VLISSEMISCIIE COURANT FOKINti, 'MEISJE No. 40. Donderdag 19 Mei 1887. 25ste Jaargang. Gemeentebestuur. kennisgeving. ©ILDGAVDIN. i 1887 B i n n e n 1 a ïi d. gezin wordt met 111 UUR aaugebodeu gemakken wèl voor- alhier. Adres Zwitsersche Melk, (uitstekend voedsel bij 3. J. REKKERS. dbode vereisekte. Adres i. Adresbureau de- JE (15 tot 17 jaar) j in de Huishouding; van bevordering tot bekwaamheid. LH, IC 48 bovenhuis. G C It I E i\ 'f rg en Vlisaiugen vv 6,30f, 8,—, Ö.IOf 10- 2,30, 3,301,5,10, 6.3flf I 8,t, 9,—, 10,f, II,-, lof, 3.30, i.SOf, 0.—7.30f rvau de vertrekuren roett i de tusschenstationa Abeel» A III III E N S T a en Middelburg v v 5,— (remise» 6.30, 8, 2,—, 3 30, 5,—, 6,30 5,30 7.15, 8.45, 10.15 5 45. 7,'5. 9.—. 11.-, van VTiBSingen eu 5,30 oj> wcrkdngeu. echtstreeks van Middelburg BUREAU: Kleine Markt I N°. 187. Prijs per drie maanden f 1,Franco per post 1,15. Afzon derlijke nummers 10 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhande laren en Postdirecteuren. UITGEVER F. VAN DE VELDE Jr. te Vlissingen. PRIJS DER ADVERTENTIËNVan 1 tot 4 regels 0.40. Elke regel meer 10 cent. Clichés en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Eenig agent voor Frankrijk, de firma G. L. DAUBE Co., te Parijs. Verschijnt WOENSDAG- en ZATERDAG-AVOND. Abonnementen voor België, Duitsckland, Engeland en Frankrijk 1,65 per drie maanden. De burg. en weth. van Vlissingen Gezien de artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 Staatsblad no. 95), tot regeling van het tonzicht bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen ver oorzaken Geven bij deze kennis aan belanghebbenden, dat bij ben is ingekomen een verzoek van G. BBBELAAR om vergunning tot het oprichten I eener bergplaats voor petroleum, op de erve van perceel K 87, Gravestraat; dat dit verzoek met de bijlagen, gedurende veertien dagen, te beginnen met den 20 Mei 1887 op de ge- I meente-secretarie ter visie zal worden gelegd jen dat den 4 Juni 1887, ten raadkuize, des namiddags te twee uren, gelegenheid zal wor den gegeven om bezwaren tegen het oprichten [der inrichting in te brengen, terwijl gedurende [drie dagen véér dat tijdstip, ter gemeente- jsecretarie van de ter zake ingekomen schrif- [tnren kennis kan worden genomen. Vlissingen, deu 18 Mei 1S87. Burg. en weth. van Vlissingen, A. SMIT. De secretaris, F. N. VAN DER BILT. n en de Buitensluis i.ldag 6 10 (via keersluis via keersluis), 9.45. 10 15 lamidilag 1,25, 1.45 (vis 3.30, 3.55, 4 20, 5.10, (vil 5 ,via keersluis), 7 45, 8.45 6.30, 7.20. 7.45, 8.55 III.25, 11.— U-30, 12.- .60, 3.15, 3,40, 4.U6, 4.4 9.10. leken en Rotterdam plaatsen IK MEI. Middelburg van Rotterdam 9 45 9 45 9.45 9.45 9.45 9.45 9 45 vm. 9 45 9.45 9.45 b 9.45 9.45 u 9-45 9 45 Uitloting Obligation. De burg. en weth. van Vlissingen brengen ter kennis van belanghebbenden dat in eene openbare vergadering van den jemeenteraad zijn uitgeloot lo. eene obligatie groot 1000, der geld— ïening van 1883, groot 112.000 nummer egen en zestig (vierde uitloting). 2o. eene obligatie groot f 1000, der geld lening van 1880, groot 38.000 nummer (vijfde uitloting). 3o. eene obligatie groot 1000, der geld lening van 18S2, groot 45.000 nummer en veertig, (vierde uitloting). 4o. eene obligatie groot f 1000, der geld- ining van 1885, groot f 36.000 nummer ittig, (tweede uitloting), welke obligatiën |osbaar zullen zijn met 1 Juli e. k. en van af rg en Zierikzee v. v. van zierikzee: I Maandag 16 nm 8.81 Dinsdag 17 19.- Woensdag 18 vm. 6.