D NIEUW?! Gemeenteraad. UIT DRAAD EN LUCHT Burgerlijke Stand "staatsloterij- ADVERTENTbN Slagerij KOLE daj een Flan f vinden voor iedere,- hste helpers van Oe^J zeide op een - "na Fvl nog "iets vast staat wordt 6611 on!!r„„»|( ingesteld namens het ministerie ii De Ï'H ?.„rM>r door een commissie. van vervoer door Vi eng' ""^dooden ^n gewonden zou zeer zeker "1 vno groot zijn geweest, indien de [liet ZUU Ar, Iv.-Iirv rro.K«+o4- 7A..H<.n a?i stgesteld is, dat de trein, voordat het ngeluk plaatn vond, een snelheid had van I onge»eel' "en steim M "TT niaats vond, een sneuieid Had van gevraagd had en «a'fe,.P„egentig K.M. per uur. De lijst tij wil met regeerenfï^ nfl A"" ~nU~' re partijen en indSSl rak op zich neemt jl feigen programma 'h£| strijkinri ettero •rug Eist e >ogst ih oogen schoorsteen dh kinrichting van 4. 0 fa ,de" «li - onder Loosduinïl schoorsteen bescl n het hemelvuur- eservoir met J vart is geworden n liseerde dakbedekkfo geweld door elkandm is een hevig onwed ,in een huis aan t ïzen. Een vrouw,sy en grond, doch blèrt laagde erin, een begi- rs water te blussi sloeg de bliksem 0j in. Brand werd niet st is de bliksem De schuur meteen st zijn verbrand. 1, dat de laatste dagen te Zwolle op behen- ïsdhen, bij wie hij een had weten los te krij. .urlo hot volgende bru id daar ter secretarie enl j, uit Ahaus komendJ Ru urlo was geloooeJ portemonnaie had ver-l zaïg er netjes uit, 20J Iwaan kreeg. Op zijn I niet kon voorthelptj ar hem mede, dat a I werd verleend aUeeal i een boterham enlo-l dat was de bedoek I ven mocht telefoneert; I n vriend om een tele-l el. De ambtenaar ver- L postkantoor. De air.i-l >fde zijn verhaal, ging.,1 spreekcel, waar hij |gl eling kreeig, dat er da- f ;1 telegrafisch zou wor-1 och toen de postwissel L kreeg hij honger er I enaar of deze hem niet I geven op den wissel er in en gaf het jong-l bstgenoemde heeft ziek] zich op het badterreicl ebad Scheveningen oc-l luwingen van het bad-l schap van zeven perso-1 igeven. Drie zwemmersI ien van een lijn, in zeel ofschoon niet zonder I zeven personen op hei I Een even wek een I Rotterdam, heeft men I Pogingen om den ver-I n bleven tot dusverre! ien 4-jarig knaapje tel het land van een kar I ien. Het kind was os-I Onder de gemeentel rouw een voor een we-1 rd, dat schichtig werd I chter te vallen, waarbij I gen haar over het hoofd! e overleed spoedig^an I een gezin te Aalten ;s I rtje dat zooals gemeld I een middel tegen maag-1 ek werd', thans overle-l van het braaksel toon-1 .kwijnsteen bevatte. De I :n, die na het gebrliik I ongesteld werden, zijn I ien 16-jarige jongen tel in een wagen gevalleul ag gedood. Te Rin* I an bekneld geraakt tus-1 een wagen met zand, I dgen overleden. Dit I ut te Helmond is tafl een 73-jarigen man uit I was bij familie te Hei-1 is door onbekende oor-1 tkt. Een 3-jarig knaapje I dat voor de wonifl? I .s, is in een onbewaakt I igvaart geraakt. Een I het ongeval even Sater I kind dat reeds in be-1 ind verkeerde, op be! I )ndanks langdurige po-1 nsgeesten weder op je I ?en uur door onmiddels de dood geconstateerd I rden is een vrouw met l anraking gekomen niet l leumtoestel. Haar rok-1 1. Zij liep naar buiten r bluschten. Met ernsti* I aan gezicht, Horst er. l gelukkige overgebrae te Almelo, waar ze a leden. Onder Nunefl ut ingestort. Een land' 1 n put stond werd ver-1 1 zagen eenige voorw in de Musschenbro»- g in zwaar beschonken ttoir liggen. Zij en onderwijl had e I en bejaarden mnnn I p een stoel gezet- I - spiritus, en in zijn z I gevonden, welke bij I zagen,dal heton^j loopende naar e brengen. ^ra.IJfnj i was noodzakelijk I it was, een been te I cht naar bet poliWJ ij-kscheweg. Korten irleden. df slachtoffers, dm k te Sevenoaks om zijn er thans aantal zwaargewond Ie officieele cijfers jj ;r even groot var het ongeluk, wagens "®en de brug gebotst zouden De spoorwegautoriteiten zijn .zelfs zlJï'Jeening, dot wanneer het ongeluk niet '"■Vonder de brug had plaats gehad, nie- ffi,j om liet leven zou zijn gekomen. In velband met eenige desbetreffende „iwiizingen is de theorie gevormd, dat n der wielen van de locomotief zou zijn I 1 «reraakt doch meer dan een veronder- Iflnf mag dat niet worden genoemd. De •♦oriteiten zijn evenwel niet van meening, dat de igrond door den zwaren regenval ma ziin verzakt. Den geheelen dag is men druk bezig wweest met de opruimingswerkzaamheden r gisterenavond hoopte men de lijn weer o-eheel vrij te hebben. De passagiers van het groote Fran- I trhe passagiersschip „France", een schip van bijna 24.000 ton, hebben Dinsdag avond bij Fire Island een merkwaardige ervaring opgedaan. Bij stil weer en een kalme zee werd liet schip plotseling heen weer geschud, zoodat de passagiers uit I hun stoeien of kooien vielen, waarbij enke- llen lichte verwondingen opliepen, o.a. de Ipransche tennisser Borotra, die zich naar |wew-York begaf om aan de wedstrijden voor den Davisbeker deel te nemen. |i De kapitein verklaarde in zijn veertig- iarjge ervaring nooit zoo iets ondervonden He hebben. Het schip werd twaalf keer I achtereen heen en weer geslingerd, toen i was de zee weer kalm. De kapitein gelooft met een onderzeesche aardbeving of vul kanische uitbarsting te doen te hebben gehad. Zitting van Vrijdag 26 Augustus, des middags 2 uur. Voorzitter de heer C. A. van Woelderen. Tegenwoordig 15 leden. Afwezig de heer [m. Laernoes wegens ongesteldheid en de heer Haaze, eveneens wegens ziekte en de Iheeren Wesseling en Lindeijer wegens uït- Istedigheid. I De notulen van het verhandelde in de [vorige vergadering werden goedgekeurd. I Mededeeling werd gedaan van de goed- Ikeuring door Ged. Staten van genomen I raadsbesluiten. Overgelegd werden het verslag van den Itoestand der gemeente en van de commissie Ivan toezicht op het lager onderwijs, beide lover 1926, welke verslagen in druk zijn ver- Ischenen. Het heeft den heer Berger getroffen dat Ide verslagen van het gasthuis en het Bur- Igerlijk armbestuur totaal geen waarde heb- Jben, omdat het geen goeden indruk geeft ■van deze instellingen. Wij moeten een in- [zicht krijgen in deze inrichtingen. De heer Huson noemt deze opmerking [zeer juist. De voorzitter zeide dat niet de opmerkin gen voor het volgend jaar rekening zal |\vorden gehouden. Door den R. Kath. Bond van Kermisvak- lgenoote.il te Hengelo (O.) is een adres in- jgezonden, waarin verzocht wordt aan de ■pachters van standplaatsen met palingkra- Imen op de kermis deze pacht geheel of ten Ideele terug te betalen, omdat zij ernstig ■zijn benadeeld door het feit dat een aantal [kooplieden met paling op en om het ker misterrein hun waren aan den man heb- [ben gebracht. Dit adres werd gesteld in handen van [Burg. en Weth. ter afdoening. I Door mevr. C. 'A. Soeters is wegens ver- Itrek uit de gemeente, eervol ontslag ver- Izocht als lid der commissie tot wering van [schoolverzuim. Door den heer D. E. Praag is eervol mtslag vlrzocht als lid der commissie van [toezicht op het lager onderwijs. Deze ontslagen werden eervol verleend. Overgelegd werd een Rapport betreffen de de calorische waarde van het lichtgas, ■juiciende als volgt 1 Onderzoek op Dinsdag 16 Augustus 10 [uur vm. Calorische waarde bij heerschende gemperatuur en druk per M3. 