DeVriJe Zeeuw Hevige strijd in de Ardennen Geldige bonnen voor Walcheren DE GEALLIEERDE TEGENSTAND NEEMT TOE. Boven het front van het 9e Amerikaansche leger ten N.O. van Geilenkirchen versterkten de Dultschers hun luchtaeti- vlteit. Bij Duren hebben troepen van het le Amerikaansche le- Eer de plaatsen Reusdorf en endersdorf ingenomen. Pa trouilles staken de Roer over én drongen tot tn Düren door. Over den stand van het Duitsche offensief tussehen Monschau en Trier bewaart het geallieerde hoofdkwartier nog steeds het stilzwijgen. Zoodra de militaire veiligheid dit veroorlooft, zullenbijzon derheden worden verstrekt. Volgens correspondenten heb ben de Duitschers Malmédy veroverd. Zij zouden een punt hebben bereikt op 30 km. van Luik. De Amenkaansche te genmaatregelen worden voort durend krachtiger. Er worden tank- en infanterieformaties in den strijd geworpen. Het voornaamste doel van de Ame rikaansche tegenaanvallen is op het oogenblik den Dujf- schen opmarseh te vertragen teneinde tijd te winnen voor den aanvoer van reserves. De Ardennen vormen hiervoor een goed terrein; de zware een heden, die de vijand in den strijd werpt, nl. tanks van 70 en 80 ton, kunnen hier niet in het vrije veld opereeren, maar moeten op de wegen blijven, waar ze een goed doel wit vormen voor de geallieer de luchtmacht. Men verwacht dat de Duitsche opmarseh de eerstvolgende dagen zal voort duren. Vergelijkingen met 1940 zyn echter niet te maken, daar „„„Tfland thans tegenover de geallieerde miMoenenlegers "jet groote hoeveel heden van het modernste ma teriaal zijn uitgerust. Ten Z. van Monschau werden 6 Duit sche tegenaanvallen, afgesla gen. De aanvallen in Luxem burg zouden volgens corres pondenten opgevangen en tot staan zijn gebracht. De dikke mist belemmerde het optreden van de tactische luchtmacht ten zeerste. Desondanks wer den nog 200 vluchten uitge voerd. Vooral in de buurt van Euskirchen, Schleiden en Mon schau werden verbindingslij nen, transportcolonnes en tanks aangevallen. Ook zware bommenwerpers van de R.A F. namen aan deze operaties deel. Van de 100 Duitsche toestellen, die werden waar genomen. werden er 14 neer geschoten. Tn de bruggenhoofden over de Saar neemt de Duitsche tegenstand steeds in kracht toe. De oprukkende Amerika nen worden voortdurend door vliegtuigen en artillerie uit de Siegfried-linie bestookt. Bij Bitsch veroverden de Amerikanen de vesting Sie- mershof. Ook hier wordt de Duitöche tegenstand steeds krachtiger. In den Elzas heeft het le Fransche leger een groot aan tal Duitsche tegenaanvallen af geslagen. Himmler heeft het comman do over de vijandelijke troe pen in den Elzas op zich ge nomen om de Duitschers tot een zoo groot mogelijke krachtsinspanning aan te spo ren. Mosquito's hebben Neuren berg en Münstep gebombar deerd. Geallieerde vliegtuigen vielen de Duitsche verbindings wegen achter het front in West-Duitschland aan om den aanvoer naar het front te be iemmeren. Andere bommen werpers deden een aanval op Trier en op doelen tussehen deze stad en Gemünd, ten O. van Monschau. Van Italië uit hebben zware Amerikaansche bommenwerpers weer olie-in- srallaties en spoorv/egen in Duitschland, Oostenrijk en N. Yoego-SIavië gebombardeerd. O a. werden de benzine-£a