L E s. YG alas. No. 112. LAND, SURG EP, CAFE BAL. Woensdag 25 September 1889. 27ste Jaargang. BERICHT. Binnenland. Een Kerstfeest, if aan aekenrtenissen. Gemengd Nieuws. lil, houdt zich bi] gunstig bekende Ili i SE, benmagazijn. loilen te hebben. LEN. I 'j California vruchten, Oranje- ere Vruchten. |e bekomen bij de iskade 60. 3 ontbieden voor JM BILLIJK. ling van den it ik ze voor >5, die van irtij zijn zeer n Vlissiogen e werkdagen. iie-ii7. 1M1HENST axi Middelburg v. v. naar Middelburg 1.15. 2.45 15. Van Vlissingcn (Remise) 8. 9.30, 11, om. 12.30, 2 issingeu ïrn. 5.30, 7.15,8.45, 3.30, 4.15, 5, 6.45, 6.3", en Vlissingen v. v. 6.20, 8.—t, 9.20, 10.—t tamiddag 1.40, 2.30+, 3.30, 30+. 1.-, 9,-f. 10.—, 11.-ti 1 f, 2 30, 8.30f, 4.30, 1.30+. Middelburg 's avonds 10.15 I.— aan de Keersluis aan. e vertrekuren met een «Üa tuasehenstatious stilgehouden vlissingsche courant BUREAU: Kleine Markt I N°. 187. Prijs per drie nn mill n ƒ1 'flflqjjiTii^Wjrrr pmt/l Ti Afzonderlijke nummers 10 QgftL^^t^uonneert zich bij alle Boekbandelaren en PostdirecteSren. UITGEVER: F. VAN DE VELDE Jr^te^Vhssingen. PRIJS DER ADVERTENTIËNVan 1 tot 4 regels 0.40. Elke regel meer 10 cent. Clichés en groette letters worden naar plaatsruimte berekend. e Eenig Agent voor Frankrijk de firma G-. L. DAUBE Se Co., te Parijs. Verschijnt wiusdag-, Dondcnla,.» en Zaterdagavond. Abonnementen voor Belgis, Duitschland, Enge land en Frankrijk 1.65 per drie maanden. Zij, die zich met het volgend kwar taal, aanvangende 1 October a. sop de VLISS1XO&CHE COURAX T" abonneerenontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Vlissingen, 24 September. Onder de passagiers, die gisteren ochtend alhier met de mailboot „Prinses Marie" van Engeland aankwamen, bevond zich ook de Hertog van Edinburgh, die met den aanslui- teuden sneltrein de reis naar Berlijn ver- Van den goedkoopen trein, die Zondag van A/er naar Rotterdam reed, werd, wat de Zeeuwsche stations betreft, gebruik gemaakt door 530 personen, en wel 11 reizigers eerste, 112 tweede en 407 derde klasse. Vooa de diverse stations bedroegen die cijfers resp. Vlissingen, 1, 24 en 101; Middelburg 4, 40 en 191; 's Heer Arends- korke (i, 6 en 19; Goes 1, 29 en 63; benevens Kruiningen 5, 13 33. (Ai C.) Bij kou. besluit is de heer A. van Waarde benoemd tot burgemeester der gemeente Nieuw- en St. Joosland. De Indische begrooting is bij de Kamer ingediend. De Minister deelt daarin mede, dat 1887 een overschot oplevert van ruim 25 millioen; hel tekort over 1888 wordt daardoor verminderd tot 71Ji millioen en de dieust 1889 zal een batig slot aanbieden van 8^9 millioen. Voor 1890 zijn de uitgaven in Nederland geraamd op 26 millioen, in Indië op 1141/3 millioen, te zamen 1401/., millioen de middelen in Nederland op bijna 33 millioen en in Indië op ruim 95 millioen, te zamen 128 millioen. De begrooting sluit met een tekort van 12,375,889. Voor het aanleggen van spoorwegen en voor eene telegrapbische verbinding tusschen Ma- kasser en Bandjermassin is respectievelijk uitgetrokken 8,385,000 en 908,000. Op de afdeeÜDg Oorlog der Indische Be- grooling is thans 1 ton uitgetrokken voor oprichting en instandhouding van een korps ter opneming van de wegens tijdelijke oDge- scbiklbeid uit Indië terugkeerende militairen. De bestaande kazerne-gebouwen te Nijmegen en te Zutphen zullen tot buisvesting dienen. Een nieuwe uitgaaf wordt voorbereid van een Atlas van Nederl.-Indië. Ook is een post van ƒ2500 op de begrooting gebracht, als eerste gedeelte van een som van 15,000, benoodigd voor de uilgaaf van een ICawi- BaJineeseh-Nederlandseh woordenboek, ver vaardigd door dr. H. Neubronner van der Tuuk, waarvan de druk minstens 6 jaren zal duren. Er zullen in 1890 vier jongelingen kun nen worden opgeleid voor den dienst van het boschwezen in Nederl.