is van 29 Jan. tot 5 Febr. ingekomen 12. 000 te zamen met vorige bedragen 162,000. Van onderscheidene personen, firma's of vereenigingen werden ontvangen bons ter uitdeeling voor Meeding, schoenen voedsel en diverse in natura. Door tus- schenkomst van den notaris Voskuil kwam 6000 in van een onbekende, Sensraal Booth in Nederland. Omtrent het aanstaande bezoek van generaal Booth aen ons land meldt da „Strijdkreet" 't Is nu besloten, dat de generaal Donderdag 1*> Maart Den Haag zal bezoeken. Zaterdagavond baifaeht houdt in een van de zalen van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam een sa menkomst uitsluitend voor soldaten, re cruten, bekeerlingen en es soldaten. Zondag 15 Maart in Amsterdam drie openbare samenkomsten eveneens in het Paleis voor Volksvlijtdaarna op Maan dag, Dinsdag en "Woensdag een reeks van samenkomsten voor offioieren in bet gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand, Kloveniersburgwal. Donderdag krjjgt Den Helder een bezoek. Den daaraanvolgenden Zater dag 21 Maart is er een soldaten- samenkomst in de Doelen te Botterdam, waar eveneens op Zondag 22 Maart drie openbare samenkomsten gehouden worden. Aliasing en, Febr. De heeren T. M. Lucas, J. W' Jacobze en C. Dommisse T.Cz., zijnde de oommissie-leden gevormd uit het personeel van de maatschappij „Zee. land" tot het aanbieden van een hulde blijk aan Bchipper Schroavera, hebben gisterenavond da oorkonde aangebeden, welke aan de redders is toegekend. Deza oorkonde is zeer netjes afgewerkt door den heer T. E. Breteohneider, terwjjl de opdracht is geoalligrapheerd door den P. G. Laernoes. De oorkonde zal enkele dagen ter beziohtiging wor den gesteld in de etalage van den heer Iz. van Brakel in de St. Jacobstraat a Door 5 oud-Vlissingers, wonende te Shanghai, is dd. 15 Januari het vol gende schrijven aan schipper Sohroevers alhier gezonden „Ondergeteekenden, vernomen heb bende Uw moedig gedrag inzake de hoogst gevaarvolle redding der schip breukelingen van den Engelsohen drie» mastsohoener „Doris" in den morgen van den 16 December 1907, bieden U allen van uit het verre Oosten langs dezen weg hnnne warme sympathie aan," De generaal-majoor A. J, Vetter, commandant dar Se divisie infanterie, vergezeld van den ohef van den staf der divisie den majoor van den gene ralen staf P. D. Baijze, arriveerde he denmorgen alhier tot het houden eener taotisohe oefening op de kaart voor de officieren van het 2e an 4e bat. 3e reg. inf. De officier van gezondheid le kl. C. Pion wordt met 15 Februari a,s. alhier geplaatst, ter vervanging van den officier van gezondheid le kl. J. H. Stork, die op 16 Febr. a.e. den zee dienst zal verlaten. De firma F. B. den Boer te Middel burg heeft uit haren kunsthandel een mooie ooileotie afgestaan ten behoeve van den Bazar, die in Maart a.s. hier ter stede gehouden zal worden ten voor- deele van de Diaconessen inrichting. Tengevolge van dikken mist is de nachtmailboot „Prins Hendrik" heden morgen met vertraging aangekomen. In den Berlijnschen mailtrein, die 2 uur te laat vertrok, waren 6 postrij- tuigen geplaatst, tot het vervoer van niet minder dan ongeveer 860 Ameri- kaansohe postzakken. De heer P, Strikwerda, adjunct-in specteur van politie alhier, is met in gang van 23 dezer in gelijke betrek king te Leiden benoemd. In ons „Geïllustreerd Zondagsblad" dat morgenavond als gewoonlijk aan de daarop geaboneerden zal worden ver zonden, komen de portretten voor van den vermoorden koning en kroonprins van Portugal en ook dat van de ko ningin van dat thans zooveel besproken rijk. Verder bevat dit nummer een goed gelijkend portret van den overleden burgemeester van Utrecht, dr. B. Reiger. De populaire eoupletzanger Chrétienni met de bekende Hollandsehe soubrette Louisette, die na hnn succesvolle tonr- née door Ned.