Gemengd Nieuws. De commissie stelt zich op het standpunt van den oudernemer, daar, waar zij gelegen heid geeft, om tegen betaling voedsel te bekomenzij stelt zich op dat van den pbilanthroop, waar zij de hand reikt aan den minder gunstig bedeelde waar zij op den drempel van het volksgebouw den binnan- tredenden minvermogenden broeder of zuster, even hartelijk welkom heet, als den beter tot den strijd om het bestaan toegeruste, die zelf betalen kan, wat bij behoeft. Doch van welkö zijde men deze zaak ook wil beschouwen, het hoofd-idée blijfthel pen, bet lot van velen verzachten, het leven dragelijker en behagelijker maken. De oprichting eener gaarkeuken is de toepassing van een humaoiteitsbegrip. De commissie hoopt en vertrouwt, dat deze opvatting door velen gedeeld zal wor den j dat, wanneer zij om medewerking vraagt, hare stem weerklank zal vinden bij allen, die inrichtingen op prij# stelleo, waar mede het welzijn des volks, de verbetering van sociale toestanden beoogd wordt. De commissie weuscht eene vennootschap aan te gaan, ten eind# het voor de oprich ting der gaarkeuken benoodigde kapitaal bijeen te brengen. Daartoe zullen uitgegeven worden aan- deelen op naam en in blanco. Een aandeel op naam zal eenhonderd gulden bedragende aandeden in blanco zullen splitsbaar zijn tot in onder-aandeelen van tien gulden. De commissie noodigt alten, die belang stellen in de oprichting der gaarkeuken, uil, tot het bijwonen van eene vergadering, die op Dinsdag 12 Augustus 1890, des namid dags ten acht ure, zal gehouden worden in de zaal vaD den beer J. B. Kuijpers, Groote Markt alhier. De 32e jaardag van H. M. onze Koningin werd heden alhier op de gebruikelijke wijze gevierd door het doen wapperen van de nationale driekleur aan alle openbare ge bouwen, rijksvaartuigeu, het standbeeld van de Ruijter en de woningen van tal van in gezetenen, benevens door bet bespelen van de klok en het houden eener groote parade van het garnizoen op de Hooikade. De troep, onder commando van den kapi- tein v. HooijdoDk, werd geïnspecteerd door den garnizoens-commandant J. Langguth. Zooals bekend ia, heeft de burgemeester, de heer Tutein Nolthenins, eenigen tijd ge leden de leden van het voormalige muziek gezelschap //Ons Genoegen" bijeengeroepen, met het oog om op den a. 8. Prinsesjesdag de feestelijkheden op te luisteren. Met algemeens toejuiching werd aan die roepstem gehoor gegeven, en besloot het ge zelschap zijne beste krachten aan dit doel te zullen wijden. Als gewoonlijk had de oproeping van hooger hand ook hier hare uitwerking. Niet alleen, dat de vereenigde personen zich tot dit doel bereid verklaarden, ook eene vaste aaneen sluiting bad zij tengevolge, zoodat VlissiDgen zich weer kan verheugen in het bezit van een vast muziekgezelschap //Ons Genoegen." Naar we vernemen zal bet ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin op morgen, Zondag 3 Augustus, op de Groote Markt, des avonds van 8 tot 10 uren, onder leiding van den beer André J. Geysen, de volgende nummers ten gehoore geven1 Le Victorieux, J. Tack 2. Julia, Valse de Concert, N. Daneau3. Alls stella Confi dent, Romance, V. Robande4. Charles I, Pasredoublé, J. Christopho; 5. Am Fruh- lingsroorgen, Grande Valse 6. La Courrier, Galop, M. J. fl. Kessels7. Une nnit d'Eté, Ouverture, Fantastique8. En allant h la Revue, G. Tack, Pasredoublé J. van Hijfte Volkslied. blik op de mooie, witte japon. Zij had een witten matrozenhoed met linten op en aan haar hals had zij een heerlijke bouquet van roode rozen on fijne varens vastgemaakt. En mevr. Latimer beeft gezegd, dat Charlie Vicaris er ook naar toeging, ik zou zoó graag eens willen zien of hij veel vöranderd is. Laat ik eens zien, bij is nu twee jaar weg. Ach, allen zullen er zijn behalve ik, arm, ongelukkig schepsel. Er is zelfs geen kans dat er een bootje voorbijkomtallen zullen op do partij zijn Weer keek zij de rivier langs en hervatte toen weer haar taak om den 6tier met eikels te gooien. Op dat oogenblik schoot een licht roei bootje langs den muur. Een schoon