iöesïïh ttaüwjj Stads- en Provinrienieuws INGEZONDEN STUKKEN DE WAPENSTILSTAND GEMENGD NIEUWS neerslag was vrij gelijikimiatig over ons land vetndeeW an bedroeg g.omicldielid 40 meer dan de normale maandsom, In de eerste dekadie kwamen veel groo- te hoeveelheden vodr, den 5en op ver scheidene plaatsen van onweer verge zeld in de tweede dekade viel betrek kelijk weinig regen. Het aantal uren miet zonneschijn, gemiddeld over de vijf ■hotofdstatiioinis, bedroeg 73 tegen 87 uren normaal in Maant de dirie dieka- diein telden nesp. l/2, 25 en 40J^ uren. VLISSINGEN, 29 APRIL. AGENDA VAN HET DISTRIBUTIE BEDRIJF. WOENSDAG 30 APRIL Puddingpoeder. 'Het levenismiididelenlbadiriji heeft noig de beschik!kng ever een partij prima puddingpoeder, dat onder toezicht van rijkswege is gefabriceerd. Het stelt dft voor die ingezetenen beschikbaar aan den prijs van U!/2 cent per pakje. De pudding van dit poeder bereid, vormt een zeer smakelijk, voedzaam en goedlkoiop gereohlt, zoodat wij een ieder zouden willen aanraden, van deze goedkoope aainibiiediing te profiteeren. Bij 30 pakjes tegelijk. Surrogaten en vervalschingen. 'Met heit oog op de talrijke verval- schiinigan, welke geconstateerd w'tfrdien bij voiedinigsmiiddelen, di.e in gemalen toestand worden verkocht, wordt ge- vwaarsohiuwdi tegen het koopen van dengalijlke producten. Voor zooveel specerijen, koffie, gort, eniz. even goed in oinigeimalen vorm kunnen worden gflkoicbt, verdient hiet aanbeveling zulks te doen. Voorts wondt bat pulbÉlak aanbevolen goed! toe te zien, bij het koopen van puddingpoeder, kracht-, saus- en an- dtane poeders, daar deze veelal in ster ke mate met miijt bezet zijn, of door bederf in oinidleugdiel ijlkan toestand ver- kaeran. Ook zal men verstandig doen, geen voedinigsmiiddelan te koopen, die onidier fanitasienamen worden verkocht en wtaarvan men derhalve de samen stelling volstrekt miet kent. Daar in de oorldgsj'airen talrijke surrogaten van schadelijk of mimderbaardig allooi aan de martkt zijn gebracht, is het koopen van artikelen, waarvan die verpakking de samensteliiilnfg niiet voldoende aan duidt, ten sterkste al te raden, zoowel uit gezondheidsoogpuinlt als wegens geldelijke belanigen. Zakken. Imleverinig van ledige .zakken op Woensdag tusschen 9 en 11 uur pak huis Wlillh'ehmnastraait, .uitgenomen bakke.rsbailetn, welke des middags in ontvangst worden genomen. De ve.reen.igi.n.g -van orïjstipe.liliers in Ne derland-, te .Rotterdam, eischit >van ons teruggave van allle ilieidiige rijstibalen en daarom verzoeken wij ihieeren wiinike- lierss .te wiiton zo.rige ndat geen enkele rïjisfibiaal 'te foor gaat. Staatscourant no. 98. Deze ligt ter inzage op Ih-et distribu- tiebureau e.n bevat Met 3 Mei wonden die prijzen en be- sohii.kkinigen aangaande slachitvet inge trokken Met dezen datum bouden dan de be moeiingen van den keunmeejster H. G. de Wit inzake vletinzjametóng op. Meit 1 Meii -wondt opgeheven 'het rijfekantoor voor smeerolie en intrek king van den prijs van Oosteinirijksic'he smeerolie. Wijziging van artikel 16 en 17 van de regeling woar rantsoenen voor zee schepen. N. B. Gezagvoerders, carga doors en detaillisten kunnen de nieuwe lijst van rantsoenen inzien pp het dis- trlbtttiebureau. -Hieit rijkskantooir voor the.e en- koffie te Amsterdam wor-dit opgedragen tot 31 MeS geen dlistributiekostan te hef fen. Meerdere bijzonderheden geeft bo vengenoemde Staatscourant. Doior Burg. en W>eitlh.. is oip advies van de baidi-comlrniissie besloten .de ge legenheid