- Donderd. 19 7-8® Vrijdag 20 Zaterdag 21 p Zondag 22 7.30 Maandag 23 n 7.30 - nam 1,— 8,45 en l 1,30 4,15 I FEUILLETON. Uit het Engelsch. van W. W. FENN. m 7.30 nm. 2.20 nm. 6.3® B 8.— 2.50 'H 10.30 - 6.80 1— 5' Ikc ook geldig z«i° Norgovoelens en zonderlinge onverklaar- geschiedenissen hebben op my altijd joten invloed uitgeoefend. Als ik ze las of 'de, genoot ik en haakte jaren lang naar voorrecht om de held van een dier ge- ^enissen te zijn. Mijne speeluren haddon i mij niet de helft hunner bekoorlijkheid, als fiiet gekruid werden door het een of ander wtiewekkend vertelsel of eene spookbisto- Natuurlijk was ik ten volle bekend met da kunstgrepen van don spookromanschrij- ik was volkomen te buis in zijne oude [auweD, met hunne met tapijten behangen pors, oude schilderijen, meubelen, verbor- paneelen en dergelijke zaken maar niet- 'ostaande mijne bekendheid daarmede, "da ik den schrijver steeds en er was eeu dat ik niets vurigars wenschte, dan per- R)k in zulk eene omgeving een avontuur ^dsryinden. Die gelegenheid kwam eohter dien datum geeue rente meer zullen dragen. Vlissingen, den 18 Mei 1887. De burg. en weth. voornoemd, A. SMIT. De secretaris, F. N. VAN DER BILT. Vlissingen, 18 Mei. Naar wij vernemen zal op a. s. Zaterdag 21 dezer, eene ofliciëele proefvaart worden ge maakt met eene van de nieuwe dagmailbooten der maatschappij „Zeeland/', tot het merlema- keu waarvan verschillende autoriteiten en per sonen door de directie der maatschappij zijn uitgenoodigd. Na afloop van dien tocht biedt de maat schappij „Zeeland" haren invité's een diner aan in het Grand-Hotel alhier. Volgens de door de maatschappij tot exploi tatie van staatsspoorwegen vastgestelde zo merdienstregeling, zijn de uren van vertrok en aankomst der treinen thans als volgt Vertrek van hier des voormiddags te 6.34, 7.16* en 9.35 des namiddags te 2.03 en 5.21*; des avonds te 5.52* en 7.39. Aankomst alhier des voormiddags te 9.28 en 12*; des namiddags te 1.55 en 6.11*; des avonds te 9* en 10*. De met een gemerkte treinen vertrokken en ko nten aan aan liet Havenstation. De stoomboot Minerva, gezagvoerder De Jong, vertrok jl. M aandagnamiddag weder van hier naar Londen (Deptford) met een transport levende schapen, groot pl. m. 2900 stuks, ter wijl ook weder een waggonlading kalveren uit Holland was ontvangen ter verscheping met genoemd stoomschip. Omtrent do andere boot voor veevervoer, de Mercuriusgezagvoerder P. van Dijk Blok, valt te melden, dat die jl. Zaterdagochtend, terwijl zij, met de Vrijdag van hier meegeno men 'lading vee, naar Deptford opstoomde, op de Theems werd aangevaren door het die rivier afkomende stoomschip Lisbon, welk laatste bij die aanvaring zoodanig werd ontredderd, dat men genoodzaakt was het in den wal te sturen, ten einde zinken te voorkomen. nooit en toen er ten laatste zich werkelijk zulk een verrassend avontuur voor wij op deed, geschiedde dit onder de meest prozaïsche en allodnugscho omstandigheden, terwijl het toonoel, waar het voorval plaats had, niets anders was dan een volstrekt niet roman tisch of betooverd huis in eeue mistige, nieuw gebouwde voorstad. Ja, op zulk een weiuig belovende plaats en onder zeer natuurlijke omstandigheden, deed ik eene ondervinding op, waaraan ik heden nog niet kan donken zonder te huive ren. Niet dat het verschrikkelijke zich hier in eono akelige spookgedaante vertoonde on, of schoon natuurlijk, niet gezegd kan worden bovennatuurlijk to zyn, was hetgeen mij overkwam, huiveringwekkend genoeg