jonkman van vijf en twintig jaar, met vroolijke don kere oogen en kort afgesneden bruin haar, piet de gemakkelijke, gelijkmatige slagen van Werd reeds meermalen door menigeen te recht de klacht geuit, dat voor bet tegen woordige weinig of niets werd gedaan om onze badaangelegenheid door het geven van muziekuitvoeringen als anderszins wat meer aantrekkelijk te maken, thans echter kan met genoegen worden vermeld, dat daarin in den laatsten tijd eeDe gunstige weuding is gekomen. Dank zg het gewaardeerd streven van de hier bestaande Zomercoucert-vereeniging toch, die ons reeds eenige muziekuitvoeringen aan het Hotel des Bains bezorgde, is door baar alsnu weder de gelegenheid opengesteld voor een zeer billijken entréeprijs, op muzikaal ge bied een niet alledaagsch genot te smaken en wel door het doen optreden van het Zwitsersch Trio, bestaande uit de jonge juffrouw Clara Stauffer, 16 jaar, piauiste en den jongen heer Alfred Stauffer, 14 jaar, violist met medewerkiug van den heer H. Thys, cellist. Verschafte de uitvoering van een welge kozen programma door het jeugdige gezel schap op Donderdagavond reeds aan menigeen een wezenlijk muzikaal genot, op gisteren avond werd niet minder door wie ooren had otn goede en degelijke muziek te hooren in den vuisten zin des woords genoten. Getuige het herhaald applaus, dat de uitvoering van elk nummer van het programma op dien avond ten deel viel. Jammer dat door een opgekomen donder bui, het concert niet druk kon worden be zocht. Niettemin maakte zutks op de uit stekende uitvoering van het programma geen den minsten invloed. Hen, die het Zwitsersch Trio nog niet geboord hebben, raden wij aan, deze aange boden gelegenheid niet te lateu voorbijgaan om wat schoons te hooren. Naar aanleiding van het behalen van den eersten korpspnjs (de zilveren medaille) door vijf leden van de scherpschntters-vereenigicg „Vlissingen," bij den onlangs te Middelburg gehouden, door de schietvereeniging „Medio- burgum" aldaar, ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan uitgeschreven provincialen schietwedstrijd, waren de leden van eerst genoemd korps tegen Donderdagavond, 9 uren, uitgenoodigd tot het bijwonen van eene algemeene vergadering, in het beueden- locaal van het Café But alhier. Deze vergadering werd, te bestemder tijd, door den president, den heer H. L. Hermans, geopend met eene toespraak, waarin hij den aanwezigen officieel in kennis stelde met de behaalde overwinning, er tevens op wijzende, dat daardoor de vereeniging een standpunt had ingenomen, dat nooit tevoren door haar werd bereikt. Als de vijf korpsschulters, aan wie het behaalde sncces was te danken, werden door den president voorgesteld de h.h. H. L. Hermans, H. de Pagter, B. van Eesteren, C. Dommisse TCzn. en S. A. Luitwieler. Onder luide bravo'a werd te hunner eere een glas wijn geledigd, waarna de fraaie medaille ter bezichtiging werd rondgereikt. De officieele rede van den president werd gevolgd door verschillende speeches en toasten, waarvan bijzondere vermelding ver dient, die, welke door den president der ver eeniging „Vlissingen" werd uitgebracht op den voortdureDden bloei van „Medioburgum," welke vereeniging den Vlissingschen schatters de gelegenheid bad geopend, zich te meten met de leden van een vijftal Zeeuwscbe zusterkorpseu, zichzelve daarbij van alle mededinging onthoudende, en die een dubbel woord van dank niet mocht worden ont houden, daar zij buitendien den korpschutters nog had vergund, deel te nemen aan den gehoudeo persooeelen wedstrijd. Met algemeene instemming werd daarom een ervaren roeier de boot voortstuwende, werd door Val met groote verbazing opge merkt. Hij moest ook naar de Elms en had daartoe de rivier uitgekozen. Hij had zich yerlaat en roeide, onbewust van de tegen woordigheid van een menschel ijk wezen in zijne nabijheid, haastig voort, toen een stem boven hem met boosaardigen nadruk toeriep, of liever toeschreeuwde >Ga weg, monster De jongman haalde dadelijk de riemen in en keek verbaasd in het rond, de rivier langs, in de lucht