EEN MILLIOENEN-OPLICHTERIJ UIT DRAAD EN LUCHT weggelegd; de kleine bengel nam een trekje en viel van meet af aan, voorgoed in handen van den nicotineduivel. Probeerde iemand hem de tabak te ont nemen, dan brulde hij zoo erbarmelijk, dat men hem omwille van den lieven vrede maar gauw een sigaar in den mond stak. De familie hield begrijpelijkerwijze de zaak geheim, totdat Charley een paar da gen geleden met zijn oom ging wandelen en deze een sigaar kocht. Dit ziende, begon het ventje zoo te huilen, dat de oom niet wist wat te doen en hem tenslotte met een tweede sigaar kalmeerde. Tot groot vermaak van de voorbijgangers liepen toen beiden gemoedelijk dampend door de straat. „Ik ben radeloos", zegt Charley's moe der. „Neem ik hem de sigaren af, dan heeft de heele buurt geen rust meer". Op zoek naar een schat b}j New York. De laatste maan den werden in de buurt van het rotsgedeel te van het Palisades Interstate park, dat op circa 80 K.M. van New-York ligt, herhaal delijk explosies gehoord, waarvan men den oorsprong niet kon nagaan. De opzichters hebben thans dit mysterie eindelijk tot een oplossing gebracht. Toen zich een dezer dagen weer een explosie deed hooren, begaven zij zich onverwijld naar de plaats, vanwaar het geluid kwam. Bg him nasporingen ontdekten zij een spleet in de rotsen, die hun zeer verdacht voor kwam, daar zij niet op natuurlijke wijze kon zijn ontstaan. De opzichters stelden zich daarom verdekt op. Uit hun schuil plaats zagen zij op een gegeven oogenblik vier mannen met bussen dynamiet over de rotsen loopen. De opzichters sprongen nu te voorschijn en slaagden er in de vier mannen te arresteeren. Bij het verhoor der gearresteerden ver klaarden dezen, dat zij handelden op in structie van een man, wiens naam zij wei gerden te noemen en voor wien zij naar een schat zochten, bestaande uit zilveren sta ven, welke in een kelder ergens in de rotsen verborgen moest liggen. De schatgravers werkten op grond van gegevens, die voor komen op een oude kaart, welke zich in de Morgan-bibliotheek te New-York be vindt. Majoor W. J. Welch, directeur van het Palisades park, wist van het bestaan van deze kaart, welke uit 1690 dateert, zeer goed af, maar hij had het document nooit voor serieus gehouden. De vier schatgravers zijn inmiddels ver oordeeld tot 25 dollar boete wegens het be schadigen van eigendommen en het vervoe ren van dynamiet zonder vergunning. Een drama in de Parij- sche onderwereld. Omstreeks 4 uur in den ochtend heeft een huurder van een dansinrichting aan de rue de Lappe een wgk, die door veel personen van ver dacht. allooi bezocht wordt, in de gang een vastgebonden vrouwenlijk ontdekt. Hij waarschuwde de politie, die vaststel de, dat de vrouw waarschijnlijk na een worsteling gewurgd werd en daarna met een touw in een mantel vastgebonden. Haar lijk werd tot op deze plaats voortgesleept. Zg droeg geen schoenen en geen hoed en men vond geen enkel identiteitspapier op haar. In deze wijk, waar er tot laat in den nacht gedronken wordt, heeft niemand een verdacht gevecht gehoord. Om kwart over drie werd in de gang niets opgemerkt. Nochtans heeft men wat verder een klodje vrouwenhaar ontdekt, dat wel van het slachtoffer zou kunnen afkomstig zijn, en ook een paar oude schoenen in een vuilnis bak. Waarschijnlijk bevindt men zich voor een wraakneming in de Parijsche onderwe reld. De gewurgde vrouw moet 30 tot 35 jaar oud zijn geweest. Japansche belangstel ling voor Zeppelins. Dr. Eckener, die eerst kort