leon, een gewezen Venezolaanse minister van Oor log. Castro Leon heeft deel uitge maakt van de revolutinaire raad, die Perez Jimenez verdreef. Hij trad echter in juli 1958 af, nadat vakverenigingen hadden aange drongen op een algemene symbo lische staking, terwijl geruchten de ronde deden over een moge lijke militiare staatsgreep. De generaal werd later verbannen. In november zou hij „anti-com munistische" vlugschriften opge steld hebben die boven Venezue la uitgeworpen zouden moeten worden. Sedert de afzetting van Perez Jimenez en zijn bewind hebben een aantal mislukte pogingen tot een staatsgreep de revolutionai re raad en de regering van presi dent Beancourt, die de raad op volgde na de verkiezingen in de cember 1958, bedreigd. De partij voor democratische ■actie van president Betancourt heeft een beroep gedaan op de andere partijen van de coalitie om een verenigd front te vormen ter verdediging van de coalitie regering. Afdelingen van de nationale garde zijn naar Los Teques, de hoofdstad van de staat Miranda, waar de samenzwering voorna melijk geconcentreerd zou zijn, vertrokken. Communistisch China heeft zijn oproep tot onderhandelingen over het grensgeschil met India hernieuwd, aldus meldt het com- munistiseh-Chinese persbureau „Nieuw-China". In de op 26 december aan In dia gezonden nota brengt de Chi nese regering haar „vurig ver langen naar een regeling door middel van onderhandelingen" tot uitdrukking, aldus het pers bureau. De Chinese regering herhaalt haar voorstel tot het houden van topbesprekingen tussen de twee premiers, Tsjou En-lai en Neh- roe, „in de nabije toekomst". Tsjou heeft dit al eerder op 17 december voorgesteld, maar Nehroe gaf er toen de voor- keur aan, eerst antwoord te krij gen op zijn brieven. In de Chine se nota wordt ook opnieuw de suggestie gedaan, dat beide par tijen hun strijdkrachten b.v. 20 km van de grens terugtrekken, doch dit is al eerder door Nehroe van de hand gewezen. Peking ontkent dat de Chine zen ook maar een centimeter grondgebied van een ander land wenst. Op de „komende ontmoeting" tussen Nehroe en Tsjou zou vol gens de Chinese nota eerst over eenstemming moeten worden be reikt over enige beginselen be treffende het grensgeschil, als leidraad over verder overleg. Wanneer men tot een akkoord zou komen over deze beginselen en over een terugtrekking van de strijdkrachten van beide par tijen, zouden de „donkere wol ken'' die over de betrekkingen tussen de twee landen hangen, verdwijnen. Tenslotte handhaaft de Chine se regering haar aanspraken op bepaalde stukken grond in het grensgebied, hierbij stellende dat de McMahon-linie volkomen on wettig is, zoals Tsjou Nehroe in 1956 had laten weten. De „Press Trust of India" meldde als eerste reactie uit goed ingelichte bron in Nieuw Delhi, dat de Chinese nota „wei nig bevat dat India geestdriftig tot aanvaarding van het docu ment kan brengen". Tegenover elk Chinees argu ment kan een Indiaas tegenargu ment worden gesteld, aldus deze kringen. Verklaring van Venezolaanse president. De Venezolaanse president, Romulo Bétancourt, heeft zater dag in zijn nieuwjaarsrede n.a.v. het recente incident met Neder land over de Cubaanse vliegers die op Aruba waren geland, ver klaard dat „dit incident zich nu ontwikkelt naar een gunstige fase, aangezien de Nederlandse autoriteiten in Den Haag en op de nabij de Venezolaanse kust gelegen bezittingen hebben er kend, dat Venezuela geen onder mijnende verzetshaarden kan tolereren die tegen zijn democra tische stelsel zijn gericht In kringen van het Venezolaan se ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht men dat de Ne derlandse regering spoedig zal antwoorden op de Venezolaanse protestnota over de kwestie, doch er is reeds een „voorlopig" Ne derlands antwoord ontvangen dat men in deze kringen als bevredi gend beschouwt. 