Cabaretier Henk Kleij: 'Omdat ik zo verknocht ben aan Vlissingen Vijf pagina's mode: raap recht voor z'n 'Die ene Vlissingse poot is niet genoeg' Meubelcentrum Harinck FOTO VERSCHOORE Wacht nog even met de aankoop van uw binnenhuis zitmeubelen! Bij Harinck zit u net iets beter en veel goedkoper. DE FAMILIEROMANS VAN KARIN PETERS Straatspeeldag vraagt aandacht voor verkeersknelpunten CASSETTES R+B WILKENS BSF r> CHRISTOFLE WMF Kodak Express PREMIERE 'DE ROMMELZOLDER' IN VESTZAKTHEATER Binnenkort heropent tuinmeubelcentrum Harinck als: v.d. Goeskade 49, Goes Vier koren Frans Film colleges Vc Vlissingen Rubrieken mensen verslonden. Ze vliegen als warme broodjes over de bibliotheekbanken en toch worden ze niet serieus genomen. Karin Pieterse uit Middelburg kan daar over mee praten. Onlangs verscheen onder de naam Karin Peters haar veertigste boek 'Keerzijde van een liefde'. Zonder trompetgeschal of juichende recensies. Hoewel haar laatste twee boeken uitverkocht zijn. De tragiek van een schrijfster van makkelijk-leesbaar-in-één-aderfi-uit boeken. Karin Peters over snobisme, drama en inspiratie en de onderwaardering van populair ten opzichte van literatuur. Bang concert Reacties brand Plaatje Griet PZC WEEKBLADEN J.P.A. RosseI OPBOUWWERK VLISSINGEN: UITBREIDING DIENSTEN "Sfeervol tafelen" Keuze uit 85 modellen bij de cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 !3 BADHUISSTRAAT 60 VHSSINGEN 01184-14081 Ousltty control service A 18e JAARGANG 21 SEPTEMBER 1988 NUMMER 38 Henk Kleij wil de première van zijn solocabaretprogramma in het Vlissingse Vestzaktheater houden. "Omdat ik nog steeds erg verknocht ben aan deze stad", legt hij uit. Het program ma heet 'de rommelzolder' en wordt zaterdag 24 september voor de eerste keer gespeeld vanaf 20.15 uur. In het pro gramma heeft Henk zich terug getrokken op de rommelzolder omdat hij geen zin heeft in het feest dat in zijn huis wordt ge houden. Henk Kleij is geen onbekende in Vlissingen. Een paar jaar maakte hij deel uit van een straatmuzi kantenduo, dat in de zomer maanden regelmatig - zoals hij het zelf uitdrukt - de boulevard onveilig maakte. Hij verhuisde naar de Randstad en daarmee kwam een einde aan de straat muziek. De Randstad luidde echter een nieuwe periode in voor de Vlis- singer. "Na de straatperiode heb ik het muziek maken een beetje verwaarloosd. Eind vorig jaar heb ik de draad weer opgepakt. Ik wilde alleen iets heel anders. In plaats van Engelstalige liedjes over al of niet gefingeerd lief desleed ging ik Nederlandstalige liedjes schrijven. Ik nam daar voor een breed scala van onder werpen. Bij een bezoek aan een cabaretfestival viel me op dat er weinig gezongen werd. En zin gend kun je zo ontzettend veel zeggen. Toen nam ik het besluit om zelf maar een cabaretpro gramma te schrijven met vooral veel songs. De rommelzolder is een gevolg van het besluit". Op zolder bewaart Henk veel herinneringen. Zijn plan om zich van het feest terug te trekken en ongehinderd van de herinnerin gen te genieten worden echter gedwarsboomd door het feit dat de buren nogal ver zijn gegaan met het verbouwen van hun wo ning. Letterlijk te ver Aan Vlissingen was Kleij altijd heel erg verknocht, benadrukt hij. "In het Vestzaktheater heb ik het altijd enorm naar mijn zin gehad. Eens kijken of het nu ook van de andere kant bevalt". Op z'n Frans of straat jes kijken. Een bespre king van het boek dat werd uitgegeven naar aanleiding van één eeuw Alliance Francaise. In Middelburg begin nen weer colleges voor wie méér achter het celluloid zoekt. Hoofdklasser Vlissin gen voetbalt thuis. Er moet gewonnen wor den. Eén volle pagina over deze Zeeuwse topper. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan- hulsbladen In Zeeland. Totale oplage: 160.480 wel en wee van het Het zwarte schaap in de literatuurwereld door Bettie Hollestelle Onder de naam Karen (foutje van de uitgever) Peters werd in 1968 haar eerste boek in de Witte Raven-reeks gepubliceerd. 'Een hart zoekt een haven', over het wel en wee - en dan vooral het wee - van een doktersgezin. "Zo zou ik het nooit meer doen", verontschuldigt Karin Peters zich onmiddellijk. "In de loop der jaren heb ik, hoop ik, wat meer diepte ontwikkeld. Mijn boeken zijn nu minder op pervlakkig. En ze lopen ook niet meer altijd goed af. Dat gebeurt in het echte leven tenslotte ook niet". dat ik, als ik een boek af heb, de eerste paar weken niets meer weet. Maar dan krijg ik op één of andere manier een plaatje in mijn hoofd van een huis of een land schap. Met mensen waarbij ik me soms zelf afvraag wat ik er nou mee moet. Dat zou je inspi ratie kunnen noemen, ja". Het is in de boekhandel even zoeken naar een boek van Karin Peters. Ze zijn er wel, maar dan verdekt opgesteld. Ook de kran ten laten het afweten. Hoewel de uitgever hen trouw exempla- De tienerromans werden uitein delijk familieromans. Onderwier pen: ouders en hun kinderen en liefdesrelaties. "Je kunt wel zeggen dat ik met m'n boeken ben meegegroeid", zegt de in middels vijftig-jarige schrijfster. "De hoofdpersonen zijn wat ouder en de boeken worden vanaf een jaar of achttien tot in het bejaardentehuis toe gelezen". Haar gevoel voor drama heeft ze altijd gehouden. "Op mijn der tiende schreef ik mijn eerste ver haal: 'De stilte der verlatenheid Het zat er toen al duidelijk in", lacht ze. ren toestuurt, worden ze nooit besproken. "En dat is jammer", vindt Peters. "Juist omdat boe ken in dit genre zo enorm veel worden gelezen. Misschien zijn mensen een beetje bang dat ze afgaan als ze met een familiero man worden 'betrapt'. Natuur lijk, deze boeken zijn niet ver nieuwend en dus geen litera tuur. Maar ik hoor wel vaak van mensen dat ze ze in een adem uit lezen. Ik denk dat het iets met snobisme heeft te maken. Zeker als ik van mijn uitgever hoor dat iedereen de boeken van professor Schillebeek op de boe kenplank heeft staan, terwijl ze die boeken eigenlijk niet om door te komen vinden". Het boek 'Waar liefde beslist' is inmiddels ook in groot letterdruk verschenen. Hetzelfde boek wordt binnenkort waarschijnlijk samen met 'Een tweede kans op geluk' herdrukt. Voorjaar '89 komt het eenenveertigste boek Karin Peters. van Karin Peters, 'De dochters van Lucius, op de markt. En dat zal niet haar laatste boek zijn. "Ik ben wel eens bang dat ik niks meer kan bedenken", zegt de schrijfster. "Maar ja, dat ben ik al twintig jaar. Dus als het aan mij ligt schrijf ik door tot aan m'n dood". Honderden stemmen worden onder leiding van Han Beekman tot éénheid gestemd tij dens de vier korencon certen in Middelburg. Op de foto's van d$ gi gantische brand in Vlissingen in 1924 die wij vorige week plaatsten kregen we enorm veel reacties. Een bloemlezing uit de brieven in deze krant. Aan de Straatspeeldag zoals die is georganiseerd door de pres siegroep Stop de Kindermoord heeft ook een aantal Zeeuwse organisaties gehoor gegeven. Voor 11 plaatsen, verspreid over de hele provincie, hebben organisaties activiteiten opge zet op woensdag 21 septem ber. Het is voor de tweede keer dat deze Straatspeeldag wordt gehouden. Met de door de pressiegroep uit gegeven handleidingen zullen zij duidelijk maken waar de enorme verkeersproblemen zijn en hoe kinderen daar vaak het dupe van zijn. Het Zeeuws Servicebureau Jeugd- en Jongerenwerk in Mid delburg coördineert de activitei ten in de provincie. Karin Peters begon op haar ze ventiende met schrijven. Ver schillende korte verhalen wer