en eindelijk in de boomen, waar de fladderende witte japon van Val spoedig zijne aandacht trok. Aan de andere zijde van den muur hoorde hij hevig stampen en loeien, waardoor zijne nieuwsgierigheid natuurlijk niet verminderde. >Neen, hier kunt ge niet opkomen, pro beer het maar niet,< ging de stem voort. *0, ik wilds dat #r iemand kwam,« aan „Medioburgum" een drouk gewijd. Tijdens het feestelijk te zamen zijn der scherpschutters, werd hun door het onlangs alhier nieuwopgeriebte muziekgezelschap eene serenade gebracht, welk onverwacht eer bewijs klaarblijkelijk ten zeerste werd ge waardeerd. De heer W. L. Winkelman vond daarin aanleiding tot het spreken van eenige woorden I in het belang van dit muziekkorps, dat hij aanbeval in de sympathie en den steun van allen, die, met hem, van oordeel zijn, dat in eene stad als Vlissingen, een goed mu ziekgezelschap niet slechts alle reden van bestaan heeft, maar eigenlijk zoonoodig is als een boterham. De heer Hermans bedankte daarop het bestuur der harmonie voor de eer der vereeniging bewezen, hun tevens alles goeds voor bun gezelschap toewenschende. Na het aftrekken der muziek voerden nog verschillende sprekers het woord en ofschoou de officieele vergadering tijdig werd geslolen, bleven de meeste aanwezigen tot omstreeks middernacht onder gezelligen kout en in de meest opgewekte stemming genoegelijk bijeen. Wij ontvingen de volgende opgave met betrekking tot den Rijkspostspaarbank ten postkantore te Vlissingen 1889. 1890. Bedrag d. inlagen Juli f 3610.32. f 3374.51 w terugbetalingen „- 752.18. f 1935.10 Voordeelig saldo - 2858.14. - 1439.41 Vermeerdering aantal inleggers 22 14 Aantal inlagen 179 195 terugbetalingen 55 80 Overgeschrev. boekjes,/ 1 Van 26 Juli tot 1 Augustus zijn alhier uit Queenboro met de mailbooten der Stoomvaart maatschappij „Zeeland" aangekomen, met de nachtbooten 1079 en met de dagbooten 402, daarheen vertrokken met de oachtbooten 638, met de dagbooten 816, alzoo samen aangeko men 1481 en vertrokken 954 passagiers. Z. M. heelt, met ingang van 1 Sept. a. s., dr. E. Wintgeus, thans adj.-inspecteur voor het geneeskundige staatstoezicht voor Noord-Brabant en Limburg, benoemd tot inspecteur voor het geneeskundig staatstoe zicht in Zeeland. Bij beschikking vau den Minister van Financiën is de verificateur J. I. Risaeouw van Vlissingen naar Rotterdam overgeplaatst. Bij KoDinkJ. besluit van 30 Juli 1890 no. 14 is met ingaug van 1 September 1890 benoemd tot directeur van het rijks— telegraalkantoor te Goes M. F. A. de Rijk, thans io gelijke betrekking te Edam. Kerk- en Schoolnieuws. Aan de plaatselijke commissie van toezicht op hel lager onderwijs te Ter Neu zen is door den gemeenteraad een crediet verleend tot het oprichten van schoolbiblio theken. Tot regeling van eenen cursus in het rechtlijnig en bouwkundig teekenen, zoo mede tot beding en invordering van school geld daarvoor, ziju door dien Raad verorde ningen vastgesteld. Verkoopingen en Aanbestedingen. Bij de op l Augustus jl. gehouden her besteding van den bouw van het post- eD telegraafkantoor te Breskena was de minsle inschrijver de beer J. A. vau der Heil, le Middelburg voor 15350. Alweer eeo. Aan de spoorbrug, nabij de Keersluis, viel Vrijdagmorgeu een der De arme Val stond nu op het punt in tranen los te barsten. De vreemde kuchte luid en Val keerde zich om. »Mijn gebed is verhoord D riep zij, te op gewonden bij bet vooruitzicht van redding om te bedenken, dat zij iemand aansprak, die haar volkomen onbekend was. »Kan ik u helpen Wat scheelt er aan vroeg de jonge man, terwijl bij met bewon derende blikken op het liefelijke, schelmsche oezichtje staarde, dat van onder de takken van den ouden eik op hem nederzag. »Ik geloof wel dat gij het kuntlc ant woordde juffrouw Val haastig en, daar de inge schapen lust tot scbalkschheid weder bij haar bovenkwam, voegde zij er bij: »Als gij op den muur klimt en er overheen ziet, zult gij eene prachtige pantomime zien. Toegang vrjj. Buiten deu muur juist onder den boom, ligt kinderen van den bruattaiffiter