0 Drie kinderen van een tot drie jaar zijn vrijdag te Worland in de Ver. Staten in een auto levend verbrand. De ouders waren slechts tien minuten weg ge weest. Indiaas vliegtuig verongelukt. In het Indiaas-Tibetaanse grensgebied bij Texson is een vliegtuig van de „Indian Airlines Corporation" verongelukt. Men vreest dat de acht inzittenden om het leven zijn gekomen. Het toestel, een Dakota, maak te een vlucht waarop levensmid delen boven het nooroostelijk grensgebied moesten worden af geworpen. Het wrak is zondag door red dingsvliegtuigen waargenomen. Bloedbad in Engels café. Een werkloze arbeider uit Brits Somalieland heeft vrijdag avond in een vol café te Sheffield om onbekende redenen drie man nen doodgeschoten en twee ern stig verwond. De 30-jarige dader, Mohammed Ismail, loopt de kans ter dood te worden veroordeeld. Appels naar Ierland De Ierse autoriteiten hebben bekend gemaakt dat over de pe riode 1 februari tot 15 juni de in voer van appels in dit land zal worden toegestaan. Dit betekent dat ook ons land weer appels naar Ierland zal kunnen uitvoeren. De voorraad appelen van de eigen oogst in lei-land is thans nog slechts zeer gering en ver wacht wordt dat er wel belang stelling zal zijn voor invoer. Gouverneur van Nieuw-Guinea vertrokken. Met het K. L. M.-toestel, dat via de Noordpoolroute naar Biak vliegt, is de gouverneur van Ne derlands Nieuw-Guinea, dr. P. J. Platteel zaterdagavond' naar zijn standplaats Hollandia vertrok ken. Dr. Platteel verklaarde bij zijn vertrek dat hij in Nederland be langrijke besprekingen had ge voerd, onder meer over de nieu we bewindsregeling die binnen kort aan de Staten Generaal zal worden voorgeitgd. Het rapport over de censuur in Ned. Nw-Guinea noemde hij een gedegen stuk werk. „De regering heeft haar beleid naar aanleiding van dit rapport vastgesteld", ai- dus dr. Platteel. ..en onmiddellijk na mijn aankomst in Hollandia zal ik de uitvoering van dit beleid ter hand nemen". Staatssecretaris Bot zal zater dag 9 januari naar Nw-Guinea vertrekken. Zijn bezoek zal onge veer vijf weken duren. Het ligt in de bedoeling van de Staatsse cretaris ook kennis te maken met de autoriteiten van Austra lisch Nw-Guinea. Koning Boudewijn is zaterdag ochtend in Brussel teruggekeerd, zeventien dagen na zijn vol komen onverwacht vertrek uit de Belgische hoofdstad voor een bezoek aan de Kongo. Ondanks het slechte weer wa ren vele honderden Belgen naar het vliegveld van Brussel ge komen om de vorst te verwel komen. Onder een aanhoudend „Vive le Roi" en de tonen van het Belgi sche volkslied verliet de in een lichtgrijs costuum geklede koning het militaire vliegtuig, waarmee hij vrijdag uit Coqhuilhatstad, de laatste plaats, die hij in de Kon go bezocht, was vertrokken. De aankomstplechtigheid duur de maar kort en na de inspectie van een erewacht en de begroe ting door vrijwel alle leden van de Belgische regering en de voor zitters van de regeringspartijen de C. V. P. en de liberale partij vertrok koning Boudewijn naar het paleis van Laeken, nog steeds toegejuicht door de hon derden belangstellenden. De koning heeft op zijn „infor maties" van vijftien dagen onge veer 800 personen in audiëntie ontvangen. Hij heeft alle hoofd plaatsen van de zes Kongolese provincies bezocht, alsmede Oes- soemboera, de hoofdstad van het Belgische protectoraat Roeanda- Oeroendi. Woensdag j.l. ontving hij in Leopoldstad voor