open, te stelten tot pacht van een toadcalbiine, waarvan er thans 68 aan het strand- ziim .gebouwd. Voor een familie of een combinatie van hoogstens 5 personen, in het bezit van abonnementskaarten, voor het zee bad, bestaat de gelegenheid een vaste cabine te pachten tegen 30 per sei zoen. Dze ca.biim.es zulten bij verpach ting van een bijzonder slot worden vooirzien.Voor lederen sleutel, dien men verlangt, zal 0.75 statiegeld moeten worden betaald, v/elik bedrag na afloop van het seizoen bij 'inlevering van den sleutel zal. worden, gerestitueerd. Twee cabines werden reeds verpacht en mogen wij aannamen, dat deze maatregel wel in den smaak van de baders zal vallen. De heer P. J. N. van, Os, ontvanger der directe belastingen tirl aocij.nizen al hier, is door den minister van financiën, beoernd tot .liid, van de commissie, be last met het afnemen van heit vaikexa- mien van surnumerairs der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen en -het examen, voor ontvanger dier middelen. De luitenants tar zee 2e klasse 'L, F. Klaassen, A. M. E. van Dishoeok er J. Varkevdsser worden overgeplaatst van Hr. ,Ms. „'Koningin Emma" te Willems oord naar Hir. Ms. „Schorpioen," alhier. Men .schrijft ons uit Middelburg Burg. en W-etlh. stallen den gemeen teraad voor de jaarwedde van, d'en -nieuw ,te beimoeimlein directeur van die1 geimieenitebeidirijvan te bepalen op 5000 met vier tweejaarilijlksehe venhoogiing-en vain 250 en virije woning of vergoe ding daarvoor. Door de Hiulipbiainlk v-a,n het depar tement Middelburg van de .maatschap pij 'tot Nut van 't Algemeen, werden in 1918 op borgtocht 18 voorschotten verstrekt, tegen 22 in 1917, terwijl het cijfer der ter leen verstrekte geilden bedroeg 1340, tegen 1660 in het vo rige jaar. De terugbetaalde soimimen toedroegen totaal, 16749, de uitstaande posten op 31 December 1918 4232.75 of 387.50 minder dan ultimo December 1917. 0,p akten vain pensioen we,rd aan vvoorscihoftten verleend 15021.50 of 1620.25 imiinider dan 'in 1917. Er wer,d, voigens de winst- en ver liesrekening een batig saldo van 21.75 behiaaildt e Helt Noors chie stoomschip „Senfa", dat in het droogdok te Middelburg is opgenomen. gewleest om te onderzoe ken, of ih,et sclhip ook schalde -heeft be komen toen het d.e vorige wieek oip die schorren iis getoiopian, blijkt ge-en averij te hebltoein bekomen. Heden werd beslag gelegd op het schi.p vanwege can- sleeplbioot-miaaf- sohappij, welke schadevergoeding eischt voor averij, .tengevoilge- een .aan varing door de „Senita". Bij beschikking van den minister van justitie, is herbenoemd o: lid der Ka mer van toezicht over de notarissen en candidaat-notarissen, gevestigd te Mid delburg- mr. M. P. Sipkes, kantonrech ter te Middelburg. Bij Kon. besluit is aan J. Grooten huls met ingang van 1 Mei 1919, ®p zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Rilland Bath. KERK- EN SCHOOLNIEUWS. D'e terlkeraad van de Netd. Herv. kerk te Eltoe,rae.e .heeft- besloten, dat tot het zelf ten iftoop heffen en hef beant woorden van de vragen, slechts ouders woirdiein toegelaten, die iiidimaait ,der ge meente zijn. Zij, die ge-an lidmaat zijn, moeten, alvorens toegelaten te worden, beloven, dat zij het catechetisch, onder wijs zullen volgen., om .zich vooir te be reiden tof d.e aanneming tot lidmaten. Ouders, die nimmer d.e godsdienstoefe ning in .d'e Nedi. Herv. hark bijwonen, zullen id.an, alleen -worden .toegelaten, wanneer zij i.n Ihet, jaar, dat aan den doop voorafgaat, door eens of meer malen te komen, bewijzen, dat de zaak van idem id'oop huin -waarachtige ernst is. Ge.ref, Kerken-. Bedankt voor het be roep te Saro'oskenke (Walcheren) dis. J. H. Jonker te Voorburg voor Wo-l- taarltsdijlk idloor ids. N. C. Kerssies te Weziep voor Ouderkerk a. .d„ JJscI diooir dis. 