Vlissingen stelde Zeeland niet teleur Zeeuwsche Hsnclbaüers verliezen Off. Publicaties Sport Zij wonnen verdiend met 3-0 van R.B.C. DË WEDSTRIJD VLISSINGEN—R.B.C., die gisteren op de Raajjbcrg te Bergen op Zoom gespeeld werd, was voor beide ploegen van zeer groot belang. Wanneer Vlissingen dezen wedstrijd zou verliezen, dan kwam zjj ge lijk met R.B.C. op de onderste plaats. Wanneer zij daarente gen zouden winnen dan stelden zij zich echter al gedeeltelijk veilig. Vlissingen heeft zijn- talloozc supporters niet teleur gesteld en won verdiend met 3—0, waardoor het degradatie- gevaar voorlooplg afgewend i$. Beide elftallen kwamen volledig m het veld, daar bij Vlissingen Hendrikse weer opgesteld stond. Van den aanvang ai was Vlissin gen reeds het meest gevaarlijk en uit een snelle open aanval wisten :y reed? na 8 minuten te scoren door rechtsbuiten Hdndriksc- (1-u). Daarna is het BBC dat geruimen tyd iets sterker is, maar daar zij üet spel voel te kort houden we ten de Vlissingsche backs gebr. Burgerhot met keeper Harting aan het hoofd steeds tijdig In (e grijpen. De RBC-linksbuiten schootden bal, nadat hij zich vrij bad gespeeld, naast. Het i; ook dezelfde speler die zich her haaldelljk onsportief gedraagt door na te trappen en hiervan Js P. v. <L Schraaf de dupe. De Vlissingers weten zich een kwartier spelen beter het spel van RBC aan te passen en komen nu weer in de meer derheid. Ex zal ongeveer 30 minuten ge speeld zijn als W. v. d. Kasteele uit een fraai aangegeven bal Ue voorsprong tot 2—0 weet te ver- grooten. Linksbuiten Dekkers, die door een ongeluk zijn been gebro sen heeft, moet het veld veriaten en wordt vervangen door C. v.' Boon. Na rust is het RBC weer die het meest in den aanval is. Har ting moet al direct enkele ma-, ien ingrijpen. Ook nu echter hou den de llóosendalers het spel te kort en komt succes van de an dere zijde. Uit Viissingens snelle uitvallen weet rechtsbinnen P. v. d. Schraaf zich fraai op de iinks buitenplaats vrij te spelen, de bal daarna goed aan midvoor v. Eijk te plaatsen, deze aarzelde niet en gaf keeper y. d. Vrede geen schijn vah kans (3—0). In het spelpeil komt weinig ver andering. Vlissingen blijft het ge vaarlijkst, doch men weet in de score geen verandering meer te brengen. Scheidsrechter v. cL Vree de leidde dezen wedstrijd op cor recte wijze. Vlissingen kan op een goeden wedstrijd terugzien, al •speelden zij ook nu weer af en tos teveel teruggetrokken. Vooral de doelverdedlger Har- tlng en de beide backs, de Gebrs. Burgerhof, -Spil Butz en de links buiten v. d. Velde, blonken uit. Ook beide kanthalfs speelden verdienstelijk. Het slechtste deel was nog wel de voorhoede, waar in nog wel e.ens een enkele maal het verband zoek was. Desalniet temin hebben zij toch bewezen tot het scoren van doelpunten In 9taat te zijn. By R.B.C. waren het de balfspe- ler v. Hal en linksbinnen Brui- ninkx die boven de anderen uit staken. Ook midvoor Gillissen bleek nog steeds een goed spe ler Na afloop van dezen, wedstrijd waarvoor groote belangstelling bestond, (men schatte 7000 man publiek) spraken wij nog even :net den RBC-trainer. den heer V. I. L. M. O. S. Halpern, oud be kend Hongaarsch beroepsspeler. Vlissingen had ook volgens hem volkomen verdiend gewonnen en volgens dezen trainer kan mei cl) i elfta! nog veel goeds bereikt wor den. De verdediging vond hij ook het sterkste deel van het elftal. Wa{ RBC betreft