Laatste ber 359ste STAATS Gemeenteb( naar Rome, de aanplakking der stellin gen aan de Hoogeschool te Wittenberg, waarvan de leerlingen den indruk had den, dat Luther met die aanplakking beoogde het openbaar maken van de verkeerdheden, die door hem werden bestreden, en waartoe behoorden ver keerdheden in het Kloosterleven, waar' monniken leefden als vroolijke fransjes, die zich te goed deden, teiwijl tienden aan de kloosters werden opgebracht, en die zoo stil waren als een muisje, wanneer deze belasting binnen kwam alsmede de handel in aflaten gedre ven, waarvan de kinderen den indruk hadden als zoude de aflaat zijn een stuk papier waarbij vergeving van zon den werd beloofd tegen betaling, ook zelfs vóór dat zij waren bedreven de ban tegen Luther uitgevaardigd het verbranden van de pauselijke bul de bijeenkomst in de kerk te Worms, waarbij bleek, dat zij de woorden ken den (of bijna kenden) „Hier sta ik, God helpe mij, ik kan niet anders" de oplichting van Luther door den Keurvorst van Saksen zijn verblijf op den Wartburgde vertaling van den Bijbel uit het Latijn in het Iloogduitseh in den tijd van 2 jaren, en het daarbij behoorende gevolg, dat de menschen, die meerendeels niet konden lezen, daardoor tot lezen werden gebracht. De conclusie waartoe de beide wet houders dr. Mouton en rnr. Bevers, die met het onderzoek belast waren,kwamen, luidt aldus „In elk geval zijn wij van oordeel,dat door hem (den onderwijzer) zaken zijn behandeld, die niet in bijzonderheden hadden behoeven te worden vermeld voor de ontwikkeling van het hoofd begrip „Hervorming" die hadden be- hooren te worden verzwegen, omdat het kind ze niet kan begrijpen en omdat ze voor R. IC. kinderen kwetsend kunnen zijn bij die vermelding is het hem niet gelukt de kinderen te doen begrijpen, dat hij objectieve feitenkennis trachtte te geven, maar is het geleerde door hen opgevat als schoolkennis, die het hun plicht was te onthouden, en waarbij van objectieve opvatting geen sprake meer was. De onderwijzer stemde in met de opvatting, dat hij verkeerd had gedaan, trachte de verklaring te geven, hoe de geschiedenisles langzamerhand zoo uit gebreid was geworden tengevolge van zijn wensch om aan den leerlust der kinderen te voldoen en betuigde zijnen spijt daarmede te zijn gekomen op een verkeerden weg." Vivisectie. Over dit vraagstuk in den laatsten tijd weer op den voorgrond gekomen, hebben tal van Nederlandsche genees- heeren zich uitgesproken. Gelegenheid daartoe werd hun gegever, door den Nederl. Bond tot bestrijding der vivisec tie, die hun verzocht hunne opinie mede te deelen. Gebleken is dat van de 357 op deze uitnoodiging ingekomen ant woorden 248 voor vivisectie waren, waaronder echter 63 voorstanders van beperkende wettelijke bepalingen, 109 geneesheeren verklaarden tegenstanders te zijn, waaronder 42 volstrekte tegen standers. Mr. Van Houten weder in 't strijdperk. Naar men meldt zal mr. Van Houten weer zooals vroeger staatkundige brie ven tot het Nederlandsche volk richten. Het stilzitten schijnt dus dezen staats man niet best te bekomen. De Haagsche Ct. voegt bij dit bericht „De campagne tegen Juni 1901 begint vroeg genoeg." Onze kunstenaars in het buitenland. Een onzer beroemdste hedendaagsche schilders Jozef Israels vierde gisteren zijn 75en jaardag. De tenorzanger Rogmans zal op ver zoek van Willem Kes in Moskou op een Beethoven-feest medewerken. Messchaart en Röntgen hebben eer gisterenavond hun laatste concert te Weenen gegeven. De pers der hoofd stad van Oostenrijk zwaait beiden kun stenaars grooten lof toe. Messchaart, zegt een blad, heeft nooit zoo schoon in Weenen gezongen hij was uitmun tend b(j stem. Bezoek aan Oranje-Nassau-Oord. H.M. de Koningin-Moeder heeft giste ren een bezoek gebracht aan deze hare stichting. Aan het station Ede werd zij door den burgemeester van Ede en den kantonrechter van Wageningen ont vangen. Van daar ging zij in een open landauer over