geleden van zijn reis naar de Vereenigde Staten in Duitsch- land is teruggekeerd, verklaarde, dat de Zeppelin-maatschappij met Japan onderhan delingen voert om bestuurbare luchtschepen voor het Japansche pacifische verkeer te bouwen. Eckener zeide, dat Japan groote belangstelling voor bestuurbare luchtsche pen heeft getoond, doch het ging tot nog toe slechts om inlichtingen van de Zeppe lin-maatschappij. De Vereenigde Staten zouden een Japansch luchtverkeer naar de Pacifische kust van Amerika nooit toe staan. De luchtlijn over Hawai was onprac- tisch, terwijl een direct luchtverkeer fcus- schen Tokio en San Francisco wel mogelijk zou zijn, wanneer de Vereenigde Staten dit goedkeuren zouden. Een klant was zeer verontwaardigd, dat hij op een morgen, zag, dat inplaats van den patroon zelf diens zoon hem zou sche ren. „Zeg, denk je, dat ik mijn leven gevaar wil loopen die jongen kan nog niet eens het mes goed vasthouden „Och, meneer", zei de kapper, „laat die jongen nu ook eens zyn zin hebben. Hij is vandaag jarig". De Parijsche correspondent van de „Haagsche Courant" schrijft De befaamde chatelaine van Neuvic, mar kiezin Rolla de Reziki, zij, die „de vrouwe lijke Stavisky" werd genoemd is eindelijk gearresteerd. Men vraagt zich met verwon dering af, waarop de autoriteiten hebben gewacht alvorens daartoe over te gaan. Maar dat is een andere geschiedenis- Renée Saffroy, weduwe Morice, later door legitiem huwelijk markiezin Rolla de Reziki geworden, lijkt op een van die figuren zooals men er in de zeventiende eeuw vond. Ze was niet mooi, maar haar groote intelligentie en vooral de kennis van menschelijke zwakheden, deden alle uiter lijk vergeten. „Ze is in het geheel niet trotsch", zeiden de menschen van haar. De markiezin wist precies hoe ze de menscnen moest „aanpakken". Ze begon altijd héél vriendelijk te zijn tegenover haar slacht offers, speelde dan héél hautain de ról van de „grande dame" wanneer het op betalen aankwam en tenslotte, wanneer het er dan toch op moest aankomen om geld te geven, dan was de markiezin „naar het buiten land" vertrokken. De jeugd van de markiezin is vrijwel zon der geschiedenis. Alleen weten we dat ze tezamen door dezelfde min werd opgevoed met de bekende Germaine Huot, genaamd Germaine d'Aiglemont, die den prefect van Marseille, Goussinet vermoordde. Nadat ze weduwe was geworden deed de markiezin haar intrede in het wat men noemt Parijsche leven. Een schatrijk industrieel biedt haar een landgoed, La Guette, bij Parijs aan. Ze installeert er dadelijk een model-boerderij, waar de koeien electrisch worden gemolken en dat grapje kost zoo duur dat de „ami" haastig moet bijspijke ren. Maar „le tout Paris" bezoekt de boer derij, de beroemdste music-hall-sterren fre- quenteeren de excentrieke boerin. Renée denkt echter aan de toekomst en waar ze drie kinderen heeft, daar stelt ze alles in het werk, dat de rijke en stokoude indus trieel die spruiten als de zijne erkent. En héél fier op den koop toe Maar met groote zekerheid weet men dat Renée die drie „le gitieme" kinderen gekocht heeft bij arme zwervers-gezinnen. Maar daar sterft de grijsaard en hij heeft vergeten een testa ment ten gunste van Renée te maken. Adieu koeien, kalverenNa een duistere affaire voor kinder-ontvoering treedt ze in het huwelijk met den markies met den snorkenden naamdie al heel spoedig in een soort krankzinnigen-gesticht wordt gestopt. In Bayonne, wegens oplichterijen werd Renée tot 8 maanden gevangenisstraf ver