B i n ïi c n 1 a n cl. STUdes a,owJa ta 9 ma Gemengd Nieuws Buit en burg. en weth.een credict to3gestnan van hoog stens f 50,voor heb doen onderzoeken der blik semafleiders op den St. J icobstoren en het raadhuis met de daaraan verb, werkzaamheden. Dit bedrag te vinden uit den past voor on voorziene uitgaven der begrooting voor 1S87. Op het daartoe strekkende verzoek wordt aan de directie van den stoomtram voorden tijd van één jaar ontheffing van de verplichting verleend voor het doorleggen der tramlijnen naar het locaal- en havenstation. Op het adres van den heer P. O. Speekens, houdende bezwaren tegen de afwijzende be schikking van burg. en weth. dato 28 Eebr. '87 op zijn adres, om tegemoetkoming in de kosten voor het leggen vau trottoivs, behoo- rende tot den bouw in de Coosje Buskenstraat, stelt de voorzitter op advies vau de commissiën van fabricage en financiën voor, adressant te kennen te geven, dat geene termen aanwezig zijn bevonden tot inwilliging van zijn verzoek. De heer A. Koppejan in het midden bren gende, dat vroeger altijd trottoirs op kosten der gemeente werden aangelegd en zulks mede plaats vond bij het bouwen van nieuwe huizen, vraagt, of het thans niet billijk is te achten, ook aan de eigenaars van de nieuw gebouwde huizen aan de Coosje Buskenstraat eenige ver goeding te geven voor de op gemeentegrond aan te leggen trottoirs. De heer J. Verkuijl Quakbelaar zegt, dat te recht door den heer Koppejan is aangemerkt, dat vroeger op kosten der gemeente trottoirs zijn aangelegd, doch voert hierbij aan,dat zulks is geschied ter vervanging van do voor do ge bouwen aanwezige stoepen, en het leggen van trottoirs bij het bouwen van huizen, waar die niet mochten aanwezig zijn, bij verordening verplichtend is gesteld. Dit evenwel daargelaten, wenscht spreker zich alleen te bepalen tot het adres van den heer Speekens, en komt het hem voor, dat burg. en weth. zeer te recht, met het oog op de bestaande verordeningen, tot afwijzing van het gedane verzoek hebben geadviseerd. De beer Koppejan zegt, dat het niet opgaat, ie ma.id tot den aanleg van een trottoir, op gronden, aan de gemeente toebehoorende, te dwingen, vooral niet als op eigen grond wordt gebouwd, zooals in de Coosje Buskenstraat het geval is. Hoewel geen recht vragende, is hij gekant legen het meten met twee inaten, en doet nogmaals een beroep op bet billijkheids gevoel der leden van den raad tor verkrijging van eenige tegemoetkoming voor den aanleg van trottoirs. De voorzitter kan niet nalaten op te komen tegen de bewering, alsof niemand verplicht zou ziju tot het aanleggen van een trottoir op ge- gemeentegrond en zegt, dat in elk geval de verordeningen der gemeente behooren gehand haafd te worden, allereerst door de leden van den raad, die ze mede hielpen vaststellen. Hij aarzelt dan ook niet de verzekering te geven, dat burg. en weth. niet nalateu zullen deze, zoo noodig, met kracht te handhaven. In stemming gebracht, wordt bet voorstel van hurg. en weth. met negen tegen ééiie stem aangenomen. Tegen stemde de heer A. Koppejan. Op het adres vau P. A. Pruijtier, houdende verzoek tot plaatsing van een kiosk of tent aan het strand der bodplaats, ter verkrijging van bier, melk en ververschiugen, wordt besloten aan adressant tot wederopzeggens toe de ge vraagde vergunning te verleenen, mits in de daar te plaatsen kiosk of tent uitsluitend melk, minerale wateren en eetwaren zullen worden verkocht en onder goedkeuring, voor wat de plaatsing en inrichting betreft van de commis sie voor de badplaats. Tevens wordt gunstig beschikt op het ver zoek van de directie van het muziekgezelschap „Ons Genoegen" tot tijdelijke plaatsiug van eene muziektent op verschillende tijden en wel op de navolgende plaatsen de Groole Markt, Oude Markt, Steenenbeer,Betje Wolff's plein, Kleine Markt., de Hooi-, Bier-, Dok- en Rommelkaden en den