VLISSINGSCHE tOl llAM No. 125. Vrijdag 24 October 1890. 28ste Jaargang. ode, -Schelde. Gemeentebestuur. Binnenland. P!UtlLLIT@fl{. Een sisser en geen sisser. voorraad van GESCHIL- STROOM AT- tegen concur- tot het in het len en Kachels. [ZER ALMA- 1891 zijn ont- m MESTDAGH wordt gevraagd ,u dezer Courant. kade, vraagt met ItlENNT Middelburg v. r. voorin. *.66. (Z e i 1- 0, 11, nam. 12.81), 2, 10, 7 15, 8*5, 10.15, ,45, 7.15. 8.<5, 10.80, Vlissiuge* en 6.SO vai e 11.16 van Vliaainge* vertrekken, rijden slechts in den gelegenheden, n afgeloopen. ËIMENNf Vlissingen v. r. 8.—t, 9.20, lo.—f 1.40, 2.30f, 3.30, 0.-t. 1 11.—t. -t, 2 30. 3.30f, 4.80, met een f aijn henstations ttilgehenien. de Keersluit tdlcnat urgBotterdam de |ilnatsen. E R. Middelb. m. 8.46 8.45 8.45 8.46 8.46 van Rotterd. vm. 8.11 8.16 8.15 8.15 8.15 rniF.Bisi en Zierikzee t.t. E R. YAH zikrikzeb 22 vm. 11.30 londerdag 28 24 25 iondag 26 27 liusdag 28 iVoensdng 29 29 SER l89". m 12,26 en 8,45 12,65 4,15 Woensdag en Zaterdag. 7.30 nm, 2.45 7.50 8,05 10.30 a Q 12.80 6.20 12.50 BUREAU: Kleine Markt I N°. 187. Prijs per drie maanden 1Franco per post 1.15. Afzonderlijke nummers 5 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren eu Postdirecteuren. UITGEVER: F. VAN DE VELDE Jr. te Vlissingen. PRIJS DER ADVERTENTIËNVan 1 tot 4 regels 0.40. Elke regel meer 10 cent. Clichés en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Eenig Agent voor Frankrijk de firma G. L. DAUBE fc Co., te Parijs. Abonnementen voor België, Duitsobland, Engt- laDd en Frankrijk 1.05 per drie maanden 7.30 7.30 6.30 nm. o.— 5 50 12 20 5 20I 3 15 6 12 29 5 29 8 25 n 68 1237 5 36 8 34 S 6 18 12 46 6 45 3 451" 6 40 1 8 6 6 9 7 r 7 30 1 51 6 55 j 9 49 1 8 36 1215 8 10 I 9 2-3 12' 9 20 9 37 1 35 9 35 k 9 47 145 9 48 9 58 1 56 9 62 1 25 '10 NIJVERHEID. Verleenen van vergunningen tot bet inrichten van slachtplaatsen. Do Burg. en Wetb. van Vlissingen, gelet op art. S der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad uo. 95), brengen ter algemeene kennis, dat bij hunne besluiten van don 18 en 21 October jl. vergunning is verleend aan A. BOTTING en J. SCHNEIDER, tot het inrichten van slacht plaatsen in do perseelen wijk I. 166, Wal- straat en wijk Gr. no. 62, Rioolstraat. Vlissingen, den 22 October 1890. De Burg. en Weth. voornoemd, TUTEIN NOLTHEN1US. De Secretaris, F. N. VAN DER BILT. Vlissingen, 23 October. Naar men ons bericht, hield het muziek gezelschap „Ons Genoegen" Woensdagavond eene algemeene vergadering, teneinde plannen voor hot toekomstig bestaan der vereeniging te besprekeu. GaveD de laatste uitvoeringen, en vooral de medewerking op het Prinses- senfeest, blijken van ijverige studie, zoowel bij de leden als bij den directeur, de be sluiten, in die vergadering genomeD, kunnen niet anders dan ten gunste der vereeniging werken, zoodat hernieuwde bloei voor het gezelschap te wachten is. De leden haddeu gemeend, dat het bestuur van de vereeniging moest opgedragen wor- den aaD een drietal heereD, builen de wer kende leden om. Zij hadden daartoe hunDe keuze laten vallen op de beeren W. L. Winkelman, A. E. Dudok van Heel en A. L. A. van Unen, die zich als voorzitter, secretaris en pen ningmeester bereid verklaarden, zooveel mo gelijk hulp en bijstand te