NOOTJES BUITENLAND GEMENGD NIEUWS De belasting op de openbare vermakelijk heden te Rotterdam heeft gedurende het tijdvak van 1 Januari tot 31 Juli opgebracht 311.360 tegenover 335.529 het vorig jaar. - De werkloosheid in de sigarenindustrie ïieemt belangrijk toe. Het ziet er naar uit dat verschillende fabrieken gesloten zullen moeten worden en anderen hun bedrijf zul len inkrimpen. De Nederlandsche Kappersbond deelt mede dat -wegens slapte in het bedrijf, in het-tijdvak van 1 Januari tot 1 Augustus in ons land 187 kapperszaken zijn opge heven. Op 923.952 leden van 140 kassen van Verzekering tegen onvrijwillige werkloos heid in België was het aantal volledig werklooze arbeiders op 29 Juli, laatste werkdag van de laatste week van Juli 1935 146.581 of 15.8 pet. Men is te Parijs begonnen met de werkzaamheden voor de in 1937 aldaar te houden wereldtentoonstelling, die heel wat belooft. 0 De minister van binnenlandsche zaken in Duitschland, dr. Frick, heeft opdracht ge geven dat de vrij metselaar slogers moeten worden opgeheven en de vermogens van deze loges in beslag moeten worden geno men. De leider van de gouw Mittelelbe-Harz heeft naar uit Maagdenburg wordt gemeld, bepaald, dat tot de jeugdherbergen in die gouw geen Joden mogen worden toegelaten, omdat het geen Duitscher past om met iemand, die tot een vreemd ras behoort, onder één dak te huizen. Charley Chaplin zal zich in September naar Europa begeven, waar hij de eerste voorstellingen zal bijwonen van zijn nieuwe film. opwachting hadden gemaakt, kwamen de particulieren aan de beurt en waren het eerst burgemeester M. Fernhout, wethou der Boasson en de gemeente-secretaris. De burgemeester heeft een toespraak gehou den, waaruit het medeleven van het ge meentebestuur met dit jubileum ten volle tot uiting kwam. Tal van personen, o.w. vele nïet-katholie- ken, kwamen pastoor Brügemann geluk- wenschen, terwijl de parochianen en ook die uit Veere geschenken aanboden. Des avonds had een plechtig lof met Te Deum en Danklied plaats. Niet alleen de meeste parochianen had den de vlag uitgestoken, maar in de omge ving van de pastorie deden ook verschil lende andersdenkenden hetzelfde. De ziekte van den aartsbisschop. In den toestand van Mgr. Janssen, aarts bisschop van Utrecht, komt niet veel ver andering. De benauwdheden blijven aanhou den. waardoor de rust van den kerkvorst ernstig verstoord wordt. Examens. Te 's-Gravenhage slaagde voor het diplo ma boekhouden M.O. (K XII en Q) den heer Ph. L. van der Veen te Middelburg. MARINE EN LEGER De officier van den marinestoomvaart dienst le klasse B. Zietse, wordt 2 Septem ber geplaatst bij het departement van de fensie. Eerste-luitenants J. F. van Kervel der grenadiers, J. G. Warrmga, van het 3e, I. E. Leezer, van het 5e, en H. M. G. J. Lentz, van het 14e regiment infanterie, worden van 23 tot en met 28 September gedetacheerd bij de militaire gasschool te Utrecht voor het volgen van een gascur- sus. LUCHTVAART Mr. Hamilton in ons land. Naar het „Vaderland meedeelt, wordt per speciaal toestel van de K.L.M. uit Southampton van de Amerikaansche boot afgehaald de heer Walter A. Hamilton, president van de Trans continental and Western Air, tevens voorzitter van de Air line Maintenance Commitee van de Aero nautical Chamber of Commerce of Ame rica. De heer Hamilton is do man, die den heer Douglas aangespoord heeft een ver- keerstoestel te bouwen. Het resultaat van die bemoeienis is de Douglas DC 2 geweest. De T.W.A. heeft een gróót aantal Douglas- sen in gebruik. Als voorzitter van de „onderhoudscom- missie" hoort de heer Hamilton verder alle bezwaren