Zeeboulevard. Op het adres van mej. de wed. G. A. Huij- bregtse, houdende verzoek tot plaatsing van een ijzeren hek bij het haar eigendom toebe- hoorend paud op den hoek van deBellamykade, wordt besloten, aan adressante te kennen te geven, dat geene termen aanwezig ziju tot in williging van haar verzoek. Wordt tot goedkeuring der rekening vau de commissie vau toezicht en beheer van de bank van leening over 1886, besloten. Ten slotte wordt aan burg. en weth., onder nadere goedkeuring van ged. staten,de noodige machtiging verleend om een bedrag van 1 18.000 der geldleening van f 60.000 te be leggen in 31/a% nat. werk. schuld, om die later naar gelang van behoeften te kannen verkoo- I pen, waarna de zitting wordt gesloten» Vlissingen, 2 Juli. Donderdagmorgen te zes uren arriveerde al hier in de buitenhaven van Port-Victoria, het koninklijke Eugelsche stoomjacht Osborne, aanhoord waarvan zich bevuilden HH. KK. HH, prins en prinses Wilhelm van Pruiseu met hun vijfjarig zoontje Wilhelm en eenig gevolg. Het jacht werd langs de zuider-aaulegpon- ton gemeerd. Kort Da zeven uren verlieten de vorstelijke reizigers, die alhier werden opgewacht door den heer P. L. de Bruijne, vice-consul van het Britsche rijk voor Zeeland, de Osborne,bij welk vertrek hun door de bemanning van dat vaar tuig de gebruikelijke eer werd bewezen, en wandelden zij met de dames en heereu van hun gevolg naar het havenstatiou, van waar zij te 7 u. 16 m, niet den gewonen maiitrein naar Berlijn vertrokken. In den trein waren te hunnen gerieve twee salonrijtnigen een van den Ned. Rijn - en een van den staatsspoorweg geplaatst. Na de landing van bare passagiers, zwaaide de Osborne in de buitenhaven en stoomde zij vervolgens tegen acht uren weder naar zee. Met de dagmailboot Nederland arriveerde alhier Donderdag-namiddag o. a. Z. D. II. de erfgroothertog Karei August van Saksen Wei mar-Eisenach, met gevolg en bedienden, zijn de op de terugreis van Londen, waar hij de pas gevierde jubileumfeesten bijwoonde. Hij vertrok met den aausluitenden eersten maillrein, te 5 u. 21 ra. naar Duitschland (Weimar.) Met de mailboot van Quecnboro worden al hier morgen (Zondag) verwacht HH. DD. HH. de prins en prinses van Leiningen, die met den aansluiteuden sneltrein hunne reis naar Duitschland zullen voortzetten. Met de mailboot Willem Prins van Oranje arriveerde alhier heden ochtend van Queen- boro Z. K. H. prins George vau Griekenland, die met den aausluitenden exprestrein te 7 n. 16 m. zijne reis voortzette naar Wiesbaden. De stoomboot Mercurius, gezagvoerder P. van Dijk Blok, keerde eerst Vrijdagochtend te 9 uren van Depiford hier terug en vertrok deu zelfden uamiddag te zes uren weder derwaarts met een transport levende schapen, groot circa 3300 stuks. Met het oog op de in het badseizoen alhier verwacht wordende vreemdelingen mag thans met genoegen vermeld worden, dat de om geving van het Bet je Wolff'splein sedert de opening van het badhuis ten vorigen jare eene belangrijke en gunstige verandering beeft ondergaan. Niet minder toch dan acht ge bouwen verrezen binnen dat kort tijdsverloop aan de .zuidzijde van de Coosje Buskenstraat, die allen in meerdere of mindere mate het hunne bijdragen tot werkelijke verfraaiing van dat gedeelte dezer gemeente, dat er vroeger alles behalve aantrekkelijk uitzag. Bij het doen verdwijnen van al bet oude, is ook tevens gezorgd, dat menigeen zich zal kunnen voorzien, behalve van het hoogst benoodigde brood voor bet onderhoud des levens, van veel Wat streelend is voor het gehemelte en dus geen vreemdeling zich meer zal behoeven te beklagen over bet aldaar niet kunnen verkrijgen van wat niet te ver smaden valt en begeerlijk voor den smaak des mensehen is te achten Wie zieb hiervan om-tuigen wil, neme eens een kijkje in den hedenavond geopenden netten en fraaien winkel van den heer Speekens op den hoek van