verleenen en voor de vereenigiDg naar buiten op te treden. Deze beeren worden in hunne functiën bij gestaan door de werkende leden C. J. Geijsen, B. Geijsen en W. Haaze, terwijl als directeur blijft optreden de heer Andró Geijsen. In dezelfde vergadering werd ook een nieuw reglement vastgesteld, waaruit wij het voornaamile bier lateu volgeu. De vereeniging zal beataau uit werkende leden, coutribueerende leden en donateurs. De werkende leden betalen wekelijks 5 cents, de coutribueerende leden eeu gulden per kwartaal en de donateurs zes gulden of meer per jaar. Zoodra de élèves zoover gevorderd zijn, dat zij aan de repetitiën en uitvoeringen kunnen deelnemen, worden zij als werkende leden beschouwd, uiaar mogen vóór bun achttiende jaar in de vergaderingen geen stem uitbrengen. Omtrent het aanschaffen der instromen- ten, zullen nadere regelingen getroffen wor den. De repetitiën" zullen in den regel eens per week gehouden worden en wel des Maandags, terwijl op den laatsten Zondag van elke maand de bewijzen zullen geleverd worden hoever met de studiën gevorderd is. Openbare uitvoeringen mogen niet plaats hebben dan op voorstel van bet bestuur, na dat dit met den directeur iü overleg getreden is, omtrent bet opmaken van bet programma. Zoo mogelijk wordt aan den directeur eene toelage uit de kas en later een salaris toe gekend. Wij willen hopen, dat jongelui, die aanleg voor de muziek hebben, zich door een eo ander gedrongen zullen gevoelen, om aan de oefeningen deel te nemen en verder dat de ingezetenen hun geldelijken steun aan de vereeniging zullen verleenen, waartoe zij weldra door het bestuur zullen uitgenoodigd worden. Werd meermalen gezegd, dat het voor eeoe gemeente als de onze wel wat schande was, dat zich nu en dan geen goed muziekkorps kon doen hooren, thans bestaat er gelegen heid om biertoe te geraken eu wij vertrouwen dat dit door aller samenwerking zal tot stand komen. dc halfjaarlijksche oplage 20000 exemplaren injde Engelsche en Duilsche taal. Nadat Z. M. stoomkanonneerboot „Sper- we,1," commandant luit. ter zee le kl. Catnbier, Dinsdag van bier naar Terneuzen vetrokken was, tot het doen van loodingeu inbet vaarwater, is die bodem gisteren bilneodoor van hier naar Hellevoetsluis teuggekeerd. Ln den loop van de volgende maand zal do>r den Zangcursus alhier eene uitvoering waden gegeven van „Rhodia", dramatisch bemerkt sprookje met zang en piano-bege- leijing door A. H. L., schrijfster van „De pros van Sind", „Sneeuwwit' en „Rozerood" enlandere kinder-operettes. Sader toezicht van de schrijfster, eeDe st achtenswaardige dame le Middelburg, ize operette aldaar en onlangs te Dorn- met het grootste succes opgevoerd, it nummer is vrij bewerkt naar een iNïuw-Grieksch sprookje, bestaat uit 5 bedrij- vej en behelst eolo's,duo's,trio's,samenspraken enkoren en oftchoon sommigen betwijfelen, ofliet wel op den weg ligt van eenen zang- cupus, om dergelijke uitvoering te doeD plats hebben, staat daar tegenover, dat de kiÜeren eene zekere vrijmoedigheid krijgeD omiu eenigen kring persoonlijk op te treden. Evaals altijd hebben donateurs met hun gezn en leden der Maatschappij tot Nut vau 't igemeen vrijen toegang tot deze uilvoering. Evenals vorige jaren is door de directie der stoomvaartmaatsch. „Zielaud," Kon. Nederlandscbe