-Indië. Achttienhonderd militairen zullen worden uitgezonden, tegen 2000 in 1889. De tijdelijke betrekking van 2n comman dant van Bronbeek wordt na het einde van dit jaar opgeheven. FEUILLETON. Uit het Engelsob s.) Het zou vervelend zijn de menigvuldige discuasiëu te vertellen, die in bet kleine buis te Earl's Court gehouden werden omtrent de toekomst van de twee weeten, en waarin Harold Bruce een eerste rol speelde. Maar de snel afnemende geldmiddelen van do zusters dwongen tot het nemen van een besluit en dus gingen op zekeren kouden morgen Lily met Tayleure op weg om voor het eerst kennis te maken met de planken van het Pantheon theater. Het behoeft niet gezegd te worden dat Naar men verneemt, heeft Z. M. de Koning bet verlangen te kennen gegeven, dat in alle garnizoenen waar militaire muziekkorpsen verblijf houden, door die korpsen eene uit voering ten behoeve der slachtoffers van de ramp te Antwerpen zal gegeven worden. Voortdurend stijgt bij ons leger het cijfer der militairen, die tegen de vaccinatie en revaccinatie in verzet komen. Volgens mede- deeling van den inspecteur van den genees kundigen dienst der laudmacht steeg hun aantal in 1888 tot 591, tegen 449 in het jaar 1887. Van deze 591 lieten zich echter 176 nog overreden, terwijl 415 in hunne weigering bleven volharden. Die weigerach- tigen deden zich voor in 19 garnizoenen.; o. a. te Bergen op Zoom 78, Middelburg 49. De miliciens werden ook dit jaar wederom in hun verzet gesterkt door strooibiljetten. Als redenen van weigering werden dezelfde vermeld als in 1887. Het aantal vaccinatiën bedroeg in den militairen dienst 844, dat der revaccinaticn 11,058. Van de vaccinatiën geschiedden 813 van het kalf, 51 van gebumauiseerde vaccine. Ruim 83 pet. der inentingen slaagden vol komen. Van de revaccinatiën hadden 10,821 van het kalf, 237 van gehumaniseerde vaccine plaats. Daarvan had 24.8 pet. een volkomen, 26.4 pet. een onvolkomen en ongeveer 49 pet. geen resultaat. Lily, na door de tooneeldeur binnengetreden te zijn en ijverzuchtig bewaakt door een armoedig gekleeden man met een rooden neus, spoedig genoeg had van het leven achter de schermen. De bnlletmeester voerde haar door een flauw verlichten gang met naakte witte muren tot zij in een groot met planken bevloerd vertrek kwamen, dat langs de kanten ruim voorzien was van doek op stukkon hout uit gespreid, en aan Lily werd gezegd dat zij nu voor het eerst op de planken was getreden. Voor ljaar strekte zich het deel uit, dat vootnet publiek bestemd was en van den zolder tot den vloer geheel met bruin linnen was behangen. Geheel boven in het gebouw viel een lichtstraal op het tooneel door een open venster, dat alleen diende om de dui sternis nog meer te doen uitkomen. Dit nu was het tehuis vau de „Zilveren Koningin in het paleis der heerlijkheid." Er kwam een timmerman aan, om een gaspit in het middelpunt van het orkest aan te steken en' een tafel en twee stoeien te midden van het tooneel dichtbij de voetlichten Men verneemt, dat het nu wel weer 15 October kan worden, alvorens bet Centraal station te Amsterdam voor het publiek ge bruik wordt opengesteld. Als een bewijs van de beteekenis van den varkenshandel dient, dat de heer J. Luitjes te Ter Apel met een koopman uit Pruisen is overeengekomen, in het laatst van Januari biggen te leveren dus die Dog geboren moeten worden 1,25 per week. Deze hooge prijs in de toekomst doet wel inzien, dat de opkoopers op eene blijvende vaste markt rekenen. Naar de firma P. B. van Ditmar, te Utrecht, die, zooals gemeld is, een „Ge denkblad HollandAntwerpen" zullen uit geven, ten voordeele der slachtoffers van de ramp te Antwerpen, ons meldt, zouden II.H. M.M. de Koning en de Koningin der Nederlanden een vriendelijk schrijven met II.Ds. baudteekeningen, waarbij zij de uitgevers machtigden die handteekeniDgen in het gedenkblad te doen afdrukken. De buitengewone gezant en gevolmach tigde minister van België in Nederlaud, A. baron d'Anethan, betuigde mede zijne hooge sympathie met de uitgave en zond eenige rcyjols en zijne naamteekening ten afdruk. Desgelijks deed Ferdinand de Lesseps, de groote waterbouwkundige. Ook hebben vele letterkundigen, schilders, toonkunstenaars, architecten enz. hunne welwillende mede werking toegezegd. Zij richten daartoe een oproep aan het Nederlaudsche volk, aan ieder die in Neder land liefdadigheid wenscht te doen nevens het versterken van den broederband tusschen Noord- en Zuid-Nederland, om de uitgave „HollandAntwerpen" te steunen. Verder ontvingen de uitgevers een eigen handig schrijven van Z. M. den Koning der BelgeD, waarin Zijne Majesteit H.D's groote ingenomenheid betuigt met de uitgave van het gedenkblad en den uitgevers in zeer ver- eerende bewoordingen een goed