de Lange Walstraat en Coosje Buskenstraat, die, in navolging van anderen hier ter stede mede ter goeder naam en faam bekende firma's bet zijne wenscht toe te brengen, om de eer der vlag van de edele kook- en bakkunst hoog op te houden. Van 24 .luni tot 2 Juli is er in deze ge meente, die thans eene bevolking beeft van ongeveer 12226 personen, niet een persoon overleden; terwijl in de geheele maand Juni slechts 12 personen overleden Deze cijfers bewijzen dat Vlissingen eene gezonde plaats is. Van 25 Juni tot 1 Juli zijn alhier nit Queenboro met de mailbooten aangekomen 944 en daarheen vertrokken 832 passagiers Dezer dagen werd het rollend materieel van den stoomtramdienst vermeerderd met een vierdo locomotief en twee waggons 2e klasse, van welke gezegd kan worden, dat zij de overi gen niet alleen in degelijkheid overtreffen, maar tevens meer ten gemakke van de passagiers door lagere optreden en ramen, alsmede door ruimere staanplaatsen ziju ingericht. Dientengevolge zal de zomerdienst weldra kunneu worden aangevangen, waardoor, naar wij vertrouwen, het publiek verkeer tussoheu "Vlissingen on MulMtat? nog belangrijk ra1 toenemen. Behoeo A. van de C.p.UMiwrf.«r stoomtram, word eergisteren avond dooi personeel ven den tramdienst bg m0"d" in machinist Stmijh. een praoh |S£ aangeboden, als bewijs van erlcentelskheul JOOT de humane wijze, waarop inj steedUbmrne b langen had voorgestaan, wat door hom onder dankbetuiging werd aanvaard. Wij vernemen dat op de fabriek der kon- ma Job. de .Schelde" voortdurend n. uw werklieden worden aangenomen met uitóroht op vast work gednrondo germracn lijd. Aarrge- •naam wordt daardoor de mededeel,ng,trouwen, bij ieder onzer bekend, dat de werkzaamheden VOO, deze fabriek in zeer bloeiend™ staat ver. heers» Binnen korten tijd zal de nieuwe Pro vinciale raderstoomboot Wakkeren te water worden gelaten en de Provinciale ponton wor- deu afgeleverd. De transatlantische stoomboot Bromo zat weldra in do spant staan. De oor- logstoomboot le kl. voor Oosfc-Iriaie Cora r. nadert hare voltooiing en haar vertrek wordt in de volgende maand te gemoet gezien. Met betrekking tot den dagelijksohon stoom- vaartdienst van hier op A«WJ J", zooals wij in ons vorig nummer meldden, den Ion dezer zon geopend worden, rerjgjmjl.1 nader, dat bezwaren van technischer! en ande ren aard oorzaak zijn dat lie "P™'*'0 eenige dagen verdaagd moet worden. Men is evenwel ijverig werkzaam, die bezwaren uit den weg te ruimen. Door de vermaarde toeristen-firma Thomas Cook en Son te Londen, zijn, in overleg met de betrokken ondernemingen van vervoer en ve - blijf, plezierreizen gM1"ga";secr4.,TaJ°" j over Queenboro met de dagmailbooten to maatschappij Zeeland* naar Vlissingen, du- rende,2'verkiezing van de reizigers zeiven, Xnvaïenïróp heden, zullen wekelijks gedurende het seizoen, iederen Zaterdagmor gen zoodanige reizen van Londen uit woiden ^Genoemde firma geeft daarvoor couponhoet jes uit met 2 of 3 dagen geldigheid, tegen den PUf2 6™h!8d eerste klasse, been en terug, en 116 sh. 8 d. tweede klasse dito, indien de reizi-er des Maandags terugkeert. Wenscht men een dag later, dns desDins- dJ terug te keeren, zoo zijn de prijzen reep. 15 sh 0 d en 2 5 sh 0 d. voor eerste en fwe'ele ktse In iie prijzen zijn begrepen de verblijfkosten in het .Grand Hotel desI Bains. alhier waar den reizigers, tegen afgifte van de 'betreffende coupons, wordt verstrektlogies, ontbijt, dejeuner h la fourchesse, diner aan de table d' höte en bediening. Men verwacht dat van deze goedkoops ge legenheid om een paar dagen op het vasteland X te brengen, foor de Engelsche toeristen fipn druk eebruik zal worden gemaakt. Veel zal zooals een ander blad dezer dogen terecht onmerltte, afhangen van den_ mdiuk, d?cn de eerste Engelsche ploizierrmzigers van bun tocht en verblijf alhier ontvangen Valt bun een en ander mede, dan