n MAGAZIJN AU BON MARCHË. Opim Seizoen 1900 het ki Vervolg Advertentiën. VEEREN* EEDDE2T Doorloopend te koop Op Zondag 10 Maart. Nieuwe Brandstof. merit/b\ Wei H. A. SITSEN, I IDageljjh popend van g g Prijs per kuipbad f 0.40 1 9 stortbad - 0.10 w 9 Boekjes voor 12 kuip- Staal pillen No. 67. Laatste berichten. loopter te Tlissinp. Burgerlijke Stand K a p o k-B e d d e n. Zeegras matrassen. MAtaASSM. Springveeren Matrassen. ReparsLtierr spoedig- a. ni; san HE. Attentie s.v.p. Wegens Societeitavond is het lokaal „Admiraal de Ruyter" tot primo Mei e,k., des Woensdagsavonds voor het publiek gesloten. W. STROO, Voetbalwedstrijd Theererbrnilc-ereeB igiig lUsirMtiiiL Heden ontvangen de eerste zendt'ng Voorjaar s- en Zomermantelsin groot? I keuzegesteld tot uiterst billijke prijzen] Tevens maken wij onze geaclm clientele attent op de uitgebreide sorted ring Costuumrokkenallernieuwste mo\ dellen en uitstekende Coupein alk mogelijke prijzen. aanbevelend, soar mJkïïQMü. BiOÖTE OPRUIING BAÜINnlCUT! N m m in-Maat Dienstbode. Dienstbode LOOPJONGEN DRUIVEN BüllSTHOMfi beric ffinnenlandsche te FEL'ILLET 1 verbeurdverklaring hunner goederen. Deze proclamatie moet groote onrust onder de Hollandsche bevolking hebben opgewekt. Roberts seinde echter dat de procla matie een uitstekenden invloed heeft uitgeoefend, zoo zelfs dat honderden burgers voornemens zyn (waarom het niet dadelijk gedaan hun wapens in te leveren. Een 800tal Boeren, die in Basoetoland uit Bloemfontein waren aan gekomen, en een ander contingent uit Aliwal North zouden ook wel niet onge negen zyn de voorwaarden der procla matie in bedenking te nemen, maar zij hadden geen lust zicb over te geven en zouden nu de by eenkomst te Kroonstad, waartoe zy door Steyn opge. roepen werden, afwachten alvorens tot een beslissing over te gaan. Het schijnt er nog al gespannen te hebben, alvorens tot de ontruiming van Bloemfontein besloten werd. De burger lijke autoriteiten waren zoo voor de overgaaf, dat zy Praser voor lafaard uitkreten, omdat hij den moed miste de omstandigheden te aanvaarden zooals ze waren, d. i. zich neder te leggen by het feit dat den Engelschen niet kon belet worden de stad binnen te trekken. Steyn bleef echtor onverzettelijk. Wessels, de voorzitter van den Volks raad, is naar Engeland gezonden om de handhaving van de onafhankeiykheid van Oranje-Vrijstaat te bepleiten. Hei- zal hoogstwaarschijnlijk wel nul op het request zijn. Lord Roberts begint langzamerhand ook de bluffende manieren van collega Bulier aan te nemon. Aan zyne troepen beloofde hy dat hy ze te Pretoria zou binnenleiden. Wie gelooven, haasten zich niet. De Londensche bladen bevatten het bericht dat generaal Clements over de Oranjerivier is getrokken, zonder dat de Boeren het hem konden beletten. De Boeren moeten weder verrast zijn. Van verliezen is weder geen spraken. Barkly-Oost werd door eene troep Kaapsche politie onder kapitein Woole bezet. De verschillende krijgsverrichtingen der Engelschen in den laatsten tijd hebben ten gevolg gehad dat de spoorwegverbinding tusschen Kaapstad en Bloemfontein nu niet meer door de Boeren bedreigd wordt. Dat zou slechtB door de Kaapsche boeren kunnen geschieden, maar