en moeilijkheden, waarmede de technische bedrijven van de andere lucht vaartmaatschappijen te kampen hebben. Zijn bezoek aan de K.L.M. is, volgens het blad, meer dan een beleefdheidsvisite. Het ongeluk van Wiley Post. Omtrent het vliegtuigongeluk, waarbij piloot Wiley Post en de acteur Will Ro gers het leven hebben verloren kan nog het volgende gemeld worden Het eerste bericht omtrent de ramp is ontvangen door het hoofdkwartier van het seincorps van het leger te Point Barrow. Dit eerste telegram luidde „Post en Ro gers neergestort op 15 mijl ten Zuiden van hier in den afgeloopen nacht om 5 uur. Wij hebben de lijken geborgen en ze aan de zorgen toevertrouwd van dr. Greast. De sergeant van den staf Morgan". Zooals men weet waren Wiley Post en Rogers op een vacantie-vliegtocht die Post ontworpen had naar Moskou, hoewel Ro gers nog niet zeker wist of hij wel verder dan Nome met Post mee zou gaan. Post was tevens van plan deze vlucht te gebrui ken ter verkenning, teneinde gegevens te krijgen voor zijn ontworpen recordvlucht. Mevrouw Rogers en Mevrouw Post zijn vaii hét tragisch ongeluk in kennis gesteld door den kapitein, die bevel voert over het seincorps in Seattle. Een kustwacht-kotter werd onmiddellijk na ontvangst van het be richt uitgezonden, met opdracht de lijken naar Seattle Over te brengen. In het hoofdkwartier van het leger te Washington is het volgende reads gedeelte lijk bekend geworden telegram ontvangen dat beschrijft op welke wijze de beide man nén om het leven zijn. gekomen „Een inboorling heeft, als koerier ren nende, gemeld, dat een vliegtuig neerge stort was op vijftien mijl ten Zuiden van Paint Barrow. Onmiddellijk werd een snelle barkas gehuurd, waarmede men naar het tooneel van de ramp ging, waar het vlieg tuig werd gevonden als een volkomen ruïne,, die gedeeltelijk onder water lag. Het water is hier twee voet diep. Het lijk van Rogers werd onmiddellijk uit het toestel gelicht, waarna het noodzakelijk was het vliegtuigwrak op zijde te trekken, teneinde het lijk van Post uit het water te kunnen halen. De beide lijken zijn daarop naar Barrow overgebracht, terwijl tevens hun persoonlijke eigendommen in veiligheid werden gebracht. Inboorlingen, die kam peerden aan een kleine rivier op 15 mijl meer Zuidwaarts, verklaarden, dat Wiiey Post en Rogers met hun toestel in de na bijheid geland waren en hun den weg had den gevraagd naar Barrow. Toen zij weer startten sloeg de motor door, boven den rechteroever van de rivier, terwijl zij nog slechts vijftig voet hoog waren. Het toestel kon niet meer bestuurd worden en viel, waardoor de rechtervleugel van den romp gerukt werd, waarna de vliegmachine over den kop sloeg. De motor drong achter waarts den romp van het vliegtuig in. De beide inzittenden zijn klaarblijkelijk op slag dood geweest. Pete Crossen, „de reddingsvlieger van Alaska", is te Fairbanks Zaterdagmorgen te 9.35 uur (plaatselijke tijd) per vliegtuig met de lijken van Post en Rogers aange komen. In Point Barrow had hij de doodén aan boord genomen met bestemming naar Ju neau (Alaska), vanwaar het verdere trans port naar Seattle zal plaats hebben met een passagiersvliegtuig van de Pacific Alaska Airways. Uit Point Barrow wordt gemeld, dat de oorzaak van het vliegongeval van Post is te wijten aan het bovenmate groot ver trouwen, dat hij in het Nees Lockheed- Orionvliegtuig had. Post ondernam den tocht naar Point Barrow in een dichten nevel en met een machine, welker motor reeds verschillende malen defect was geweest. Zelfs ervaren luchtvaartdeskundigen verklaren, dat Post een waaghalzerij heeft begaan. Het