DeVri je Zeeuw Hevige strijd bij de Roer pige en algemeene kennisgeving. [den overleed, na een lurige ziekte, onze "de Vrouw en Moe- Behuwd- en Groot- er ICOBA CORNELIA gOl'HIA LAROS, Echtgenoote van HOLLEBRANDS, en ouderdom van 75 Heere sterke ons in [oo smartelijk verlies. [OLLEBRANDS. HOLLEBRANDS. I. HOLLEBRANDS— lelburg, 27 Nov. 1944. kaai 13. pden overleed na een >ed van enkele dagen, t en kalm, onze lieve w, Moeder, Behuwd-, t- en Overgrootmoe- 1TERNELLA LEV" WOLSE, en ouderdom van 77 en 7 maanden, w- en St. Joosland: HAGE. V. VAN WAARDE— HAGE. r. F. VAN WAARDE. HAGE. •rg: NIEUWENHUIZE— HAGE. IEUWENHUIZE. iw- en St. Joosland: HAGE. 1AGE—OREEL, lelburg: U V AALHAGE. 3UVAAL. iw- en St. Joosland: 1AGE. 1. ADRIAANSE HAGE. IDRIAANSE. delburg: 1. TEVEL—HAGE. 'EVEL. urg: K HAGE IAGE—BAX. nkinderen en Achterkleinkind, iw- en St. Joosland, November 1944. p 1 November jl. werd een noodlottig onge- te Arnemuiden, van weggerukt, onze ge le Man en zorgzame er, Behuwd- en Groot- ;r, de Heer GERARDUS JAN CONSTANTIJN KA LAND, ien ouderdom van 71 en onze eenige ge le Zoon, Broeder en" de Heer 'IETER KALAND, ien bloeienden leeftijd 24 jaar. Hen, die hen gekend jen, zullen beseffen, wij in hen verliezen. Uit aller naam, Wed. L. KALAND— WESTERBEKE. elijk adres: dziekenhuis (Kweek- >ol). Middelburg. ■ember 1944. p 3 November werd r een noodlottig onge- van ons weggerukt, e geliefde Man, Zoon, oonzoon, Kleinzoon, eder, Zwager en Oom JOHANNES WONDERGEM, len leeftijd van 32 jaar. I d. E. WONDERGEM— ABRAHAMSE. 1 n. JACs. WONDERGEM. n. J. J. ABRAHAMSE. itkapelle, 28 Noy, 1944. V De ravitailleering der Geallieerden via Antwerpen begonnen Westfront. Generaal Eisenhower heeft een bezoek gebracht aan het front van het 2e Britsche le ger in Nederland. Dit was de eerste maal sinds de invasie, dat de gen. de Britsche troe pen bezocht. Nadat hij het front aan de Maas had ge ïnspecteerd had hij een onder houd met den commandant van het 2e Britsche leger, generaal Dempsey, in diens hoofdkwartier. Ondertusschen zaten de troepen niet stil en veroverden ze Broekhuizen en enkele versterkte punten bij Wansum. Het 9e Amerikaansche leger, dat gisteren ten N.O. van Geilenkirchen een nieuw of fensief heeft ingezet, heeft eert vooruitgang gemaakt van bijna 2 km. Tusschen Linnich en Jiilich staan de Amerika nen thans over een afstand van 12 km. langs de Kper. Ook ten Z! van Jülich werd deze rivier over een breed front bereikt. Linnich en Jü lich worden direct door de geallieerde troepen bedreigd. Het le Amerikaansche leger heeft zich een weg gebaand tot dicht bij Duren. Ten Z. van het Hörtcherwoud hebben de Amerikanen de Duitschers over de Inde, een zijrivier van de Roer, gejaagd. Aan deze rivier hebben ze een front van 7 km. Het le Amerikaansche leger heeft gisteren 6000 ge vangenen gemaakt. Generaal Pattons troepen hebben den vijand over een breedte van 80 km. 1 2 km. teruggedrongen in de richting van de Saar. De hoogten die de stad Merzig beheerschen werden veroverd. Van hieruit beschieten de ge allieerden de stad. Langs het geheele front in het Saarge- bied worden de geallieerde troepen beschoten door geschut uit de Siegfried-linie. Troepen van het 3e Amerikaansche leger hebben de W. buitenwij ken van Saarlautern bereikt. Aan het front in het Saarge- bied werden 12 Duitsche te genaanvallen afgeslagen. In den boven-Elzas heeft het 72e Amerikaansche leger een die pe wig in de Duitsche stel lingen gedreven. Saarunion werd bevrijd. De Amerikaansche troepen, welke van Straatsburg; in N. richting oprukken, zijn de stad Hagenau tot op 2 km. fenaderd. Ze zijn nog slechts 0 km. van het Saarbekken verwijderd. De laatste twee pontonbruggen, waarover de Duitschers nog konden terug trekken, bij Bacisach en Rei- nach, zijn door geallieerds bommenwemers vernield, Het le Fransche leger maakte de Duitsche troepen, die ten N. van Mülhausen waren omsin geld, onschadelijk. Gedurende