zullen zij natuurlijk niet in gebreke blijven he zij zeiven meermalen hier terug te komen, of uel hiirane vrienden en bekenden aan te sporen ook eens een plezierreisje naar Vlissingen en Walcheren 'ITieto geval kan de onderneming van de firma Oo°„rkgand Son weer veel bijdragen o bet bekend worden van onze stad en bare omstreken als een aangenaam verbhjfsoovd X vreemdelingen, die zich eens een paar dacen op min kostbare wijze, wenschen te ontspannen van de drukte en het gewoel van bet leven in eene groote stad. Dat ieder onzer zich dan ook beijveie om bet 'den Engelschen en ook anderen vreemden bezoekers, die bier komen, zulleni zoo aan - genaam mogelijk te maken-, in .a.lts zfi die uit den aard hunner betrekkin,, 01 in zaken met hen onmiddellgk heoben te maken maar ook diegenen, die info eet kun nen bijdragen om den vreemdeling eenen gun stiger. indruk te doen. ontvangen van Vlis- singen en zijne inwoners De korporaTtïTl^ritoTgatnizoen alhier, die jl- Maandag zich schuldig subordinatie, door den sergeant,v.B. te slaan, Ml deswege voor den krijgsraad terechtstaan. Hij werd te dien einde en onder gelelde van den sergeant-majoor K, heden naar s Hage ge- trausporteerd. des avonds te P/» uren een oeucert aangeboden door de contrbne van^St S +flt. biiwoning waarvan de leüenaei vereenioing met hunne dames worden uitge- het bestuur, en de regelings-coiuinissio aati den commissaris des konings in Zeeland een bezoek zal worden gebracht. Nadat den volgenden dag, Vrijdag 8 Juli a. des voormiddags te 9 uren door het be stuur, de regelings-commissie en de leden aan den burgemeester van Middelburg een bezoek zal zijn gebracht, zal te 10 uren de schiedwedstrijd nabij Vlissingen. waarvan wij reeds in een vorig nummer melding maakten, aanvangen. Vervolgens zal een bezoek aan Vlissingen worden gebracht en bet officieel diner in het bad-botel aan de duinen alhier te 6 uren plaats hebben, achtervolgd door muziekuit voering enz. Des Zaterdags 9 Juli a. zal de algemeene vergadering gehouden worden in de sociëteit »St. Joi'is" op de Balans te Mid* delburg na afloop waarvan door de vereenU ging een rijtoer door Walcheren wordt aan geboden, bij welke gelegenheid een bezoek zal worden gebracht aan »Overduin", liet buitenverblijf van jhr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet. Met een diner te Domburg zal bet eenen ander worden gesloten. Jen, dat echter gein Ook de inboedel van ja geheel eene prooi evenals die van A. slechts de Zondagse vrouw konden gered Molhoek is genssnn: maatschappij, die va zekerd, evenmin als li< De oorzaak van dei bewoners kunnen gei bet onheil geven dan komfoor zaagsel hek, iechter naar zij meenet j slaan zijn. De belendende perci bebhen kleine schade e Als oen voorbed] ntenijver verdie; worden van het feit, dit prodikant, dezer dage uit Gelderland eene uil 'respondent van verschij ontving om wel neer de keuze beslist v, jfrankeerkosten vooraf Te Nijmegen is tenia genomen, die sir in het glas melk, Jroor een juffrouw die b. phosphorus had gemei daarna een grooten hoi [baar tot deze misdaad. Van Oostzaan w ;rafenis vau Hottento; loor een veldwachtei Het jl. Woensdag avond door de koniuklijke kapel van het regiment grenadiers te Brussel onder directie vau den heer Beuder in het Schuttershof te Middelburg gegeven concert is gedeeltelijk uitstekend geslaagd. Ge- d e e 11 e 1 ij k, omdat de opkomst veel te wenschen overliet. Nooit zagen wij bij derge. lijke gelegenheden zooveel plaatsen onbezet en wij gelooven uiet dat de confrérie van St. Sebas- tiaan, vau wie dit concert uitging, den moed zal hebben om ook na deze mislukte proeve op •den ingeslagen weg voort te gaan. Zooals het echter meer gaat, gold ook bier loodgesehofcen, rustig de stelregel: „Les absents ont tort", want de Te Wageningen uitvoering der kapel, welke in België de even- brsen betaald met IS knie geacht