VLISSI\GSCHE COURANT. 6-— miEIl lï!lliSlkllllDi:\. end iessje onsthode No 56. Zondag 12 Mei 1889. 27ate Jaargang. n'-Schelde. Gemeentebestuur. PUBLICATIE. PKBiiICATIE. Afsteken van Vuurwerken. Obligatie n. Binnenland. Irukker F. VAN DE verkrijgbaar kn VLISSINGEN, p.AR 1889. 0.30. jaren is het Kohier ;evens als ADRES- [een zeker werkend agongesteldheden ndoeningen. Pakje 'EE, "Vrouwestraat. Ireau dezer Courant. lat 155. m I» I E N-IT (0x1 Middelburg tt. 5. 6,30, 8, 9,30, U, nra. 110.15, ftsingoii vm. 6,30, 7,15, 8,45 15, 5,45, 7,15, 8,45, II. VlisRingen en 6,30 viid werkdagen, «ElllliNitT g en Vliaaiugen v v 6,20t, 8,—, 9,15t 10- lt, 2,80, 3,80f, 5,—, 6,&0f, f, 9,—, 10,—f, li,—, t, 8,30, 4,30f, 6,—, 7,80f i de Keersluis aan. vertrekuren met e»D f zijn sschenstations stilgehouden UIDIËNSI keu jurg en Botterdam jende plaatsei Middolb. van Rottoi-a vin. 9.45 vin. 9.45 9.45 9.45 9.45 9.^5 if 9.45 9,45 9.45 9,45 n 9.45 9,45 9,45 OTIMCNST g en Zierikaee v.v. e 1. VAN Z1EEÏKZEE Vrijdag 10 nm. 3.— Zaterdag 11 12,- Maandag 13 vin. 8.30 Dinsdag 14 7,30 Woensdag 15 6,30 Donderdag 16 6. Vrijdag 17 6.30 m 12,30 3,45 en 6,30 I,— 4,16 7,— Woensdag en Zaterdag. F' 50 vm. 7.30 n. m. 2.20 m. 6.80 7,60 2.40 6.50 ,10.30 ,U.— B0 ,12.30 4.30 >0 6.20 12.50 if 4.50 er Neuzen 5 50 1220 6 20 6 12 29 'hilippine 68 12 37 Sas v.Geni 6 18 5 45 «411 1 8 6 5 7 30 1 54 8 34 12 15 8 20 'J 20 1 2< 9 36 9 35 1 30 Philippine 9 43 1 40 9 62 1 50 Ter Neuzen 10- 2- De BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van V 1 i s s i n g e n maken bekend datter heugelijke en dankbare herinnering aan Zijner Majesteits Veertigjarige Regeering en gezegend Bestuur, op aanstaanden ZONDAG en MAANDAG 12 en 13 dezer maand, van de Openbare Gebouwen Neêr- lands Vlag zal wapperen, terwijl op MAANDAG AVOND bovendien het Raadhuis zal worden geïllamineerd. Zij noodigen de iugezetenen uit, op gelijke wijze van hunne vreugde daarover blijk te geven. Vlissingen, 4 Mei 1889. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, Th. VAN UIJE PIETERSE, L. B. De Secretaris, F. N. VAN DER BILT. De Burgemeester en Wethouders van Vlissingen, gelet op art. 57 der verordening van Algemeene Plaatselijke politie (Gemeenteblad no. 26 van 1886) maken bekend dat het op Maandag 13 Mei e. k. geoorloofd zal zijn vuurwerken af te steken, uitsluitend op de Korenmarkt, de Zeilmarkt, het de Ruijterplein, het Betje Wolffplein, den Noordzeeboule- vard en de Kleine- of Ritthemsche Markt, uiterlijk tot des avonds elf uren. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 4 Mei 1889. De Burg. en Wetb. voornoemd, Th. VAN UIJE PIETERSE, L. B. De Secretaris, F. N. VAN DER BILT. De Burgemeester en Wethouders van Vlis singen, brengen ter kennis van belanghebbenden dat in de openbare vergadering van deu Ge meenteraad van den 3 Mei 1889 zijn uitgeloot: zes obligatiëó, ieder groot f 100U der geld- leening van 1888 groot 400.000 ad 3°'0 en wel de nummers zestien (16),zes en zestig(66), twee honderd negen (309), twee honderd een en tachtig (281), drie honderd vijf en twintig (325), en drie honderd acht en dertig (338.) De aflossing dezer obligation zal plaats hebben op den 1 September e. k. ten kantore van den Gemeente-Ontvanger te Vlissingen of van de Associatie-Kassa te Amsterdam, terwijl zij van af dien datum geene rente meer zullen Hoeveel waars hierin moge gelegen zijn, toch eischt de billijkheid dat wij niet par tijdig zijn. Wanneer we daar als 't ware zoo maar aannemen, dat alleen de mannen de lijdende partij zijn, zou daaruit als van zelve voortvloeien, dat de vrouwen er niets dan genoegen van hebben en 't