brie ken te Blechhammer weer aan gevallen. Italiaansche patriotten strijden in de Apeuij- nen. De troepen van het 8e leger, die Faenza zijn voorbijgetrok ken, ontmoeten steeds kraen- tiger wordenden Duitschen te genstand. Ten N.O. en ten Z.W. van Faenza heeft de vij and nieuwe versterkingen in den strijd geworpen. fSen aan tal tegenaanvallen werd afge slagen. Italiaansche patriotten hebben een gedeelte /an de Apenijnen bevrijd. Zij bescha digden een fabriek, waar 'on derdeden van vliegende hom men werden vervaardigd. In Tsjecho-Slowakije hebben de Russen, die gisteren over de grens waren getrokken, weer een aantal plaatsen ver overd. Koscice, een belangrijk knooppunt aan de spoorlijn van Miskolcz naar Krakau, wordt nu van drie zijden aan gevallen Het Roode Leger is nog 18 km. van deze plaats verwijderd. Het Hongaarsche 19e regiment infanterie werd op de vlucht gedreven en 800 man gaven zich over. Van Za terdag tot Maandag werden 4000 Duitschers en Hongaren gevangen genomen. Ten Noor den van Boedapest werden Eerste Jaargang - Nummer 28 Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Keu.-adresMiddelburg, Molenwater .69 Adm.-adres: Vlissingen, Waistr. 58-60. Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7. Donderdag 21 December 1944 Uitgever: Jacq. de Smit. Advertentieprijs 30 cent per regel. Abonnementsprijs per week 26 cent. Losse nummers 5 cent. BEVESTIGING Ds. SCHOCH TE VLISSINGEN. A.s. Zondag hoopt ds. Schoch zijn intrede te doen als predi kant der Ned. Herv. gemeente te Vlissingen, na te voren te zijn bevestigd door ds. Vis- beek. Voor bijzonderheden raadplege men de predikbeur ten in ons blad van morgen. D. M. Met ingang van 21 Decem ber 1944 kunnen dienststuk- ken en andere met de dienst- gost te verzenden stukken in et locale en interlocale ver keer worden aangeteekend. Particuliere aangeteekende stukken zijn toegelaten in het locale verkeer in die plaatssen waar locaal postverkeer is toegestaan. De Directeur van het P.T.T. kantoor te Middelburg. weer een aantal plaatsen van vijanden gezuiverd. Yoego-Slavische patriotten hebben Podgorica, een belang rijke sleutelpositie voor de uit Montenegro terugtrekkende Duitschers, ingenomen. Bij Za greb werd een Duitsch bol werk veroverd. Britsche torpedojagers heb ben een eiland voor de Dalma- tische kust beschoten. Op Leyte hebben de Ame rikanen 2 van de nog restee- rende Japansche steunpunten, nl. Va.eticia en Lonoy, inge nomen. Op Mindoro duurt de Amerikaansche opmarseh zon der onderbreking voort. Vlie gende Reuzenforten vielen op nieuw de vliegtuigfabrieken te Omoera op Kiushu aan. An- deze B 29's bombardeerden doelen te Shanghai en Nan king. De opperbevelhebber van de nieuwe Engelsche slagvloot. Sir Bruce Fraisor, is te Peari Harbour aangekomen, waar hij besprekingen zal voeren met admiraal Nimitz. Men ver wacht, dat deze besprekingen enkele dagen zullen duren. (B.B.C.) VOOR HET TIJDVAK VAN 24 DEO. 19446 JANUARI 1945. -32, -30, Brood: 1—30, 1—31, 1- 1—33, 2—30, 2—31: 8 rts. 2—32, 2—33, 2—34, 3- 3—31, 3—32: 8 rts. 333: 8 rts. 1—34, 1—35, 3—34, 3—35: 2 rts. 4—34, 4—35 en 2—35: 4 rts. Vleesoh/Vleeschwareii1 36, 2—36, 3—36, 4—36 2V2 rts. Aardappelen: 138, 238, 3— 38: 3 rts.; 4—38: lYt rts. Melk: Melkkaart M 1, M 2, M 4, M 5, bonnen 29 t/m 35: 2/7 rts. L. M 3 bonnen 29, 31, 33, 35: 2/7 rts. Yf L. per bon. 1—70 van de Noodkaart: 10Q gram magere melkpoeder. 