m No. 47. Zondag 20 April 1890. 28ste Jaargang. Gemeentebestuur. DIENSTBODEN. Binnenland. uissiuscm: wmm BUBEAU: Kleine Markt I N°. 187. Prijs per drie maanden 1.—. Franco per post 1.15. Afzonderlijke nummers 10 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren eu Postdirecteuren. UITGEVER: F. VAN DE VELDE Jr. te Vlissingen. PRIJS DER ADVERTEKT1ËN Van 1 tot 4 regels f 0.40. Elke regel meer 10 cent. Clichés en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. ig Agent v te Parijs. voor Frankrijk de firma G. L. DAUBE Verschijnt Di»gdag», Donderdag- ©a Zaterdagavond. Abonnementen voor België, Duitscbland, 1 land en Frankrijk 1.65 per drie maanden. Verzoek om vergunning tot verkoop van sterken drank in 't klein. Da Burgemeester en Wethouders van Vlis- gelet op art. 5 der wet vaD den 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 97), zooals die is ge wijzigd bij de wetten van 23 April 1884 (Staatsblad no, 54) en 16 April 1S85 (Staats blad no. 78), doen te weten dat bij hen zijn ingekomen verzoekschrif ten om vergunuing tot verkoop van sterken drank in 't klein, van P. A. VAN DER PIJL, in perceel D 31, Beursplein, en L. J. VAN DER MOST, in perceel I 36, Wa- genaarstraat. Vlissingen, 19 April 1890. De Burg. eu Weth. voornoemd, TUTEIN NOLTHENIUS. De Secretaris, E, N. VAN DER BILT. I. Datgeue, wat ik in dit en een paar vol gende nummers hoop te schrijven, is hoofd zakelijk bestemd voor de lezeressen van dit blad. Dat wil Diet zeggen, dat zij 't behoe ven weg te stoppen of er boven te zetten „geen lektuur voor heeren IVolstrekt niet, ook de laatsten mogen gerust mijne ideeën over boveDgeDoemd onderwerp lezen, want er is geen boek of geschrift zóó slecht, of men kan er nog altijd iet9 uit leeren. Vergunt mij u voor te stellen juffrouw van Over. Zij is van middelbaren leeltijd, hoewel dit hier Diets afdoet, bemiddeld en ongehuwd. Ze heeft me dikwijls verteld, en dus zal 't wel waar zijn, want als men 't zelfde dikwijls vertelt, gelooft men het, zelfs al is 't niet waarze heeft me dan her haaldelijk verteld, dat zé vroeger menig huwlijksaaDzoek heeft gehad, maar daardoor werd de keus te moeielijk, en toen ze de geschiedenis van de beroemde koningin Eli zabeth had gelezen, maakte dit zoo'n indruk op baar, dat ze besloot, dit voorbeeld te volgen, en ze heeft het gedaan. Ze is over dreven zindelijk alles en alles moet altijd in de uiterste puntjes zijnen of hot nu komt, dat ze zoo gewoon is, om haar eigen weg te gaan, weet ik niet, maar ze kan zeer weinig tegenspraak verdragen, ten minste niet van ondergeschikten. Ze bewoont een aardig en natuurlijk zeer net huis, en daar ze nog al hartelijk van aard is, en 't haar Diet aaD middelen ont breekt, heeft ze vele keDnisseD. Ze is vreese- lijk gehecht aan oude gewoonten, en daar onder behoort ook eene wekelijksche bijeen komst van dames, welke de Krans heet. Dit gaat naar de beurt. Een zestal dames, onder welke drie ongehuwden, zijn de ledeD. 't Is Woensdag-namiddag half 6, in de eerste helft van de maand Maart, en de dag van de Krans. Maart doet zijn naam eer aan en roert zijn staart op geduchte wijze, met andere woorden 't is koud. 't Heeft ge sneeuwd, en de noord-oostenwind blaast liefelijk. Juffrouw van Over komt in hare gezellige achterkamer, zijnde het lievelings- plekje van de dame9 van de Krans. Zoodra ze binnenkomt, overvalt haar een gevoel van koude. Ze loopt naar de kachel, maar die is zoo koud als een steen. Ze maakt eene hef tige beweging van ongeduld, gaat in de deur staan, die in de lange, marmeren gang uit komt en roept: „Bessi (De meid heette Elizabeth ofte wel Befje, maar juffrouw van Over beeft de dienstbode met het oog op de door haar vereerde koningin Bessi gedoopt. Bedoelde persoon heeft ïd den laatsten tijd nog al eens reden tot ontevredenheid gegeven.) Nadat de roep met vrij schelle stem een paar malen is herhaald, verschijnt de ge roepene. „Hoe komt het zoo, dat de kachel niet brandt? Je weet toch, dat het Woensdag is, en we van avond de Krans hebbeD „Ik zou die strak wel aaDgelegd hebben, 't Is nog iu de ruimte vroeg. Hij brandt in een oogenblik „En hoe lang moet het dan