een langdurig onderhoud de Kongolese nationa listische leiders van het „kartel", dat de partijen omvat die de jongste verkiezingen in Kongo hebben geboycot. Deze lichtten hun wensen voor een „volledige en onmiddellijke" onafhankelijkheid van Kongo in dit gesprek toe en deelden de Belgische vorst mede. dat zij op 5 januari naar Brussel zullen vertrekken om deel te nemen aan de ronde-tafelconferentie over de toekomst van Kongo. Op een congres van dit „kartel" in de week vóór Kerstmis in Ki- santoe was een resolutie aange nomen, waarop een conferentie op 5 januari wordt geëist „ter vaststelling van de regelingen voor de overdracht van de soeve reiniteit". Eén van de nationalistische lei ders, Kasavoeboe, heeft begin vorige week verklaard op deze datum naar Brussel te moeten vertrekken om te voorkomen, dat het vertrouwen van de Kongole- Senator John Kennedy, een 42- jarige Rooms-Katholiek uit Mas sachusetts, heeft zaterdag be kendgemaakt, dat hij zal dingen naar het democratische kandi daatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in novem ber. In een verklaring gaf hij als zijn mening te kennen, dat de ko mende vier jaar de ambtspe riode van de nieuwe president „de kritiekste beslissingen van deze eeuw" door het hoofd van de uitvoerende macht van de Ver. Staten zullen moeten wor den genomen. Zo zal beslist moeten worden hoe de zware bewapeningswed loop, „waarin de Sowjet-vorde- ringen reeds ons feitelijke be staan bedreigen", beëindigd of gewijzigd kan worden, aldus de verklaring. Kennedy is van plan aan ver scheidene voorverkiezingen deel te nemen. De eerste zal op 8 maart in New Hampshire wor den gehouden. Kennedy is de jongste kandi daat-president sedert Teddy Roosevelt en de eerste Katholie ke sinds Alfred E. Smith. Hij is een van de zeven nog in leven zijnde kinderen van Joseph Ken nedy, die van 1937 tot 1940 am bassadeur in Engeland was. Zijn vader bouwde indertijd als finan cier een groot vermogen op vóór hij in diplomatieke dienst trad. Het fortuin van de Kennedy's wordt op 250 miljoen dollar ge raamd. Kennedy heeft sedert septem ber reeds een propagandatocht van 50.000 km door de Ver. Sta ten gemaakt. Zijn ster ging in 1956, op de democratische partijconventie in Chicago, plotseling op. Hij was tot op dat ogenblik een buiten staander, doch hij slaagde er toen bijna in benoemd te worden tot democratisch kandidaat voor het vice-presidentschap bij de verkie- zingen in dat jaar. Toen hij zaterdag zijn kandi daatstelling bekendmaakte, deel de hij tevens mede dat hij nu in geen geval een benoeming tot kandidaat voor het vice-presi- dentschap zal aanvaarden. In de afgelopen week had de democratische senator Humbert Humphrey uit Minnesota zich ook reeds kandidaat gesteld. De ze kan rekenen op aanzienlijke steun uit de noordelijke staten, en in het bijzonder van de vak verenigingen, doch in het zuiden verwijt men hem zijn „liberale" houding ten aanzien van de ras senintegratie, die bij de democra ten in de zuidelijke staten bijzon der impopulair is. Kennedy heeft zich op zijn propagandatournee voorzichtiger getoond en heeft in het zuiden meer aanhang dan Humphrey. zen in hun leiders wordt ge schokt en de „massa uit de hand zou lopen". Met hetzelfde vliegtuig keerde ook de Belgische minister voor Kongo, De Schrijver, terug, die de koning op zijn reis door Kon go heeft vergezeld. „Er is vreugde in Kongo over het bezoek van de koning. De spanning is verminderd, maar de vraagstukken zijn gebleven". Dit heeft de Belgische minister voor Kongo, De Schrijver, op een pers conferentie op het vliegveld ver klaard. „De ronde-tafelconferen