3483.2 calo- |iën. Gecorrigeerd voor 0° C. en 760 mM. luchtdruk 3738.6 caloriën. I Beide waarden betreffen de bovencalori- gche waarden, waarbij dus de condensatie warmte van den waterdamp is begrepen. I Opgemaakt te Vlissingen den 16en (Augustus 1927. (get.) Dr. J. SPUYMAN. n.b. De abnormale lage waarde is vol- Ipns den directeur der gasfabriek ditmaal wijten aan het defect .raken ,der carbu- wcermnchting door verstopping. i tenter hebben wij reeds meerdere malen pe calorische waarde onderzocht en gemid- *7? .£P 3850 caloriën bevonden, terwijl (och 4200 gebruikelijk is. De voorzitter stelde voor, den heer Spuij- fena om, "e twee maanden een dergelijk gnderzoek te laten instellenT IbnL ,Yan ^al vroeg of geen verdere Wit^n ^,u n worden gedaan en de heer I nA n dezeHde opmerking maken. A erger meende dat het rapport Hb pa moeten worden in handen van I n? s'e V001" de lichtbedrijven. ftpAV0i0rzi-tter zeide dat Bet rapport een |er^e stap is. Ivaarri]16^1 zou Bever de calorische z,en stijgen ^dan de gasprijs. Ie&ns-een. besluit van ^ed- Staten van ■oor Ru, !Sj ^et Bestuur der Vereeniging learfpi j la^er ond,erwijs op gerefor- ibii Hit- JrondsIag te dezer stede, hetwelk Aet hesiin+e^e in beroeP is gekomen tegen Semb Q9fian Uuw verSadering van 31 De- ■an rje A ..Betreffende de vaststelling Laffpr^06!111^' Bedoeld in artikel 101 m aanS on,derwijswet 1920 over 1924, Hf gelijk gSteWreChiBende twistpunten f i? va" een enke'en uitgaaf- ii» I ie vernaH,, 0011 zich na bovengenoem- TiecrS rHn8: "''gesproken. Omtrent het ftgaven door V, niet goedgekeurde l'tgaven besta,V a."6' goedgekeurde ("sprudentie nog geen vas,e het aaiom wij voorstellen te- I genoemd besluit van Ged. Staten in beroep te gaan bij de Kroon. Bij circulaire is met 14 tegen 3 stemmen dienovereenkomstig besloten. Van deze beslissing werd mededeeling gedaan en werd het nu bekrachtigd. Door Ged. Staten is bij beschikking van 12 Augustus besloten tot het vernietigen van den aanslag in de plaatselijke inkom stenbelasting, betreffende een machinist bij de koopvaardij. Besloten werd in beroep te gaan bij de Kroon. Sj! Overgelegd werd het juridisch advies en bijlagen van mr. P. Dieleman, betreffende het in hooger beroep gaan tegen de uit spraak der rechtbank te Middelburg, ten aanzien van het verwijderen van het hek om het terrein, gelegen naast het pand van L. J. M. Quasters. De voorzitter stelde voor, ook dit besluit tot hoöger beroep te bekrachtigen. De heeren Berger en Van Oorschot vroe gen het woord. De voorzitter zeide dat door den raad be sloten is het hek te behouden en hij hoopte dat het gaat om het goed recht, dus niet om een welwillendheid of zoo iets. Wij kunnen als raad niet anders doen dan opkomen voor ons recht. De heer Van Oorschot is het daarmede niet eens. Hij is van oordeel dat Burg. en Weth. eerst den raad had moeten hooien, alvorens in verzet te gaan. Was het een besluit geweest dat met al- gemeene stemmen was genomen, dan was dit een ander geval geweest. Het komt hem voor dat Burg. en Weth. eerst het advies van den raad hadden moeten vragen. Als wij de zaak verliezen kost het ons heel wat geld. De heer Van Hal kon zich geheel aan sluiten bij hetgeen de heer Van Oorschot heeft gezegd. Het is toch mogelijk dat verzet in te