nog wel doren, eer de kamer goed warm is Je schijnt tegenwoordig wel alles te vergeten. Heb je wel om de koekjes gedacht „Daar hebt u mo niets van gezegd „V/el, nu nog mooier. Van morgen zeg ik tegen je Bessi zeg ik, als je toch bood schappen doet, breng dan meteen bij bakker Verduin van die koekjes mee, die de dames zoo graag hebben. Je bent meer dan een vol uur uit geweest." „Ik weet er niets van. En dat ik zoolang uit geweest ben, dat komt, omds^t ik zoolang bij de mutseDmaakster moest wachten." „Maak dan maar eerst dadelijk de kachel aan eu haal dan zoo gauw mogelijk de koebje9, maar haast je wat," Bessi verontschuldigt zich niet meer, maar gaat brommende weg. Juffrouw vaD Over is uit haar humeur en we hooren, hoe zij haar hart even lucht geeft, als ze zegt „Ik weet toch waarempel niet, wat die meid scheelt. Ze vergeet tegenwoordig alles. Als ik niet beter wist, zou ik haast zeggeD, dat ze een vrijer heeft en toch beb ik haar zoo dikwijls voor dat mansvolk gewaarschuwd. Wanneer ze me die gekheid uithaalt, mopt 2e op staanden voet weg. Een meid met een vrijer kan ik niet in mijn huis dulden I" Gelukkig voor de zielsrust van juffrouw van Over brandde de kachel spoedig, eu was 't vertrek behoorlijk warm, voor dat de groote staande klok in de gaDg 7 uur sloeg. Verduin had nog genoeg koekjes voorhanden, en ook dit bezwaar was verdwenen. De visite kou dus afgewacht worden en verscheen dan ook op tijd. Spoedig zat het zestal om de gezellige theetafel en het eerste praatje liep als naar gewoonte over de kou en het ruwe voorjaar. Dat is altijd eeue prachtige ressource tot opening van 't gesprek. Dan komen er tal van herinneringen uit de oude doos, die gewoonlijk hierop neerkomen, dat men in vroeger tijd heel andere voorjaars had. Nadat dit onderwerp geheel was afge handeld, laat zich opeens de pieperige stem van juffrouw Winter hooren, die zegt „Goede hemel, Corri (zoo heet juffrouw van Over) daar heb ik van middag iu 't krantje gelezen, dat mevrouw Roze een andere meid vraagt." „Wie?" roepen twee andere dames met groote belangstelling. „Mevrouw Roze herhaalt juffrouw Winter. „Maar dat is niet mogelijk antwoordt Corri. Ze heeft met Februari pas eene andere gekregen en dat scheen zoo'n knappe meid te zijn 1" „Nu, 't is waar, wat ik je zeg. Ik heb 't met mijn eigen oogen gelezen. Te verwon deren is 't niet, want die kan geen enkele meid houdeD. Daar zie je elk oogenblik een ander gezicht. Gewoonlijk krijgt ze dan ook niet veel bizonders. De dames zullen zich nog wel herin neten, dat mevrouw verleden jaar onverwachts thuiskwam, en toen een soldaat in de keuken vond." De dames stekeD de hoofden bij elkaar en zijn één verbazing, één verontwaardiging en Corri zegt: „dat is schandelijk „Ja zoo neemt eene der dames, die tot nu toe gezwegeD had, het woord, „Ja 't is zoo echt waar, wat ik verleden week op het Nat heb hooren voordragen van dien dominé Laurillard. Het was getiteld: „'tis erg met de meiden 1" De meeste menscben lachten er om, maar ik dacht „maD dacht ik, jij hebt het aan 't rechte eind. Men kan 2e niet meer vertrouwen, en brutaal dat ze zijd, neen dat is meer dan ergHoe gaat het met jouw Bessi, Corri „Allesbehalve goéd. Wat die tegenwoordig scheelt, weet ik niet; alles vergeten, en lang uitblijven, als ze boodschappen doet." „Ach roept juffrouw Winter, dat zal ik je wel zeggen, ze heeft een vrijer „Wat zeg je?" vliegt Corri op. „Weet je wel, wat je daar zegt P" „Welzeker weet ik dat. Ik heb haar in eigen persoon met een manspersoon zien loopen. Ze lachten en hadden braaf pret!" Het draait Corri voor de oogen. Ze dwingt zich, om bedaard te blijven, maar voor dezen avond is haar genoegen vergald. CASACAKA. Vlissingen, 19 April. Iu de op a. s. Maandag des namiddags ten 2 uur te houden zitting van den Ge meenteraad zullen o. m. de navolgende zaken worden behandeld. b. Overlegging c. Voorstellen 1. Tot goedkeuring wijziging der begrootiog voor het Gasthuis. 2. Verzoek M. Vader om ontheffing van pacht van vischwateren met kwijtschelding van betaling en schadevergoeding. 8. Betreffende de aanbesteding voor het in orde brengen van de zoogenaamde „Ro tonde" en verlenging van den Noordzee- boulevard. 