'B. Meijer te larseke. RECHTSZAKEN. De -reiChitbamk te Miididiellhuirg heeft heden, veroordeeld wegens IdH e f ist a .1 (R. V. N., wed. J. P., te Schone, tof 4 maanden gevangenisstraf; A. -K., 44 jaar, arbeider te Borssele, tot 1 maand, gevangenisstraf C. L., 37 jaar, arbeider te Borssele, tot 1 maand gevangenisstraf; J. W. B., 18° jaar, werkman fe Viiissingen, tot 2 maanden gevanganisstraf ,C. ,L., 19 jiaar, werk man ite Viliissimigein, tof 15 boete -subs. 15 dagen iheohteniis; J. C,, 46 jaar, vel.d- arbeiideir te Krabbeimdijke, tot 15 boe te siuib'S. 5 dagen. hechtenis C. M. H., !3 jaar, te Middelburg, tof 10 boete ssulb's. 3 iwekem. tuchtschool J. L. die T., 13 jaar, te Middelburg, tot 10 b'oete subis. 3 welken tuchtschool io p I i, c h it li dK A. J., 18 jaar, op perman te Goes, tot 3 imiaamidlen gevan genisstraf im li s ih a in d e 4 i n ig R. 'de B., 34 jaiair, te Antwerpen, tot 6 wieken, gevan genisstraf J. M., 22 j.aar, veidanbeider te Rilland- Baitih., tot- 10 boete subs. 10 dagen hechtenis im i is 'b r iu li ik v -a in ge z ag L. v. B., 60 jaar, landbouwer te Rilland Baflh,, tet 25 boete >s,ubs. 25 dagen hechtenis dist# iu. tb- u tiewetovertf e- d in ig G. V., 13 jaar, te Nieiuw em St. Jo'osilanid, tot 5 boete subs. 2 w-eken- tudhitsldhoiolD. die -M., 40 jiaair, land1- bouwer, M. S., 41 jaar, koopman, bei den te W'em'eildinige, ieder tot 25 boe te -subs. 25 -dagen hechtenis j .a c Ih .t w e t o, V e r t ir ,e d 'i n g A. de V., 28 jaar, landbouwer te Bigge- kenke, vonnis waarvan beroep .beves tigd v r ij g e s p r o k ie, m ,L. J. S., 25 jaar, werkman -te Vfesingpn, beklaagd van diefstal). Bulten verantwo- rdeli)Mield der redactie De coDie woidt niet teruggegeven Mijnbeer de Redacteur, (Beleefd zagen ondergieteekenidieni het navol,genidie in uw blad' opgenomen, waarvoor .bij- voorbaat onzen dank. Zaterdag jl hicldien de samenwer- ikanidie weinknem-ens-organiisatte's in de fco'Uwlbed'rijv-eti een, gecombineerde 'be- ^tuursverga-de.rinig ime.t d'e organisaties in de mietaail-indu'stmie. Doel dezer vergadering was, zooals i f door den voorzitter werd uiteengezet, die raaatiregeien te be-siprekien, welke ge nomen. kmninen worden om hef wenken van; -werknemers voor eigen rekening buiten de 'eigenlijke dagtaak om, tegen te .gaiain. Door den 'voorzitter iwerd e-r vender op gewezen, dat door het aangaan van een collectief contract het den arbei ders «fin 'de bouwbedrijven 'verboid-en is voortaan werk v.oor zich zelf te ver- riebteni, Ihefgeem vroeger vooral onder de schilders veelvuldig voorkwam. Het is 'i.n ihet belang van patroons 'en arbei ders, dat aan deiz-e bepaling streng de -hand wondlt gebonden. Doch imu -komen de sciiilders van 'de iniaaitscti. „de Schel de", en ook andere-n. zooai-s tiimunerlie- dein en (Metselaars, en werken des avonidis, d-'at Ihet een lust is, tot groofe schade d-er betreffende bedrijven. Door die toesturen der mataat-iowani- saties .wend i,n deze d.e meest mogelijke medewienking toegezegdvoim' te trachten döit ongeidiaan t-e maken. ,D-oor hen, zal1 op ide -res-p. ünuisihoudieilijike vergaderinr gen d.'ein- leden op ihet verkeerde en on geoorloofde hiervan gewezen wouden, terwijl de toezegging wend gedaan, dat de