trekken als de raad dit wenscht. Wij moe ten niet op dezen weg voortgaan. De ge nomen beslissing komt hem noch moreel noch juridisch juist voor. Hij stelt de vraag of niet genoegen genomen kan worden met de genomen beslissing van den president der rechtbank. Hij deed een voorstel in dien zin. De heer Andriessen was het daarmede geheel eens. De heer Sorel gaf er de voorkeur aan in hooger beroep te gaan. De heer Berger wilde uitscheiden over deze futiliteiten processen te gaan voeren. Daar nog meer geld aan te spandeeren, achtte hij verkeerd. De heer P. G. Laernoes zeide, dat zijn rechtsgevoel in het geheel niet bevredigd is. Wanneer wij de uitspraak lezen en de gronden waarop, meende hij dat er geen sprake is van bevrediging van het rechts gevoel. Het gaat hier ook om de houding die Burg. en Weth. hebben aangenomen en zij hadden gedacht dat het college door den raad gesteund was geWorden. Hij hoopte dat de raad het voorstel van Burg. en Weth. zal aannemen. De heer Berger vraagt of het Betje Wolfplein niet het nieuwe centrum der stad zal worden. De heer Huson gaf dit toe. Het is echter gebleken dat het den heer Quasters niet te doen is geweest om zijn zaak, maar alleen om zooveel mogelijk geld te trekken van het hek en dat is der reden dat hij er tegen ge stemd had. Het is hem in het geheel niet te doen ge weest den heer Quasters te jbenadeelen. Hierna werd gestemd en werd het voor- stel-Van Hal om niet in hooger beroep te gaan, verworpen met 10 tegen 5 stemmen. Vóór stemden de socialisten en de heer Andriessen. (De zitting duurt voort.) BOTSING TUSSCHEN TWEE AUTO'S. VOORSCHOTEN. (V. D.) Gisterenavond 7 uur zijn o,p den Leidschen straatweg bij de Haagsche Sahouw een tweetal auto's met elkaar in botsing gekomen. Beiden werden totaal vernield. Men telt tot nu toe 3 gewonden, terwijl een 15-jarig meisje overleden is. De óffïcier van justitie uit Den Haag is naar de plaats des onheils vertrokken, voor het instellen van een onderzoek. Omtrent de oorzaak van het ongeluk kunnen wij het volgende mededeelen. Uit de richting Amsterdam kwam, op weg naar Den Haag de Belgisahe auto B 51777, be stuurd door den heer Omer Prosper Adam, geboren te Thielt en wonende te Iseghem (België). Naast den chauffeur zat de eige naar van den auto, de heer A. Gheysen, eveneens uit Iseghem. Zooals dezè heeren ons mededeelden wilden zij stoppen voor een met twee paarden bespannen wagen, die voor 'hen uitreed, waarbij echter de auto slipte (het regende en de weg was ter plaatse geasphalteerd) en naar links van den weg uitgleed, juist op het oqgen- blik dat een Ford-auto van den anderen •kant aankwam. Een botsing was niet te vermijden en de Ford werd gedeeltelijk in elkaar gereden. De inzittenden van den Fordwagen (genummerd E 10014) beston den uit een echtpaar, hun elfjarig dochter tje en een andere dame. Bet echtpaar werd ernstig gewond, vooral de echtgenoot, terwijl de andere dame ook vrij ernstig ge wond werd. Het meisje werd op slag ge dood. LEIDEN. (V.D.) Nader wordt ons ge meld, dat bij de gisterenavond pjaats ge had hebbende autobotsing bij de Haagsche Schouw, de heer P. M. van den Spoel uit Hilversum een knieschijf brak zijn echt- genoote bekwam slechts eenige lichte ver vondingen, terwijl hun dochtertje, de 10 jarige M. van der Spoel werd gedood. De tweede inzittende dame, mevr. wed. Fa- brief, bekwam vele wonden. DELFT (V. D.) Hedennacht om 1 uur zijn op den Haagweg te Delft 2 auto's, één van den heer Ruitenberg en één van den heer