4. Tot verkoop van kapitaal, ingeschreven op het Grootboek der 3'/2 Nationale Schuld. 5, Tot 2e wijziging der gemeente be- grootiDg voor het jaar 1890. Naar wij vernemen hebben zich alhier de Burgemeester, eenige leden van den gemeeu- teraad, de presidenten van de beide loodsen- societeiten, de commissaris van politie, eenige leden van het schooltoezicht, de gymnastiek- onderwijzer en de hoofden der openbare en bijzondere schoten tot eene commissie ge vormd, om den tienden verjaardag van H. K. H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, feestelijk te doen vieren door de leerlingen van de openbare en bijzondere scholen. Door Z. M. den keizer van Duitscbland zijn benoemd tot ridder 8e kl. der orde van den Rooden Adelaar, de kapiteins ter zee F. I. P. M. Mulder, inspecteur van het loodswezen alhier, en II. A. de Smit vaD den Broecke, chef der afdeeliDg hydrographie bij het departement vaD marine, en zulks ter zake van hun belangrijk aandeel in het ontwerpen van een lickten-plan voor de Benedeu-Eems. een eigen muziekkorps hier ter stede. Hiertoe worden a. 8. Maandagavond be oefenaars van instrumentale muziek uitgo- noodigd tot een bijeenkomst ten Raadhuize. Wij hopen, dat deze bespreking tot een goed resultaat moge leiden, om inwoners en vreemdelingen in het aanstaande seizoen met harmonische tonen het leven te ver aangenamen. Naar men verneemt, zal Donderdag 8 Mei e. k. de feestelijke onthulling van het monument op het graf van Jacob Hobein alhier plaats bebbeD. In overleg met de stichtingscoramissie worden door burg. en wetb. voor die plech tigheid de noodige schikkingen getroffen. In eene openbare vergadering der Vlis- singsche afdeeliDg „Patrimonium" die gis teren avond gehouden werd, trad als spreker op de heer G. Wisse van Middelburg, die tot onderwerp zijner lezing had „De scheme ring." Na dit onderwerp van natuurkundig staDd- puut te hebben behandeld, bracht spreker een en ander der beschouwingen in verband met de sociale en godsdienstige toestanden die wij beleveD, en vormde een schoon ge heel. Jammer dat zoo weinigen aaD de oproeping van „Patrimonium" gehoor gaven. Mocht de heer Wisse meerdere zijner studiën hier teu beste willen geven, zullen zeker de gis teren aanwezigen meerdere hoorders opwek ken tot bijwoning dier lezingen. Velen met ons zal bet aangenaam zijn te vernemen, dat er weder pogingen in het werk worden gesteld tot het oprichten van Gisteren avond werd, iü de zaal van den heer J. B. Kuijpers, door de Vrijzinnig© Kiesvereenigiug de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden, waarin rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven wordt gedaan en de benoemingen wegens periodieke aftreding en vacaturen in het be stuur plaats vinden. Gewoonlijk zijn deze soort vergaderingen slecht bezocht en was dit ook gisteren weder het geval. De rekening over 1889 werd goedgekeurd. Voor de drie aftredende ledeD, de heeren Jos. van Raalte, J. Verkuyl Quakkelaar en H. C. Mos, werden deze heeren met alge meene stemmen herkozen, terwijl voor de vacature Troelatra, ontstaan wegens vertrek, de heer A. L. A. van Unen in diens plaats werd gekozen. De „Victoria and Albert," de „Osborne# en de „Enchantress" hebben bevel ontvangen den 27en dezer naar hier te stoomen om koningin Victoria af te halen. Van 12 tot 18 April zijn alhier uit Queeuboro met de mailbooten der Stoomvaart maatschappij „Zeeland" aangekomeD met de nachtbooten 604 en met de dagbooten 143, daarheen vertrokken met de nachtbooten 634, met de dagbooten 214, alzoo samen aangeko men 747 en vertrokken 848 passagiers. Door het bestuur der „Christelijke Ver- eeniging tot verpleging van lijders aan val lende ziekte" is tot directeur der gestichten benoemd de heer J. L. Zegers, zendeling te Indramajoe, residentie Cheribon. Bij kon. besluit zijD benoemd bij het 3e reg. inf. tot maj. de kapt. A. P. Klercq, van den staf van bot wapen, werkzaam bij de Kon. Mil. Acad, Bij het aan de Tweede Kamer ingezonden wetsontwerp betreffende het kiesrecht moet

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1890 | | pagina 1