aube id-eus we degen,wioordiiiging d,e zie kwestie ouder ,d;e aandacht van de di rectie ,de'r maatschappij „die. 9c'heild,e" zati ibuenigem «n, deze z.ai verzoeken taal invloed- aan te wenden, om dit aan Ih-en, die zich aa,n- Ihet verzoek .der organisa ties mi-elt storen, .tie verbieden. Tevens zal diezie zaak -op een geeoimbineerd-e bestuursvengadieuiinig- der m-etaaiibewer- kiens besp,roten wonden en het resultaat vein een en ander .op ,ee,n eerstdaags t-e houden- pe-rsone els - ve rga die-ri.ng van ar beiders dier maatschappij' „de Schelde" m-e deigeid.ee ld worden Aan de .patroons- .zal -eveneensom medewerking -worden verzocht. Ten slotte id'oen iwij een dringend be roep op die burgerij, oim ('door heit te verricht,en iwenk aan ide patroons te gunnen), ime-de fe bal,pen, de iets gun stiger wondende arbeidsvoorwaarden der gezeten niiat liin gevaar te bineingen en hen, voor slapte of we-nklo-osheid in, 'h.e't bedrijf te vrijwaren. Nogmaals danikendi De same.iwes-Ice-.ide besturen der arbeiders-organisatie in de bouwbedrijven. Mijnheer .die Radiecteur, Zioubt iu zoio beleefd willen zijn, on derstaande i.n uw blad te witten opne men We leven in een tijd va.n, stakingen, nu weer het personeel der Ro.tterd. El. T.ramiw. Mij., tenwijl ik in uw blad de adihaesiebeltuiigi.ng las met deze staking door hiet personeel van. .de Bi. T.ram VllnMlidd,. Nu is "t mijn bedoeling abso luut niet, hierover iets An 'It .midden te brengen. Wel wilde fik gaarne oprmer- K'öiu dat deze moeilijke tijden van een iegelijk in den tande een eerste plichts betrachting mogen lelscihein. Ter zake enger ik mij dagelijks aan het noncha lante optreden der conducteurs van d'e electnisdhe tram Vliss.-Middieiib., be treffende ihet navolgende Tege-mwoor- dlig zitten, fin die tra.m bijna geregeld ,,'hieeren" te rookie,n, zon,dor dat d.e con- diucreurs .dit schijnbaar bemerken, zelfs 't onhygiënische 'Spuwen gaat vaak iuatiiig zijn gang. Ee,n streng optraden der conducteurs is dringend noodza kelijk i.n, 't bellang van ieder, die me.t deze tram rijdt. U beleefd dankend voor d:e plaat sing, EEN TiRAMREIZJiGER. TUCHT-UNIE. Maiiifest aan het Nedehlandscbe 'Volk. Meer da.n ooit is het fha,n.s noodza kelijk, dat allle welgezind en samenwer ken om Ge.zpg, Ordie en Tiuoht in den Staat te hamdlhaven, wiaartoe ieder naar zijn vermogen moet madeweitkein. Evenals van, alle leden de.r Tucht- Uiniie e.n v,a.n die 53 bij haar aangesloten Bonden en Vlereeimigingen,, noiemen wij dit die zedelijke plicht van alle- goede Staatsburgers. Handhaaft overal de oinde Oeihooirzaamit aan het Gezag en aan de Politie Bemoeit u niét met volksoploopen Be-lieimlmiert nergens het verkeer Zaait geen ontevredenheid Verzat u niet tegen- wetten em ver ordeningen Tracht allien in -uiwe omgeving te be wegen hetzelfde te doen Weest vreedzame ein ordelievende burgers, dus „Nederlanders" HET ALGEMEEN BESTUUR DER TUCHT-UNIE. April 199. DE TOESTAND. D.e Italiiaansche vredasdelegatie is Zoimdaig te Ro.mie teruggekeerd -en zoo- ais -voorzien wend, was de geestdrift van het vdlk bij de ontvan-gst, oin-tzag- gellijlk. In de toespraken logde Orlando er don nadruk op, dat de F.iuimie-lkwes- tie opnieuw aan eein onderzoek moet worden onderworpen. Orlando is blijk baar van plan niet overijld, miaar na rijp beraad te handelen. Wij .moeten toonen, zei hij, op het engste1 voorbereid te aijin. Italië kan als het nood/iig is, aan alle gebeurtenis sen het hoofd bieidon. Uit dezie woorden en ook uit het feit, dat ,d.e