Lanterman uit Hillegersberg, tengevolge van het voeren van verblinderde verlichting tegen elkander gebotst. Beide bestuurders van de auto's werden vrij ernstig aan het hoofd gewond. De auto's werden zwaar be schadigd en met een kraanwagen naar Delft vervoerd. RELLETJES TE ROTTERDAM. ROTERDAM. (V. D.) Gisteren avond hebben weer ongeregeldheden plaats ge vonden. Verscheidene charges moesten weer gemaakt worden, o.a. op den Goud- schen Singel, waarbij een persoon ernstig werd verwond. Tegen 11 uur was de rust weergekeerd. ROTTERDAM. (VjD.) Tegen 12 uu" gisterenavond kwamen de herrieschoppers weer uit de stegen te voorschijn. Eenige rechercheurs losten een salvo in de lucht om vrees aan te jagen. Assistentie werd verzocht en toen deze gearriveerd was hield zij over den Goudschen Singel en de aangrenzende straten een ware razia. Er werden 13 personen uit alle deelei. der stad gearresteerd. Tegen 2 uur in den morgen keerde de rust terug. TRAM- EN AUTOBOTSING. ROTTERDAM. (V. D.) Gisterenavond had een botsing plaats op den Rotterdam- schen rijweg tusschen een motortram van den d-ienst RotterdamOverschie en een zware autobus van de Zuid-Hollandsche Auto-Handelmaatschappij te 's-Gravenhage. Het rechtervoorwiel van de bus bleef door den regen in de rails glijden. In een bocht kwam het tot een botsing. Het voorste deel van de motortram werd opgelicht en op zijde geworpen. Ook de voorzijde van de autobus werd vrij ernstig beschadigd. De passagiers in de tram en de bus kwamen met den schrik vrij. EEN MOORDAANSLAG. VLAARDINGEN. (V. D.) De 24-jarige J. Bos, als po<rtier werkzaam aan het On derling Havenbedrijf „Vlaardingen" aan den Schiedamschedijk te Vlaardingen was gisterenavond belast met het aannemen van werkvolk. Hij kreeg ongenoegen met een van de losse arbeiders over de wijze waarop deze aanneming van personeel ge schiedde en ideze twist liep zoo hoog dat de man plotseling een revolver van zwaar kaliber trok en den portier door het hoofd schoot. Bos werd aan het voorhoofd ge troffen en zeeg bewusteloos neer. Zonder bij kennis te zijn geweest is hij hedennacht in het ziekenhuis te Vlaardingen overleden. De dader, de 24-jarige arbeider J. M. v. d. L., werd onmiddellijk door de omstanders gegrepen en aan de politie overgeleverd, welke hem in arrest stelde. Het parket te Rotterdam is van den moord in kennis gesteld. BRAND. LEIDEN (V. D.) Hedenmorgen omstreeks 10 uur brak brand uit in een hooiberg van den landbouwer H. S., gelegen op de Maria-Cornelia-hoeve. De brandweer te Leiden werd gealarmeerd en daar de boer derij gelegen is op de grens van Leiden na bij Voorschoten, duurde het een half uur voodat de brandweer ter plaatse was. Met 4 stralen op de motorbrandspuit trachtte men het vuur te blusschen, De hoeve is door haar voortdurend nat te houden ge spaard gebleven. De hooiberg brandde echter geheel uit. 110 roeden hooi (d.i. .90.000 K.G.) gingen in de vlammen op. Verzekering dekt de schade. EEN ONGELUK. HEERLEN. (V.D.) Gisterenavond is de 20-jarige P. Vogels uit Roermond in de cndergrondsche werken van de staatsmijn „Hendrik" met zijn hoofd tusschen twee kolenwaigéns bekneld geraakt. De man is hedenmorgen in het ziekenhuis overleden. EEN SPOORWEGONGELUK. PARIJS. (V. D.) Naar gemeld wordt is nabij Chamonsx een ernstig spoorwegon geluk gebeurd. Van een sneltrein stortte de locomotief en de eerste wagen, waarin een 60-tal passagiers gezeten waren, van meer dan 10 M. hoogte in een ravijn. Waar schijnlijk zijn er 15 personen