de afgeloopen 24 uur. zijn de Duitsche stellin gen in Duinkerken krachtig gebombardeerd. Luchtfront. De geallieerde luchtmacht was de laatste dagen boven Duitschland buitengewoon ac tief. In 48 uur tijds waren 10.000 vliegtuigen boven het vijandelijk gebfed in actie. Bij den luchtaanval, die gisteren op Leipzig werd ondernomen, was het afweervuur zeer he vig. Piloten verklaarden, dat het vuur twee maal zoo hevig was als rond Berlijn, dat tot nog toe voor de sterkst ver dedigde stad van Duitschland gold. Vier vijandelijke jagers werden neergeschoten. De eigen verliezen waren tenge volge van het zware Duitsche luchtafweergeschut 58 bom menwerpers en 30 jagers. Het grootste deel van de jagers is waarschijnlijk echter op be vrijd gebied geland. Lancas ters van de R.A.F. bombar deerden gisteren 2 syntheti sche benzinefabrieken in het Roergebied. In den afgeloonen nacht werd een krachtige aanval op Duisburg uitge voerd. Ook Oberhausen en Bottrop werden gebombar deerd. Jachtvliegtuigen vernie tigden 9 km. ten Z. van Eus- kirchen een met tanks geladen trein. Zuidfront. In Italië is het weer eenigs- zins verbeterd. Ten Z.O. van Bologna slaagden de Duit schers er in twee heuvels te heroveren. De geallieerden na men echter twee kleine steden in. Oostfront. In N.O. Hongarije werd een plaats, 13 km. ten N.O. van Miskolcz veroverd. De laatste dagen hebben de Duitschers en Hongaren in dit gebied 1500 man aan dooden en gewonden verloren. Het bruggenhoofd oiver den Donau ten Z. van Boedapest, werd weer belangrijk uitge breid. Van Mohacs uit rukten de Russen 40 km. in N. rich ting op; ze veroverden Bat- taszek. Ten W. van Pees vor derden zij 30 km. en namen hier 50 plaatsen ;n. In Slowakije bereikten de Russen de Orrdawa en ver overden hier 30 plaatsen. De D. waren op de hoogte van de toebereidselen voor hrt nietfcve offensief van de Russen langs den Donau. Zij beschik ten echter niet over voldoende Eerste Jaargang - Nummer 13 Redactie-adres: VLISSINGEN, Wal straat 58-60; MIDDELBURG, Gerechts hof, Hofplein; GOES, Rimmelandplein 1 Zaterdag 2 December 1944 Familieberichten 15 regels 1.65. Iedere regel meer 0.30. Abonnementsprijs per week 26 cent troepen om de geheele linie bezet te houden. Zij wisten niet waar het zwaartepunt-van den strijd zou komen, maar steun den op snelle gemotoriseerde afdeelingen, die achter het fiont waren opgesteld. Voor dat de D. hun troepen naar het bedreigde punt hadden kunnen brengen, waren reeds groote R. afdeelingen over den Donau getrokken. Bovendien worden de D. gehandicapt doordat het Hongaarsche leger steeds klei ner wordt tengevolge van de sertie en overioopen van de Hong. soldaten, wat ondanks strenge bedreigingen steeds blijft voortgaan. Uit het hoofdkwartier van maarschalk Tito wordt gemeld, dat in alle sectoren meer druk op de D. wordt uitgeoefend. Nowibasar, in het dal vin de Ibar, werd veroverd. Verder naar het N. werd Kraljevo door de partisanen bevrijd en wer den de D. in de richting van de Sau teruggeworpen. Verre Oosten. Bij Ley te werd het 7 e Jap convooi, dat probeerde verster kingen naar het eiland te bren gen. vernietigd. 4 transport schepen werden tot zinken ge bracht en 1 transportschip en een torpedojager brandend achtergelaten. 5000 Japanners kwamen hierbij om het leven. Het Am. ministerie van oorlog heeft medegedeeld, dat er tot nu toe in den strijp tegen Ja pan 21.000 Amerikanen z<jn gesneuveld tegenover 277.000 Japanners, d.i. 1 Amerikaan .op elke 13 Japanners. Van Overal. In Engeland .bestaat groote belangstelling voor de voorge nomen uitzending van Ned. kinderen. In eerste instantie zullen enkele honderden kinde ren tusschen 8 en lo jaar wor den uitgezonden. Ze zullen eerst in een kamp worden on dergebracht en daarna bij in Engeland wonende Hollanders worden gehuisvest. De milit. autoriteiten zullen voor het vervoer van der kinderen zorg dragen. Een Engelsche