Bennekom waar het muziekgezelschap het Wilhelmus van Nassauen deed hooren. Overal waren de vlaggen uitgestoken. Nabij den Keyen- berg brak het achterwiel van het rijtuig en werd nu de reis met een ander vervolgd. De minister van marine ongesteld. Dg minister van marine» vige-admi- raai jh. Roëll, is gisterenmiddag zich j naar zijn departement begevende, op den i Schenkweg plotseling ongesteld geworden en buiten kennis geraakt. In bewuste- loozen toestand werd hij eerst in een naburig huis en daarna naar zijn woning vervoerd. Tot laat in den avond bleef hij bewusteloos. Des nachts was de patient rustig en tegen den volgenden ochtend deden zich teekenen voor dat het bewustzijn en de spraak terugge keerd waren. De N. R. Ct. verneemt dat naar alle waarschijnlijkheid de minister van oorlog, luitenant generaal Eland, gedurende de ongesteldheid van jhr. Roëll het be heer van het departement marine op zich zal nemen. Opleiding officieren. Voor opleiding tot officier waren op 1 Januari aan de navolgende inrichtingen voor militair onderwijs geplaatst Kon. mil. academie te Bredavoor het leger h. t. 1. 55 cadetten der inf., 18 der cavalerie, 46 der artillerie en 15 der genie voor het leger in Oost-Indië 112 cadetten der inf., 8 der cavalerie, 31 der art. en 7 der genie. Cadettenschool te Alkmaar54 ca detten voor het leger h. t. 1. en 61 voor dat in Oost-Indië. Hoofdcursus te Kampen voor het leger h. t. 1. 44 onderofficieren voor de inf. en 10 voor luit.-kwartm., voor dat in Oost-Indië 46 van de inf. en 12 voor luit.-kwartm. Nieuwe tram. Naar men verneemt is door de heeren Antoine Laane te Rosendaal en C. A. Daverveldt te Wouw concessie aange vraagd voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg van Bergen op Zoom naar Rosendaal, aansluitende te Bergen op Zoom aan den stoomtramweg Antwerpen Bergen-op-Zoom Tholen en loopende door de kom dier gemeente tot aan den spoorweg te Rosendaal, om aldaar aan te sluiten aan de Zuid-Neder- landsche stoomtram naar Breda. Vllssingen, 38 Januari. Heden namiddag had alhier ten raad- huize voor de commissie van den reinigingsdienst de aanbesteding plaats van de levering van 110 H.L. haver en 65 H.L. paardeboonen. Ingeschreven werd door de heeren A. Polderman haver f 3.54, paarden- boonen f 6.78 P. Visser respectievelijk voor f3.83 en f7.18'/2 De officier der administratie 2e kl. T. Akkerman, geboortig uit Middelburg, wordt 1 Februari op non-activiteit ge steld. Dinsdag a.s. zal het 50 jaar geleden zijn dat het thans nog bestaande mus- schengilde te Cortgene werd opgericht. Men wil dien dag niet onopgemerkt doen voorbijgaan. Tot viering er van zullen medewerken het fanfare-lcorps „Eendracht maakt Macht", de Rederij kerskamer „Streven naar Ontwikkeling" en het zanggezelschap „Hoop op Beter". De besturen der overige musschen- gilden op 't eiland zijn voor die ge legenheid uitgenoodigd. Men schrijft ons uit Wissekerke Donderdag avond hield het Musschen- gilde alhier zijn j aars vergadering. Evenals vorige jaren werd de heer Witte Hage tot „Koning" geproclameerd als hebbende het grootst aantal musschen ingeleverd. Woensdag werd het paard van den landbouwer B. P. te Zuiddorpe, in het Boschdorp schichtig en sloeg op hol. Met groot geweld vloog de kar tegen een telephoonpaal aan en werd door het paard stuk geslagen. Door den hevigen schok werd de knecht, A. B., van de kar geslingerd, met het ongelukkig ge volg, dat de man aan hoofd en hals zulke erge wonden bekwam, dat hij bewusteloos en badende in zijn bloed door eenige inmiddels ter hulp toege snelde menschen op den grond gevonden werd. H#t bloeden uit ooren en neus bleef aanhouden. Men vreest voor het leven van den armen man (T. N. Ct.) Men schrijft ons uit Ter Neuzen In een door de Centrale Liberale Kiesvereeniging belegde openbare ver gadering trad Vrijdagavond alhier op de heer mr. P. B. J. Hennequin, afge vaardigde voor het district Oostburg. Na opgesomd te hebben wat