UISSlMiSllli; COIUAM. a No. 71. Vrijdag 21 Juni 1889. 27ste Jaargang. BÜBBAU: Kleine Markt I N°. 187 Prijs per drie maanden 1,Franco per 1,15. Afzon derlijke nummers 10 cent, Men abonneert zich bij alle Boekhande laren en Postdirecteuren. UITGEVER: F. VAN DE VELDE Jr. te Vlissingen. PRIJS DER ADVERTENTIËNVan 1 tot 4 regels 0.40. Elke regel meer 10 cent. Clichés en groote letters worden naar plaatsruimte berekent. Eenig agent voor Frankrijk, de firma G. L. DAUBE x, Co., te Parijs. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-avond. Abonuementen voor België, Duilschland Engeland en Frankrijk f 1,65 per drie maanden. Zij, die zich met hei volgend kwartaalaanvangende 1° Juli, op de VL1SS1NGSCHE COURANT abonneer en, ontvangen de van heden tot dien datum verschijnende nummers gratis. Onze geachte abonné's worden beleefd uit- genoodigd de in dit blad voorkomende mede- I'l II1 li II lij 1 8' II deeling omtrent het Premieboek: VOOR Jis i HONDERD JARENDe Groote Fransehe Revolutie, aan het Nederlandsche volk verhaald door G. V elder ma n, vooral te lezen. Deüitgeyjsr. De Inwijding van het Nieuwe Socie- teits-gebonw van het Neder- landsch Loodswezen. Heden morgen wapperde reeds vroegtijdig op den Noordzeeboulevard de Nederlandsche driekleur aan de loodseDaocieteit aldaar en werd die met de Belgische slag later gehe- sclien aan de loodsensocieteit van het Belgische loodswezen, ten teeken, dat de dog daar was, opwelken het nieuwe sociëteitsgebouw van het Nederlandsche loodswezen feestelijk inge wijd en in gebruik zou worden genomen. Dit gebouw, ontworpen door den heer A. Loois,bouwkundige alhier,onder wiens toezicht hot werd opgetrokken en voltooid door den fcpe* W. Lock, aannemer te Steenbergen, strekt, zoowel den een als den ander tot eer en mag voorzeker wel, wegeus zijn solieden en degelijken uit- eu inwendigen bouw, met- de reeds bestaande gebouwen aan den Noordzeeboulevard een waar sieraad dezer gemeente genoemd worden. Staande naast het Belgische loodsensoeieteitsgebouw, heeft het eene lengte van 20 bij eene diepte van 9.50 meter en bevat, behalve het societeits- lokaal met de woniug van den kastelein op de tweede verdieping, de wachtkamers voor bet loodsen- en roeierspersoneel, die de be nedenverdieping uitmaken en op zeer doel matige wijze naar den eisch des tijds voor het beoogde doel zijn ingericht. Treden wij het nieuwe gebouw, waarvan de eerste steen werd gelegd op 12 October jl. en vóór hetwelk een met spiegelruiten gesloten veranda is aangebracht aan den kant van den Noordzeeboulevard, binnen, dan bevinden wij ons in de 36 M. lange societeitszaal, die bij eene diepte van 9,50 eene hoogte heeft van 5 M. en zeer zeker niet nalaten zal op eiken bezoeker een aan- genamen indruk te maken. Noch moeiten, noch kosten zijn gespaard om het verblijf voor den zeeman in dit nette lokaal, waaruit het heerlijkste gezicht op de Noordzee verkregen wordt, dat zich denken laat, aantrekkelijk te maken. Behalve eeo sierlijk vau spiegelglas eu rijk gebeeldhouwd buffet, waarop de busten van Z. M. den Koning en van Prinses Wil- helmioa, het laatste door don heer Ceulen aan de Socigteit geschonken, prijken, een waarlijk schoon en net afgewerkt plafond, waaraaD drie Wanham's-lampen zijn aangebracht en wat dies meer zij, ontwaart ons oog aan den Noordelijken zijgevel de fraaie en kolossale beeltenissen van Z. M. den Koning, aan de Sociëteit ten geschenke gegeven door haar Eere-Preaident, den heer Spanjaard, benevens de portretten van H. M. de Koniogin en Prinses Wilhelmina van gelijke ko lossale groottedoor den burgemeester, den heer futein Noltheniua haar geschonken verder nog aan den westelijken zijge vel twee zwart marmeren steenen, met de opschriften, op do oene „De eerste steen gelegd 12 October 188S door den Eere- President, den heer J. Spanjaard, Inspecteur over het Loodswezen in hot 6e district," en op den anderen //Dit Gebouw geslicht 1888/89 onder het bestuur van J. v. Ahrensmann, voorzitter, A. van Drielen, secretaris, A. Loois, bouwkundige", welk een en ander een uitstekenden indruk teweegbrengt. In deze inderdaad nette en gezellige zaal verzamelden na het middaguur op heden tal van genoodigden met hunue dames en het aau wal zijnde personeel van het loodswezen, de betonniug en verlichting met hunne dier bare wederhelften ter bijwoning