vliegtuig van Post, dat, zooals reeds gemeld, door de Amerikaansche regeering zal worden aangekocht, zal 'n plaats krij gen in het St. Louis-museum. Het vliegtuig zal van de weduwe Post voor de som van 25.000 dollar worden gekocht, welk bedrag waarschijnlijk het eenige zal zijn, dat Post aan zijn echtgenoote achterlaat. Men meent, dat hij arm gestorven is, omdat hfl al zijn kapitaal in zijn vliegexperimenten en den aankoop van zijn nieuw vliegtuig had gestoken. Rogers daarentegen laat een vermogen van ongeveer 5 a 6 millioen dollar na, het welk grootendeels in bonds- en staatsobli gaties is belegd. Eeiï zweefvliegtuig stggt op met behulp van een ballon. Bij Moskou is een ballon van 2200 kub. meter inhoud opgestegen, welke onder den gondel een zweefvliegtuig bevestigd had. Toen de ballon een hoogte van 3800 meter had bereikt, maakte de zweefvlie ger zich los en bereikte na een vlucht met een snelheid van ongeveer 100 K.M. de luchthaven Toesjino. Dit experiment is het eerste van dien aard, dat ooit on dernomen is. HET CONFLICT TUSSCHEN ITALIË EN ABESSINIË. Mussolini vertrouwt voor een groot deel op zijn luchtmacht voor het geval het tot een gewapend conflict met Abessinië mocht komen. Bijna duizend vliegtuigen zullen zich, naar verwacht wordt, op Abessinië werpen, om vernieling en paniek teweeg te brengen. Met 't commando zal wellicht ge neraal Valle, thans onderstaatssecretaris van luchtmacht, worden belast, alhoewel ook de naam van maarschalk Balbo wordt genoemd. Behalve de zeven staande leger-divisies, die i*eeds voor den dienst in de koloniën zijn gemobiliseerd, heeft Musolini zes di visies van de toegewijde zwarthemden on der de wapenen geroepen, die bijna gelijk waardig kunnen worden geacht aan de staande troepen, daar zij een militaire op leiding hebben ontvangen. Tusschen de dienstplichtige soldaten en de zwarthemden bestaat in den regel ech ter een groot verschil in leeftijd. De zwart hemden zijn meestal mannen tusschen 35 en 55 jaar. Velen hunner oefenen een be roep uit of hebben een zaak, en zij hebben zich laten aanwerven uit overtuiging, of wel onder den druk van de plaatselijke autoriteiten. Theoretisch zijn het allen vrij willigers, en verlaten zij met een zekere be rusting hun vrouwen en families, en met een zeker verantwoordelijkheidsgevoel voor Italië's toekomst. De 'staande troepen worden gevormd door jonge mannen van 21, 22, 23 en 24 jaar, die een geheel anderen kijk op het koloniale avontuur hebben. Sommigen hunner worden geleid door de zucht naar avontuur en kun nen op straat worden gezien met een meisje aan hun arm en met vuur zingen zij fascis tische strijdliederen wanneer zij zich aan boord van de" troepentrahsportschepen be geven. Anderen voelen zich allerellendigst, willen naar huis terug, en barsten in tranen uit, wanneer het schip vertrekt. Er zijn an deren, die nooit aan den oproep om zich te melden gehoor hebben gegeven, doch zich schuil houden en trachten over de Oosten- rijksche grens te komen. Op den voorgrond staan de. jonge meisjes. Italië is op het oogenblik het paradijs voor do bakvisschen. lederen dag komen jonge mannen in een vreemde stad en zij willen zich gedurende de paar dagen, die hun nog resten voor het vertrek, .amuseeren, en de meesten hebben wel wat geld op zak. Op den achtergrond staan.de oudere vrou wen, die terugdenken aan ..den Lybischen oorlog en enkelen hunner herinneren zich zelfs nog de verschrikkelijke ding'en, die er gebeurden na den slag bij Adoea, toen de Abessinische vrouwen de gewonden gevan genen verminkten op een wijze, als in het Oude Testament is. beschreven. SCHERPE