moet nog veel worden opgebouwd en dit zal eenige jaren duren. Uitslagen handbal Het Zeeuwsen dameselL al Athe ne—den H?ag 0—9; Het Zeeuwsch heerenelftalHer mes den Haag 46. Uitslagen competitiewedstrij den. 2e klasse B. De Zon—Marathon 3 15 Marathon 2—De Zeeuwen 2 0—0 Klasse Heeren B. De Zon—Walcheren 0—3 Hellas 2Marathon 2 0—17) SPORTUITSLAGEN Stand District IV. District I. Xc rxesado o5 AjaxDe Volewijckers i—i RFC—'t Gooi 7—2 bOi-F,mma 1—2 VSV—Hermes DVS 3—2 District li. DFC—Stormvogels 00 Haarlem—Blauw "Wit 2—0 HBS—DHC 1—; NeptunusSparta 23 DWS-VUC afg. District III NEC—Ensch. Boys 24 EnschedeQuick 42 Heracles—AGO VV l—l TubantiaGo Ahead 21 PEC—BE Quick 1—2 - District IV. BW—Baronie-DNL a—i EindhovenNAC 1—2 Vlissingen—RBC '2—0 District V. GVAVHeeren veen 2—1 LeeuwardenVelocitas 11 Sneek—Be Quick 1— Achilles—LSC 0—1 Veendam—Frisia 4—1 District VI. Maurits—Roermond 3I BleyerheideJuliana 01 MVVDe Spechten 4l Sportel. Emrna—Brabaniia 0—3 PSV—Limburgia 00 IFj^an. Perichten Uit hei Radioprogramma AMSTERDAMSCHE De beurshandel was heden v^r. wciniq I Dinsdag. FECTET-lBSlIRSi bctecl'.eiiis. 4 pCt. Nederland !?40 II werd iets hooper afgedaan op 1«"! L) 4' pCt. Nederland 1910 11 cn 3') 4 pCt. Nederland 1941 102' Ue V pCt. leenfngen trokken aan tot l'.'Ni. 1) 2 pCt. Nedcrlund >927 lOU-Viii- -'--'i- pCt. Nederland 1938 102,' i en dc ?J j pCf Grootboek OS'.ig. SS; j pCl. Voor Indië bestond cenigi HILVERSUM I (301 Af.) 7.V0 uws en Gym. 7.30 Gramm. ö.lw Wiuuws. 0.13 Gramro. SAO orgel. 3.1-7 Morgenwijding. 9.3o Gramin. 10.20 Voor de vrouw. 10.35 Piano. 11.l'f Lyra-trio. 11.45 Krijgsge.. 112.00 GCza ICiss. 12.30 Ons Pjatre- j land 12.40 Piano-duo. 13.C0 Nieuws 113 15 Omroeporkest. 14.00 Me', naald en schaar. 15.00 Handen uit '.-ir; mouwen. 15.30 Cocktails. 16.00 j Grarr.m. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Viool en Plano. 17 30 ltod While and Blue Stars. 18.00 Nieuws. 18.13 t Iviur t gaat door't vrije land. 18.23 Romancers. j.3.40 Verkiezingen. 19.00 En nu rraar bed. 19.03 Ront- genkwartet. 19.30 Ned, Strijdki 20.00 Nieuws. 20.05 K-Oth. Volks- B.V.V. 15 11 1 3 23 36—10 N.A.C. 15 10 3 2 23 33—12 Longa 14 i) 4 1 22 38—7 Willem 11 14 8 3 3 19 37—20 Noad 13 8 1 4 17 25—18 Eindhoven 13 6 4 3 16 24—11 Baronie 16 2 6 8 10 25—43 Helmond 13 2 4 7 8 12—27 R.K.T.V.V. 14 2 4 8 8 12-39 Vlissingen 14 2 2 10 0 12—34 R.B.C. 13 0 2 11 2 12—45 De Zeeuwen- Terneüzen 5-0 Op het van Nispenplein te Vlissingen bonden belde degra datiecandidaten den strijd aan en zoowaar gelukte het de Zeeu wen, die met een gewijzigde op stelling uitkwamen, Terneuzen met een klinkende 5—0 neder laag naar huis te sturen. Katz speelde spil en kan op een goede wedstrijd terugzien, terwijl Smit, hoewel nog niet geheel hersteld van zijn ver wonding tegen Axel opgeloo- pen, weer. van de partij was. Hefc Zeeuwenelftal speelde vol élan en met de wil te winnen. Voor de rust opende de links buiten de score en regelmatig voerde Smit (2 maal) en Leijn- ae (2 maal) de score 50 op met welke uitslag het einde kwam. Het geheel stond niet op hoog peil. rnaar het enthousias me Vergoede veel en het vrij talrijke publiek had een genoe- gelijken middag. Door deze uit slag zijn de papieren van de Zeeuwen aanzienlijk gestegen, terwijl van Terneuzen door de nederlagen tegen Middelburg en nu tegen de Zeeuwen aanzienlijk ja waarde zijn gedaald September, wanneer te Den Haag de return wedstrijden