T Jl. PIETERS, Eerste Zeeuwsche Stoom - Champagne Pils- Fabriek. JÉ, £oois jfz. C. A. Schulte Co. Éi pierreS magge ■He's, ItaetttL De Oude Vriendschap. P R IJ Z E N: MANTELS WALSTRAAT no. 3 *er 1 H.L. grol, vrij fabriek f 0,50 1 geklopt 5. 0,55 5,50 1,80 Lange Delft H 2, MIDDELBURG. Tee ken lessen. L. G. VAN DER EIJK, HUIZEN en INBOEDELS Een Auto te Huur. tehuis bezorgd gekl. Arch Steef» Aannemer Haargroeimiddel yiaimarkf K 150, Middelburg. H uitsluitend ons labiaal op btala en halve fiesschen. Boekhouden. I C.H. van der Craki.Harst Vlamingstraat no. 10. SCHOUWBURGZAAL VaifZaterdag 19 lapt tat an iet landerdag 15 Bept. flip iet plaatsen: le tang 75 cent, 2e rang 50 cent, 3e ratty 30 cent. Extra Kinder- en Familievoorstelling Pinfo, ASex Benner, Coke is de zindelijkste, meeste hittegevende brandstof. 10 10 8 10 Naft:«lineblokken. Carbolblokken. Greollnblokken. Lysolblokken. Ij.Jilllra'illgeinai'' Fröbelschool, Paul Krugerstraat. DANSCURSIJS. OPENING v\d Cursus S. M. BARKELAU. Orandwaarborg-IVIaBtseSiappij voor Zeeland M. MEIJER. Gtid «trijglair Onze Coke worden uit de beste Engelsche steenkolen gemaakt en worden uitsluitend met rater gebluseht. JOHs. JANSEN. F 13 N LAMSVLEESCH, HAKKER, weÉame actieve Agenten EiwIfgfaaS per heele en hatve Liter a f 0.55 enil.- Apoth. Van Kinschoten. !n Effecten, Koninklijke Zeeuwsche Stoomwasscherij. „HE VOLHARDING" Munfelniagagijü «h. Urbanus pillen L. J- Grootendorst, Utrecht- Hocrdstraat 32, Middelburg. Specialiteit in Blouses j Directoire Rokken Costumes Onderrokken Taille Cosfuums Corseffen. MAATWERK. IJ St. JAGQBST1AAT Ho. 18. JE HOOP St. 1A00BSTRAAT No.!8. VERKADE's Artikelen. Wijnen. Boulevard De Ruyfer 46. Vlissingen. Speciaal ingericht near het vervaardigen en uitvoeren van Ptawi aan LI. Bouwen ter inzage. Apotheker C. G. Baert, J. f. A. IIIitËI Voor privaatles, cursus, en c0fresp.=ies beveelt zich aan Badhuisstraat 78. Leerares M.O. Voor bespreking Dinsdags 10—12 en 2—4 uur. Timmerman en Aannemer. Werkplaats 5 met geheel nieuwe reuzen-programma's Ilex Benner's Bioscoop grootste exploitatie in het Koninkrijk der Nederlanden. j Stelt zich speciaal ten doel om de nieuwste en meest kostbaarste i attractie's te kunnen daarstellen. O.a. munt uit: 1. De Troubadour, beroemde opera (geheel gekleurd). 2. De Twee Weezen (drama). 3. Het Bloedspoor (Parijs' zedendrama). 4. Een tragisch avontuur onder Napoleon 1 (1812). 5. Wraak van Jan de Wolf (drama). 6. Peter de Groote (historisch). 7. Chatelan de liedjeszanger (Drama). 8. Een pasgeboren inbreker (komisch). 9. Leontine gaat niet uit (komisch). 10. Platzak wil in de gevangenis komen (komisch). 11. Ontrouw van Ernst (komisch). 12. Soldaat uit liefde (komisch). 13. Al te ijverig dienstpersoneel (komisch). 14. Isis (gekleurde feeërie). 15. Reispanorama op de Molukken (gekleurde natuuropname). 16. ©ud-Deli en zijn ruïne 17. De haven van Volendam 18. In het land van apen en siangen 19. De tabaksoogst. 