270 van de Noodkaaj-t: 1 rts. 1% L. Zuivere tarwebloem: 4- 4—31, 4—32, 4—33: 3 rts. Tarwemeel of zuivere tarwe bloem: 185. 2- -85, 3—85, 485: 7 rts. is 490 gram. Suiker: 182, 2—32, 3—82, 4—82: rts. 250 gr. Jam: 1—84, 2—84, 3—84, 484: Yi rts. 125 gram. Zout: 27 1/5 rts. 200 gr. Peulvruchten: 153, 253. 3 53: 1 rts. Havermout: 472: 1 rts. Chocolade: 1—83, 2—83, 3— 83, 483: 1 tablet (56 gram), Kinderblscuits: 4 73: 2 rts. 5. 75 gram. Margarine: 158, 2 58, 3 58 en 458: 1 rts. -30, Vet; 1—57, 2- 4—57: rts. -57, 3—57 en Voor jonge en a.s. moeders: Brood: JA 22, JA 27, JA 2: 2 rts. Margarine: JA 23, JA 28, JA 3, JA 8: '2 rts. Zuiver Tarwemeel JA 24, JA 29, JA 4, JA 9: 1 rts. 70 gram. Havermout: JA 25, JA 30, JA 5, JA 10: 1 rts. 250 gr. TOELICHTING. Margarine en Vet: Deze bon nen zijn geldig voor de periode van 10 t/m 23 Dec. 1944. Voor het tijdvak van 24 Dec. 1944 6 Jari. 1945 volgt nog een na dere bonaanwijzing. Wasehpoeder: Voor dit arti kel zal nog nader een bon wor den bekend gemaakt. Chocolade: De consumenten dienen de bonnen 183, 2S3, 383 en 483 vooraf brj den winkelier in te leveren. De win. keiier levert deze bonnen, op geplakt op opplakvellen, in bij den grossier. De grossier dient deze opplakvellen bij den dis- tributiedienst in te leveren ter verkrijging van een ontvangst bewijs waarop de chocolade kan worden betrokken bij het Re- geeringsdepöt. Het is geble ken, dat het breukpercentage bij deze chocolade hoog is, waardoor het noodzakelijk is geworden voor eventueel ge broken chocolade aflevering per gewicht voor te schrijven. Het publiek heeft recht op af levering van 112 gram choco lade op bon 28 en van 56 gram op de bonnen 183, 283, 3 83, 4- 83. Jam: De winkeliers mogen iam uitsluitend afleveren op de bonnen 184, 284, 3- 84 en 484. Honoreering zal niet di rect mogelijk zijn. De vroeger aangewezen bon 14 van de noodkaart wordt verlengd tot 5 Januari 1945. Voor honoree ring kan worden* zorg gedra gen. Brood: Personen van 14 tot 18 jaar komen in aanmerking voor 22 rantsoenen brood per week, dus voor 4 rantsoenen meer dan de normaalverbrui ker. Dit is verdisconteerd in de bonaanwijzing sedert 26 No vember 1944 Tarwebloem: De honoreering van dezen bon zal niet direct mogelijk zijn. Zuivere tarwe bloem wordt verstrekt op de kinderbonnen 430, 4r—31, 32 en 433. Op de bonnen 1 85, 2—85, 3—85 en 4—85 zal tarwemeel worden afgeleverd of anders zuivere tarwebloem. De bonnen moeten niet vooraf worden ingeleverd bjj den de taillist. Peulvruchten: Door aanvoer is deze nieuwe bonaanwijzing mogelijk gebleken. KinderblscuitsDe bon 473 is een bestelbon. De detaillis ten moeten deze bonnen op op plakvellen inleveren bij de gros siers Hoogenboom te Middel burg of Dommisse te Vlissin gen, alwaar directe aflevering' zal plaats vinden. Intrekking aangewezen spijs oliebonnen: Om technische re denen kan de Maandag bekend gemaakte bon voor spijsolie voor kinderen niet worden ge honoreerd. Binnen korten tijd zal voor hetzelfde rantsoen eén nieuwe bon worden aangewe zen. De thans bekendgemaak te bonnummers kunnen als ver vallen