misschien alleen uit pleizier doen. En toch, dat is niet waar, dat kan niet waar zijn. Daartegen moet ik protesteereu. Ik kan dit niet beter doen, dan door hier en daar een kijkje te nemen. Vlissingen, den 4 Mei 1889. De Burg. en Weth. voorn., Th. VAN UIJE PIETERSE, L. B. Do Secretaris, F. N. VAN DER BILT. IV. Ieder die 't voorafgaande met zijn oplet tendheid heeft willen verwaardigeu, zal, wan neer hij geen stoonen hart heeft, moeten uitroepen ach 1 die ongelukkigo maunen Dat is meer, dan men verdragen kan. Wat is die schoonmaak toch een onzalige tijd voor de heeren dor schepping 1 Wat zijn onze voorvaderen te benijden, die voorzeker met geen schoonmaak geplaagd werden 't Is Zondag avond. Mevrouw Anker zit in haar kamer in gezelschap van hare beide dochters. Echtgenoot en zoon zijn afwezig. Mama is een krasse dame, die met vaste hand de teugels van 't bewind voert. Marie is in alle opzichten haar rechter hand, flink, doortastend, die de zaken ferm aanpakt en voor geen kleiptje vervaard is. Pauline is iemand, die ordelijk en net i3, maai alles op wel wat kleingeestige wijze in de fijnste pontjes moet hebben, voor wie de geringste onregelmatigheid in de huishouding een gru wel is. Hoezeer 't haar innig goed doet, dat er in veel wat vuil en morsig was, eene verbetering zal komen, schrikt ze nn reeds bij de gedachte, hoe de huishouding naar hare meening totaal in 't honderd zal loopeu. „Nu kinderen 1" hooren we mevrouw zeg gen, „nu zal de pret morgen beginneD. Hoe gelukkig, dat het er zoo goed uitziet met het weerMen kan het zoo ongelukkig treffen. Verbeeld je, dat je daar al je bed- degoed naar buiten hebt gebracht en dat het me daar ferm begint te regenen. Weet je nog wel van verleden jaar Dat was me toen een boeltje, hè „O, mama zegt Pauline, „dat Was om wanhopend te worden. Dio mooie nieuwe ma tras heeft er geducht van geleden. Ik her inner mo nog heel goed, hoe toen alles hali" over kop naar binnen moest gesleept werden. Maar hebt u nu wel aan een anderen schoorsteenveger gedacht Die andore maakte zoo'n vuilen boel, dat we er geen raad mee wisten. Toch zal het noodig zijn, om in de beide kamers alles behoorlijk te bedekken, want stuiven doet het altijd." „Wees maar niet ongerust zoo neemt Marie het woord. „Er is voor alles zeer be hoorlijk gezorgd, zusje! We krijgen dien nieuwerwetschen schoorsteenveger, die nooit morst. Voor 't opnemen van het kleed, voor stukadoor, in één woord voor alles is ge zorgd. Doe jij uu maar ja best, dat het mooi weer is „Dat zal waar zijuroept mama. „Ik heb zooveel boodschappen gezonden en, door de oudervinding wijzer geworden, ben ik er nu zóó vroeg bij geweest, dat we ditmaal op niemand zullen behoeven te wachten. Ik zeg maar, wanneer men alles behoorlijk regelt en er orde is, dan sluit alles in el kander en volgt zoo geregeld op, dat men in korten tijd goed opschiet. Zie je, daarom hebben de mannen zoo 't land aan de schoon- makerij, omdat bot in meuige huishouding alles door elkaar loopt. Neen daarvoor is bij ons geen gevaar I 't Belooft veelik heb zooeven nog naar buiten gekeken 't is een prachtige sterrenhemel, dus zullen wij 't treffen. Nu maar niet te laat naar bed van avond 1" Er wordt gescheld. Wie mag daar wezen roept Paulina verschrikt en ziet' angstig de kamer rond. „Nu nog visite? Ik hoop 't niet." „Houd je bedaard 1" zegt Marie, „zoo laat krijgen we geen bezoek en als 't zoo was, welnu, de kamer ligt niet overhoop, kom geen gekheid 1" De meid komt binnen. „Mevrouw l" zegt ze, „er is een meisje om u te spreken Zie zoo, de schrik is voorbij. Mevrouw gaat de kamer uit en ziet in de gang een meisje