oordeeld. Dan nog een avontuurtje van het zelfde soort in Normandië en ze ontmoet een Egyptenaar, Karam, die haar zijn schit terend kasteel van Chamblayop afbe taling verkocht. En daar werdenaltijd maar weer op notavoor enorme bedra gen aan auto's, aan kleeren, aan antieke en moderne meubelen, schilderijen, antiqui teiten gekocht, daar werd een enorm per soneel aangesteld en als de knechts en dienstboden moesten worden betaald, dan maakte de markiezin haastig de onbetaalde koopwaren te .geide. En dat grapje duurde en iedereen zond de liefste glimlachjes aan de markiezin, tot de notaris kwam voor de betaling van den eersten termijn. Toen sprong ze haastig in een auto om er van door te gaan. „Waar wilde u naar toe gaan?" vroegen de gendarmes, die haar aanhielden. „Ik was op weg naar Priay, om daar het kasteel van Richemont te koopen De hoogwelgeboren vrouwe had 0 fr. 40 zegge 4 centen in haar zak HOOFDINSPECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN. 's-GRAVENHAGE. (C. B.) Met ingang van 1 Januari is benoemd tot hoofdinspec teur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Rotterdam rar. J. van der Poel, thans inspecteur der directe belastin gen enz. te Vlissingen. TWEEDE KAMER. 's-GRAVENHAGE. (C.B.) Verschillende kleinere wetsontwerpen worden zonder de bat en z.h.s. aangenomen. Bij dat betreffende opsporing van aard olie in de Molukken (overeenkomst met de Bataafsche petroleum Maatschappij, de Nederlandsche Koloniale petröleum Maat schappij en de Nederlandsche Passific Pe troleum Maatschappij) wijst de heer Wes terman op de groote belangen betrokken bij de ontginning van Nieuw Guinea. De heer Kramer wijst er op, dat er reeds overproductie is. Het is beter alle aandacht te besteden aan het overige deel van den Archipel. De heer Van Boetzelaar van Dubbeldam bepleit bij deze overeenkomst de belangen der zending. De heer Wijnkoop zegt dat hier alleen kapitalistische imperalistische en strategi sche bedoelingen voorzitten. De heer Sneevliet ziet in het voorstel geen ernstige poging om van Nieuw Gui nea iets te maken. De heer Van Kempen zegt, dat de aan vraag tot de exploitatie getuigt van voor uitziende blik. De heer Feber zegt, dat de risico te groot is voor exploitatie van overheidswege. Minister Colijn verklaart, dat geen bedoe lingen ten opzichte van andere landen bij dit voorstel betrokken zijn. NEDERLANDSCH—DUITSCHE CLEARING-OVEREENKOMST. 's-GRAVENHAGE. (C.B.) Naar wij ver nemen ligt het in de bedoeling, dat de be sprekingen over een Nederlandsch-Duitsche clearingovereenkomst, welke, zooals ge meld is, in Den Haag zgn aangevangen, ge volgd zullen worden door onderhandelingen inzake het goederenverkeer tusschen beide landen. Naar men weet loopt het handels verdrag met 1 Januari a.s. af en het ligt in de bedoeling de besprekingen over een nieuw verding te koppelen aan die betref- le cb-.arii VERSTREKKING VAN GOEDKOOPE GROENTEN. 's-GRAVENHAGE. (C.B.) Naar wg ver nemen heeft de regeering het vraagstuk van de verstrekking van goedkoope groen ten aan de ondersteunden werkloozen ern stig onderzocht. Ofschoon het hier een zeer moeilijke kwestie betreft, moet de ten deze tusschen de departementen van economi sche en sociale zaken tot stand gekomen samenwerking de mogelijkheid van uitvoe ring geenszins denkbeeldig worden geacht. Ter bespreking van de practische uitvoer baarheid en de mogelijkheid tot het nemen van een proef in een aantal gemeenten, heeft de minister van sociale zaken thans eenige gemeentebesturen telegrafisch uitge- noodigd tot een bespreking onder leiding van den directeur-generaal voor de werk verschaffing en steunverleening op zijn de partement. WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS. 