wordt van de bekende Guides, le Betuwe wordt voor kenmerkte, zich door een ensemble, een gloed land 12 ct. besteed, en een klankgehalte, welke slechts het eigen- De heer Kiderleu [I dom zijn van enkele vereenigingen en,ofschoon ijnen roem als wielrijdi het programma zich voor een deel op een ge- isafd. Na eerst te Grin bied bewoog, waaraan men in Nederland lersten en een tweede: vreemd is, bewees de correcte en bezielde uit- ieu, nam hij deeJ aan ht voering der ouverture van Richard Wagner's id won tegen de bestti Tannhauser, dat de heer Beuder op gee n ge. Frijdag de 1 mile trij bied der muziek een vreemdeling is. uralch'' in 2 miuuteij Nisse, 1 Juli. Heden werd onze gemeente ood/^ m^e8,tl bezocht door deu heer A. Mulder, rijksteeke- A seconde, naar ter bewaring vau de monumenten van ge- 0 1^ace' te zamen mi schiedeuis en kunst. Genoemde heer kwam aen 5 /s secoi met een photographisch toestel, ten einde 'eei' eenige afbeeldingen te nemen van het in- en ,00r Waa uitwendige der fraaie en zeer oude dorpskerk. ,te vor,ge week de erlaten, na ziju eerste]] Men schrijft ons uit den Haag ie hem nog werden opgt In de zitting der eeste kamer van 1 Juli zijn' en van vier medegevanl tot voorzitters der atcleelingen benoemd de lik. ezetea, Kransen van de Putte, Van Akerlaken, Blussé Do misdadiger, die nu en Bruining. Tot rapporteurs van de ontwerpeD erzocht naar zijn geboort tot grondwetsherziening zijn benoemd de lik szouden te worden o Van Roijen, Pijnappel,Roëll en Tak van Poort kterkleinzoon, de ee.,iS vliet. De door de tweede kamer aangenomes 1 geheele familie, zijn wetsontwerpen, behalve die der grondwetsher gen. ziening, werden heden 2 Juli aan de orde —Onlangs werd te gesteld. ng van modistes gehou.™ Naar men verneemt, heeft de heer J, R. "W. j §ec*aaib dat zelfsj Conrad, iuspecteur van den waterstaat, op- ,..?U sPreken. Een nieuw bedankt voor de hem 'aangeboden be- P °P schade, trekking van miuieler van „.tentaat, hand. ,bl,aJE™. Dere I en nijverheid. opgamaakta]s 's Rijks lijnbaan te Arastnrdam is gisterei loral als kinderhoeden v volgens besluit van deu minis! er van mariue i bijzonder goedkoop zijp] gestoten. Van de 37 man, die er nog werkzaan oclistes veel nadeel eu waren, zijn 28 overgeplaatst naar de lands- reenigen om dezen afsc werf eu de overigen (zonder pensioen) ontsb er te gaan. Eender vak», gen. d collecte onder de leden! I De opheffing dezer oude inrichting,die reed ide een bedrag van 300 dagleekent uit de dagen der Oost-Ind. cor hiervoor alle straatveJ pagnie eu waaraan in 1864 nog 136 man vei itis van dergelijke hoofd bondeD waren, is een gevolg der overwegiü i het op deze wijze mee' dat het touw, bij openbare aanbestediD,g goed s te maken nog langer1 kooper is te krijgen dan door eigen fabricvat o. Dit voorstel vond lui De heer J. E. Klein, klokkenist te Mid delburg heeft de inwijding vau het nieuwe o rillon te Aberdeeu (Schotland) tot groote vo doening van de inwoners dier stad volbract Vele Engelsche en Schotsche liederen f volksliederen weerklonken in de Engelscl feestweek onder zijne hauden van den St. colaastoren aldaar. Donderdag ochtend omstreeks 11 ontstond er brand te Aruemuiden. sloegen rook en vlammen uitbeen, door gezinnen bewoond huis op de Westdijkstras Dank zij de ijverige pogingen der Arnemuit sche brandweer, die zich flink van hare tal i, kweet en daarbij dapper geholpen werd doj !^B. t de Arnemuidsche visschersvrouweu, kon^ee®t zich, evenals inder brand tot het aangetaste perceel beperkt fl{ frankrijk. Hat a„„. boulangor, do gewezen^] aan wieu thaus bot c en over eon legorkor van de grenzen ver] rfant, als een heilign, al »k"jlt zijn verloren iven, vereert, zal o« tijd betroffdudo bom I juist een Duitsch bil °P gezag VAD soma Waaraan zij bare oiodu Bonlauger 0eu staatsaanslag

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1887 | | pagina 2