-Indië weer in ons land zijn teruggekeerd, zullen morgenavond in het Ooaoertgebouw op de Bommel kade optreden. Het programma voor dien avond biedt genoeg afwisseling aan en bevat veel voordrachten, coupletten, duetten en operetten. Door Ged. Skater» is heden definitief benoemd tot stoker bij den Provincialen Stoombootdienst J. Dorleyn, die gedu rende zes maanden op proef den dienst heeft vervuld. Men seint ons uit Oostburg Hedenmorgen is da zoon van P Dirxk te Draaibrug uit zijn wagen ge vallen en dood opgenomen. Reeds sedert geruimen tijd gaven de vreemde handelingen van den heer mr. Van Alphen, kantonrechter te Hulst, stof tot bespreking. Meermalen werd het vermoeden geuit of de man eigenlijk wel recht bij 't hoofd zou zijn. Onlangs nog gaf zijne houding aanleiding tot de aanneming van een motie van af keuring door den Gemeenteraad waar. van hij toen lid was. Sedert nam hij zijn ontslag. Ook werden bij de over. heid herhaaldelijk klachten tegen hem ingebracht, die echter niet leidden tot door velen gewenschte en noodig ge. oordeelde ontzetting uit zijn ambt. De zer dagen had hij zich uit zijn kanton verwijderd zonder dat men wist waar heen hjj zich had begeven. Thans wordt gemeld dat hij te Antwerpen, op last der politie aldaar als krankzinnig in het gasthuis is cpgenomen. De brigade commandant der marechaussee isWoens- dag van Hulst naar Antwerpen vertrok ken om den patiënt af te halen. Onder de zinspreuk „De Verbroede ring" is te Sas van Gent een tweede muziekgezelschap opgericht. Het gezel schap telt thans 18 werkende leden, terwijl reeds toezegging van meer mu zikanten is ontvangen. Het bestuur be staat uit de heeren: H. de Vleesch- ouwer, voorzitter, G. de Neoker, onder voorzitter, M. Verhaak, seoretaris en Aug. Genbrugge, penningmeester. Aan dit bestuur zijn nog een drietal com missarissen toegevoegd. iierfc» es Schoolnfouws,. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te St. Aunaland de. J. A. Hoekzema te Leeuwarden. Ger, Kerken. De classis Goes hBeft tot de e#augelie-bedieniog toegelaten den keer N. M. Postema, cand. te Warffum, beroepen predikant te Ka- pelleBiezelinge. lïechtszitKen. De rechtbank te Middelburg heeft heden veroordeeld wegens huisvredebreuk: W. K. M 23 jaar, varensgezel te Middelburg, met bekrachtiging van diens vonnis dd. 21 Juni 11. waarvan de beklaagde was ge komen in verzet, tot 2 maanden ge vangenisstraf eenvoudige beleediging: L. C. H-, 27 jaar, kantoorbediende te Middelburg, tot f 10 boetesubs. 10 dagen hechtenis beleediging van een am fa- te n a a r J. W., 55 jaar, zonder be roep te Viissingen, tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis diefstal: J. d. R., 50 jaar, koop man te Arnemuiden en R. D., 32 jaar, veldarbeider te Axel, beiden tot 1 maand gevangenisstraf onbevoegd uitoefenen der geneeskunst^ A. d. W., 63 jaar, venter te Goes, met vernietiging van een vonnis van het kantongerecht te Goes tot 2 maal f 15 boete subs. 2 maal 10 dagen hechtenis oplichting: J. C. v. H., 40 jaar werkman te Goes, tot 4 maanden ge vangenisstraf m i s h a n d e 1 i n g G. E. I., 20 jaar, en D. 19 jaar, arbeiders te Sas van Gent, de eerste tot 3 weken en de 2e tot 14 dagen gevangenisstraf 1 a n d 1 o o p e r ij P. d. K., 54 jaar, werkman en J. B55 jaar, veldarbei der, zonder vaste woon- of ver blijfplaats en gedetineerd te Middelburg, tot 3 dagen hechtenis en plaatsing in een Rijkswerkinrichting, de le voor 3 jaar en de 2e voor 1 jaar en 3 maanden