Postvaart, voor belangheb benden op aauvraag franco verkrijgbaar ge steld, de thans verschenen winterdienstuitgnve van haren reisgids voor 1890/91. Van dezen reisgids, die voor Europeesche reizigers onmisbaar is, en door netheid van bewerking als anderszins zich van andere reisgidsen zeer gunstig onderscheidt, bedraagt (Oorspronkelijke vertelling.) DOOR P. J. VAN OFLANT. „Och, dokter, nu ge A. gezegd hebt, moet i ge ook maar B. en C. zeggen. Wij zijn 1 onder ons!" „Welnu dan, mijuheer Horsebreeker, heel Moerhaven gelooft, dnt ge dat koren gekocht hebt, omdat ge in eeDe ongeoorloofde betrek king staat tot juffrouw Koermond Thans sprong Willem op en zijn vuist op de tafel slaaude, riep hij „Heel MoerhaveD is eon schurkeustal 1 Een nest van klappeien, I die op liederlijke praatjes azen, als krassende raven op krengen aan de galgen I" „Gaarne zou ik zien, dat ge een weinig Toorzicbtiger waart in bet kiezen van uwe Woorden, meneer sprak de dokter streng en kt IJzendijke wordt dd. 20 October het volando gemeld i aanleg van den tramweg Scboondijke IJmdijkeEecloo vordert goed. Is men met betBelgische gedeelte reeds tot in Water- vlie met bet Hollandsche avauceerde men totjuiten de kom van IJzendijke. k materialen worden aangevoerd door de Maschappij BreskeusMaldeghem eerst- daw wacht ons het ongewone schouwspel, de icomotief door onze plaats te zien rijden. Me wil dat deze gebeurtenis niet geheel eu al lopgemerkt zal voorbijgaan. r.t ontvanger griffier van den polder „De vieannen in Duiveland" =is benoemd de bee J. Van der Vliet Czn. te Zierikzee me67 stemmen tegen 81 op jhr. L. J. M. Schirbeque Boeije. zeer uit de hoogte. Maar Willem werd daardoor niet uit het veld geslagen. „Voorzichtiger in het kiezen mijner woor den! Ha, dat zegt dokter Pectorale, die een maal ook student was Weet ge wel, Pec torale, wat wij, studenten, zouden gedaan hebben, als heel bet ploertendom ons met zulke praatjes aan boord klampte Wij zouden onder bet uiten van allesbehalve kieskeurige woorden, iederen lasterenden ploert en iedere kwaadsprekende ploertin, mot onze enter haken, de wawelende tongen, die. moord wapenen van eer en deugd, uit deD mond gerukt hebben Kieskeuriger in mijn woorden zijn I Zeg, reis, ik heette te Leiden zoo min als te Delft niet voor niemendal Willem de Duivel 1 Maar geen Duivel was ik in bet ploertige van het ptoertigste van het ploertendom. Ga naar Delft, ga naar Leiden, en'vraag „hoeveel dienstmeiden beeft Willem de Duivel gezoend, soms midden op de straat gezoend en men zal u antwoor den „tel de starren, daartoe is meer kans, dan al die zoenen te tellen 1" Maar vraag Benoemd tot commies 4e kl. bij de ad- miuistratie der dir. belastingen te Philippine A. Kruïjsse te Axelte Overslag A. J. W. Korff alhier. In te gaan 1 Nov. op welken datum verplaatst zijn J. G. J. Vaags van Axel naar Malden en J. S. Bondewel, van Rosum naar Axel. danook eens, als ge durft„Op hoeveel eeraie, getrouwde vrouwen, die in alle deugd en ar vrouw zijn, die in bet moederschap denhoogsten zielen-adel vinden, die soms wonlen dag en nacht, om haar kroost naar de spraak van haar hart met alle gaven deriefde te kunnen omringen, op hoeveel vanulke vrouwen of moeders heeft Willem de uivel een begeerigen blik