koning zich maast wOrtemdio op h,ef paleis^balkon aan het publiek vertoornde, v.alt op te maken, dat het officieelie 'Italië zijn eischen handhaaft, 't Niouiwe uit Parijs blijft opmerkelijk karig. Mem its daar stil geworden tengevolge van de grootsche beltoogi'n.g©n en huldigingen, diie d'e Ita- liaensohe delegatie te beurt viel op de reis van d.e grens af maar Rome, i.n alle steden, zelfs die kleinste wiaar zij langs trok. Men. huldigde Orlando als de mam die te Parijs de eer en de aanspra ken vain Italië had verdedigd naar het hart der Italianen, wier nationale op winding nog steeds miet geluwd is. De bladien -gaan voort met de groote t'rom 1roeren tegen Wilson. iD,e „Epo'ca" schrijft Italië is niet orrtmioedigd'. De regeering staat niet alliiie e,n in dit beslissend o ogenblik hef gelhieieilie Itailiaamsdhe volk schaart zich aaneen en alle geschillen, die het land tijdens die oorlogsjaren verdeelden, zijn terzijde «reisteld. Ook onze bondigeinoo- ten toonen zich niet solidair met Wil son, zij gevoelen zich 'beteedigdi, pijn lijk verast. .De vriendschap va.n Frank rijk en Enge,land, doorstaat in deze ooganblikken ee.n vuurproef. Andene ibladein, wijze,m erop, dat itali- aamiS'dhe staatslieden steeds Flume voor Italië opeischiten. Die „Coinriere d'Itaiia" spreekt van den. „Amariikaanisohen dic tator", die meende de apenbare opinie in Italië te verdieelen, nmaar die thans wei van .zijn grove dwaling genezen zal zijn, wamt, zegt het blad, ide open bare mseenfag bomt overal tegen de vio'onbeiellid!eiooz.e beifeeidiigiing, oims aa-n- gediaam, in opstand. En het Ameri ka arische 'V'ollk zaïl, zich wel oivertogen, dat Wilson, die Italië d.ein weg v^per- ren w.i.l,, eein te gering iemand1 is om den w.i'1 en heit rechit va.n een groot volk te weerstaan. Aanzie,nttjte Italianen,die te New- York wonen, verklaren Zic,h din pe.rsge- spreklten tegen Wilson en zijn oiet van plan dieeü. te mennen, aam de Amerikaan- sche „Oiverwinimiinigslieeniing." iBem gerucht, idat die Amerikaanse lie gezant te Roimie ontslag had genomen bleek nlfieit .wiaar te zijm. Die eeinige die met Wilson's1 optreden zijn ingenomen zijn,... de Clhimeezem, ormd.at zij van hem ook steun verwachten, tegen d,e Japan- sdlue eischen. DE SCHADEVERGOEDING AAN BELGIE. De Brusselse,he „Peuple" is pessimis tisch gestemd, in z.ak,e die dio-or Du.itsch- la,md te ibetalen echadle'lioO'SsteiMiing. Wat België aangaat, zou deze op ruim 30 milliard dienen, te woirdlen bepaald,. Aanvankelijk had de Parijische con ferentte het totaal bedrag der schade o,p 300 .milliard v.astgestaldi. Thans echter eisciht zij va,n Duits.chS.a,nd, slechts 125 a 150 milliard. Daarvan zoudten 25 m'il.iia'rd, biinnien twee jaar m-oteten 'worden, betaald, van wieik be drag België eein .eerste so.m van 2 ,e.n een 'half milliard! zou krijgen plus aan deel in. de rest, tezamen aooiwat 4 a 5 miilldifiaind i,n 2 jaar miaar zelfs dit mini mum .is volgens „De Peupiie'' België nog niet gewiaaibioitigri'. Bovendien bezit de Belgische sohatkisit voor ruim 6 mil liard, ,aan mank, die in België in om loop waren en, die Duiitschlamd. terug- koioipien mioet tegen. 