onder dit ministerie en de tegenwoordige Kamer is tot stand gekomen en aanhangig ge maakt, betoogde bij dat dit alles getuig de van een ernstig streven op het ge bied van sociale wetgeving voor zoover dat met deze Kamer mogelijk is. Omtrent de grenskwestie ontwikkel de hij zijn reeds in de Kamer ontwik keld standpunt, dat men hier eerst moet zorgen dat het vee vrij is van de parelziekte en men daarna met grond bij België op opening kan aan dringen. Wil België dan nog niet, dan acht hy het eerst tyd om naar andere maatregelen uit te zien, Hij hoopte nog te zullen meewerken aan een wet op staatspensioneering van werklieden, die hij noodig acht. Hij wil dat daarvoor in ruime mate staatshulp verleend worde, maar do werklieden en werkgevers moeten er ook in bijdragen, anders acht hij de uitvoering onmogelijk. Men schrijft ons Den 1 Juli treedt in België eene wet in werking, waarbij van elke 1000 K. G. suikerbieten die daar te lande worden ingevoerd, een frank voor rech ten zal moeten betaald worden. Als men nu weet dat uit O.-Zeeuwsch- Viaandelen alleen jaarlijks millioenen K.G. in België worden ingevoerd, is het niet te verwonderen dat reeds meer dere landbouwers zijn overeengekomen alleen dan met Belgische fabrikanten te contracteeren, als deze laatste de te betalen rechten voor hunne rekening nemen. Gemengd N -eu ws. Men schrijft aan het Nieuws De bij den moord te Berkei genoemde Kraaijenbrink was vroeger de schrik der Zuid-Hollandsche eilanden. Eenige jaren geleden waren inbraak en diefstal daar aan de orde van den dag en be stond daar zulk een vrees voor K., dat meermalen van gepleegde diefstallen geen aangifte werd gedaan. Toen de landbouwer Piek, te Hekelingen, des nachts werd doodgeschoten, werd K. algemeen voor den dader gehouden, en ofschoon telkens zware verdenking tegen hem bestond, moest hij wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Zat Kraaijenbrink in de gevangenis, dan was het overal rustig, doch nauwelijks was hij ontslagen of het stelen begon opnieuw. Aan de politie te Oud-Beijerland werd eens geboodschapt dat K. in den Hoekschenwaard was gezien. Onmid dellijk was de rijks- en gemeentepolitie in het geheele eiland daarvan in kennis gesteld. Het gevolg was dat K. des nachts op de Provinciale brug, bij Barendrecht, werd aangehoudenmen vond toen in zijn bezit ruim honderd kippen, welke later bleken te Klaas waal gestolen te zijn. Na het einde van zijn straftijd werd niets meer van hem gehoord, totdat zijn naam nu weder werd genoemd in verband met den dubbelen moord te Berkei. Donderdag nacht werd in eene herberg aan de Bagynenstraat te 's Hage moordgeschreeuw gehoord. De politie ter hulp geroepen, vond daar twee mannen worstelend. Een hunner, een slagersknecht, was ernstig verwond aan hoofd en handen met een bierglas. De dader een oude klant der justitie, is gearresteerd. Korten tijd voor dit plaats greep, was van den verwonde eene portefeuille met f 400 gevonden op de Kalvermarkt nabij de herberg. De politie heeft in de Boompjes te Rotterdam aangehouden eep 44-jarigen Hongaar, verdacht van moord en diefstal te Miava in Hongarije gepleegd. Te Trips-Compagnie (Gr.) is Don derdagavond de groote boerderij van G. Vegter totaal afgebrand. Twaalf koeien en vier paarden kwamen in de vlam men om. Bij verschillende landbouwers onder de gemeente Etten (N. B.) zijn des nachts van de paarden de manen en de staarten afgesneden. De daders zijn onbekend. Gisterenmorgen zijn bij binnen komst van trein 671 der Staatsspoor wegen op het station Wjjlré-Gulpen twee wagens ontspoord, waardoor alle sporen versperd waren. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De politie heeft een persoon in hechtenis henomen dien zij verdenkt geschoten te hebben op den trein van Utrecht naar Amersfoort, op de hoogte van den Groenekanschen weg. Een werkman op den huize Djoerang, te Loenen, kreeg bij het vellen van een boom dezen op het lichaam. Zijn borstkas werd zwaar gewond. Hij verkeert in gevaarlijken toestand. Morgen om 10 uur heeft er in het Casino te 's Hage een protestver gadering plaats tegen de Brood- en Meelfabriek (directeur de heer Eussen.) Sprekers zullen zijn de heer" van Kol en F. Mol. In het strooibiljet deze vergadering maakt, wordt de Haags-. tevens opgewekt geen brood meei rekken van bedoelde fabriek. H. M. de Koningin heeft door be middeling van den burgemeester van Dieren aan den tijdelijk aldaar vertoe- venden schipper H. L. uit Groningen als bijdrage voor den aankoop van een nieuw vaartuig een bedrag van f 25 geschonken. Ontduiking van een gemeente verordening. Door den raad van de gemeente Dongen (N. B.) was een nieuwe verordening gemaakt om toezicht te kunnen houden op de hoedanigheid van het gewicht van het roggebrood. De bakkers in die gemeente hebben bewezen slimmer te zijn dan de raads leden, en besloten geen roggebrood meer te verkoopenvoortaan verkoopen ze kroningsbrood. U. D. Een oud man te Loosdrecht, te arm om een rijtuig te betalen, ontving dezer dagen een brief, bevattende de mededeeling dat zijn broeder te Nigte- vecht zoo ernstig ongesteld was gewor den, dat de dood elk oogenblik kon intreden. Hij ging, na den geheelen dag gewerkt te hebben, 's avonds te voet op weg en kwam in den nacht te Nigtevecht aan, om daar te ontdekken, dat het ziektegeval verzonnen en de brief een grap waseen recht mis selijke stap. De kanonnenkoning Friedrich Krupp te Essen is door onze regeering benoemd tot groot officier in de Oranje- Nassau-orde, dus in het jaar dat de Vredesconferentie tot stand komt, waar voor onze regeering gezegd heeft zooveel sympathie te hebben. Te Amsterdam is een telegram ontvangen, meldende, dat te Paramaribo een hevige brand de vier grootste huizen aan den waterkant in asch heeft gelegd. Daar de panden niet verzekerd waren, moet het verlies aanzienlijk zijn. Een ontzaglijke steenkoolblok, hebbende 4 meters lengte op 80 c. breedte, is in de mijn der Charbonnages réunis te Charleroi losgeraakt, en zon der dat het gekraak der houten s~teunsels dit aankondigde, naar beneden gevallen. Een werkman werd letterlijk plat ge- pletterd. Een andere werd zwaar ge kwetst. In den omtrek van Ciney in België is veel sneeuw gevallen. De grond was bedekt met eene laag van 10 centim. dik. Een zondig militair. Een Duitsch kolonel heeft dezer dagen eene groote zonde begaan tegen de militaire traditiën. Gehuwd met eene Engelsche, verzocht hij de officieren die hij op een diné genoodigd had, in rok te verschij nen. De ondergeschikten van het regi- mentshoofd schikten zich naar diens wensch. Maar van de zaak is den brigade generaal kennis gegeven en deze heeft den kolonel verboden op zijne soirees officieren in rok te ontvangen. Te New-York is een huis gereed gekomen, dat... 117 meters hoog is. De heipalen, waarop het rust, zijn 16 meters lang. Het heeft 6 millioen gld. gekost. Er zijn 950 lokalen in, meest allen voor kantoren bestemd. Voor het in beweging brengen der toestellen in de opstijgtorens en voor 't maken van de elektriciteit ter verlichting enz. is er een werktuig van 1000 paardekrach- ten in aangebracht. „Park Row Building" is zooveel mogelijk van vuurvaste stoffen gebouwd, maar op de bovenverdiepingen is "t toch, in geval van brand, niet bijster veilig. Gezouten hoofden. Men schrijft uit Rabat aan een Marok- kaansch blad „Er is een nieuwe bezending van negentien gezouten hoofden gekomen die opgehangen werden boven het gevel dak van de voornaamste poort van Rabat. Die hoofden komen regelrecht van Marrakesh waar zij ook gedurende een aantal dagen tentoongesteld waren. Zij behooren aan een deel van de groote stam der Draas, welks hoofd zich ver zet had tegen het doortrekken van de colonne van den Sherif Sidi Mohamed el M'rani die zich naar Pafflet begaf om in dit deel van het rijk de orde te herstellen en die door genoemden stam in zijn marsch werd opgehouden, De