perscörres- nondent verklaarde, dat er in W. Limburg en O. Noord-Bra bant bijna'geen keVk en geen windmolen rueer overeind staat. De Duitschers waren bang dat deze door de geallieerden als uitkijkposten zouden worden gebruikt en bliezen ze daarom op. Hierbij gingen zij dikwijls met de grootste onachtzaam heid te werk. De aangrenzende huizen werden niet beschermd en de bewoners ontijdig of in het geheel niet gewaarschuwd, waardoor onder de burgers vele slachtoffers vielen. In de laat ste dagen voor de bevrijding zocht de groene politie het eene dorp na het andere af en yverden mannen ondèr de 60 jaar, die ze vinden konden, ge arresteerd. Hoe groot het aan tal weggevoerde menschen is, valt met te bepalen, maar men krijgt er eenig idee van, wan neer men weet dat er uit een plaats van 3000 inwoners 800 mannen zijn weggehaald. De bekende Ned. vliegenier Parmentier, die als technisch adviseur aan de Int. Civiele Luchtvaartconferentie té Chi- eago heeft deelgenomen, is in Londen teruggekeerd, Hij zal zich belasten met vervoer per vliegtuig van levensmiddelen en medicijnen naar Nederland. Het geallieerde opperbevel h~eft een oproep gericht tot- de buifenlandsc.he arbeiders in het Roergebied, het Rijn- landsch-Westfan .schei gebied en het Rijngebied. Bij de na dering der geailieerde legers moeten zij zich schuil houden om zoodoende te voorkomen dat ze door de nazi's verder naar het O. worden meege sleept. Het geallieerde opperbe vel zal steeds voortgaan met het geven van geheime instruc ties. In Antwerpen is het eerste groote convooi met granaten, kanonnen, voedsel, uitrusting stukken en nieuw havenmata- riaal aangekomen. Dit laatste dient om de capaciteit van de haven, die weinig beschadigd is, nog te vergrooten. Langs de 200 km. lange kaden heerscht groote bedrijvigheid. Voor den oorlog konden in Antwerpen 80.000 ton goede- deren per dag worden gelost. 85 van de kranen langs de kade verkeert nog in uitstei- kenden toestand. De haven ligt slechts 95 km. achter het Lont aan de Maas. Door het in gebruik nemen van Ant- MILITAIR GEZAG. Met ingang van 30 Novem ber 1944 wordt het verbod om zich buitenshuis te begeven gewijzigd in dier voege, dat dit verbod geldt voor den tijd tusschen 23 en 5 uur. Middelburg, 30 Nov. 1944. De Militaire Commissaris voor de Provincie Zeeland, C. W. SLOT. partij in zijn bezoek werpen wordt de geallieerde etappe-linie 600 km. korter. De Belgische premier Pier lot hoeft verklaard, dat de voedselpositie in België bui tengewoon ernstig is. Er is slechts voorraad vet voor 14 dagen en vleesch voor een maand. Hij hoopte dat hierin, nu de haven van Antwerpen in gebruik is genomen, spoe dig verbetering zal komen. In en nabij de hoofdstad is de toestand weer normaal. De secr.-generaal van de communistische Frankrijk is van zijn aan Engeland in Parijs terug gekeerd. Aan het station werd hij door een menigte van 30.000 menschen begroet. Hij hield een toespraak waarin irj verklaarde, dat hij zich een hecht Fransch-Russisch bond genootschap niet kon inden ken zonder een even hecht verbond met Engeland en Amerika. Ons hoofddoel is het winnen van den oorlog. Onze kolen- en ijzerertsmijnen, hoogovens en fabrieken moe ten zoo vlug mogelijk weer aan het werk om het hier voor benoodigde materiaal te verschaffen. Gen. de Gaulle is uit Sta lingrad naar Moskou vertrok ken. De deelnemers aan de cie- viele luchtvaartconferentie, welke in Amerika wordt ge houden, hebben de hoop opge geven om tot overeenstem ming te komen. Amerika blijft vasthouden aan het systeem der vrije concurrentie, doch Engeland, de Dominions, Frankrijk en verschillende an dere landen kunnen zich hier- neo niet vereenigen. KORTE PREDIKATIE. Zouden w\j het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? Job .2 10. Als iets goeds, dat wij van God ontvangen hebben, hebben wij de bevrijding aanvaard, die in de eerste dagen van November ons deel is ge