1.25 frank melt gouidi, deugdöl'ij.kie w.a.ren e.n producten. Het 'Madi vraagt of Duitschland niet buifan staat zal (blijken zich van, die schuld te kwijten. De toestand is, vol gens „De Peuple" uiterst ermnistig, te mieer daar ondanks al die beloften, tij- deus dein. oorlog door alle verbonden staatslieden afgelegd, dat België vol'- kornen zou worden, hersteldi, er i.n die .vnediespirellilminairen van geen bijizion- .deire schajdielloossteilfiniv voor België sprake is. Hef bllad eischt daln,, dat hef tiotaailfcieicfrag der Duifscihe schuld1 aan België in het vredesverdrag zal worden vastgelegd, ein. dat ook bepaaldi wordt .welk bedrag België bij iwijze vari voor schot of als bevogr.rechlte' schuld dade lijk 'ial oritvanigan. Duitschitaind, gezien de belloifte van von, Befithim.a.n-iH'0!l;lw!eg in Augustus 1914, zal zulk een bepa ling gaarnie i,n, hef vredesverdrag aan vaarden oim zün ni'isdadan spoediger te do'em vergeten,, want men kan, besluit „De Peuple" miet genoeg waarborgen ©Jsoheiii, mooh, tn drein toestandl blind vertrouwen stelten,, ails men ziet, wat geschiedt met Italië e,n Japon. HET VREDESVERDRAG. 'De jongste schattingen -omtrent die lengte van het vredesverdrag, loopen uiteen van 60,000 tot 150,000 woorden, miaar het schijnt dat hierbij .rekening moet wonden g-e'iio-u,d.e,n met de metho de van tellen. Het document bieva-t een aantal uitleggingen -en clausules die aaln den tefcs-t zijn toegevioiegd- en indien men. .dieze er bij' tet, komt men t-ot de hoogste schatting. Er woird.t veel1 ov-er gediscussieerd of 'het tractaait zal, wiorden overgeseind of pe.r koerier «z.a.1 worden gezonden. In dien Ihet wondt ovengeseiimd, bestaat de kans dat er veel fouten in worden ge- miaatklt, maar bovendien zal het geheete teileigriafische verkeer door het seinen vain een z,oo oimvamigrij'k telegram, twee of dirie diagen in beslag worden, geno men. Daarom sohijmt besloten te zijn om' alleen de hoofdpunten over te sei nen, waardoor h,et telegra'm een, lengte van 6000 woorden zou krijgen, of ten hoogste -van 10.000. De rest za.l dan door .middel van een koerier wonden gezoinidien. Sommige gedeelten die van biizoinid'er belang zij.n, voor de regee- ring van die Vereenigdle Staten, zijm reedis maar Washington overgemaakt. EEN REDE VAN MILLERAND. De commiissaris-gemieiraai Millarand heeft te1 Straatsbung aan een feestmaal vain die Rrain.sche vereentgiinigen in Bi- zaïs-Dothaniegen ee.n rede gehouden, waarin hij oja. zcide iWGEZONOEN MEDEDEELINGEN. worden spoedig genezen door de Hoestpillen van Apotheker BOOM. Deze pillen maken de slijm spoedig los en doen de hoest spoedig bedaren. Verkrijgbaar in de meesle Apotheken en Drogistwinkels, in gesloten flacons a 60 cent en ie Viissingen bij A. C. Frankrijk en ElzasJjotlhairiimgan kun nen voor de wereld verklaren, dat zij dezen oorlog niet thelblban geiwiid, doch dat hum die is opgedrongen'. Niu hij is geëindigd e.n aan 'die mo.eder de 'kinde ren teruggegeven zij.n, .die haar waren ontrukt, is ons aller .wie.nsohdat de wereld voortaan niet imieiein op derge- lijlk-e more'elle wijzie worde beproefd. Maar opdat deze wfansch wordt verwe- zemiWjlkt, ,is .het niet volldoonde, dat wij oms .ideaal woior ooigen houden wij moeiten ook .de weinkeliijklhieid ondert scheiden. Talrijke Framiscihen hadden bij het begin v.a,n don oorlog een ge heel, verweerde opvatting van de men taliteit der Duitse,hons. Nergens beter dam hier zuilen wij die verdorvenheid dier mentaliteit leerên kennen. Gedurende een halve eeuw wist E.I- zas-Lotlharingen .die.n schat va.n zijn in- di'vud ualiteit «ein genie tegen de Duits,che intriges en listen, t'e verdedigen. Door dié kracht beschermd, ziulilen wij niet meer Ibelhioeven te duchten, dat wij opnieuw <i,n don valstrik dier illusies zullen geraken, die on,s aan dien rand van .den afgrond' hebben, gebracht. .Laat ,het gewaar, .dat