staan, dat zindelijk, doch schameltjes gekleed is. „Wat moet je meisje,» vraagt ze. „Meviouvr, mijn moeder is Kaatje de werkster, die morgen bij u zou komen, om te helpen schoonmaken." „Ja, zekerom 7 uur moet ze komen dat hebben we afgesproken." „Moeder beeft van morgen een koorts gekregen als een paard, en nu moet me vrouw de komplementen van moeder hebben, als dat ze morgen onmogelijk niet komen kan." „En is dat zoo erg op eens gewordeD Van de week was je moeder nog zoo wel." „Ziet u, mevrouw moeder heelt het zoo IJselijk in 't hoofd en ze heeft van daag ook nog niets niet gegeten, en toen zei ze dans 1 zei ze, loop maar naar mevrouw An ker, zei ze en zeg, dat het me ijselijk spijt, maar ik kaD niet komen." „Dat is wat moois Daar zit ik nu met de schoonmaak l (De teleurstelling maakte, dat mevrouw Anker onmedogend werd.) Wat moet ik nu doen 't Kind zei Diets. Een hulpmiddel kon zij ook niet geven. Nog een oogenblik bleven beidep zwijgend Staan, tot dat mevrouw eindelijk zeide „Nu kind je moet moeder beterschap wenscheD. Laat ze mij een bootschap zenden zoodra zo beter is!" Zullen wij, manneD, 't nu onnatuurlijk vinden, wanneer mevrouw, binnen gekomen, zich in haar stoel laat neervallen en uitroept „Neenmaar heb je nu ooit zoo iets beleefd z De dochters dringen zich als met dezelfde .aandrift om de moeder, om te vernemen, 'Wat haar, de ferme vrouw, zdo heeft geschokt. „Daar hadden we nu alles zoo uitstekend in orde, alles was bij den dag af geregeld 'en nu op eens zonder schoonmaaksterDat is me wat moois Wat moeten we nu doen Zoo op slagWaar halen we eene an dere van daan i Marie en Pauline staan een oogenblik als bersteend, bij 't hooren van dit bericht, maar de eerste herkrijgt spoedig hare bedaardheid en roept de getrouwe Bet iD de kamer. Ook deze is één verbazing. Met de handen in de zijden hoort zij bet aan en nu wordt er formeel krijgsraad belegd, waarbij ieder natuurlijk zijne meening ten beste en als de beste geeft. Op eens heeft Bet een ge lukkigen inval. Ze herinnert zich nog eene vrouw, die nog maar kort de functie van schoonmaakster uitoefent. Naar die vrouw zal ze zich ijlings begeven, wel niet op de vleugelen der liefde, want Bet houdt er niet van, om allerlei vreemde lui in haar keuken te ontvangeD, maar gedreven door de ijzeren wet der noodzakelijkheid. Gedurende hare afwezigheid wordt er nog veel besproken dat laat zich hooreD. Vooral Pauline vreest, dat nu alles geducht in de war zal loopeu en het eten niet op zijn tijd klaar zal zijn en wat zou dat voor papa zijn P Niet te verwonderen is 't, dat zij in zenuwachtige spanning naar de schel luistert. Eidelijk komt Bet terug en haar antwoord luidt „'t Spijt me erg, mevrouwmaar dat mensch is de geheele week bezet 1" Verbeeldt u nu lezERS zulk een toestand I Hebt gij nu medelijdeu met de vrouw ge durende de schoonmaak Ja of neen casacaea. Vlissingen, 11 Mei. Ter gelegenheid van het 40-jarig regee- riugs-jubilé van Z. M. onzen geëerbiedigden Koning zal, te Zijner eere, op Maandag 13 Mei a. s., des namiddags te 3 uren, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad vau Vlis singen worden gehoudeD. Door den heer André J. Geijsen alhier, is eene uitnoodiging gericht tot de leden van het ontbonden muziekgezelschap „Ons Genoe gen," ten einde a. s. Maandag de feestelijke stemming door eenigo muziek wat op te lui steren. Naar wij thans vernemen is deze nitnoodi- giog door allen welwillend aanvaard, zoodat het vooruitzicht bestaat, dat op dien dag op verschillende plaatsen der stad, eenige uitvoe ringen zuilen plaats hebben. Bij het dageiijksch bestuur zijn bereids pogin