20. fathé Journal geeft een overzicht der laatste gebeurtenissen. De te geven voorstellingen worden begeleid door toepasselijke muz:ek. Viooldhr. G. Helms Sr., Piano accompagnateur dhr. F. Helms Jr. Plaatsbespreking dagelijks van 12—2 uur, a 10 cent de persoon. [Opening bureau 7 uur. Aanvang 8 uur. Einde 10(4 lnir- Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur met daarvoor speciale programma's tegen verminderde prijzen. Hopende, evenals voorgaande jaren met een druk bezoek vereerd te mogen worden. A": Regisseur. Minzaam aanbevelend, Directeur-Eigenaar. i O, School geopend 9 uur 's morgens. Lesuren: 9l/4—11*4 uur v.m. 2—4 uur n.m. Woensdag- en Zaterdagmiddag geen school. De Directrice, E. C. ETS. Leer aar B. A.S., Middelburg stelt zijn vrijen tijd beschikbaar voor privaatlessen in HandteeKenen (ook op zwart bord), ontwerpen en bijbehoorende theor. vakken. Opleiding uoor Examens. VLISSINGEN, Beüamypark, hoek Hellebardierstr. 21. 2e helft September, in een der lokalen van dhr. BUN1NG, Groote Markt. De lessen der kindeten van 8—14 jaar worden gehouden eiken Woens= dagnamiddag van 4.30—6 uur. Moderne Dansen worden eerst dan onderwezen na grondige kennis in de Hoofddansen. Hoogachtend, De Ruyterstraat 6. tegen Brandschade BIJ DE opgericht 1829. Voordeelige voorwaarden. De Agent Beüamypark 21. vanaf f 100,a 4 billijke con ditiën, gemakkelijke aflossing. Geen kosten vooruit. Inlichtingen te Vlis- singen Aagje Dekenstr 83 (boven) en Hendrikstraat 22te Middelburg Segeerstraat 108. Te bevragenP. VAN BEERS, Prinseboschje 6. De ondergeteekende neemt beleefd de vrijheid zich aan te bevelen voor het OPHALEN van Huis- huur en Kwitantiën. Minzaam aanbevelend, Scheldestraat 6. VOORHANDEN KRIPPEN f 0.35 de 5 ons. Kleine Markt 62. Voor eene Maatschappij met bui tengewone voordeelen (geen levens verzekering) worden gevraagd. Voor hen met flinke re- latiën bestaat veel gelegenheid hun inkomen beduidend te vergrooten. Aangename werkkring. Steun van In specteur gegarandeerd. Brieven fr. Saftlevenstraat 23a, Rotterdam. flesch inbegrepen, die a 5 ets. teruggenomen wordt. Palingstraat 10. Sluit verzekeringen tegen BRAND, INBRAAK, TRANSPORTEN en op het Leven. Neemt gelden a Deposito. Vertegenwoordiger van de Noord Nederlandsche Hypotheekbank te Gro ningen, voor de uitgifte van 4 PER CENTS PANDBRIEVEN en bezorging van HYPOTHEKEN. Kantoor Vlasmarkt, K 146, te Mid delburg. Chemische Wasscherij en Ververij VLISSINGEN. Soliede en vlugge bediening - billijke prijzen. Voor natte en droge wasschen afzonderlijke tarieven op aanvrage. Speciaal ingericht voor uitstoof- men van allerlei goederen. Eischt dit Fabrieksmerk VAN Volgens het oude en echte recept bereid. Zijn zacht laxeerend, bloed zuiverend en slijmafdrijvend, bijzonder dienstig tegen ongesteldheden der Maag, bevorderen de spijsvertering, nemen de duizeligheid weg en zijn zeer heilzaam tegen de gal en scherpte in het bloed. Door het vermeerderend debiet tegen den ver minderden prijs van 30 centen het verzegelde doosje met gebruiksaan wijzing. Verkrijgbaar te Vlissingen bij A. C. BEN1EST, Lepelstraat 19. Grootst gesorteerd en meest gerenommeerd Mantelmagazijn j voor Dames en Kinderen. Speciale afdeeling voor Elegante coupe, fijne afwerking. f|| Beleefd aanbevelend, Koloniale Waren Comestibles Koffie Thee. CACAO en CHOCOLADE. Aanbevelend, Drinkt MELROSE's THEE f 0,20 en f 0,25 per Ons. TELEPHOONNÜMMEB 148. bevordert Haargroei en verwijdert Roos. f 0.35 cent per Flesch. Speciale inrich ting voor MAAT SCHOENEN, ook in gips en afdruksels voor pijnlijke, ge brekkige, kreupele voeten, knobbels en eksteroogen. Gediplomeerd voor het beschoeien van platvoeten. Orthopaedisch en Luxe schoenmakerij, Beüamypark, hoek Kerkstraat.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1910 | | pagina 3