succes toe- wenscht. Dit schrijven door Z. M. den Koning geteekeDd en tevens met de naamteekening vau H.M. Koningin Marie Henriette ver-' eerd, zal bij bijzondere vergunning van Ko ning Leopold in HollandAutwerpen worden opgenomen. Kerk- en Schoolnieuws. Ned. Herv. keiik. Beroepen te Biezelinge» de heer J. G. Klomp, pred. te 's-Graveland- Bedankt voor het beroep naar Nissedoor den heer J. Willemse, pred. te 's-Hcerenhoek. te plaatsen. „Mr. Percy zal hier dadelijk zijn, mijn heer," zeide de man. Tayleure deelde haar mede dat Mr. Percy de directeur was van het Pantheon en op een jaar- lijksch inkomen van duizend pond door het be stuur aangesteld was en eene despotische macht bezit, alsmede dat het PantheoD theater eene maatschappij was, die groote dividenden aan de talrijke aandeelhouders uitkeerde. Lily verstond dit alles maar half, maar een feit was haar duidelijk dat zij dade lijk voor den heer Percy een examen zou moeten afleggen, waarvan haar engagement afhing. Hare gewaarwordingen waren zeker nieuw, maar volstrekt niet prettig. Een kort, dikgebouwd mannetje met won derlijk met was gesteveu moustaches kwam uit het duister te voorschijn. „Hier is Miss Harlaod, Mr. Percy." De directeur nam zijn boed af, terwijl hij tegelijkertijd een scherpen blik wierp op de blozende eu bevende Lily. Hij scheen over dit onderzoek tevreden te zijn, want hy liet er bijna onmiddellijk op volgen. //Wel, Miss H. M. de Koningin heeft den heer J. L. Temeden, ODzen vroegeren stadgenoot, thans te 's- Hage, haar daDk doen betuigeD voor het haar aangeboden geschrift„De physi sche opvoeding onzer kinderen", uit het Weekblad Volksbelang overgedrukt. De Koningin van Rumenië heeft den morgen van haar vertrek uil Domburg, eeD afscheidsbezoek aan de zee brengende, op de villa van den heer Erbschloe de volgeude woorden achtergelaten *Auf unsrer Düne lassen wir all unsern Song *und Klang zurück zum Wiederjinden „Domburg, 18 Sept. '89. Carmen Sylva". Een trein van den Holl. spoorweg, die Zaterdag van Enschede vertrok in de richting Ruurlo, is bij de halte Usseloo ontspoord. De locomotief en de waggon 3de klasse zijn in de sloot terechtgekomen en zwaar beschadigd, terwijl de waggon 2e klasse geheel dwars over de rails staat. Behalve éen passagier, die aan ëen arm licht gekneusd werd, zijn geen persoonlijke ongelukken te betreuren. De oorzaak is voor alsnog onbekend. Opmerkelijk i3 het, dat nu ongeveer eeu jaar geleden op dezelfde plek eene ontsporing heeft plaats gehad. Uit Laren (Gelderland) wordt gemeld In tegenstelling met het vorige jaar, hoort men thans de jagers roemen op de rijkheid van het jachtveld Hazen en patrijzen, de laatste in groote koppels, worden menigvul dig aangetroffen. Desniettemin zijn de prijzen van het wild hoogvoor joDge patrijzen wordt betaald tot 0.80, voor hazen tot 1.75. Het wild moet zich toch wel snel vermenigvuldigen immers in het vorige jaar werd de jacht 14 dagen vroeger dan gewoonlijk gesloten uit gebrek aan wild, en nu is er al weer overvloed. Veel invloed oefent de weersgesteldheid hier uit. Zondag 22 dezer is te Oorschot over leden de heer J. Schelkensel, die den 27en der vorige maand den hoogen leeftijd van 101 jaar bereikt had. Harland, Mr. Tayleure heeft mij gezegd dat gij in het Pantheon wenscht opgenomen te worden. Ik kan u voorloopig maar een klein salaris aanbieden, vijftien shillings in de week, en dan moet gij voor uw eigen schoenen en kousen zorgen. Gij hebt niets anders te doen dan in de achterste rij van het ballet plaats te nemen. Als gij meer geoefend zijt, zult gij tot de voorste rij bevorderd worden en zal uw salaris diensvolgeDs opklimmen. Wij zetten de knapste meisjes gewoonlijk vooraan en, het zij zonder vleierij gezegd, Miss Harland, ik geloof dat gij lang in de achter ste rijeD zult blijven." De directeur nam weder zijn boed af en Tayleure blonk van genoegeD. „Dat zullen we spoedig klaar spelen, Miss Lily. Ik heb vergeten u te zeggen dat ik als een soort van tooneel-peetvader voor u gewerkt heb. Ik heb u een nieuwen naam gegeven, Harland. Gij hebt er immers niets op tegen. Het is de gewoonte een nom de théatre te hebben. En nu zal ik u, vddr de dames van bet ballet komen repeteeren, a

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1889 | | pagina 1