gen aangewend tot het verkrijgen van eenigo tegemoetkoming ter bestrijding der onvermij delijke onkosten. Jl. Donderdagavond werd in de zaal van den heer Kuijpers het aangekondigde Lief dadigheids—Concert ten behoeve van de weduwen en weezen van het bij de Schou- wenbank omgekomen Belgisch loodspersoneel gehouden. Bij die gelegenheid trad een koor van 90 zangers en zangeressen op, die onder de uitstekende leiding van den beer André J. Geijseu en met welwillende medewerking van de heeren J. A. Delsaus, Tenor, Lau reaat van het conservatorium te ^Brussel, Albert Bnets, bariton van den koninklijken Schouwburg van Antwerpen, Tocky, leeraar aan het conservatorium van Antwerpen, Jules Roelants, vidlèncéllist en Henri Maes, pianist, uitvoering gaven aan een programma, welke eeDe alleszins loffelijke vermelding verdient. Getuigde in de eerste plaats de uitstekende uitvoering van bet Weihnachts-Oratorium van F. H. Miiller door het gemend koor en de heeren solisten van degelijke studie eu kunstvaardigheid, het orkest bracht met de flinke pianobegeleiding van den heer G. B. Dommisse mede niet weim'g het zijoe toe, om 3an het niet zeer talrijk opgekomen publiek een geDotvollen avond te bezorgen. "Wel verdiend was dan ook het herhaald applaodissement, dat de uitvoering van dit eerste en meest uitgebreide nummer van bet programma ten deel viel. Iu de tweede aldeeliug van het programma traden meer speciaal op den voorgrond de heeren solisten, die door eene degelijke uit voering van een achttal nommers zich on derscheidden als kunstenaars van beroep en wien zoowel door hunne voordrachten van zang als spel het leeuwenaandeel in den goeden uitslag der uitvoering niet mag worden ontzegd. AlvorenB het aanheffen van het laatste nummer „Omhoog" door het Mannenkoor, nam de heer W. L. Winkelman, wien voor zeker de dank van het publiek toekomt voor zijn onvermoeid streven om steeds waar kunstgenot te verschaffen, het woord, en deelde mede, hoe de heer J. Risseeuw aan leiding had gegeven tot het ontstaan van dit concert, bedankte de heeren solisteD, zonder wier welwillende medewerking het concert voorzeker niet dien afloop zou hebben gehad als waarop het thans mag bogen, voor alles, wat door hen was verricht, ter bereiking van het beoogde doelverdei den heer Geijsen voor den moed aan den dag gelegd om als directeur op te treden voor eene vereeniging van zangers en zangeressen, die de eersten wel zullen zijn om te erkennen, dat voor hen eene bijzondere leiding hoogst noodig wasniet het minst ook den heer G. B, Dommisse voor diens medewerking bij al de repetities en voor zijn zeer gewaardeerd pia nospel op dezen avond; zoomede het orkest,dat zijne gaven en talenten zoo flink had doen uitkomen en eindelijk allen, die het comité hadden ondersteund en door bijwoDiDg van dit conceit het goede doel, waartoe het was daargesteld, hadden helpen mogelijk maken, bij welke woorden blijken van instemming niet achterwege bleken. Het slotnummer door het mannenkoor uit volle borst uitgevoerd zijnde, keerde ieder ondanks de bijna tropische warmte, die in de zaal heerschte, dankbaar en hoogst vol daan, over wat te hooren was gegeven, huiswaarts. Van 4 tot 10 Mei zijn alhier uit Quecnboro met de mailbooten der stoomvaart maatschappij „Zeeland" aangekomen, met de nachtbooten 576 en met de dagbooten 140, daarheen vertrokken met de nacbtbooten 529, met de dagbooten 299, alzoo samen aangeko men 716 en vertrokken 828 passagiers. Kapitein J. E. Koopmans, thans in bevel over het alhier gevestigde 16e korps van het

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1889 | | pagina 1