gedood en meer dan 20 gewond, van wie enkele zeer ernstig. PARIJS. (V. D.) Om 11 uur waren bij het spoorwegongeluk te Chamonix 15 lij ken geborgen, nl. 10 vrouwen en 5 man nen, onder wie de machinist28 gewonden zijn er gevonden, van wie enkele zeer ennstig. De namen der slachtoffers zijn nog niet bekend. PARIJS. (V. D.) De „Matin" meldt uit Chamonix dat 3 gewonden aan hun kwet suren zijn bezweken, zoodat het aantal dtooden tot 18 gestegen is. Volgens de „Echo de Paris" zou het aantal dooden reeds 20 bedragen. GENEVE (V. D.) Volgens de laatste be richten zijn er bij het spoorwegongeluk bij Chamonix 21 dooden en 28 gewonden te betreuren. De meeste reizigers waren toe risten en voorzoover bekend uitsluitend En- gelschen en Duitschers. Zeer waarschijnlijk zijn geen Nederlandsche toeristen veronge lukt. Hedenmiddag wordt een officieele lijst der slachtoffers bekend gemaakt. De ramp had plaats voor het hotel Mont- Anvers. Het personeel van het hotel ver leende de eerste hulp. Een half uur na het ongeval was de eerste hulpexpeditie uit Chamonix ter plaatse. Het opruimingswerk heeft den geheelen nacht geduurd. GENEVE. (V.D.) Voor zoover valt na te igaan zijn bij het spoorwegongeluk bij Cha monix geen Nederlanders om het leven ge komen. In den trein zaten evenwel ver scheidene Nederlanders. Tot de gewonden behooren de heer en mevrouw Vam Oven uit Den Haag, die logeerden in een hotel te Chamonix. De iheer Van Oven 'heeft een ernstige beenfractuur, zijn echtigenoote heeft een rib gebroken. Beiden zijn heden morgen opgenomen in het ziekenhuis te Bonneville. Het been van den heer Van Oven is hedenmorgen igezet. De heer Van Vorst van Beek uit Den Haag, die zich eveneens in den trein be vond, kreeg slechts eenige zeer lichte fiactuien. Hij bevindt zith thans in zijn hotel. In de tweede wagen die, doordat een koppeling afbrak, niet naar beneden viel, bevond zich nog een Nederlandsche familie van 4 personen, deze zijn ook met den schrik vrijgekomen. DE TOESTAND IN CHINA. SHANGHAI (V. D.) De Noordelijke troe pen uit Putau zijn hedenmorgen opgerukt in de richting van Nanking en trachtten de Yangtsi over te trekken. Er wordt hevig ge vochten. De Noordelijke troepen uit Yang- khow trokken over de Yangtsi en bezetten Langtan, waardoor de spoorwegverbinding verbroken is. Ook in de nabijheid van Chin- kiang wordt gestreden. De toestand is zeer verward. De nationalisten doen tegenaan vallen. DE BEZETTING VAN HET RIJNLAND. LONDEN (V. D.) De diplomatieke me dewerker van de „Daily Telegraph" meldt, dat het Britsche kabinet zich gisteren uit voerig heeft bezig gehouden met de kwestie van de bezetting van het Rijnland. Volgens de medewerker van het blad zou het kabi net van oordeel zijn, dat de vermindering der geallieerde troepen in het Rijnland in overeenstemming moet zijn met de door Duitschland gegeven waarborgen. De ver mindering van de bezetting moet naar ver verhouding geschieden voor alle in het Rijn land staande troepen. De Britsche regee ring zou voorts van meening zijn, dat de kwestie van de veiligheid van Frankrijk ge heel gescheiden is van die van de bezetting van het Rijnland. De bezetting van het Rijn land staat slechts in verband met het ver drag van Versaille en het later tot stand gekomen verdrag van Locarno. De diplo matieke medewerker verklaart verder, dat men in Londen van meening is dat de slechte gezondheidstoestand van Briand ge durende den laatsten tijd oorzaak is van het verzaken van de Locarno-politiek. Hij