der op handen zijnde plechtigheid, welke stond opgeluisterd te worden door de muziek van de vereeniging //Ons Genoegen", onder directie van den heer J. Geijsen. Onder de genoodigden merkten wij op den Burgemeester eu de Wethouders met de ledeo van den Raad, de commandanten van het garnizoen, de schutterij, het depót van discipline, den Inspecteur over het Belgische loodswezen met ambtenaren, en de direc teuren van de maatsch. //Zeeland" en „Schelde" enz. Toen deze allen eene behoorlijke plaats door de goede zorgen van het bestuur der Sociëteit was aangewezen, traden op het bepaalde uur de heer en mevrouw Span jaard, vergezeld van den heer en mevrouw Tutein NotheniüB, onder het spelen van het Volkslied door //Ons Genoegen" de zaal binnen. Spoedig hierna ving de plechtigheid aan met de uitvoering der feestouverture, door F. Hoffman, welke luide werd toegejuicht. Hierop nam de heer J. Spanjaard, Inspec teur over het Loodswezen het woord en zeide ongeveer bet volgende Dames en heeren, ik heet U allen welkom, in het gebouw, bestemd ter bevordering van bet gezellig samenzijn der leden van de Sociëteit //Nederlandsch Loodswezen" en dat tevens wachtkamers zal bevatten, den Ne- derlandschen loodsen en roeiers volkomen waardig. Met zeer veel genoegen wil ik, ging spreker voort, aan de vereerende uitnoodiging van het bestuur voldoen, om in tegenwoordigheid van de aan wal zijnde leden en hunne gasteD, dit nieuwe societeits-lokaal met con enkel woord voor geopend te verklaren. Toen hier, eenigen tijd geleden, de deuren werden aangebracht, ontstond bij bet bestuur het eigenaardige denkbeeld om ter weers zijden van het buffet boven de deuren eenig sprekend decoratief aan te breugen een wapen, eene spreuk, of iets dergelijks. Raad werd door het bestuur gevraagd aan eene dameaan wier adviezen de eere president dezer Vereeniging groote waarde hecht, en deze gaf in overweging boven de deuren te schilderen, de woorden Strijden en Overwinnenniet als vertaling van het Zeeuwsche Luctor et Emergo, maar als twee woordeo, waardoor de leden dezer Sociëteit voortdurend herinnerd worden aan de wer kelijkheid. Strijden toch tegen de elementen is hun dagelijksob werk. Overwinnen is regel. Maar niet alleen als loodsen, ook als leden dezer Sociëteit hebben zij gestreden. En dat zij overwonnen hebben, bewijst ons samenzijn te dezer plaatse. Tusschen het oogenblik, waarop de eigenaar van het gebouw, waarin tot nu toe deze Vereeniging gevestigd was, vermeende niet meer te moeten medewerken tot instandhou ding van het bestaande, en dezen dag, is heel wat gebeurd groote moeieüjkheden moesten overwonnen, geldelijke offers gebracht worden. Wilskracht, kameraadschappelijk samen werken en bereidwillige offervaardigheid zijn de wapenen, waarmede gestreden en over wonnen is. En toch zou dit resultaat nog zeer moeielijk te verkrijgen zijn geweest, zonder de hulp en medewerking van verschillende zijden ver leend, in de eerste plaats door de heeren Siegers eu Loois, wier zaakkundige en dege lijke adviezen grooten jDvloed bebbeD uitge oefend en wier namen daardoor voor altijd aan deze Sociëteit zullen verbonden blijven. Dientengevolge werd hun namens het Be stuur der Sociëteit het brevet voor het eere- lidmaat8cbap der Sociëteit aangeboden, het welk door hen werd aanvaard. Dank zij ook gebracht aau het gemeente bestuur van Vlissingen en aan het bestuur 'en ieden van do biernaast gelegen Belgische loodsensociteit voor de wijze, waarop zij deze vereeniging, als zulks gevraagd werd, steeds ten dienste waren. Dat door u, Dames en Heeren, zoo welwil lend is voldaan aan de uitnoodiging om bij deze eenvoudige plechtigheid tegenwoordig te zijn, wordt door het Bestuur en de leden dezer Sociëteit en niet het minst door den Eere-President op zeer hoogen prijs gesteld. Het is een bewijs, dat te Vlissingen de Sociëteit //Nederlandsch Loodswezen" een goeden naam draagt, welken zij, daarvan zijn wij allen overtuigd, altijd wel zal blijven behouden. Moge het feit, dat de beide loodsensocie- teiten nu zelfs door geen enkel huis meer gescheiden zijn, er toe medewerken, om den kameraadschappelijken geest, die tegenwoor dig tusschen de loodsen van beide natiën beersebt, meer en meer te bevestigen. Zij toch hebben een en dezelfde roeping en wie hunner ook in den door hen getoerden no- beien strijd