REDE VAN DR. SCHACHT. Bij de opening van de 23ste Ostmesse te Koningsbergen heeft dr. Hjalmar Schacht, de president van de Rijksbank, een rede gehouden, waarin hij een zeer bittere aanval deed op de extremisten, die de economische kwalen van Duitschland ver ergeren. Zij veroorzaken moeilijkheden met de Joden en weten geen onderscheid te maken tusschen misbruik van den ka theder en werkelijken godsdienst. Het vraagstuk der Joden moet door den staat en niet door individueele acties worden opgelost. Voorts oefende dr. Schacht critiek op de devaluïsten, die den spaarzin van de Duitsehers ondermijnen en de plannen van de règeering zouden kunnen doen mislukken. Deze rede werd niet per radio uitge zonden, terwijl de dagbladen slechts korte verslagen doen verschijnen op een binnen- pagina. DE IJZER-BEDEVAART. Een verslaggever van het „Utrechtsch Dagblad" seint üit Dixmuiden Aan den oever van de Ijzer te midden van dé schoone Vlaaihsche landen, welke het meest van" den wereldoorlog geleden hebben, rijst het gróotsche monument voor de "Vlaamsche gévallenen omhoog, gebouwd uit de ontelbare kleine bijdragen van Vla mingen van alle rangen en standen. Telken jare komen er duizenden en duizenden be zoekers om er uitdrukking te geven aan een vredësgedachte en om hulde te brengen aan de talrijke dóoden, die als Vlamingen in den grooten oorlog zijn gevallén. Zoo werd deze plechtigheid tevens een betooging voor den cultuurstrijd om de rechten van de Vlamingen. Voor de zestiende maal is te Dixmuiden de Vlaamsche Bedevaart gehouden. Door meer dan 100.000 mannen en vrouwen, oudere en jongeré uit alle deelen van het Vlaamsche land. Het anders zoo stil gele gen Vlaamsche stadje, dat in den wereldoor log een tragische beroemdheid heeft ver worven, geleek iii de morgenuren wel een bijenkorf. De avond te voren waren velen naar Dixmuiden gekomen. Langs de wegen die naar het stadje leiden, waren talrijke huizen met Vlaamsche leèuwvlaggen ver sierd. De dorpjes iii den omtrek hadden zich ook in feesttooi gestoken in sommige er van waren eerebogen om de deelnemers aan deze bedevaart te verwelkomen. Zater dagavond Werd bij het IJzer-monument de eerste inleidende plechtigheid gehouden. Aan den voet ervan kwamen de loopers van de Vlaamsche blauwvoetgangers samen, die uit Tourout, Antwerpen, Gent, Brussel, Lemmel, Ostende naar Dixmuiden waren gekomen. Elke afdeeling bracht een eigen vaandel mee om te getuigen van Vlaamsche fierheid en zelfbewustzijn. De grootste drukte zou eerst Zondagmor gen komen. Met extra treinen en met bus sen, met auto's en op de fiets kwamen de bedevaartgangers toegestroomd. De groote markt was vol menschen en vele café's wa ren te vol om allen, die even rust zochten na een langen tocht een plaats te geven. Vlaamsche wachters in grijze uniformen, regelden het verkeer en trachtten zich op alle wijzen nuttig te maken. Tegen elf uur begaf een ieder zich naar het hoog-e steenen kruis, waar de plechtig heid voor de 16e maal werd gehouden. De regeling was ook dit jaar weer vol maakt. Het kunnen naar schatting een 120.000 personen geweest zijn, die op de wegen en velden om het monument ge schaard waren, in afwachting van de plech tigheid» die telkens weer door haar groot- schen eenvoud ontroert. In de aanwezigheid van den oud-burge meester van Antwerpen zag men- een be wijs dat ook in officieele kringen belang stelling voor deze betooging begint te groeien. Het eerst volgde de godsdienstige -plech tigheid. Deze hulde aan de Vlaamsche doo- den, die bedoeld was als een algemeene hulde aan de gevallenen in den wereldoor log, werd opgedragen