plaats vinden, wel zien of we zijn vooruitgegaan. Propagandadag voor de handbalsport te Goes De VERTEGENWOORDIGENDE ELFTALLEN van Zee- land, die op den gisteren gehouden Nederlandschen Handbaldag tc Goes den strijd aangebonden hebben te gen de Haagsche vereenigingen „Athene" en „H.rmes", heb- bn het niet tot een overwinning .kunnen brengen. De dames moesten ln „Athene" hun meerdere erkennen en verloren met 9—0, terwijl de Zeeuwsche heerenploeg eervol raet 64 verloor Yan „Hermes".' Deze propagandadag voor -Zee-1 de lange avonden komt aan, land heeft dan twee nederlagen dus oefenen. We kunnen gebracht. De dames van Zee land werden door de Haagsche dames finaa' overspeeld en de uitslag geeft de verhouding dan ook goed weer. Er was zeker een klasse verschil tusschen de twee ploegen. Voor circa 700 toeschouwers .demonstreerde Athene wat. of men door serieu ze training kan bereiken. Sier lijk en snel werd 0en bal op gebracht en hoe ook de Zeeuw sche- meisjes ook zwoegden, steeds, was een Haagsche die op het laatste moment opdook en. den bal vlug naar een me despeelster plaatste. Regelmatig als de klok voerden zij de sco re op en als men bedenkt dat zoo'n dameswedstrijd slechts twee maal 20 minuten speeltijd vergt, kan men nagaan, hoe snel er gedoelpunt werd. Toch be antwoordde de wedstrijd volko men aan het doel, daar er vele jonge menschen aanwezig wa ren, die zich nu een beeld kun nen vormen hoe handbal be hoort te owrden gespeeld. De heerenwedstrijd was van een ander kaliber. Hier wogen de partijen beter tegen elkaar op en vooral vóór de rust waren het de Zeeuwen, die den toon aangaven, hetgen uit den stand, die rnet.de rust 4—1 in het voor deel van de Zeeuwen was, blijkt. Na de thee speelde Zeeland te gen de wind in. Eenigszindé overmoedig gingen zij ten aan val, de halflinie trok mee naar voren, maar het resultaat was dat juist de tegenpartij hier profijt van trok en met snelle uitvallen in korten tijd de ach terstand inliep en in een 64 voorsprong omzette. Verwoed vielen de Zeeuwen aan. maar wat zij ook probeerden, de Her- mes-keeper, trouw bijgestaan, door lat en palen en in laatste instantie door vrouwe fortuna. was niet meer te passeeren en met 6—4 kwam het einde van deze vooral 'voor het publiek enerveerende kamp. De organi- satorenden van deze wedstrijden kunnen, wat betreft Zeeland op een geslaagde dag terug zien, die zeker in de topkomst nog vruchten zal afwerpen. Het is gebleken, dat het spelpeil in Zeeland voor verbetering vat baar is. Het mooie weer. Icening 100J4, (wrede lcer.Icg 100! C Vaa de gemeer.trLcningia «aren An- ste.rdam en Rotterdam (•enigszins ö.niyr- ijoden. Amsterdam 102 jA R'datn 1 OJ.'A. Den Haag 102)*. Indusfieele obligation prijshoudend. V/2 pCt. Ncd- Staal >02y2. 4 pCt. Dik kers 101M- ilypothcekbatiko'i verdeeld Vsdcrl. Hypoihcckb. lOO'.d, Amhcinschc 103. Ne- örriondsche 102. RoUcrdamscbe lOOjj. de Alg. Fcicsthc 1021 4Oordteehïs.;V.€ Ivl Frieseh Groo. 10! Haarlem sche 122. Hvo. Bank v. Neder!. lOlj-i en Zeeuw sche IC!0j4 pCt. De hypotheekbanken werkeaaw in het HILVERSUM II (4LS M.) buitenlcnd. kpndcn rich handhaver. Nv.c .Mc i i,cngebod. 3.20 Grohim. 10.35 •f P--' ^'cr-' Tranj- -/ÜOr tic vrouw. 10.30 Splenaora. nil. WA pCt. i 11.15 Als de ziele luistert. 11.3c nv. Mij. Nederland kwam em I P;: norc-c'.la). 12.15 Voordracht. - tot stand van 1 3); pCt.1 J2.3ö l.lelrouole-orkesl. 