's-GRAVENHAGE. (C.B.) Evenals vorige jaren zullen van 10 December tot en met 9 Januari a.s. op de postkantoren weldadig heidspostzegels verkrijgbaar worden ge steld, waarvan de netto-opbrengst boven de frankeer waarde ten bate komt van de Ned. Bond tot kinderbescherming. HOOG MILITAIR GERECHTSHOF. 's-GRAVENHAGE. (C.B.) De advocaat fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof eischte heden bevestiging van het vonnis van den Krijgsraad te Willemsoord, waarbij de stoker le kl. A. van L., wegens het ple gen van sabotage aan boord van Hr. Ms. „Nautilus" is veroordeeld tot 2 jaar gevan genisstraf. De sententie van het Hof volgt later. DRAADLOOZE REDEVOERINGEN VRIJZ.-DEM. BOND. 's-GRAVENHAGE. (C. B.) Zaterdag avond 24 November van 8.30 tot 10.30 zul len op golflengte 1875 M. de redevoeringen worden uitgezonden van minister mr. H. P. Marchant, minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, van minister mr. P. J. Oud, minister van financiën en van mr. A. M. Joekes, lid der Tweede Kamer, over den politieken toestand. De redevoeringen wor den gehouden te Rotterdam ter gelegen heid van de algemeene vergadering van den vrijz.-dem. bond. VALSCHHEH) IN GESCHRIFTE. AMSTERDAM (V. D.) Vandaag stelde de rechtbank op request van mr. Franke- huis in. vrijheid de vrouw die onlangs te Gent was gearresteerd, verdacht van valschheid in geschrifte. Zij werd uitgele verd en'alhier in. het huis van bewaring ingesloten. Tegelijkertijd was te Gent ge arresteerd een Nederlandsche particuliere „detective", die ervan wordt verdacht sa men met de vrouw deze valschheid in ge schrifte te hebben gepleegd. De vrouw, die een machtiging van haar man had van wien zij gescheiden leefde en die in Indië vertoeft, om namens hem verbintenissen aan te gaan, had een schuldbekentenis op gesteld en geteekend ten behoeve van ze keren D. Deze schuldbekentenis werd weer gecedeerd aan den „detective". Deze laatste st .1de de schuldbekentenis in handen van een deurwaarder te Rotterdam met op dracht het geld bij den echtgenoot in Indië te doen innen of rechtsmaatregelen tegen hem te nemen. DE AUTOBUSDIENSTEN AMSTERDAM—ROTTERDAM. AMSTERDAM. (V. D.) Voor den kan tonrechter hebben zich wederom moeten verantwoorden 2 ondernemers van touring- carsritten AmsterdamRotterdam v.v., ver dacht van het onderhouden van autobus diensten zonder de vereischte vergunning. De eerste verdachte was P. de V. uit Rotterdam. Verdachte de V. was niet ver schenen. De chauffeur verklaarde gezel schappen te hebben vei'voerd. Ieder kocht een kaartje, een der passagiers nam het geld in ontvangst en droeg de scm daarna af. Er werd slechts gereden als er een ge zelschap bijeen was. De ambtenaar wees er op, dat het hier weer een trucje betrof, uitgedacht om de wet te ontduiken. Deze constante overtre dingen nemen een vorm aan die een aan fluiting is van de wet. Spr. requireerde de maximumstraf, nl, 150 boete subs. 3 we ken hechtenis. De kantonrechter stelde vast, dat deze ondernemers doen of er geen wet of geen recht is. Streng dient tegen deze wantoe standen te worden opgetreden. Spr. ver oordeelde verdachte tot 6 dagen hechtenis. Vervolgens stond de ondernemer Van Z. terecht, die eveneens een bus tusschen Amsterdam en Rotterdam liet rijden