door een oud-leerling van Cyriel Verschaeve, een Mis ter nage dachtenis van de gesneuvelden en voor den wereldvrede^ Luidsprekers stelden een ieder in staat het gesproken en gezongen woord te vol gen. Plechtig klonk het gebed voor den vrede in 't Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch. Toespraken werden gehouden door de heeren G. Martens, voorzitter van het Verbond der Vlaamsche oud-strijders en door prof. dr. Frans Daels, voorzitter van het Bedevaartcongres. Er is ieder jaar een spreker uit Nederland, die de sympathie van een deel van de Noordelijke broeders komt vertolken. Dit jaar zou dat zijn de heer Van Es uit Wassenaar, die echter op het "laatste oogenblik verhinderd was. In zijn plaats sprak nu Alphons Laudy, hoofd redacteur van het Amsterdamsche dagblad „de Tijd", die als Noord-Nederlander een broedergroet overbracht van het volk van het Noorden aan het volk van het Zuiden. Verkeersongelukken. Op den onbewaakten overweg nabij Gorin- chem is Zaterdagmorgen omstreeks kwart voor elf de melkauto van A. Kooy te Arkel door den sneltrein, komende uit de rich ting Geldermalsen, gegrepen en ongeveer 400 meter meegesleurd. De 17-jarige G. Gons werd uit de versplinterde cabine ge slingerd en kwam in een sloot terecht. Hij was op slag dood. De bestuurder A. Kooy werd enkele honderden meters verder uit de wrakstukken van den wagen geworpen en zwaar verminkt opgenomen. Met- ern stige verwondingen werd hij naar het zie kenhuis te Gorinchem gebracht, waar hij korten tijd later is overleden. Het uitzicht ter plaatse wordt eenigszins belemmerd door het posthuis. In de sloot lagen brok stukken van den auto. De- trein kwam pas na 400 meter tot stilstand, hoewel de rem- installatie met zand terstond in werking is gesteld. De burgemeester van Gorinchem was onmiddellijk na het ongeval ter plaat se. In de gemeente Alsdorp, bij Kerk rad e, reed Vrijdag een auto uit Aken met groote snelheid op een groep kinderen. Een dier kinderen, de 12-jarige J. Körfer, werd gedood, een 8-jarige knaap werd gewend. De 22-jarige T. Reisz, die met zijn handwa gen op den weg stond en ook werd aange reden, kreeg een beenbreuk en andere won den. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere knaap werd licht gewond. De auto reed door, doch de chauffeur is later aangehouden. Hij verkeerde onder den in vloed van sterken drank. Zaterdag middag om "kwart voor vier is op den on bewaakten spoorwegovergang aan den Enkweg te Wengelo (gem. Wijhe) een ern stig ongeval gebeurd, dat aan mej. J. BerendtsIttersum uit Wengelo het leven heeft gekost. Mej. Berendts wilde zich per fiets naar haar familie begeven, die zich in dezelfde gemeente aan den overkant van den IJssel.woont. Haar.man en andere'ge zinsleden Waren daar reeds. Nipt ver van "haar huis moest, zij een onbewaakten over weg oversteken eri daarbij heeft zij blijk baar geen acht geslagen op den sneltrein DeventerZwolle die in volle vaart nader de. De ongelukkige werden door den trein gegrepen en een twintigtal meters meege sleurd, waarna zij in een sloot terecht kwam. Zij was op slag dood, hetgeen ge constateerd werd door een militairen dok ter, die met den aanrijdenden trein reisde. Het lijk is naar de woning van oen buur man gebracht, daar in de boerderij van Berendts niemand thuis was. Het uitzicht ter plaatse was zeer goed. Zaterdag middag is de 40-jarige A. Nieuwenhuis, wonende te Zuuk, gemeente Epe, op een onbewaakten overweg aldaar door een trein, komende uit Apeldoorn gegrepen en op slag gedood. Op den Heerdeweg te Maastricht heeft zich een treurig ongeluk afgespeeld met doodelijken