vrijgesproken: V. J. W., 36 jaar, landbouwer en bierhuishouder te Biervliet, beklaagd van mishandeling. De Hooge Raad heeft met ver werping van het vonnis der rechtbank te Middelburg het vonnis van het Hof te 's Gravenhage bevestigd waarbij J. L., te Wemeldiiige is veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf wegens ver zet enz. Gemengd Nieuws. Gisterennacht omstreeks half vier heeft bjj den heer T„ een vermogend leerlooier, woonachtig op het Oosteind, een dorp, behoorende tot de gemeente Oosterhout, een brutale inbraak plaats gehad. Na door bet openschuiven van een raam zieh toegang te hebben ver schaft, ia de inbreker gekomen in de kamer, waar het eehtpaar T. te bed lag heeft de daar aanwezige brandkast ge forceerd en daaruit een bedrag van veertig gulden en een gouden horloge ontvreemd. Op dat oogenblik werd mevr. T. wakker, en viel haar oog on middellijk op den brutalen kerel. Zij gaf een gil, weardoor haar echtgenoot ontwaakte en de inbreker op do vlucht sloeg. Als men weet, dat de beer T. niet alieea vermogend is, doefa ver schillende administratieve betrekkingen bekleedt, en deardoor steeds veel geld onder zich heeft, dat in de opengabro ken brandkas was geborgen, kan men zich een denkbeeld vormen van den doorgestanen angst, waaraan het echt paar ten prooi is geweest. De politie stelt een ijverig onderzoek in. Te Tilburg zijn na het gebruik van pannekoek de vrouw des huizes en vier kinderen ongesteld geworden. Em 7-jarig meisje is ondanks geneeskundige hulp reeds bezweken. De overigen ver- keeren nog in levensgevaar. Twee kin deren van een der buren die ook van de koek gegeten hebben, zijn eveneens ongesteld geworden. De politie deed de noodige inbeslagnemingen voor een scheikundig onderzoek. Een 24 ja riga veekoopman te Tij-je (Fr.) is op noodlottige wijze, waarschijnlijk door de duisternis misleid te water geraakt en verdronken. Esn vissoher te Hau lerbroek is nit zijn sohuitje gevallen en verdronken. Uit den Rjjn te Rhenen is het lijk opgehaald van een 68 jarig persoon. Een onduidelijk tele gram. Da zucht oa eeo telegram zoo beknopt mogelijk op te stellen, kan iemand soms leelijke parten spelen. Iemand te Winschoten had dezer dagen, zoo dacht hij, een buitenkansje. Hjj bad gelegenheid een prachtige zooi viseh tc koopen, toen het ijs pas uit het water was. Het was te veel voor hem alleen, maar bij dacht aan zijn Groninger vriend, dien bij persoonlijk met een deel er van wilde verrassen. Om de huisvrouw van zijn vriend dien dag geen onnoodige inkoopen voor het dieer te laten doen, seinde hij des morgens om tien uur naar Groningen „Kom en neem visch mee." Tegen halfelf zit de Groninger op zijn kantoor en OIUvaEgi- daar hot telegram. Hij laat het lazen aan zjjn vrouw, die opmerkt, dat er haast bij schijnt te zijn. Het spoorboekje wordt nagezien 9,49 is weg, zoodat het zal moeten waohten tot 11,27, Onmiddeüjjk gaat bij naar Boss in de Guldenatraat om levende visch te koopea en neemt met de visch den trein van 11 27. Te Zuid- broek moet zijn trein wisselen met dien vin1 Winschoten. Da Ratste laat even op zich wachten. De man opent het raam, juist komt de trein binnen en meteen zet de zijne zich weer in bewe ging. In het voorbijgaan ziet onze Groninger, meent hij, zijn Winsehoter vriend. Fluks het raam open en jawel, ook hij is opgemerkt. Inmiddels is de afstand tusschen beiden reeds zoo groot geworden, dat ze elkaar nog wel kunnen zien, maar zieh de een voor den ander niet verstaanbaar bunnen maken, hoe ze ook schreeuwen. Allerlei overwegingen volgen bjj beiden over deze ontmoeting, maar aan een ondui delijkheid in het telegram denkt geen hunner