spreekt de hoop uit, dat Briand met niet al te kleurig omschreven instructies naar Ge- nève gaat. VERDUISTERINGEN. WEENEN (V. D.) De „Tag" meldt uit Boekarest, dat de directeur van het Staats blad zich gisteren, nadat een boekenonder zoek was aangekondigd, van het leven heeft beroofd. De directeur van de Staatsdrukke rij is gearresteerd in verband met gepleegde verduisteringen. De verduisteringen zouden meer dan 1 millioen gulden bedragen. FRANSCH VERTEGENWOORDIGER VAN DEN VOLKENBOND. PARIJS. (V. D.) Het „Journal" meldt dat de ministerraad heden Lucien Hubert, pre sident van de Senaatcommissie voor bui- tenlandsche zaken zal benoemen tot opvol ger van De Jouvenel, als vertegenwoordi ger van Frankrijk bij den Volkenbond. De ministerraad zal zich verder bezig houden met de kwestie van de bezetting van het Rijnland. Briand zal naar Genève gaan met omschreven instructies betreffende de aan vang van de te handhaven bezetting en van de compensatie die men daarvoor verlangt. MARKTBERICHTEN. Middelburg 26 Augustus. Op de gisteren gehouden veiling werden dt volgende prijzen besteed keswick 3 a 7 et, Tihe Queen 9 a 11 et, super fine 7*tt, transparant de Croncel 12 a 19 ct., tarweappels 26 ct., zure St. Jan 4 a 6 ct, zoeté St. Jan 10 a 15 ct, Jac Lebel 6 a 7 ct., duchesse Oldenburg 5 a 6 ct., onsneuzen 11 ct., manks codlin 8 ct, zwedenappels 8 a 17 ct., bramley seedling 3 a 7 ct, hondsmuil 12 ct., .zomeraagt 6 ct., pomona 12 ct., roode wijnappel 13 ct, go liath pruimen eerste soort 22 a 26 ct, idem tweede soort 14 a 16'ct, Washington 39 ct., reine victoria eerste soort 34 ct., idem tweede soort 20 ct., claps favorite eerste soort 19 a 23 ct., idem tweede soort 14 a 18 ce., wittebroodpeer )5 ct., bergamot 5 a 8 ct., beurre de mérode 8 a 10 ct.. nieu we 'Hollandsche suikerpeeren 6 a 7 ct., scharlakenpeer 8 ct„ suikerijpeer 1 a 3 ct, seigneur d'iEsperen 19 ct. précose de tre- voux 16 a 17 ct., imeloenpeeren 8 ct., beur- ré d'amanlis 11 ct., Juttepeeren 21 a 25 ct, William du'chesse 6 ct., kraaipeeren 5 ct., Dirkjespeeren 4 a 6 ct., tomaten eerste soort 25 a 31 ct., idem tweede soort 16 a 22 ct., alles per K.G. karbonkel meloen 40 ct., netmeloen 40 a 60 ct., alles per stuk. Op de eierveiiing waren 22.000 stuks aangevoerd. De prijzen waren als volgt kipeieren 56—58 K.G. per 1000 ƒ6.80 per 100 stuks 58—60 K.G. 7 60—62 K.G. 7.20 6264 K.G. 7.40. Eendeieren 6.60 per 100 stuks. SOUBURG van 1825 Augustus 1927. ONDERTROUWD: Albert Rorije, 27 jaar en Johanna Catha- rina Botiff, 27 Jaar. GEBOREN: Elizabeth, dochter van Jan Baljeu en Wilhelmina Pieternella Maria Stoutjesdijk. Levenloos geboren dochter van Adriaan de Pagter en Maria Anthonetta Homburg. Trekking van 25 Augustus 3e Klasse 4e Lijst. PRIJZEN VAN 45.—. 34 404 450 499 616 693 887 902 1009 1128 1230 1334 1469 1541 1571 1651 1846 2123 2143 2261 2562 2655 3005 3325 3484 3738 4077 4193 4256 4383 5474 5516 5592 5620 5690 5967 6084 6512 6844 6954 7543 8043 8147 8274 8384 8462 9231 9260 9398 9875 9876 10387 10453 10725 10880 12319 12771 12815 12859 12887 13139 13191 13267 13319 13376 13421 13497 13520 13573 13603 13689 13706 13810 13923 13963 14223 14379 14459 14592 14597 14851 15617 15821 17122 17407 17632 17789 18424 18726 19078 19666 19881 19921 20078 20320 20434 20503 20709 STOOMVAARTLIJNEN. „Grotius" 25 Aug. te Genua, Amsterdam naar Batavia „Jacatra" pass. 24 Aug. Suez, Rotterdam naar Java „Kambangan" pass^ 24 Aug. Ouessant, Batavia >naar Amsterdam „Nieuw Amsterdam" pass. 24 