thans gelukkig be,ziwo- rein is, een, les zijn voior o,ms em> onze .kinderen. DE TOESTAND IN BEIEREN. Of het Itof van, Mii,neten door ee.n •bioedilgeini strijd zal worden beslist, zal in de eerstvioligende dagein blijken. Hoe- wial de comimiuinllsfen onider leiding van e,e.n, Russische bolsjeiwSök en dir. Lenin tot het uiterste prediken, bestaat to.ch de mogelijkheid, dat de bezomnen ele menten. in de radieinregeening er toie zulten, besluiten de,n, omverid'raaglijken toiestamidi langs .don weg van omidjerhan- delingen tof oipil'ossiing ie bireingem, te meeir, daar dioor 'het- gebrek .aan. ltevens- mliddetem die ten zeerste in het .gedrang gelkioimiem economische toestand steeds v.oO'r ieder duidelijker zichtbaar wior.dt. In de meeste lokalen kan aain de bezoe kers tiernauiwernoioid het meest noodza kelijke worden geboden ein de huis houdens liijidiein er ten .zeerste onder, dat ook de rantsoenen niiet mieor geregeld kunnen woindiem verstrekt. Winter in April. De bekende meteorologische medewerker van „het Vad schrijft over den winter in April het volgende Het is wel een groote zeldzaamheid, dat een vrij dik sneeuwkleed den grond bedekt en de eer.e sneeuwbui op de andere volgt terwijl de bladeren al aan de kastanjeboomen zitten, het jongste groen aan de heesters ontspruit en de wilde plantengroei overal in vergevor derd stadium van ontwikkeling verkeert. Wij zouden het haast niet kunnen ge- iooven, wanneer wij zoo'n feit in oude kronieken vermeld zagen en toch is het vandaag werkelijkheid. We hebben des vroegen morgen van 28 April be groet terwijl de grond en de daken dik besneeuwd waren en de thermometer ternauwernood een stand bereikte, die zelfs in Januari nog laag genoemd zou worden. We hebben hier dan ook te doen met een meteorologische zeld zaamheid, die wel extra vermeld mag worden. Wel hebben we niet in de meteorologische statistieken kunnen vinden wat de laatste datum is, waarop in de lente sneeuw valt, maar we kun nen veilig aannemen, dat het ditmaal al •eer laat is. Met dezen kouóen sneeuwdag bereikt de buitengewone en buitengewoon lange en late voorjaarskoude haar hoog tepunt laten wij het ten minste hopen want bij raadpleging van een temperatuurslijst van de laatste weken blijkt, dat 28 April wel een der koudste dagen en in samenwerking met over- vloedigeri sneeuwval de meest winter- sche lentedag is, dien we gehad hebben. Het verschijnsel is van veel grooter beteekenis, dan een koude sneeuwdag op zichzelf zijn kan, want de oorzaken van de langdurige koude en van de steeds abnormaler wordende lage tem peratuur moet een dieper liggende oorzaak hebben dan een toevallig sa mentreffen van daartoe medewerkende elementen. Allereerst wijst de sneeuw val erop dat de hoogere luchtlagen reeds op betrekkelijk geringe hoogte onder nul zijn afgekoeld, iets wat in dezen tijd van het jaar anders pas op veel grooteie hoogte het geval is Twee- dens bewijst de zoo late en zoo lang aar.heudende abnormaal lage tempera tuur, dat het verschijnsel niet van los sen aard is, niet tot een gebied van geringen omvar.g is beperkt, maar dat het zich over een groote uitgestrekt heid heeft uitgebreid anders en dus moet staan met afwijkingen in den ai- gemeenen weerstoestarid over zeer groote gebieden, afwijkingen, waarvan men geiust kan aannemen dat zij niet snel verloopen zullen. In dat opzicht is de lente, die we nu hebben waar schijnlijk niet geheel te vergelijken bij

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1919 | | pagina 2