de overwinning behaalt, hun doel is en blijft altijd hetzelfde Beveiliging der scheepvaart. Ingevolge art. 8 der statuten zal ik, door mijne verplaatsing op 1 Juli a. ophouden Eere-President dezer Sociëteit te zijn, doch op grond van art. 7 als Beschermheer aan haar verbonden blijven. Ik neem dus geen afscheid, doch wensch toch van deze gelegen heid gebruik te maken, om U in het open baar de verzekering te geven, dat ik, als Eere-Presiüent, Uwe gewichtigste bestuurs- en algemeene vergaderingen steeds met het grootste genoegen heb geleid dat de belangen der Sociëteit //Nederlandsch Loodswezen" mij altijd nauw ter harte zullen blijven gaaD en dat ik ook in deze zal trachten de voetstap pen te drukken van den tegenwoordigen «vaardigen en door ons allen zoo hoog ge- achten beschermheer, den Schout bij Nacht jbr. de Koek. En zoo zijn wij dan nu geuaderd tot het oogenblik, waarop boven het gebouw Neêr- landsch geliefde driekleur zal gehescben worden, ten bewijze dat het nieuwe socie- teitslokaal geopend en na veel strijden, over* wonnen is. Moge dat rood, wit en blauw het symbool zijn van den broederlijken,degelijken en kame- raadschappelyken geest hier binnen. Moge geen Uwer immer berouw hebben over de, naar mijne meeniDg, voor een goed doel gebrachte offers en moge het U aldus gegéven zijn hier nog tal van jaren menig gezellig en vroolijk uurtje door te brengen. Sta mij nu teu slotte toe met een dubbel voorstel te eindigen. lo. Op daartoe gedaan verzoek door het Bestuur dezer Sociëteit, stel ik voor haar, die het strijden en overwinnen aangaf, uit te noodigen de eerste Nederlandsebe vlag boven dit gebouw te hijscheu. 2a. Om daarna in dit alzoo voor geopend verklaard lokaal de eerste uit volle borst aangeheven kreet te doen zijnLeve de Koning! en znlks met eeD driewerf herhaald hoerab 1 te bevestigen." Het zal wel niet behoeven gezegd te worden, dat hieraan met geestdrift en toe juiching werd voldaan. Mevrouw Spanjaard heescli de eerste Nederlandsche driekleur op bet gebouw en alle aanwezigen bezegelden de opening der Sociëteit met een driewerf: ^Leve da Koning." Da heer Ahrensmann verkreeg hierop het woord en zeide Als voorzitter van deze Sociëteit, Schout bij Nacht, acht ik mij uit naam der Jedea verplicht U te daDken voor de scboone woor den door V zoo even gesproken, waarmede TI dit gebouw in dienst hebt gesteld. Niet alleen uit die woorden bleek weder Uwe belangstelling in onze vereeniging, doch het se.hoone portret van Z. M. onzen Koning, dat U ons als aandenken gaaft, was ons daarvoor weder een bewijs te meer. Uw vertek van hier is zeer aanstaando, maar wij zijn overtuigd, dat onze vereeniging steeds op Uw zeer gewaardeerden steun mag rekenen. Ook U, mevr. Spanjaard, zeggen wij onzen hartelijken dank voor Uwe deelname in dit feest bd vooral dat U ons de eer hebt willen aandoen om voor de eerste maal de geliefde driekleur van dit gebouw te hebben laten wapperen. Dankbaar, zeer dankbaar, Schout bij Nacht en Mevrouw, zullen wij U blijven. Ten slotte heb ik de eer de dames en heeren voor te stellen een glas op het wel zijn van den Schout bij Nacht en zijne echt- genoote te ledigen. Hieraan na het gesprokene door den heer Ahrensmann, dat een daverend applaus ten deel viel, voldaan zijnde, vervolgde ffOns Genoegen" hare taak met de uitvoering van het eerstvolgende nummer van het Pro gramma. Ook den heer Van Schooten, Inspecteur over het Belgische loodswezen, was het eene behoefte om zijnen dank uit te brengen voor de eer eener uitnoodiging tof het bijwonen dezer plechtigheid, hem en zijnen ambte naren te beurt gevallen. Eu zulks te meer om ook in het openbaar te kunnen ver klaren, dat de heer Spanjaard alles gedaan had om de goede verstandhouding tusschen de ambtenaren en loodsen der beide loods wezens in elk opzicht bevorderlijk te zijn. Als vertegenwoordiger van het Belgische loodswezen verklaarde hij hiervoor nogmaals zijnen dank, en eindigde met voor te stellen een driewerf//Lang leve de heer Span jaard aan te heffen, dat uit volle borst weerklonk. De burgemeester, de heer Tutein Noltbe- nius, gevoelde mede behoefte voor den bloei dezer Sociëteit, gevestigd in een gebouw, dat een sieraad dezer gemeente mag genoemd worden, zijne beste wenscben nit te spre~

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1889 | | pagina 1