zonder daartoe vergunning te hebben. De ambte naar requireerde ook hier de maximumstraf. De kantonrechter veroordeelde hem tot 5 dagen hechtenis. DE NIEUWE KERK TE DELFT. AMSTERDAM. (V. D.) Het bestuur der afdeeling Amsterdam van het comité voor gebrandschilderde ramen in de Nieuwe Kerk te Delft, deelt ons het volgende mee Wegens de enorme belangstelling voor den tocht naar Delft in touringcars ter be zichtiging van de reeds geplaatste ge brandschilderde ramen in de Nieuwe Kerk aldaar, die het comité op Donderdag 15 November jl. organiseerde, heeft men, ten einde de vele aanvragers (sters) niet te leur te stellen, besloten een tweeden tocht te houden en wel op Woensdag 12 Decem- ber8 BRANDEN. GRONINGEN. (V. D.) Door het plotse ling vlam vatten van een benzinemotor, welke voor het dorsehen van het graan werd gebruikt, is hedenmorgen om onge veer 11 uur brand ontstaan in de kapitale boerderij van P. Dijkstra te Tienaiinge, tusschen Baslo en Winsum. De brand nam direct een zeer grooten omvang aan, zoo dat de boerderij en de aangrenzende schuur tot den grond toe afbrandden. Drie koeien en eenig ander vee kwamen in de vlammen om. De oogst ging geheel verloren. De schade wordt door verzekering gedekt. EEN GOEDE VANGST. AMSTERDAM. (V. D.) De centrale re cherche heeft een goede vangst gedaan door de arrestatie van een 25-jarigen sla ger, een 30-jarigen rijwielhersteller en een 40-jarig diamantbewerker, die zooals thans reeds vaststaat zich de laatste 2 maanden hebben schuldig gemaakt aan heling van 80 tot 90 rijwielen en er van worden ver dacht, dat zij nog meer op dit gebied op hun geweten hebben. De helers, die ter beschikking van de justitie zullen worden gesteld, deden de karretjes zonder merkbare verandering van de hand. HERMAN HEIJERMANS- HERDENKING TE ROTTERDAM. ROTTERDAM. (V.D.) Gisteravond had ïn den Grooten Schouwburg alhier, welke ge heel uitverkocht was, ter gelegenheid van de Heijermans-herdenking, door het Hol- landsch Tooneel onder leiding van Louis de Vries een opvoering plaats van „Scha kels". Behalve als herdenking vaii den sterfdag van Herman Heijermans, was deze avond tevens bedoeld als huldigingsavond voor mevr. Alida TartaudKlein, ter gelegen heid van haar 40-jarige tooneelloopbaan. Voor den aanvang der voorstelling werd door dr. Proost een rede gehouden over Herman Heijermans. De opvoering van „Schakels" werd een groot succes en na ieder bedrijf moest dan ook telkenmale eenige keeren gehaald worden. Na afloop van de voorstelling vond de huldiging van mevr. TartaudKlein plaats. Het tooneel was in een waren bloe mentuin herschapen. De jubilaresse werd allereerst toegesproken door mr. Troffers, die haar namens het huldigingscomité een door den kunstschilder Albert Nuihuis ver vaardigd portret van haar zelf overhan digde. Door den heer P. Blok werden daarop de telegrammen voorgelezen die in grooten ge tale waren binnengekomen. In haar dankwoord zeide mevr. Tartaud het een groot voorrecht te vinden dat zij haar jubileum in een stuk van Heijermans had mogen vieren. Tot slot werd nog gesproken door Louis de Vries, die den burgemeester van Rotter dam, het huldigïngscomité en het publiek dank bracht voor de getoonde belangstel ling en zich in waardeerende woorden uit liet over de jubilaresse, met wie hij nog vele jaren hoopte samen te werken. De verschillende redevoeringen ontlokten steeds een groot applaus. Al met al ge nomen was het een zeer geslaagden avond. SOUVENIRS VOOR ALBÜRY. "BATAVIA. (Aneta). De