geslagen ik pof dat de armste schoenenpoetser, de vuil karreman u iD het aangezicht zouden spun en u toesnauwen „Liederlijk beest, Wiin de Duivel was geeu heiligschenner Iter Pectorale stond verslagen en week bevsd achteruit. J nu geleek Willem Horsebreeker een dui\ Bloedaren liepen als dikke koordeu overijn hoog voorhoofd zijne oogen fonlienzijne lippen trilden en zijne gebe vuisten geleken amidsmokers, die ger« stonden te verpletteren, al wat zich in -e nabijheid dorst wagen. Hij was op dit jenblik den getergden leeuw gelijk, die vrij de bos9cben levend, gereed staat zijn bel# te versoheuren. Op de lijst der te behandelen zaken, in de a. s. najaarsvergadering der Prov. Staten van Zeeland, komen o. a. voor Mededeeling van den stand der zaak be treffende de oprichting van een waterschap, over de gronden thans genaamd de „Dame- polder" mededeeling naar aanleiding van den in handen van Ged. Staten gestelden brief van Burg. en Weth. van Steenbergen, omtrent het maken van een keiweg over den Donkdam; voorstel van Ged. Staten omtrent het aan gehouden verzoek V3ii A. W. den Doop te Middelburg, om eene toelage uit de provin ciale fondsen van 1200, voor de door hem uit te geven nieuwe kaart vaD Zeeland voorstel van Ged. Staten omtrent het ver zoek van de IJzendijksche stoomtram maatschappij te IJzendijke, om verlenging van den termijn voor het in exploitatie bren gen van den stoomtram van Scboondijke naar de Belgische grens voorslei van Ged. Staten omtrent het ver zoek van de Zeeuwsche stoomboot-maat schappij om vernieuwing en verhooging vau het subsidie uit de provinciale fondsen tot uitbreiding van den dienst voorstel van Ged. Staten naar aanleiding van het in de vorige vergadering ingekomen adres van den gemeenteraad te Terneuzen, tot het aanschaffen van eene tweede stoom boot (type „Walcheren") voor dou provincialen stoombootdienst op de Wester-Schelde voorstel van Ged. Staten tot intrekking van het in de vorige vergadering genomen besluit, betreffende bet aangaan eener geld- leeuing en tot vaststelling van een nieuw besluit dienaangaande. Naar aanleiding van bet verzoek van den heer A. W. den Doop te Middelburg, om eene subsidie uit de provinciale fondsen van 1200 ten behoeve zijner uitgave eener kaart van Zeeland (in zes bladen,) stellen Ged. Staten voor, zijn verzoek in te willigen, onder de volgende voorwaarden dal aan Ged. Staten uiterlijk 31 Deo. 1891 ter beschikking En dokter Pectorale week verder terug naar de deurj want, ziet n, hij was geen dierentemmer 1 Op dit oogenblik kwam evenwel mevrouw in de kamer terug. Of ze had staan luisteren Ik durf het evenmin bevestigen als ont kennen Zij trad onbeschroomd naar Willem den Duivel en zei: „U heeft luid gesprokeD, meneer Geen antwoord. „Ik heb u verstaan, meneer 1" Nug geen antwoord. „Uwe harde woorden, niet scherp als een vlijm, maar morselend en verpletterend als eeu smeêhamer, hebben weerklank gevonden in mijn hart Nog steeds geen antwoord. „Ik ben vrouw eu moeder, meneer!" Eene zenuwachtige trilling doorvoer de Herkules-gestalte, doch ze bleef zwijgen. „En uit naam van alle vrouwen, uit naam van alle moeders, dank ik u voor dat warm pleidooi voor de eer van ous geslacht 1"

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1890 | | pagina 1