13.00 Hvliuigii)aiiN Bouvy Mpjj gatteen notecringNieuws, a.15 Viool en piano. 15.09 ""r ,va° 3',-.Ap-Ct" °''c Sopraan n piano. 15.00 Eieken- ïu.-j. Ltmb 6teen»;ooi jOa. evenals vo- j ijezoek. lü.30 Over Gamelanmuzielc nge weck, n.Oi Bas en piano. 17.30 Gramra. p. roden - --Ct.- L„j corduwener. 13.15 Voor de verz. Hoorspel Oeler Koe- C'ontattl. 22.15. Bultenl. Nieuws. 23.15 Gi-atntn Bank v. Onr. Zaken aangeboden 5 -Ct.j Oblig. 96, terwijl dc d pCt. oblig. noteerden. Indische spoor Jager afgedaan Spaareertlficatea 101i«tcoupures van f 1000.— 101^. K.N.V.B. AFD. ZEELAND NVedatrjjdprogramnia Maandag 22 Api (Tweede Paaschdag) le KLASSE A.: 4564. Hansw. Boys 1 Volharding '32 I. «C.30 uur. 4565. E Zeeuwen Ï2I Patrijzen I (terrein v- Nis penplein Vlissingen, 4.30 uur). 4:56. Robur 1 Zcelandia II, 3.30 uur- 45t>7. Luctor I—Cortgene I. ie KLASSE B.: 4569. Kwadendann Kruiningen I. 4570. Middelburg IJl Yexseke 11 (telicin MeeKabtick Mtrtdei burg), 4.30 uur. le KLASSE C.: 4571, Hontenisse 1— Vogelwaarde 1. 4572. Aiel II—Corn 1 II. 1573. Rapenburg 1—'Steen II. 4571. Sluiskil liKoewacht l. 4575 Terncua' •Hust II. KLASSE D.: 4576. D.S.W. I-Scho« dijke II. 4577. Sluis I—Sasput I. 457S. Hoofdplaat li— Cadzand 1. 4579, Zuid inde I— IJiendijke 11. lc KLASSE E-: 4580. Burgh IIl£enes- I. 4581. Schouwen 11—Zonnemaire I. 2e KLASSE A.-. 4582. Hansw. Boys 11 -Lewedorpsche Boys 1. 12.30 uu,-. 45S3. Patrijien- 11Luctor II. 45S4. Kwaden- damme II—Kruiningen II, 12250 uur. 2e KLASSE B.: 4585. Vogelwaarde II, Hontenisse II. 4586. Hulst lil—Axel III. 4587. Koewacht 111—Hontenisse JU. 4588. Steen III.—Rapenburg II. 2c KLASSÉL C.: 4589. Aardenburg II Hiofdplaat 111. 2e KLASSE D-: 4590. R.C.S. III-Ro- bur II (terrein Robur). 12 uur. ZONDAG 28 APRIL 1946 le KLASSE A-: 4591. Volharding "32 1 Zeelandia II. 4592. Dc Zeeuwen III— Cortgene I (terrein Cortgene). le KLASSE B.: 4593. Kwadendatnme 1 R.C.S. II. 2 uur. 4594. Kruiningen I- Middelburg III. 4595. 's-H. Arendskerke 1—Yerseke II. le KLASSE C.t 4596. Vogelwaarde I Axel II. 4597. Hontenisse 1Hulst II. 4598. Steen II-Terneuren Hl. 4599. Sluis kil II—Rapenburg 1. 4600. Koewacht i Corn Boys II. le KLASSE D-: 4601. IJzendijke II- Hoofdplaaf II. 4602. Sasput I—Schoon- dijke II. 4603. Sluis 1Zuidzande 1. 4604. D.S.W. ICadzand I. le KLASSE E.: 4605. Burgb 11—Scbou- en II. 4606. Zicrikzee II—Zonneroairc 1 2e KLASSE A.: 4607. Kruiningen II— Patrijzen U. 12 uur. 4608. Kwadendatn me 11—Lewedorpsche Boys l. 4 uur. 4609, Luctor II—Vlissingen IV. 2e KLASSE B.: 4610. Rapenburg II— Steen III. 4611. Hontenisse IIHome- nisse II, 12 uur. 4612. Axel III—Koewacht 4613. Hulst 111—Vogelwaarde 11. KLASSE C-r 4614. Biervliet II- Sluïs II. 4615. Oosfburg II—Aardenburg II. 4616. Vlissingen V— t. NispeapJtin. ViiJi. Stad en Land Vervolg Hielen TflODEN Roode Kruis-pakkctte» Evenals de t.b.-.v-patiënten 'n Roode Kruispalcket hebben ont vangen, zullen nu ook op het eiland Tholen aari de maag- patientep pakken worden uit- fcreikt. Dit zijn pakketten uit Ame rika. die oorspronkelijk waren '"stemd voor de icrijgsgevan- genen in Duitschland. Thoojselie brug Den iet', we Ned.' drijvende bok, do grootste van. Europa, wordt een dezer dagen te Putten ver wacht om de brugstukken uit de Eendracht te lichten 40-jarig jubileum Dhr K. Bronts, directeur van liet P. T. T.