heer Sluijter, oud-gezagvoerder van de K.P.M., is heden met souvenirs naar Albury vertrokken. De wijze waarop deze zullen worden aangebo den, zal worden vastgesteld in overleg met den vertegenwoordiger van de K.P.M. in Australië. In totaal is ingezameld 5618. Hiervan is voor ca. 2516 aan .geschenken besteed. Het restant zal aan den heer Newman, den omroeper van Albury, wor den overhandigd. DE TAXI-STAKING IN BRUSSEL. BRUSSEL (V. D.) Gisterenmiddag heb ben op het de Brouckèreplein te Brussel eenige opstootjes plaats gehad, als gevolg van een botsing tusschen stakende taxi chauffeurs en de politie. Door de stakers waren betoogingen op touw gezet tegen werkwillige chauffeurs. De politie en de gendarmerie stonden tegenover een zeer groot aantal verzetplegers, waarbij zich 'n groot contingent ontevreden arbeiders uit andere bedrijven had aangesloten. Een ern stig tumult ontstond, waarbij aan beide zij den rake klappen werden uitgedeeld. De demonstranten hadden kans gezien een au to omver te werpen. Het duurde ruim een uur, alvorens de politie den toestand meester was. Onge veer 50 personen werden in arrest gesteld. Een groot aantal personen bekwamen bij de botsing verwondingen. HET NIEUWE DUITSCHE LUCHTVAARTCORPS. BERLIJN. (V.D.) De minister voor de luchtvaart, generaal Goering, heeft gisteren aangekondigd, dat hij binnenkort zijn nieu we luchtvaartcorps zou installeeren, waar voor hij een oproep heeft gericht tot alle voormalige oorlogsvliegers en mecaniciens om zich te melden teneinde dienst te doen als instructeur. Een speciale oproep is ge richt tot alle oud-luchtvaartmenschen, die nog geen deel uitmaken van de nationaal- socialistische luchtvaartcorpsen. Ongeveer 70 van de persoonlijk aangeschrevenen heeft bevestigend geantwoord. DE JOEGO SLAVISCHE NOTA. LONDEN (V. D.) De Londensche och tendbladen publieeeren uitvoerig den in houd van de Joego-Slavïsche nota en al-, gemeen is men verrast door de scherpte van toon en de beschuldiging tegen Hon garije. De Geneefsche correspondent van de „Ti mes" schrijft, dat men te Genève de toon van de nota veel scherper acht dan men had verwacht. Men wijt dit aan de opge wonden stemming bij het Joego-Slavische publiek. In Hongaarsche kringen heeft de actie van Joego-Slavië, Tsjecho-Slowak$je en Rumenië groote verontwaardiging ver oorzaakt. De eerste indruk der verschillende dele gaties is, dat de nota veel verder gaat dan men politiek verstandig acht. Men acht het zeer ongewenscht de nota tot Januari on beantwoord te laten, aangezien de stem ming dan politiek vergiftigd wordt. De „News Chronicle" schrijft te weten# dat de zinsnede waarin Hongarije met den oorlog wordt bedreigd op het laatste oogen blik uit de nota is gelaten. De „Daily He rald" verklaart dat de nota ondanks Laval's bemoeiingen niet is gewijzigd. HET VLOOTVRAAGSTUK WASHINGTON. (V. D.) De Japansche ambassade alhier heeft gisteren een ver klaring gepubliceerd, waarin wordt gezegd dat de publieke opinie in Japan gesloten staat achter het program tot verlaging der vlootkrachten tot een lager onderlinge verhouding van 2:2:2 ten aanzien van de Ver. Staten en Groot-Brittannië. De Japansche delegatie te Londen tracht te komen tot een overeenkomst, die zal lei den tot vermindering van den last der be wapening en tot beperking van het oor logsgevaar. Japan houdt niet beslist vast aan de verhouding 5:5:5 en is bereid zelfs een verhouding 3:3:3 of 2:2:2 in vergelijking met de huidige bewapening te aanvaarden. Doch