voor de Winsehoter te Gronin gen, de Groninger te Winschoten door de vrouw des huizes wordt ingelicht. Beiden namen toen, zonder dat ze het van elkander wisten, een even verstandig besluitde Winsohoter at zijn visch te Groningen en de Groninger de zijne te Winschoten op. De bij Pik Feroeka gelegerde afdeeling van dertig man, die 6 dagen lang in een sneeuwstorm van alle ver keer met da buitenwereld afgesloten is geweest, is, volgens een telegram uit Blidah (Algiers) daar door een kolonne, dia tot hare redding was uitgetrokken, behouden teruggebracht. Een eigenaardig wetsontwarp dien de de afgevaardigde Robert Pearce in het Engeischa Lagerhuis in. Het zou niets minder beoogen dan het wette ijk te reglsmeiiteeren (men reglementeert tegenwoordig alles) van onze uren van opstaan en naar bed gaan. In de ge dachte van den heer Pearea, is het rdzakalijk, dat de merasch zieh volgens de natuur meer regelt naar zoras op en ondergang. Om tot zijn doel te gerakeD, geeft zijn wetsontwerp aan om eiken Zondag van de maand April de klokken, pendules en horloges 20 minuten vóór te zetten. D.w.z. als de klok in Mei 7 u. 20 os. aanwees, da tijd in werkelijkheid zou wezen 6 u. in den morgen. Daardoor zou de werk dag in den zomer 1 u. 20 m. eerder beginnen en men zou naar hartelust kannen genieten van alle uren dat de zon nog aan den hemel staat. Daarentegen ia September moest men de wijrers van de klok op dezelfde ma nier 1 u. 20 m. aohteruitzetten, waar- men vroeger naar bed zou gaan en men langer zou genieten van de nachtelijke ruef. Bovendien berekent Pearce, zou men nog 210 uren per jaar aan kunst- lichtonkosten uitsparen, wat voor En geland 25 millioen gld. aan gas of elee - tcieche verlichting beteekent. Verder merkt Pearea op, dat zijn ontwerp in 't geheel geen omwenteling in de samen leving zal te weeg brengen en det de verhouding vaa tijd nu al van Eoge- land's standpunt ten opzichte der ar- dere landen verschillend ia. A's men toch van bet esae laad naar het andere reist moet men nu immers al zijn hor loge telkens verzetten. Volgens den heer Pearce is de geheele instelling Blsohta een quaestie van gewoonte en bestaan er als mea aan de sleur ge wend is in het geheel geen moeilijk heden voor de samenteviog, terwijl de voordeeleu groot zijn. De ingenieur Branley, te Parijs, heeft een apparaat uitgevonden, waar door het mogelijk wordt, door middel van zoogenaamde Hareche golven, tor pedo's naar e?n bepaald punt te sturen en ze daar tot ontploffing te brengen. Reeds in 1906 kreeg Brady vrij gun stige resultaten hij kon bv. een elee- triechen ventilator op grooten afstand in beweging brengen of een pistool afvuren. Het apparaat bestaat uit een twee mil limeter lang glazen buisje, waarin 'n kleine hoeveelheid metaalvijlsel vervat is. Het wordt ingeschakeld in een elec- trisohen stroomkring en maakt daardoor een onderbreking van den stroom mo gelijk, zoodat een vonk ontstaat, die de Herseha golf uitzendt. Deze maakt het vijlsel geleidend, zoodat de vonkenpro- duotie ophoudt. Door een lichten slag op het buisje, wordt de stroom weer onderbroken. Daardoor heeft men het apparaat dns in zijn maeht. Als ontvan ger diende aanvankelijk een Morse apparaat, met een buisje, galijk aan het bovenbedoelde. Na velerlei proefnemin gen heeft Branly zijn toestellen verbe terd, zoodat de door de golven over- gebraehte kraoht een roteerende bewe ging wordt gegeven. Een angstig tooneel werd Dinsdag bijgewoond door de kustbevolking van Montauk Point, Long Island, Amerika. Gedurende een zwaren storm zag de vissehersbevoiking een groote Britsehe stoomboot (later bleek het de „WiDfried" ts