-kantoor, hoopt op Dinsdag lö April a..s. liet heuge lijk feit te herdenken, dat hij 40 jaar in dien3t. is bij de P.T.T. SCHERPENISSE Goederen ontvreemd Gedurende eenigen tijd wor den bij enkele inwoners ver schillende goederen ontvreemd. Bij de politie is aangifte hier van gedaan. De zaak is in on derzoek genomen. Reinigingsdienst Onlangs is een ophaaldienst ingesteld tot het ophalen van huisvuil bij de inwoners. De burgemeester verzoekt iedereen hieraan zijn medewerking te willen verleenen en geen afval op iedere willekeurige plaats weg te werpen. STAVENISSE Eervol ontslag Met Ingang van 16 April a.s. aan dhr.. Joh. Wesdorp, he steller der P. T. T. eervol ont slag verleend, na 40 jaar alhier in dienst te zijn geweest. Het zal hém dien dag niet aan be langstelling ontbreken. POORTVLIET Ongeluk -Dhr. J. v. d. Slikke had het ongeluk bij het inrijden van een hek zijn draai te kort te ne men, zoodat zijn beide paarden in d, sloot terecht kwamen. Na eenige moeite slaagde men er in beide dieren op bet droge te brengen. De schade bedroeg 'n kapotte diselboom. ST MAARTENSDIJK Benoeming Onze dorpsgenoot, dhr. J. de Bres, thans werkzaam op de gemeente-secretarie te Voor schoten, is aldaar tot gemeen te-secretaris benoemd. jeugd. 18.50 's-Avónds als ik sla pen ga., 13.00 Nieuws. 19.30 Chr. Hist. Unie. 20.QQ Nieuws. 20.Q5 LjJ densme.ditatie. 21.05 Dep, spreken. 2U20 Cantate. 22,00 Nieuws. 22.16 Avondgebod. 22.35 Klankbeeld verzinking Wieringermeer. 23.iw» Crrmm. De Directeur van den Distri- buliedienst te Goes deelt mede d^t mannelijke personen gebo den in 1328 of vroeger, die niet in het bezit zijn van een tabak? .kaart, doch een versnaperingen kaart oi een gecombineerde kaart hebben, op Dinsdag O' Woensdag, resp. 16 en 17 April a.s. een rantsoenbon voor scheerzeep, tegen overlegging van de stamkaart, in ontvangst kunnen nemen. Sluiting Distributiekantoor De leider van den Distributie dienst 's-Heer Arendskerke maakt bekend, dat op 2den Paaschdag alle kantoren geslo ten zullen zijn. In verband daarmede kunne o de extra bonnen voor zieken en a.s. jonge moeders, welke op dien dag moesten worden afge haald, in ontvangst worden ge nomen op de volgende zittingen Driewegen 24 April van 10.3U •12 uur, Ellewoutsdijk 24 April van 910 uur, 's-Gravenpolder 24 April 1113 uur, Heinkens- zand 25 April van 9—12 uur. Kwadendamme 26 April van M 3016 uur, Voor de detaillisten, die op Maandag moeten inleveren, zul len de volgende zittingen wor den gehouden. s-Heer Arendskerke, 23 Apri 1948, 's-Gravenpoider en Kwa dendamme 24 April 1946 op de gewone plaatsen exi uren. Vervoerverbod De directeur van het Rijks bureau voor hout maakt be kend, dat «met Ingang van 1 April 1946 het vervoeren va» alle soorten rond, gezaagd er- beslagen hout op het eiland Walcheren verboden is, tenzij met een bijzondere vergunning van het Rijksbureau voor hout ST ANNALAND -Arrestatie Alhier werd aangehouden en overgebracht naar een inter neeringskamp, dhr. M, r. d Jacht, die er van wordt ver dacht lid te zijn geweest van de N. S. EL. Dhr. v d. Jacht L< thans woonachtig te Sliedrecht en was hier opi een auto bieten op te laden voor Sliedrecht OUD VOSSEMEER Ned. Herv. Bibliotheek Naar vernomen wordt, is dc Ned. Herv. bibliotheek, onder 4.30 uur. 4617. Patrijrcn UJ-Rohnr IL.leiclhjg Va» Ds. GOVertS, Op Z& 4618. R.C.S. ui—K\-. zHradammi- ui .1 terdag 1.1. geopend in de kerke- wedstrijden aan om dr:e uur boeken heeft

Krantenbank Zeeland

Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | 1946 | | pagina 3