worden. Bevrijding van drukkende dwingelandij, van terreur en bedreiging, van geweld en willekeur. Bevrijding van angst om ons naakte bestaan, van vrees vdor ons leven. Bevrijding van zorg voor nog zwaardere rampen, die het Noordelijk deel van Ne derland teisteren, maar die ons bespaard blijven. Veel goeds hebben wij ont vangen! Maar qpk het kwaad is den meesten onzer niet voorbij gegaan. Wie denkt daarbij niet aan de ellende, door het water' te weeggebracht? Aan den nood, waarin onze steden geraakt zijn door de soms onherstel bare vernieling van honderden huizen Bovenal aan het ver lies, dat die gezinnen moesten lijden, waar een man of een vrouw, een jongen of een meisje aan het geweld van den oorlog ten offer viel? De omvang van al dit kwaad kunnen wij thans slechts schatten: de toekomst eerst zal leeren, hoe groot het is geweest! Men kan tegenover dit kwade verschillende houding aannemen. Men kan trachten het te negeeren; het opzet telijk willen voorbijzien. Mis schien is dit even onjuist als wanneer men het zóó zwaar laat wegen, dat het goede daarbij zijn waarde verliest. Beter houding schijnt die van Job, die het goede, dat hij van God ontvangen heeft, ten vólle laat gelden en nu ook in staat is het kwade te aanvaarden. Ik weet wel, dat dit hem niet altijd gemakkelijk is ge weest. Dat de schaduw van het leed zóó zwart op zijn leven is gevallen, dat het goede daardoor volkomen on zichtbaar werd. Maar ik weet ook, dat, toen God ten laatste aan hem ver scheen, Job de hand op den mond heeft gelegd en zijn klachten zijn verstomd. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? De vraag, die hier on- willekeurig_ rijst is, óf wij in derdaad hét goede ontvangen hebben, of wij het waarlijk uit hooger hand hebben aangeno men En dan denken wij niet alleen aan de bevrijding, die deze Novembermaand heeft HERVATTING VAN HET ONDERWIJS. Vele ouders van leerlingen stellen de vraag: wanneer be gint het onderwijs. Het is moeilijk daarop een afdoend antwoord te geven. Er zijn teveel moeilijkheden om nu reeds den aanvangsdatum te noemen. Allereerst hebben bijna alle scholen min of meer van den oorlog te lijden gehad. Het meubilair en de leermiddelen in een der scholen zijn tenge volge van het bombardement en van het water geheel ver loren gegaan. Nieuw mate riaal is voorloopig niet te krijgen. Glas en ander dichtingsma teriaal zijn zeer moeilijk te krijgen. Het schoonmaken en het herstellen van het inwen dige van de scholen vergt eveneens veel tijd. Van veel belang is ook de brandstoffenvoorziening Men kan moeilijk de kinderen in den komenden winter in de kou laten zitten. Pogingen worden aangewend om de schoolkachels, welke jarenlang door de militairen zijn ge bruikt, op te sporen en terug te krijgen. Bijna alle kachels zullen moeten worden gerepa reerd. Het zal wel niet gelukken om alle scholen weer voor het onderwijs in te schakelen. Tal rijke gebouwen worden voor andere noodzakelijke doelein den gebruikt. Getracht zal worden in de enkele overblijvende gebouwen de leerlingen van alle open bare- en bijzondere scholen voor gewoon en uitgebreid 'la ger onderwijs onder te bren gen. Een rouleersysteem is daarbij noodzakelijk. Indien er alsnog niet teveel moeilijkheden in den weg wor den gelegd, kunnen, vermoe delijk reeds bij den aanvang van het nieuwe jaar, de kin deren een paar uur per dag onderwijs genieten. v. D. gebracht, wij herinneren ons ook die andere bevrijding, waarvan een oud Boek, het Boek der Boeken, nog altijd met onverminderden nadruk gewaagtde bevrijding, waarvan het wondermooie Adventslied zingt: 'k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij Voor hem, die déze bevrij ding kent, kan zelfs het kwa de een goed worden- „Wonder lijke alchemie Gods, om uit onze droefenissen, zwakheden, dwalingen, ja zonden, het goud eener hoogere levensgestalte te bereidenl"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 1