tie in Brussel is er echter om de problemen op te lossen", zo voeg de hij hieraan toe. De minister zei er de voorkeur aan te geven de ronde-tafelconfe rentie in midden januari te hou den. „Enkele Kongolese delega ties gaven echter de voorkeur aan een vroegere datum en thans kunnen de eerste Kongolese af gevaardigden komende week in Brussel worden verwacht". Minister De Schrijver zei, dat koning Boudewijn op zijn reis in Kongo 16.000 km heeft afgelegd en 900 personen in audiëntie heeft ontvangen. „Bij elke gele- De toestand in Laos. In een zondag gepubliceerd communiqué zegt het Laotiaan- se leger, dat het de macht in handen heeft genomen. Het opperbevel van de strijd krachten heeft de vorst in een schrijven van 2 januari meege deeld, dat het opperbevel, met het oog op „de erntige toestand waarin Laos zich bevindt", het noodzakelijk acht, zich met het beheer van de lopende zaken te belasten tot de vorming van een nieuwe regering. Volgens het op perbevel zijn de laatste daden van de nationale vergadering niet in overeenstemming geweest met de kehöfefteh van het land. Het opperbevel beschouwt ze als nul en van gener waarde. Het communiqué is getekend door generaal Soenthone Patham- mavong, chef van de generale staf, die sinds het aftreden van premier Sananikone op 31 de cember de lopende zaken heeft behandeld. genheid heeft het Kongolese volk zijn vriendschap jegens België betoond en uiting gegeven aan het verlangen naar daadwerke lijke banden met België in het belang van Kongo. Er is overi gens geen eenstemmigheid onder de Kongolezen, ook niet onder de Europeanen trouwens, over de vraag hoe de grote vraagstukken moeten worden opgelost. Onder de Kongolezen bestaat slechts eenstemmigheid over één ding: de eis tot onafhankelijkheid" Bij zijn aankomst in het paleis van Laeken werd koning Boude wijn eveneens door enkele hon derden Belgen met juichkreten en bloemen begroet. ZUIDELIJKE WIND. Het rustige weer van zondag werd veroorzaakt door een krach tige rug van hoge luchtdruk die boven de Noordzee lag en een verbinding vormde tussen een hogedrukgébied boven Scandina vië en een andere luchtdrukmaxi mum boven Spanje. Op de Atlantisch Oceaan heerst nog steeds een grote depressie activiteit. Het centrale lagedruk gebied lag zondagavond ten zui den van IJsland. Het fronten systeem ervan was tot boven de Britse eilanden doorgedrongen en verplaatste zich nog langzaam verder in oostelijke richting. De bijbehorende regenzone zal vandaag dicht bij ons land liggen, zodat plaatselijk enige regen moet worden verwacht. De kans hierop is het grootst in het zuidwesten van het land, terwijl het niet uitgesloten is, dat het in het noordoosten tot de avond droog zal blijven. De mist, die zich zondagavond reeds op verschillende plaatsen had gevormd, kan vandaag lang blijven hangen. In verband hier mede zullen de temper? luren dezelfde zijn of iets lager. Er zal een zwakke tot matige zuidelijke wind staan. Zaterdagavond omstreeks acht uur heeft de 33-jarige Bulgaarse student J. Lulev een aanslag ge pleegd op mevr. prof. dr C. A. Reinders-Gouwentak, hoogleraar in de plantkunde aan de Land bouwhogeschool te Wageningen. De Bulgaar schoot mevr. Rein ders een kogel door de schouder. De student, die in overspannen toestand verkeerde, sprak mevr. Reinders, die zich met 'haar echtgenoot, en emeritus hoog leraar prof. dr. E. Reinders. naar haar woning wilde begeven, aan met de woorden, dat niets hem meer kon schelen, nu zij hem we derom voor een examen 'had la ten zakken. Hij had een reyolver in de hand. Vóór hij kon schieten verdedigde mevr. Reinders zich met haar