zijn) ontredderd door den stroom in de woeste golven meegevoerd worden en het was duidelijk te zien, dat ze haar stuur verloren had. Het scbip dreef langzaam maar zeker op de woelige golven in de richting van de rotsen. De ankers konden blijkbaar geen houvast krijgen en onder angst en opwinding van de mansehen op de kust dreef het schip met kraoht naar een gevaarlijk klipvormig rif, dat slechts een 50 M. van de kust verwijderd was en dat puntig even boven den schuimenden waterspiegel opstak. Juist echter op 't laatste oogenblik, toen hst leek of het geheele schip en alle opvarenden gedoemd schenen onder te gaan (want hulp bieden was onmo gelijk) grepen de ankers den bodem. Toen kon men van de kust met een reddingalijn gemeenschap krijgen en de 16 opvarenden werden veiiig en wel aan land gezet. Te New York is een groot kan toorgebouw afgebrand. Op de derde verdieping bezweek de vloer van een kamer, waar zestien klerken gezeten waren, onder het gewicht van de brand- st. De mannen vielen drie verdie pingen laagtwee van hen werden ge dood, twaalf werden gewond, voor het meerendeel zwaar. De stoffelijke schade wordt op drie honderd duizend dollars geschat. In Amerika is het siuiten van een levensverzekering niet meer een uitzondering, maar bijna regel gewor den. Het is te begrijpen, dat de mil- licnaira zich minder verzekeren en dat dikwijls alleen doen bij wijze van aar digheid, na een bezoek van een al te welbespraakt agent. Men verzekert zich in Amerika al voor 100 dollars af, ter wijl voor hoogere verzekeringen geen grenzen getrokken zijn Bij grootere polissen verdeelen io maatschappijen natuurljjk da risico, zaoals bijv. voor de verzekering van den heer Radman Walmaker, die niet minder bedraagt dan 4 miilioen dollars. Het is da groot- ste verzekering in de Veieenigde Staten sn misschien ook iu de wereld. Da jaar- lijksche premie bedraagt voor dezen heer 132,000 dollars. De vader van dezen verzekerde, mijnheer John Wana- maker, die vroeger postmeester-generaal wsa en nu twee warenhuizen bezit, heeft zich voor 1,500,000 dollars verzekerd. Dit bedrag zullen de maatschappijen ook dienen te betalen bij den dood van den zeepfabrikant Colgate. Polissen ten bedrage van 1 millioen dollars hebben de heeren R. van der Bult en Thomas, terwijl k raison van een half millioen hot aai ts! R, draagt. Zooals reeds gezegd zijn de „haute finance" zeer beseheiden ia W verzekeringen. Zoo bedragen die de bekende dollarkoningen Schifi Stillman elk maar 50,000 dollar, wjjl de andere bekende geidvorstet voor nog minder verzekerd heb President Roosevelt, die in 'tg9 niet rijk is, heeft zioh voor 85 dollars verzekerd. ©E KONINGSMOORD x® LISSABON. Ijj Ferreira Amaral, de president het Poitugeesche kabinet, heeft, aan de „Matin" wordt bericht, de gende verklaringen afgelegd "W|j gsn eerbied voor wetten en haadliatit van da openbare orde. We zjjn er van, dat de tegenwoordige constitute neale wetten voldoende zijn, om de oij, te du-n eerbiedigen. Dat is ons geht(i program. Ik ben geen politicur, beho« tot geen enkele partij, tot geen polity groep, en heb geen politiek program Ik ben een zeeman, er aan gewend weten waar gevaar schuilt en want wij bevel krijgen, er heen te gaan,^ len we dat doen." 