de onderlinge verhouding zal gewijzigd moeten worden, aangezien Japan thans gelijkheid verlangd met de Ver. Staten en Engeland. EEN PROTEST-ACTIE EN JOEGO SLAVIË. BELGRADO. (V.D.) Een 300-tal studen ten van de universiteit te Zagreb, leden van de Joego-Slavische actie, een socialistische actie, die het standpunt van den centralis- tischen staat inneemt, hielden gisteren een protest-demonstratie tegen den rector der universiteit, omdat deze onlangs de Kroa tische petitie had geteekend. Zij trachtten pamfletten te verspreiden, waarin het af treden van den rector werd geëischt, doch de politie wist deze pamfletten in beslag te nemen. Andere leden, Kroaten, enz. beleg den een tegendemonstratie en geroep als van „Leve de monotomie". Beide groepen verschansten zich in het universiteitsge bouw, toen een sterke politiemacht arri veerde. De studenten werden spoedig ver spreid en men wist een aantal leiders te ar resteeren. Verscheidene hunner zijn door de Joego-Slavische politie gedagvaard om een verhoor te ondergaan. De universiteit is voor den tijd van 8 dagen gesloten, GENÈVE (V.D.) Ten aanzien van de houding van Hongarije in verband met de Joego-Slavische nota wordt hier bekend, dat Hongarije de publicatie wil afwachten van het verzamelde Joego-Slavische ma teriaal voor het verdere stappen onder neemt. In principe bestaat aan Hongaarsche zijde het voornemen dringende behande ling der aangelegenheid te verlangen zoo als de Hongaarsche gedelegeerde Eckhardt reeds heeft aangekondigd. Dat zou betee- kenen dat Hongarge de bijeenroeping van een buitengewone vergadering eischt. Deze vergadering zou ongeveer midden Decem ber plaats hebben. De procedure-kwesties zijn hedenmorgen in een onderhoud tus schen Eckhardt en Avenol besproken. HONGARIJE EN DE VOLKENBOND. BUDAPEST (V. D.) Van welingelichte zijde wordt medegedeeld dat de Hongaar sche regeering voornemens is in antwoord op de Joego-Slavische nota aan den Vol kenbond onverwijld ook harerzijds stappen bij den Volkenbond te doen. De Hongaar sche regeering wil in een nota uitvoerig de Joego-Slavische beschuldigingen beant woorden, wijzen op de volkomen onhoud baarheid van deze beschuldigingen en in het licht stellen dat door de hetze der Joego- -Slavische pers in de laatste weken een ernstige bezorgdheid wekkende atmosfeer is ontstaan, die in het belang van de handhaving van den vrede onmiddellijke maatregelen van den Volkenbond nood zakelijk maakt. Omtrent den inhoud der komende Hongaarsche nota worden van officieele zijde nog geen mededeelingen ge daan. Men vermoedt dat de nota op dezelf de wijze als die van Joego-Slavië op grond van art. 11 van het Volkenbondspact zal wijzen op den ernstigen toestand die door de Joego-Slavische perspropaganda is ont staan en die een bedreiging van den vrede beteekent. ROOSEVELT'S HERSTELPOGINGEN. NEW-YORK. (V. D.) De republikeinsche senator Norris, vertegenwoordiger van den staat Nebraska, die ondanks zijn republi keinsche gezindheid groote sympathie voor Roosevelt's herstelpogingen heeft, ver klaarde gisteren in een rede dat d^ party- politiek in de Ver. Staten begint te ver» dwijnen en dat elke regeering, die een slecht bewind uitoefent, binnen 24 uur zou kunnen worden afgezet. Niettemin geloofde Norris niet dat maatregelen als werkloos heidsverzekering, ouderdomspensioen en. ziekteverzekering zouden kunnen slagen zoolang de economische crisis voortduurde

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1934 | | pagina 3