B., dat in eene aldaar liggende roethrot speelde, door eigen onvoorzichtigheid in\iet kanaal. Eerst toen het knaapje reeds zinkende was, be merkten de wachters op de brug het on geval, doch konden, daar deze juist geopend was, slechts um hulp roepen naar de voor het brughek staande personen. Twee van deze, de heeren Westenburger en van den Dop, beiden geëmploieerd bij de maatschappij „Zeeland," spoedden zich daarop ijlings ter redding, waarbij eerstgenoemde niet aarzel de zich, geheel gekleed, te water te begeven, en mochten deze het genoegen smaken, het kind, dat geheel stijf eu bewusteloos was, van een anders wissen dood te redden en aan de ontstelde ouders weer te geven. De onverwijlde toepassing van dc bekende voorschriften voor de bebaudeling van dren kelingen, had het gelukkige gevolg, dat de reeds bijna uitgedoofde levensgeesten weidra weder in den kleine werden opgewekt. Tengevolge van het afbreken van een belendend pand, is heden morgen de linker zijmuur van het aan do Pottekade alhier gelegen pakhuis der heeren Gebr. Polak, ten deele ingestort en bet overig, nog staande gebleven gedeelte van dit perceel, zoodanig ontzet, dat men beducht was voor algeheels instorting. Ter voorkoming van ongelukken, bij mo gelijke verdere instorting, werd, op last der politie, de straat onmiddellijk voor het ver keer afgesloten. Thans zijn de muren van het pakhuis behoorlijk geschoord on de zich daarin be vindende aanzienlijke voorraad koopwaren voornamelijk ijzerwerk daaruit wegge ruimd, waardoor ineu verdere instorting hoopt te voorkomen. Gisteren avond kon men hier op den Zeeboulevard staande, duidelijk een brand waarnemen aan de overzijde der Schelde, vermoedelijk veroorzaakt door het onwedervan gisteren namiddag. Nadere bijzonderheden ont breken, Ia verbaDd met bet dezer dagen op- geviaehte kinderlijkje in het kanaal te Middelburg, is jl. Donderdag gearresteerd en overgebracht naar bet buis van bewaring de joDge dochter T. aldaar. Te Amsterdam wilde een 12 jarige knaap in een tuin van den schommel gebruik maken, en eischte daartoe dat twee meisjes zich van dat speeltuig zouden verwijderen. Toen aan dien eisch geen gevolg werd ge geven, stak de deugniet een lucifer aan en wierp die in bet jurkje van een der meisjes. Het luchtige kleedje vatte vlam en weldra stond het kind in lichte laaie. Een politieagent, die juist met vrouw en kroost zat te geuieteu van zijn vrijen dag, doofde gelukkig de vlammen, maar bet 12 jarig meisje had inmiddels zware brandwonden bekomen en moest naar het gasthuis ver voerd worden. Verscheidene Rhijnspoorweg ambte naren, die eene bezoldiging genieten van af ƒ2090 'sjaars, hebben thans besloten, de hun aangeboden uitkeering van vijfjaren traktement te aanvaarden, om daarna, eer vol ontslag uit den dienst der N. R. S. bekomen hebbende, in dien der Staatsspoor weg maatsch. over te gaan, tegen eene min dere bezoldiging, dan zij tot nu toe ontvingen. Te Putte heeft de weduwe H. Govers haar lOOsten verjaardag gevierd. De geheele weg van haar huis tot voorbij de kapel op Belgisch Putte, 20 minuten gaans, was met boompjes beplaDt en 40 eerebogen waren door slingers aan elkander verbonden. In triomf werd zij per rijtuig naar de kerk ge bracht. Hare zuster, 97 jaar oud, is vóór eenige dagen gestorven. Met betrekking tot de Amsterdamscbe vergiftigingszaak wordt nog gemeld, dat een stapel jjzer. Daaraan kunt gjj uw boot vastbinden.* Erg in zijn schik met dit avontuur en nooit erg afkeerig om met de schoone sekse in aan raking te komen, bad Cameron geene tweede uitnoodiging noodig, sprong vlug uit zijn boot en keek met gretige oogen over doa muur. Een plotselinge dolle sprong van den stier, toen deze den jongen man in 't oog kreeg) maakte dat Cameron haastig achteruitsprong, terwijl de zilveren lach van Val boven alles gehoord werd. Vere had zich ondertusscben geheel op de hoogte van den komischen toe stand gebracht. Alle gedachten aan mevrouw Latimer en hare party verdwenen. [Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1890 | | pagina 2