Aug. Cape Race, Rotterdam naar New-York „Prinses Juliana" pass. 23 Aug. Gibraltar, Batavia naar Amsterdam „P. C. Hooft" pass. 25 Aug. Perim, Bata via naar Amsterdam „Patria" 25 Aug. te Belawan, Rotterdam naar Batavia „Rotterdam' 24 Aug. van Southampton, Rotterdam naar New-York „Sumatra" 24 Aug. van Aden, Beira naar Rotterdam „Sitoebondo" pass. 25 Aug. Gibraltar, Rot terdam naar Java „Tabanan" pass. 24 Aug. Suez, Rotterdam naar Java WISSELKOERSEN Noteering van heden, 27 Augustus, des namiddags 2/2 uur (niet officieel) Cheque-koersen. Koopen en Verkoopen. New-York ƒ2.4914f 2.49^4 Londen 12.13»/2—12.13% Berlijn ƒ59.38— ƒ59.40; Brussel 34.73»/2—34.75 Parijs 9.789.80. Bankpapier. Dollars ƒ2.481/22.51 Ponden ƒ12.12 —ƒ12.15; Marken 59.36—59.42 Belgi sche Francs ƒ34.7234.78; Fransche Francs 9.76—7 9.85. BEURS VAN AMSTERDAM Overzicht van hedenmiddag 3 uur. Op de Amsterdamöche effectenbeurs was de affaire van bescheiden afmetingen, doch voor enkele fondsensoorten bestond tame lijk igoede belangstelling. Zoo viel) er een flinke vraag waar te nemen voor suiker waarden, die over de geheele linie een koerswinst konden aanwijzen in verband met de stijging der suikerprijzen. Tabak ken waren weinig veranderd doch waren niet slecht gedisponeerd. In thee-aandeelen vonden bescheiden om zetten plaats. Voor verschillende speciali teiten deed zich opnieuw eenige vraag voor. Rubberwaarden waren aan den zwakken kant in verband met de kleine inzinking der rubberprijzen. Amsterdam rubbers kwamen weer eens beneden de 300 Op de Scheepvaartafdeeling waren aandeelen der Niveltts Goudriaan gevraagd. De pe- troleumafdeeling had een stil verloop doch Koninklijken waren goed prijshoudend. Aan Binnenlandsche Industriepapieren werd weinig aandacht geschonken. Van de bui- tenlandsche soorten vermochten de aan deelen Zweedsche Lucifer Maatschappij zich in een goeden handel verheugen. WEERBERICHT Hoogste barometerstand 771.2 te Biarritz. Laagste barometerstand 737.8 te Reyk javik. Verwachting tot den avond van 27 Augustus Meest matige Westelijke tot Zuid-Westelijke wind. Gedeeltelijk bewolkt. Weinig of geen regen. Iets warmer. Hoogwater te Vlissingen. Augustus v.m. n.m. Zaterdag 27 N.M. 2.26 2.39 Zondag 28 3.03 3.10 Licht op voor Auto's en Fietsen. Augustus uur. Zaterdag 27 8.30 Zondag 28 8.28 In plaats van kaarten. Ondertrouwd WILLEM HUISZOON en LENA JOBSE. Vlissingen, 26 Augustus 1927. Gravestraat 14. Prinsenboschje 14. Huwelijksvoltrekking Vrijdag 9 September a.s. Door deze betuigen wij onzen hartelijken dank, voor de be toonde belangstelling, tijdens de ziekte en het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, JOHANNA DE FEYTER. J. DE FEYTER en familie. Vlissingen, 26 Augustus 1927. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, ont vangen bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Zus ter, Behuwdzuster en Tante, REMBERD1NA VEENSTRA, be tuigt ondergeteekende hiermede, tevens namens de familie, zijn oprechten dank. H. POTJEWiJD. Ede, Augustus 1927. Telefoon 257 Hobeinstr. Hoek Glacisstr, Rundergehakt f 0.40 Varkensgehakt 0.45 Rundvet, rauw of gesm. 0.35 Bladreuzel of gesmolten reuzel 0.50 Versch mager Spek 0.40 Runderlappen 0.50-0.60-0.65 0.7O Ribstuk of Riblappen f 0.70 Rosbeef 0.75 Dikke of dunne Lenden 0.75 Biefstuk 1.-- Runder rollade f 0.65*0.70 Runder Schenkel f 0.50 Prima Leverworst 0.30 Bloedworst met Spek 0.30 alles per pond Beleefd aanbevelend.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1927 | | pagina 3