Sherifzagzichgenoodzaaktslag te leveren en behaalde daarbij de overwinning. Om deze gebeurtenis te vieren liet hi) negen tien hoofden afhouwen, waaronder dat van het hoofd van den stam en diens zoon. Na te Rabat vier-en-twintig uren ten toongesteld te zijn geweest, werden de negentien hoofden op nieuw gezouten, ingepakt en naar Fez gezonden, waar ze weder op de poorten opgehangen werden. In de Palts heeft een zware sneeuwstorm gewoed, die groote strem ming in het verkeer heeft veroorzaakt. Tussclien Landau en Germersheim bleef een trein in de sneeuw steken. Kerk- en Schoolnieuws. Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep te Kortgene door ds. J. R. van Kooy, te IJzendoorn bij Tiel. Geref. Kerken. Bedankt voor het beroep te Vrouwenpolder en Oostkapelle door ds. C. Oranje Jz., te Berkei. idem voor het beroep te Arnemuiden door ds. J. J. Steinhart, te Nunspeet. De heer A. Verschuur, vroeger onderwijzer aan de Rijksleerschool ver bonden aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg, heeft cum laude het doctoraal examen in de Neder landsche letteren afgelegd. FRANKRIJK. Gisteren werd een aan vang genomen met de processen van de weduwe Henry contra Reinach en de Siècle. In die processen worden 300 getuigen gehoord, zoodat het aantal zit tingen zeker niet gering zal zijn. Ook wordtgevreesd datdete behandelen zaken tot heftige tooneelen zullen aanleiding geven. Mevrouw Henry verscheen voor de rechtbank in zwaren rouw. met den sluier voor het gelaat. In zijn pleitrede zeide Labori dat het proces slechts het werk is van eene politieke partij die er tracht munt uit te slaan, eene wanhopige poging aan den vooravond der revisie, alles zooge naamd om de eer van eene vrouw en een kind te wreken die niet aangetast is. Hij verontschuldigde zich dat zijn plicht hem dwong pijnlijke dingen te zeggen en kwam in de eerste plaats op tegen de inschrijving op touw gezet om de schanddaad van Henry te verheerlijken, van een man die falsaris is geworden om een onschnldige in het bagno te houden.Het geding moestalleen behandeld worden nadat het Hof van Cassatie het licht zal ontstoken hebben in eene zaak, waaraan Reynach met zooveel anderen, zich hartstochtelijk heeft gewijd. Labori voegde er bij dat dit Hof ondanks de beleedigingen en den laster waarmede het overstelpt wordt, zijn werk der ge rechtigheid ijverig voortzet. Hij eindigde met de verdaging voor te stellen. De heer Saint-Auban bestreed de ver daging. Hij verweet Reinach zijn optre den tegen het leger en dat hij bang was omdat hij het bewijs niet kon leveren dat hij beloofd had. De advocaat van mevrouw Henry hield staande dat uit de onschuld van Dreyfus niet de schuld van Henry voortvloeit en drong aan dat de aanwezige getuige n het beloofde bewijs zoulen leveren. Daarop wilde Labori antwoorden, maar de president ontnam hem het woord om dit aan den advo caat-generaal te geven, die zeide dat het Hof van Assizen in deze zaak com petent is, en dus het verzoek om ver daging moest verwerpen. En ofschoon nu Labori wees op de agitatie, die het land zou bespaard worden door het uitstel der zaak, bleef de rechtbank bij haar gevoelen. Labori had het niet zoo mis gehad met zijne voorspelling. Reeds in deze zitting geraakten de voor-en tegenstan ders van Reinach handgemeen. Buiten het paleis van politie vocht men met wandelstokken. Een commissaris van politie die tusschenbeide wilde komen, werd omvergeloopen en zijn overjas ge scheurd. Vier personen werden in hech tenis genomen. De politie ontruimde de toegangen tot het paleis. Or.der de betoogers waren eenige groepen van antisemieten, aangevoerd door Guérin, die riepen„Leve het legerDood aan de joden 1" waarop geantwoord werd met den kreet: „Weg met de priesters 1Toen de politie ook aan deze betooging een einde maakte, geschiedde dit niet zonder dat er ook klappen uitgedeeld waren. Volgens later bericht heeft echter het Hof van Assizen de