worden beschouwd. De reeds ingenomen bonnen moe ten aan de klanten worden te ruggegeven. Alleen de bonnen van de Noodkaarten. uitgegeven op Walcheren, kenbaar aan de kringmunmers van de distribu- iiediensten Middelburg (223), Vlissingen. (228) en den voor- maligen Dis'.ributledienst St Laurens (222) zijn op Walche ren geldig. Bonnen met andere kringnummers mogen de win keliers dus niet aecepteeren. Het publiek wordt aangera den geen bonnen bij den winke lier in te leveren als deze de gewenschte artikelen niet in voorraad heeft. Indien men zulks wel doet, loopt men de kans zichzelf te benadeelen of den winkelier in moeilijkheden te brengen. Een uitzondering wordt natuurlijk gemaakt voor de bestelbonnen, welke uitdruk kelijk bekend worden gemaakt. Mededeelingen. winkeliers. Alle oude jam- en haver- moutcoupures zijn thans on geldig en moeten vóór 6 Jan. 1945 bij den Distributiedienst door de detaillisten en gros siers wordeö ingeleverd. Voor deze artikelen zijn uitsluitend geldig de noodcoupures (met groenen ondergrond gemerkt met een A). APOTHEEK VLISSINGEN. Op Zondag 24 Dec. a.s., als mede len en 2en Kerstdag, is te Vlissingen als apotheek al leen geopend de fa. Engering, thans Bellamypark 44. RADIOREDE VAN DEN MINISTER VAN JUSTITIE. De Nadlerlandsche Minister van Justitie, Mr. van Heuven Goedhart, heeft voor den zen der „Herrijzend Nederland" een radiorede gehouden. Er worden op het oogenblik groo. te plannen gemaakt voor den vooruitgang en ontwikkeling van Nederland na den oorlog. De regeering wenscht niet te rug te keeren naar den toe stand van vóór 1940. Het groo. te probleem is om op de beste wijze van onderdrukking over te gaan naar de vrijheid. Er moet gerechtigheid, plicht en orde heerschen. De regeering is echter niet onfeilbaar, zoo dat het kan gebeuren, dat er thans nog verraders vrij rond. loopen, terwijl anderen on- chuldig worden gevangen ge houden. De bevolking kan er echter van overtuigd zijn, dat elk geval nauwkeurig zal wor. den onderzocht en dat bij dit onderzoek het advies van de ondergrondsche strijders zal worden gevraagd. (B.B.C.) TWEEDE OPROEP AAN DE BEVOLKING VAN MIDDELBURG. Naar aanleiding van den eersten oproep van het Comité uit de burgerij, dat zich ten doel stelt den Geallieerden mi. litairen een gezelligen avond aan te bieden, hebben ons reeds vele aanbiedingen be reikt. Het ligt in de bedoeling de. zen avond in de tweede week van Januari te houden en er wordt nogmaals een beroep op de bevolking gedaan om op zoo f root mogelijken schaal me ewerking te verleenen. Uiter. aard zal he,t gesproken woord Engelsch moeten zijn, maar muziek of „kijktooneelen" zijn niet aan een bepaalde taal ge bonden. Tevens hopen wij onze gas ten op eenige tractaties te kunnen onthalen, waarbij ge dacht wordt aan thee, appels, e.d. Ieder die hiervoor iets te missen heeft (bv. 5 gram thee per gezin) wordt beleefd ver zocht dit te onzer beschikking te stellen. Alle aanbiedingen aan het Redactie- of Administratie adres van dit blad. WATERSTANDEN VLISSINGEN. Vrijdag 22 Dec. hoog water 6.24 en 19.06 uur, resp. 1.69 en 1.81 M. N.A.P. Zaterdag 23 Dec. hoog wa ter 7.25 en 20.08 uur, reeft 1.61 en 1.75 M. NA-P.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 1