afloop. De 11- jarige J. Flas, wonende aan den Meerse- nerweg, was achter een wagen gaan han gen. Plotseling liet hij dezen los en wilde wegloopen, doch zag niet dat van de ande re richting een zware vrachtauto der Am sterdamsche express naderde. Ontwijken was niet meer mogelijk en met zware ver wondingen werd de knaap onder de vracht auto weggehaald. Tijdens het vervoer per auto van den G.G.D. naar het ziekenhuis Calvariënberg is de jongen overleden.Op het Van Limburg Stirumplein te Amster dam is een ongeveer 60-jarige vrouw door een motorwagen van lijn 14 overreden en gedood. De'vrouw wilde de tramrails pas- seeren en verzuimde daarbij goed op het verkeer te letten. Uit de Van der Hoop- straat naderde de tram, die zij eerst op het allerlaatste oogenblik opmerkte. Wei felend trachtte zij nog voor den wagen heen te komen, doch het was reeds te laat. Zij werd gegrepen en tegen den grond ge slingerd. De bestuurder, die door krachtig remmen de aanrijding trachtte te voorko men,, kon niet verhinderen dat zijn wagen nog eenige meters doorschoot. Het slacht offer kwam hierdoor onder de tram te recht. Zij moet op slag gedood zijn ge weest. Politie, brandweer en de G.G.D. wer den gewaarschuwd. Nadat men den wagen had opgevijzeld kon het slachtoffer wor den weggedragen. De G.G.D. vervoerde haar naar het Wilhelmina. Gasthuis. Het gebeurde verwekte groote deernis in de buurt. E e n b 1 o e d h a c h t. In het plaatsje Bangassu in het Noorden van het Belgische Congogebied hééft zich een af schuwelijke moordpartij afgespeeld, waar bij zes menschen het leven lieten. Het tra gische van het geval is, dat vijf der slacht offers eigenlijk met het heele géval niets of zeer weinig te maken hadden. Het was de daad van een krankzinnige, die tenslotte ook zich zelf een koge* door het hoofd joeg en zich zoo aan den rechter onttrok. Voor ongeveer twee maanden was een Belgische koopman met zijn mooie jonge vrouw naar Bangassu gekomen. Zij maak ten daar kennis n%ït een Italiaan, die dade lijk doodelijk verliefd werd op de Belgische dame. Deze moest echter van zijn attenties niets heben, wat den Italiaan echter niet verhinderde haar steeds maar weer lastig te vallen. Tenslotte wist hij haar alleen te spreken te krijgen, en toen zij hem weer zeer duidelijk vertelde, dat zij niets, met hem te maken wilde hebben, dreigde hij haar te zullen dooden. Het Belgische echtpaar ging daarop op een zakenreis en toen zij terugkwamen ga ven zij in Bangassu een avond om hun te rugkeer te vieren. Het is te begrijpen, dat de Italiaan niet gevraagd was. Tegen een uur of elf echter wist hij toch bü verras sing binnen te dringen. Hij trok zijn revol ver en loste het eerste schot op de Belgi sche dame, die hij doodelijk verwondde. Daarop vuurde hij een aantal schoten af op de andere aanwezigen. Daarbij doodde hij een Portugees en zijn vrouw. Daarop nam hij de vlucht. Bij de deur wilde een toege schoten politieagent hem tegenhouden, en ook deze werd het slachtoffer- van den woesteling, die hem met een enkel schot velde. De chauffeur van de auto, die hem naar het huis van den koopman gebracht had, wilde hem niet verder rijden. Het gevolg was, dat ook deze door een revolverschot gedood werd. Eenigen tijd later vond mén den dader evéneens dood. Hij had zich een kogel door den mond geschoten. Knoeiende slager. In Bocholt heeft de politie den winkel van een slager gesloten, omdat de winkelier er tweeërlei prijsnoteeringen op nahield één voor de uitstalkast en één in den winkel, als de klanten binnenkwamen. De notee ring in de etalage was belangrijk lager dan die in den winkel. De ramp te Ottawa.