deze schijnen voor 't oogenblik daartoe machteloos. En nu gaat het los op PretoriaiGelukt het den Engelschen dit doel te bereiken, zal het slechts na zeer zware offers zyn, want de Boeren zullen tot het laatste toe strijden en hun vijand slechts de beschik king over ruines laten een verwoest Johannesburg, een platgeschoten Pretoria en vernielde mijnwerken. En dat zal de prijs zyn voor het bloed en de schatten vermorst in een onrechtvaardigen oorlog van hettrotsche Albion. Dat zal de afscheidsgroet van een vernietigd volk zijn. Volgen3 gerucht zou hetEngelsche oorlogschip Thetis jacht maken op de Duitsche stoomboot Kaiser om de Boerengezanten Fischer en Wolmarans gevangen te nemen, die zich aan boord bevinden. Het gerucht wordt betwyfeld omdat deze vervolging aanleiding tot scherpe conflicten kan geven. M. d. R. Het is besloten 1 Cronjé, de dappere, de Leeuw van Transvaal, hy die met een handjevol Boeren den verwaten Brit met zyn duizenden vampieren in de oogen dorst te zien, die menigmaal een geweldige overmacht wist te doen terugdeinzen, wordt naar St. Helena verbannen. Geen grooter eer kan dien dappere worden bewezen, dan op één lijn te worden gesteld met een Napoleon de Groote. Het mankeert er nog maar aan, dat het trotsche A Ibion een tweede Hudson Lowe hem tot bewaker aan stelde om de vergeiyking te volmaken. Maar wee dan den hoogmoedige de straf zal dan niet uitblijven. Komaan Hollanders, Vlissingers, stam verwanten van die dapperen, van die eenvoudige vrome menschen, de handen uit de mouw gestoken. De Fransehen, op dat gebied zoo edelmoedig, zyn ons reeds voorgegaan om dien held een eerede,jen, aan te bieden. Kunnen wij ook niet iets doen om het lot van dien thans zoo zwaar beproefden man te helpen verzachten Kunnen wij ook niet een sommetje bijeenbrengen om den Leeuw van Transvaal een blijvend souvenir aan te bieden Als er een wil is, is er ook een weg. Op de reünie van a.s. Woensag hoop ik een paar vertrouwde kennissen aan te treffen, om deze zaak nader te ontwikkelen en tot een goed einde te brengen. Vlissingen, 17 Maart 1900. DIXI. Per Telegraaf. Oorlog in Zuid-Afrika. BLOEMFONTEIN, 16 Maart. 400 Vrystaters hebben zich overgegeven in antwoord op Robert's proclamatie. Vele Vrijstaters keeren naar hun woonplaats terug. LADYSMITH, 16 Maart. Eene groote boerenmacht is aangetroffen bij de van De Engelschen kregen 2 gewonden. De Boeren trekken terug. De spoorweg naar Harrismith door de Van Reenenspas is spoedig hersteld. BURGERSDORP, 16 Maart. De Boeren hebben heden nacht hun stellingen ontruimd. Zee tij dingen. Heden namiddag van hier ver trokken het Engelsch viermastschip „Bracadale", kapitein H. Youldin, naar Noorwegen, na volbrachte reparatie. Hedenmorgen vertrokken, gesleept door het Duitsche van Antwerpen gekomen stoomschip Karthago, de Bra- ziliaansche lichter Cysne, kapt. Klüver, naar Desterre (Brazilië.) Deutsche Ost-Afrika-linie. Het Duitsche ss. Sultan der Ost Afrika'Linie wordt ongeveer 22 dezer alhier verwacht van Bombay ter ontscheping zijner passagiers. Zaterdag 17 Maart 2, 9 Zondag 18 Maandag 19 Dinsdag 20 Woensdag 21 Donderdag 22 Vrydag 28 2,54 3,24 4,01 4,38 5,17 6,4 Van Vlissingen. Van 14 17 Maart 1900. GETROUWD P. de Quelerij, jm. 20 j. en A. E. Meeuwse, jd. 23 j.