't Gerucht wordt bevestigd dat Pram Lissabon verlaat, waar zgn leven do« de revolutionnairen bedreigd werd, gewezen diotator heeft het gebied de gemeente Lissabon in 't geheim spoor verlaten. „Saeulo," een belangrjjk dagblad,., te Lissabon verschijnt, waardeert in j volgende woorden het besluit van 4 regeering, met betrekking tot de y« nietiging van de dictatoriale verdragen; „Dit is alles mooi en goed, maar hi voldoet niet aan den algemeenen wenul van het volk. Men moet den kocinj niet tot halve goedheid en halve ganaii aansporen. Mea moet gebruik makt: van de gelegenheid, om het volk en 4 monarchie weer met elkaar te verzot- nen. Die verzoening, kan niet toe stand komen, dan op het gebied d« grootste vrijheid. Te Lissabon is het volkomen De troepen, die het piein en de stratti in het midden der hoofdstad sedert aanslag bezet hielden, zijn gsbeeltt- ruggetrokken. De republibeineefae revolution naive agitatie is op het eogem blik tot staan gekomen. De regeering besluit gratie te ver- leinen aan ds matrozen van da sera „Vaico di Gama" en „Don Car- les", die in 1906, na hun muiterij to- gen de belofte van den koning in 01 hen È9 begenadigen, naar het bagno it de Afrikaansche koloniën werden zonden. Bovendien zullen allen, die der de regeering van Franco werik gevangen gezet, worden vrijgelaten, b» halve zij, die den koningsmoord bewer ten, ot er medeplichtig aan wares, Aile kranten, die door Franco geschorst werden, zullen weer mogen verschijnen, Machado, het hoofd derrapublikemsoht partij, legt de volgende verklaringen af „De republikeinsehe partij ia een partj met grondbeginselen, die discussies houdt, propaganda maakt, maai misdaad wil. Ik heb dikwijls .aan de monarohisten herhaald, dat de vrijhei! vaa drukpers, van vereeniging en verkiezing, noodzakelijke vrijheden Dat het volk zioh uifspreke, welke re< geering aan de algemeene opinie vol doet. Wij wenechsn slechts een repu bliek te vormen, langs vredelievende! en wettelijken weg.® Het „Journal" verteit, dat in det naoht, volgende op den aanslag, een hevig tooneel plaats had in den Staats raad, tusschen Franco en den hertog van Oporto, den broeder van koning Carlos. De hertog stond op en stelde Franoo verantwoordelijk voor de ramp, Franco wilde zioh verdedigen en zijn gedrag verklaren, waarop de hertog van Oporto de hand ophief, om Franco in het gezieht te slaan. De andere mi nisters kwamen tussehenbeide en maak ten een eind aan het pijnlijk tooneel. De te Rome veraohgnende „Tribuna" heeft, naar aanleiding van den konings moord te Lissabon, een artikel gepu bliceerd, dat algemeen groot opzieu heeft gebaard, daar genoemd blad door gaat voor het ministerieele orgaan van Italië en de onderteekenaar van bedoeld artikel, die zieh Raatignao noemt, meent- ai de spreekbuis van bet kabinet is- Onder het opschrift „De gedoode koning" wordt beweerd, dat koniflg Carlos niet vermoord is, maar gedood in een strijd met de moedige verdedi gers der Yolksrrjjheid. Zijn uiteinde was esn Godsoordeel over een mso, die zichzelf door trouwbreuk tegenoret zijn onderdanen buiten de wet heeft gesteld. Vervolgens wordt koning Car los met Alexander van Servië en Karei X van Frankrijk vergeleken. De moor denaars zijn, volgens den schrijver, de laatste nakomelingen van Brutua. De „Kölnisehe Zeitung" veroordeelt in een zeer soherp artikel de houding der „Tribuna", hoewel eerstgenoemd blad er dadelijk op wijst, dat men Italiaansche regeering niet de sehanc mag aandoen haar aansprakelijk stellen voor de handelingen barer par tjjgenoolen in de pers. Het werpt echter een bedenkelij liobt op de ItalisaDsche pers, vervolg de „Kö'v-ische", det een in deze poeiti verkeerend blad zich zoozeer vergee den moord niet alleen te reehtvaard: gen, maar zelfs te prijzen. Blijkbaar in de heftigste woede ont stoken, vaart het blad dan in de vol gende bewoordingen tegen de sociaüs ten nit: Wanneer de sociaal democrate in de verschillende Parlementen hu comedie spelen en de zaal verlaten, or: zioh te onttrekken aan een manifeste tie van rouwbeklaag