- Omtrent de watersnoodramp bij Ovada wordt de volgende uiteenzetting gegeven De wolkbreuken, welke zich in de laatste dagen boven de provincie Alessandria heb ben ontlast, hebben een overvloed van wa ter veroorzaakt in de in de Tanaro uitmon dende rivieren. Tengevolge van de gedeel telijke vernieling van een zijdijk van .de Scala Zerbino, welke het groote kunstma tige meer van Ortiglieto in de bergen van Molare vormt, hebben de watermassa's het dal van de Orta overstroomd. Deze wa termassa's hebben door hun kracht aan zienlijke schade aangericht en eenige boe renwoningen meegesleurd, waarbij men- schenlevens te betreuren zijn. Bij de redding der in gevaar verkeerende menschen zijn tallooze heldendaden verricht. De plaatse lijke autoriteiten hebben zich onderschei den bij de vervulling" van hun plichten. Er zijn thans hulpmaatregelen genomen voor de getroffen bevolking, terwijl werkzaam heden worden verricht, om. de verbindingen 'te herstellen en de schade in den kortst mogelijken tijd te vergoeden. Een commis sie vail ingenieurs van "het ministerie van openbare werken bevindt zich op de plaats des onheils. Werk op de Engelsche werven. Volgens berichten in de Engelsche bladen is er in het scheepswer- vendistrict aan de Noord-Oostkust van Gioot-Brittannië, nl. aan de Tyne, Tees en Wéar, weer aardig wat werk, zoodat in die streek de welvaart, die zoo lang was ont beerd, weer schijnt terug te keeren. De scheepshamers klinken er weer en hoewel dat geluid op zichzelf niet zoo welluidend is, velen klinkt het toch als muziek in de ooren, want voor de mannen van Newcastle, Middlesborough en Sunderland beteekent het werk en dus verdienste. Er worden op het oogenblik aan de drie rivieren meer schepen gebouwd dan in de laatste tien jaar het geval is geweest. De werven, die gerui- men tijd stil gelegen hebben, worden nu weer in gebruik gesteld en is weer werk voor duizenden werklieden. Niet minder dan 33 schepen worden op stapel gezet. De Furness werven te Haverton Hill moe ten tien vrachtschepen bouwen tezamen van 100.000 ton. De Smith Dock Comp. bouwt nieuwe groote treilers en ook andere werven hebben werk voor ten minste een jaar. Na den vacantietrjd zullen nog meer werklieden in dienst genomen worden om het bouwen te bespoedigen. Het spreekt vanzelf, dat ook de staalin dustrie en de machinefabrieken van een en ander zullen profiteeren. Moord op Long Island. In een villa op Long Island (New York) heeft een drama afgespeeld, waar bij de 23-jarige Virgina Seigh doör do echtgenoote van haar werkgever is ver moord. Miss Seigh was ongeveer 7 maanden geleden als secretaresse in betrekking gekomen bij den heer Arthur Reisman, en woonde bij de familiein, doch sedert ge- ruimen tijd nam mevr. Reisman geen ge noegen meer met de wftze, waarop haar man met het muisje omging. In het laatst van. April verliet zij de woning, haar 9- jarig zoontje met zich medenemend. Zij hield dat echter niet lang uit en keerde weer naar haar man terug. Terwijl haar advocaat een tweede scheiding voorbe reidde, begaf zij zich 's morgens vroeg naar de kamer van het meisje en schoot haar dood. Haar 23-jarige dochter, die het drama bijwoonde en trachtte zich van de revolver meester te maken, liep schot wonden op. Uit het politie-onderzoek is gebleken, dat tusschen Reisman en het meisje geen ongeoorloofde betrekkingen hebben be staan. De 48-jarige mevr. Reisman zal Woens dag a.s. terecht staan wegens moord in dén eersten graad. Zij heeft verklaard over haar daad geen spijt te hebben.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1935 | | pagina 2