— A. Keersemaker, jm. 22 j. en J. W. Goed hart, jd. 21 j.— J. Lóoise, jm. 23 j. en J. H. J. Sierevogel, jd. 22 j. BEVALLEN S. A. Bekker, geb. van Gelder, z.— D. van de Repe, geb. Meijer, z. A. Louwerse, geb. van den Broeke, d. W. Kuyper, geb. Kegge, d.— E.. A. Jones, geb. Bentley, d. W. Schmelser, geb. de Vries, d.— S. J. Sanderst, geb. Zacharit.tse, z. OVERLEDEN: H. Missner, jm. 22 j. STFtOO MATHASSEH, Mijn Margarine is beroemd! En Maart wordt lentemaand [genoemd, Mijn Boter is voor elk gebruik, d'Ervaring leert dat, - extra puik!. f 0,35, 0,40 en /'0,45 per 5 ons, per kilo 5 cent minder. VAN VITELLO is zoolang de voorraad strekt gratis mon ster verkrijgbaar bij li. LOOIS. Schuier- Wagens, Steen wagens, Handspaken, Ha- mersteelen, Groote en kleine ~Wielen, Assen, "Vee- reh, Karren, enz. enz. Wagenmaker. Scherminkelstr. E. 37. 44 f S I van dit Seizoen. HET BESTUUR. is niet alleen een Goedkoope brand stof geworden, maar wordt zeer aanbe volen voor de zindelijkheid, zij geeft geen reuk of walm en is voor baard of fornuis een onmisbare brandstof. De prijs is per 100 stuks öO cent. N.B. BIJ LEV E Ll>. Korte Noordstraat E 118. HOLLAïiDSCHE AMSTERDAM Prijsnoteering China Congo Stofthee 50 en 55 ct\ Grofthee55 60 Lekkere, 65 Chouchon 75 Geurige,, 90 Congo 100 Ontbijt-Thee 65 Namiddag-Thee75 Extra fine Ch. Congo Thee 100 Alleen verkrijgbaar bij Ch. LIMONARD, Kerkstraat G 136. werken voor- en achteruit, voortreffelijk fabrikaat, wordt zoo door niemand ge leverd in prijs, in kwaliteit, in afwer king. Koopt nergens vóór deze gezien te hebben met 5 jaar garantie. Prijzen 24. 27.50 en 40.— contant. Uitsluitend F 72. W. GELDOF, St. Jacobstraat. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het bezorgen van ASSURANTIËN, op Beurspolis te Rotterdam, op Huizen, In boedels, Koopmansgoederen, Schepen en land-, Rivier- en Zeetransporten. W. eiKIfo, Nog eenige weken voort zetting der k contant, der nog voorra dige opruimingsgoederen. Bierkade, D. 1. Badhuisstaat 32. J J WINTER DIENST. J 8 u. vm 9 u. nm. g Zondas tot 12 u. n.m. g Koude-, Warme-, g 9 Douche- enStortbaden S baden- 3.60 Abonnementen (persoonlijk) A a 52 Kaarten per jaar - 13.S Familieabonnementen 100 Kaarten per jaar. - 25.— 9 TIDDO HAAN, voorh. lid der firma VIERSEN en HAAN, te Groningen, levert 1000 Pilulae-Blaudii(Staal- pillen) met gebruiksaanwijzing, franco per post tegen 1,50. Onder controle van het Che misch Bureau van Onderzoek Dr. VAN HAMEL ROOS en HARMENS. Mede verkrijgbaar bij Mej. de Wed. H. A. SITSEN, Bierkade, Vlissingen. is de sterkste, de voorc van alle bestaande Breisajet. Iedere knot is voorzien van ne venstaand Han delsmerk. MerinosSajst. Verkrijgbaar bij P. G. LAEK- NOES,Walstraat, J. J. VERHAGE, Kerkstraat. „I^K.XTIDBdSrTIA.". Gevestigd te Amsterdam Wegens ziekte met Mei eene flinke benoodigd. Adres Nieuwendijk, H. 82. Gevraagd tegen half April of 1 Mei een Adres Badhuisstraat, 136. Terstond een benoodigd. AdresWed. J. G. H. DOM MISSE. Opgericht en Kon. goedgekeurd 1865. Maatschappelijk kap. 100.000 met ruime reserve. Directeur J. L. ELDERS. Verzekert Spiegelruiten, Spiegels, ge