paraplu. De student moet hierna twee maal hebben geschoten. De eer ste kogel trof mevr. Reinders in de schouder en de tweede kogel trof de aanvaller in zijn been. waarschijnlijk als gevolg van de afweer van de aangevallene. De student liep na de mislukte aan slag weg en meldde zich aan op het politiebureau. Hij is niet zwaar gewond, doch wel volko men overstuur. Hij kreeg vier jaar geleden asyl in ons land, na uit Bulgarije te zijn gevlucht. Nadien heeft hij getracht zijn studie in de land bouwkunde te Wageningen voort te zetten. Mevr. Reinders is in haar huis verbonden. De kogel is aan de voorzijde in haar schouder ge drongen en heeft haar schouder aan de achterzijde weer verlaten. Haar toestand is voor zover thans kan worden beoordeeld niet ongunstig. CEES LASEUR AAN HARTAANVAL OVERLEDEN In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag plotseling overleden de toneelspeler Cees Laseur, directeur van de Haagse Comedie. De heer Laseur woonde na afloop van de nieuwjaarspre mière in de koninklijke schouw burg een bijeenkomst van zijn gezelschap bij. Daarbij is hij aan een hartaanval bezweken. Hij was zestig jaar. De heer Laseur was vrijdag avond nog op het toneel van de Haagsche Comedie, toen de nieuwjaarswens werd uitgespro ken. Nadat de voorstelling van Shakespeare's „Winteravond sprookje" was afgelopen, werd nog een ontvangst gehouden in een der bovenzalen van het res taurant „Saur". Laseur sprak daar de Engelse regisseur Peter Wood nog toe, doch zonderde zich daarna, onwel geworden af, be neden. Een half uur daarna over leed hij aan een hartaanval, die o.m. door dr. J. Norodhoek werd geconstateerd. Cornelis Jan Laseur werd op 3 april 1899 in Kotaradja (Atjeh) in Indonesië geboren. Na een H.B.S.-opleiding kwam hij in 1917 bij het Hofstad Toneel (onder di rectie van Cor van der Lugt Mel- sert). De praktijk van de planken werd zijn toneelschool. Hij speel de achtereenvolgens bij Heijer- mans en de Haghespelers onder Eduard Verkade, waar zijn lieve- lingsrol die van „prins Narcis" in „De gele mantel" werd. Hij trad verder op bii Cor Ruys, het Verenigd Toneel en in 1930 bij het Nederlands Toneel. In 1932 begon hij een eigen gezelschap. In het moderne repertoire ver zorgde hü vele voorstellingen. Zijn optreden in licht amuse ment (de vader in de familie Doorsnee maakten hem tot een populaire figuur. 1 De Haagsche Comedie had vrij- j dagavond de nieuwjaarswens ge- ensceneerd in een samenspraak van drie jongere spelers. Terwijl de ouderen op de achtergrond waar ook Laseur bij was in- I stemmend knikten, zei Jules Croiset o.m.: Alles groeit en is zinvol, want erkennen wij niet, door de leven de herinnering aan dierbaren en groten, zoals Euduard van Bei- num, Else Mauhs e.a., die ons ontvielen, dat hun levens waar devol zijn geweest? Amsterdams havenverkeer in 1959 In 1959 zijn 7219 zeeschepen met een totale inhoud van ruim 18 miljoen brutoregisterton de ha ven van Amsterdam binnengelo pen. In 1958 zijn 7107 zeeschepen met 17.750.000 b.r.t. inhoud ge registreerd. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. RUSTIG WEER. Voornamelijk in het zuidwesten van het land hier en daar enige regen, en vooral in de ochtend plaatselijk mist. Zwakke tot ma tige wind uit zuidelijke richtin gen. Dezelfde temperaturen of iets lagere. DINSDAG 5 JANUARI v.m. n.m. Breskens 6.29 7.01 Terneuzen 7.04 7.36 Hanswee rt 7.44 8.16 Walsoorden 7.54 8.26 ZON MAAN op onder op onder Jan. 6 8.48 16.44 12.33 1.15 7 8.47 16.45 12.59 2.20 8 8.47 16.46 13.27 3.22 9 8.46 16.48 13.58 4.23 10 8.46 16.49 14.34 5.21

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1