den in tijdschriften als Libelle ge plaatst. Het eerste boek dat ze naar een uitgever stuurde werd meteen gepubliceerd. "Ze heb ben me ook daarna nooit een manuscript teruggestuurd", zegt ze, enigszins verbaasd. Haar boeken waren toen vooral op meisjes tussen de achttien en de vijfentwintig jaar gericht. "Zuster Jetty bijvoorbeeld. Dat boekje liep zo goed dat ik onder druk van de uitgever een hele serie heb geschreven. Op het laatst krijg je echt een hekel aan zo'n griet. Op een gegeven mo ment ben ik er ook gewoon mee gestopt. Ik heb er nog steeds een paar liggen die nooit zijn ge publiceerd". W)® Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huls op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). Inspiratie - al vindt ze dat een groot woord - vindt Peters volop in haar omgeving. "Ik laat niet alles uit m'n handen vallen om dat ik inspiratie heb. Ik heb be langstelling voor mensen, luister graag naar hun verhalen over re laties en karakters. Het is wel zo Stichting Opbouwwerk Vlissingen Peter Gillissen, Judy van Toll, Bertus van Loon. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. \Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Wie alles wil weten over de Walcherse modezaken kan elders in deze krant een uit gekiende modebijlage vin den. Op de vijf pagina's die daarvoor zijn uitgetrokken zijn louter Vlissingse en Mid delburgse winkeliers aan het woord, die extra aandacht schenken aan het mode beeld in deze regio. Ondanks het feit dat ze allemaal in (ongeveer) dezelfde branche zitten, heeft iedereen een ei gen verhaal. En dat juist maakt zo'n modebijlage met louter bekende ondernemers nou zo interessant. Geen hoogdravende denkerijen of voor de leek onbegrijpelijke filosofieën, gewoon recht voor z'n raap en uit een oprecht zakenhart. onszelf als een commercieel be drijf", benadrukt Gillissen. "Op dit moment leveren we alleen diensten aan de gemeente Vlis singen, dus aan de groepen die binnen die gemeente actief zijn. Om niet meer op die ene Vlis singse poot te hoeven staan wil len we ook buiten de gemeente gaan werken". Die tweede poot moet de klap opvangen wanneer de gemeente zou besluiten om minder subsidie aan het op bouwwerk te verstrekken. Op dit moment staat de gemeente echter zeer welwillend tegen over de stichting. "Gelukkig", verzucht Van Loon. "In de ande re Zeeuwse gemeenten werd de subsidiekraan dichtgedraaid om dat de plaatselijke politiek het opbouwwerk niet zag zitten". Het opbouwwerk in Zeeland is zo goed ais verdwenen. Al leen dat in Vlissingen bestaat nog. In tegenstelling tot de an dere gemeenten blijft Vlissingen het nut van het opbouw werk inzien. De gemeentesubsidie is momenteel de enige bron van inkomsten voor de Stichting Opbouwwerk Vlissin gen. Opbouwwerkers Peter Gillissen en Bertus van Loon leggen uit wat de stichting met die subsidie doet en waarom er naar andere financieringsbronnen wordt uitgekeken. meente en andere instanties", vult Bertus van Loon aan. Het opbouwwerk is dus geen goede fee die problemen wel even op zal lossen. "Dat moet de groep zelf doen", zegt Gillissen. "Wij geven aan hoe ze dat kunnen doen en bij wie ze moeten zijn". Om niet helemaal afhankelijk van de gemeente Vlissingen te zijn speuren de opbouwwerkers naar andere sponsors. "We zien "Wij ondersteunen plaatselijke groeperingen die actief zijn op het gebied van hun woon- en leefsituatie, zoals huurderscomi- tees en stichtingen en verenigin gen met ideele doelstellingen", vertelt Peter Gillissen. "Als op- 1 bouwwerk praten wij bijvoor beeld mee over de verbetering van woon- of verkeerssituaties. Je moet ons zien als een schakel tussen de bewoners en de ge-

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1