wone Ruiten enz., tegen het geval van breken, ontstaan door onvoorzichtigheid, kwaadwilligheid, straatrumoer, etc. tegen lage premiën. De Hoofdagent voor Zeeland, C, A. VAK DES EIJK, Coogje Buskenstraat, A 129. EANARIEVEREDELÏNG TE VELP. Öevestiu;4t sedert 16S5. Grootste Specialiteit op dit gebied- Sedert bekroond voor ZANG en GESLACHT op Nat. en I Intern. Tentoonst. raet hoogste prijzen. Levert de schoonste dag- en avomi-Zaugers, (Harzei* ras) franco tegen rembours. Door ruime teelt br. 1893, le Zanders Nog enkele Voorzangers br. 1899, teelvogeu f BUlevering oroedpoppea '93 t jl— ALS liuis-, genot-, voedings- en krachtmiddel bij Hoest, Heeschheid, Slijm, Be klemming der Borst, Hals-, Borst en Longziekten, Kuch- en Kinkhoest der kinderen, opgeven van bloed, vluimen, longtering in de beide eerste graden, verder tot versterking van zwakke kinderen en recon valescenten, is de Rijnlandsche reeds sedert 31 jaren in de geheele wereld ongeëvenaard en eenig. Alleen echt verkrijgbaar in fles- schen a fl. 2. a fl. 1.— en a 65 cent, voorzien van capsule met nevenstaand fabriekstempel. Hoof«l-Depot voor Nederland bij de firma II. SVROKMAN* te Emmerik a/d R. en Zeve naar. r. :\-i "N TeVlissingen: by Wed. V J. G. H. DOMMISSE, i:'Ï7v Bellamykade;Breskens Y t bij W. Wemelsfelder V- Goes by de firma Wed. J. P. van der Does Sz.; St. Maartens dijk by C. GAAKEER Az.; Middel burg bij W. H. Gravestein. VL Pri Afzondert! handelarer F. VAN I VfricWJnt dagelü Zij die zich met het volg aanvangende 1 April a. s. singsche Courant" abonnee de van heden af tot gen verschijnende nummers g „De Vlissingsche Couran lezers dagelijks op de voornaamste geheurtei Binnen- en Buitenlandbev dag telegrafische bericht OORLOG IN ZUID-AFRIK, drie maanden slechts f 1,30 Abonné's op het z. g. Sluizen en die omgeving Courant nog denzelfden avo en betalen, evenals zij wonen, slechts f 1,30 per k' Men kan zich c neeren tegen bett ÏO cent per week DE UITd Staatstoezicht op weezer Wij wezen er reeds o staatstoezicht op wees- en v geheel onnoodig acht. De wyze, waarop in ons land zorgiDg wordt beoefend, het blad te veel geroemd om zoo maar dadeiyk den slomp er weer bij te eens een wolkje aan de bl In verband met deze 1 de Haagsche ct. de volgendtf -Of het blad dan in derde gehoord van den veeljarige: de misstanden op Neerbost kend, ook door degenen waren voor de weezen te of 't blad dan inderdaad b arme kinderen eerst geru mishandeling en wanbeleid tot eindelijk, bij toeval, sprekend geval de justitie stelt, aan een paar werktuigen een boete van leggen, wat de Tijd een v< voor de (werkelijk) schu te achten Waarom de Tijd tegen Staatstoezicht toezicht, geen beheer daad de weezenverplegini zoo voortreffelijk is, da Staatsrompslomp geen bel zou, daar toch immers, voortreffelijk is, niemand toezicht vrees heeft te koest zoo - iet ws Naar het Hoogdui van E. W I C H E 5.) «En hebben wij ooit iet Uw welzyn bedoeld voer C «Hebben wij uwe viou landen gedragen?" «Was het niet juist oi aar te beschermen vo aanraking met de on kerkelijkheid 'Hebben wij niet steed: velwillende voorstellingen uit te oefenen A

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1900 | | pagina 6