voor een vermoor koning, zoo is dit deels belachelp desls onbehoorlijk, deels een bewijs va: een ruw gemoed, deels ook huichelar daar zij den moord niet openlijk dur ven prgzen. De Bobrijver van het artikel in d offieiense Tribuna echter is al zoovc gekomen, dat hem ieder besef van het geen bij doet ontbreekt en hij zich 0[ betzelfde standpnnt stelt als waarop d moordenaars te Lissabon zich gesteli zouden hebben, indien niet onmiddel lijk de doodstraf aan hen zou zgn vol trokken, daar dan ook zjj getracht zou den hebben voor de jury dergelijke zins wendingen te benutten, als nu in d Tribuna voorbomen. liet is moeilijk uit te maken in hoe verre de Kölnisehe hier terecht of ter onreohte de sooialisten aaneprakelp stelt voor het in de „Tribuna" gepu blioeerde artikel. Een persoon, die gisteren alhier aan kwam nit Zuid-Afrika, deelde med dat hij 1 Februari, den dag van de. Koningsmoord, te Lissabon was, en hi 's morgens met eenige medereiziger de stad bezocht. Volgens zgn zeggei was het schijnbaar geheel rustig in di straten, alleen zag hij hier en daar en kele militairen. Hij zag de koninklijke familie aa. wal stappen en constateerde niets bij zenders, even later toen hij aan boorc kwam boorde hij tot zijne ontsteltenis het vreeselgke nieuws. Over koningin Amalia zegt een me dewerker van de „Neus freie Presse' de volgende bijzonderheden te hebbe vernomen van den Spaansohen gezan: te Weenen, markies de Caea Calva. Werd niet zulk een bron genoemd het verhaal zou ongeloofllijk zgn. Markies de Casa Cal va dan zeide, da de koningin wegens haar grooten moe ook den revolutionnairen eerbied heeft weten in te boezemen. Hij gaf daarvan het volgende voorbeeld. Op zekeren dag kwam de Koningin van een wandelrit tcrug.Bij het passeeren van een brng zag zij honderden men- aohen bgeengestroomd. Zij liet stilhouden en men berichtte haar, dat een man ia de rivier lag, op het punt van te verdrinken. Wel vier honderd menscben stonden te kijken zonder iets te doen. Doch koningin Amalia wierp snel haar man tel af tn sproBg ten aansehouwe van de menigte in het wster, zwom nsar den verdrinkende, en hield hem boven tot men hem een touw toewierp, waar san hg zieh vastklemde. Een zwemster van den eersten rang, is de koningin ook een voortreffelijk paardrijdeter. Haar mannelijke moed toonde zij ook bij den aanslag. Carlo's laatste woord was„En ds koning'n P" Iemand antwoordde „Zij leeft." Daarop stierf h(j. De koningin riep in de grootste ver- 'wPeling om een priester, maar deze kwam te laat. Sprakeloos, zonder tra- nen waakte zij den eersten nacht bij de lijken van haar gemaal en haar zoon. BiÉenlaiMMe öericMeii ENGELAND. De conservatieve oppo sitie in het parlement heeft alle moge- Ipe moeite gedaan om ia Ierland den T.an h®'®? te doen afkondigen met Wederinvoering van de vroegere on- stdrukkingsmaatregelen, dit alles naar •snleiding van eenige vergrijpen van lersche boeren, tegen de agrarische WBtgeving. Birrell, de staatssecretaris voor Ier- Bo, heeft echter beslist geweigerd dezen saotionnairen weg in te slaan. Integendeel verklaarde hg, besloten zgn de vrijheden en de autonomie n Ierland uit te breiden, terwp de euwe agrarisohe wetten, die zeer in Bo ,?00r^ee' zBn van de boeren, die den j6et ^oor rï0 g-otdbezitters wor- in h ?D u^t) zoo spoedig mogelijk ehandeling genomen zullen worden. 'erkT 'n 'tLagerbuis plaats greep, njr aatd8 de conservatieve ond-onderko- bJ? V^n .^er'and, Lord Dudley, in het gen® c!a' ,°°k hg zeer beslist te- tvM>n69-n ,w®d0r .invoering der vroegste wie m Ierland was. Op deze wijze

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1908 | | pagina 2