behandeling van het proces-Reinach uitgesteld tot het Hof van Cassatie in zake de revisie van het proces-Dreyfus beslissing heeft ge nomen. Of het eerste bericht is dus verkeerd geweest, öf het Hof van Assi zen is merkwaardig snel van een ander gevoelen geworden. Aan de Gaulois heeft generaal Galli- fet verklaard dat overste Picquart die vijf jaar onder zijn bevel stond, zich altijd heeft doen kennen als een loyaal, flink en waardig officier. In datzelfde blad houdt G. Bonnamour staande, dat Cordier op den dag der zelfmoord van Henry dronken was en hij zich toen zeer ongunstig heeft uitgelaten over Picquart, SPANJE. In den ministerraad is be sloten de tijdelijk geheven oorlogsbelas- ting te doen voortduren en evenzoo den kleinen staat van beleg. Het is dus met de financiën nog niet in het reine, terwijl het besluit omtrent den staat van beleg niet pleit voor een rustigen binnenlandschen toestand. AMERIKA. De regeering te Washing ton doet haar best om den Senaat waarvan de meerderheid van geene annexatie der Philippijnen wil hooren, te bewegen zijn goedkeuring aan het vredesverdrag met Spanje te schenken. Zij stelde daartoe voor [by resolutie te verklaren, dat de Vereenigde Staten een flink en duurzaam bewind voor de Philippijnen wenschen en bereid zijn het bewind aan de inboorlingen over te geven, zoodra dezen in staat zijn zich zelf te regeeren. De Noorsche bark Maf Steensen, kwam den 21 D Natal aan van Middelbui Per tel eg DEN HAAG. De toest ter Marine Roëll is uaar gunstig. Nacht rustig do Heden heeft di Oorlog, generaal Eland met het beheer over hf tement gedurende de Roëll, zijne functie aanv Prijzen van f 100 ei Vrijdag 27 Jan. 5e Nos. 1432 4977 639 12308 12420 13479 17838 18698 19019 fl 4729 7476 8587 120 13945 14964 15652 f4 6408 8646 11063 12414 I No. 16608. f 1500. Burger lij ke van Ylissiiig van 21 28 Janua ONDERTROUWD P. I j. en M. Kaland, jd. 24 j. - wedr. 42 j. en A. C. Ven j. E. Moerland, jm. lemse, jd. 22 j. GETROUWD P. A. II j. en J. A. van Os, jd. Hendrikse, jm. 23 j. en J. i W. Hendrikse, jm. 24 jd. 24 j. BEVALLENJ. van de Smit, z. J. M. Castelei d. A. S. Buurman, ge E. M. de Brabander, ge L. van den Driest, geb. de Schot, geb. Bomer, d. 1 Kwekkeboom, d. M. J. i Willaert, z. M. Rosberge Wal, z. A. E. Legemaa Hooft, z. M. L. Maes, H. Barkelau, geb. Hamme, Klompenhauer, geb. Broekh W. Glashouwer, geb. de Co A. Garcia, geb. Pieterse, z- OVERLEDEN J. C. I vertonhill, wedr. van S. de jÉ C. H. M. C. van Heininge van den Ende Meijnderts, r Meijer, 72 j.E. J. F. - 8 m. M. Rozenberg, d IC PLAATSELIJKE BE: Besluit tot voortdurende J verbruiksbelasting. Burgemeester en Wethoi j singen doen te weten dat door gemeente in zijne vergac 28 October 1898 bij beslui gesteld het navolgende BESLUIT tot voortduren plaatselijke belasting leerd in de gemeente De Gemeenteraad van V overwegende dat de geme voortdurend behoefte beeft van eene plaatselijke bel Gedistilleerd gelet op de wet van 31 (Staatsblad no. 316) tot den regel, gesteld bij a. ■meentewet omtrent plaatseli ""ten behoeve der gemeente V wet echter met den 31 ophoudt van kracht te ziji Besluit Behoudens nadere bekr; de wet, waarvoor bij de de noodige stappen zijn dienstjaar 1899 over te g eener plaatselijke belasting 'eel'd tot een bedrag van zi r'jftig centen per H. L. ad en overigens op dezelfde j laatstelijk zij n bepaald bij r Flesch en kurk rijn sterfte 1 h. b. de beer voorri ZEETIJDINGEN De Noorsche bark Magdalena, kapt. Steensen, kwam den 21 December te Port Natal aan van Middelburg via Sundsvall. de beste <1. In? allerfijnste qualiteit, absoli aoor de geneesheeren sterk aanl gemakkelijk verteerbaar i groot nitr.ettings vermogen 'n comestibles- en kruidenierswink f.J Ter kennismaking tweede qualiteit Prima Java-Rijst, rechtstreeks te bekomen een bus Stoomrijjstpel Alleen echt in originee scheepsbouw-attributen, e

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1899 | | pagina 2