om in oen roman vol duistere handelingen en zon derlinge ontsnappingen opgenomen te kunnen worden. Mijne bezigheden haddon in het geheel niets romantisch. Ik had nooit het geluk ge- bad om oon nacht in een door spoken bezocht hui3 of kamer door te brengüD, en daar myne Btudiën op bet gebied der spokerijen er my toe brachten om slechts op zulke plaatsen het oog te vestigen, waar ik bonpte iets te vinden, dat aan mijn wensch om met de geestenwereld in aanruking te komen, vol deed, was ik miuschien daarom minder voor* Ook de schade door de Mercurius aan de voorsteven geleden, schijnt nog al aanzienlijk te zijn en in Engeland te moeten worden ge repareerd. Wellicht echter, dat de boot toch nog naar hier komt om te repareeren. Men wil dit natuurlijk liever. Daar het evenwel eenigen tijd zal duren alvorens de Mercurius weder kan dienstdoen, is het stoomschip Ondine door de koninklijke Nederlandsche stoomboot-maatschappij be stemd om de Mercurius tijdelijk te vervangen. Aan het postkantoor alhier zijn geduren de de 2e helft der maand April jl. de vol gende brieven ter verzending outvangen, ge adresseerd aan onbekenden: Knievelder, Breda; F. G. van der Leeuw. 's-Gravenhage. Naar wij vernemen, moet de nieuwe muziek tent van het gezelschap „Ons Genoegen", waarvoor dezer dagen aan de huizen van onderscheidene ingezetenen eene in- teekenlijst circuleerde in zooverre gereed zijn, dat reeds op a. s. Zondagavond daarin eene uitvoering op de Romnielkade zal plaats \ï,;bben,terwijl hot van de eventueel nog te ont vangen bijdragen zal afhangen, van welken aard de alsnog aan te brengen versieringen als anderszins zullen zijn. Het uit te voeren programma zal bestaan uit de volgende nummers 1. Fas redouble Le Rossignol C'lervallois, H. Kalté. 2. Yarda, wals, Pault. 3. La bataille d'lnkermann, grand-galop, Ed. v. Buggenhout. 4. Plus dü Esclavage,galop,arr. F. H. Schitter. 5. Le Triomp/ie de la mu- sique, pas redouble, G. de Coster. 6. Echoes of the street, grand comic fantasia, Fitz Gerald. 7. Irène, polka, J. Werkman. 8. Tramioay galopStreabbog. De officier van gezondheid der le kl. bij de zeemacht dr. A. W. M. van Deventer wordt met den 26 dezer gedetacheerd te Vlissingen. Jl. Maandag herdacht de loodsschipper 2de klasse bij het Nederlandsche loodswezen W. "Vader alhier, den dag, op welken hij 25 jaren geleden, als schipper op het inspectie-vaartuig van het loodswezen werd benoemd. Van verschillende zjjden mocht de waardige bereid voor de dingen, die komen zonden. Op deze wijze had het plaats. Tas was de Volunteerbewegiug begonnen en bed ik, even als andere welgebouwde jongelingen, do zaak met groote geestdrift omhelsd. Vijf en twintig jaar geleden werden degonen, die meer geld en meer ledigen tijd hadden dan do overigen, natuurlijk voor de geschiktste gehouden om bevel te voeren, terwijl men daarbjj de overige noodigo eigenschappen bijna geheel over bet hoofd zag. Nu en dan werden echter op deze geschreven wet uitzonderingen gemaakt. Ik behoorde tot deze uitzonderingen, waut ik had geen geld. Ik wensch niet voor eigon- lievend door te gaan, maar ik bad alle ei genschappen van eeu soldaat; was levendig, vlug eu flink gebouwd. Ik verkreeg spoedig genoeg de uoodige bedrevenheid om mij spoe dige bevordering waardig te maken, eu was in korten tijd kapitein van myne compagnie. Men zeide dat ik de stof bezat om een goed soldaat van mij te makeD, want ik gehoor zaamde naar de letter eu verwachtte dit ook van anderen. Dikwijls werd eohter op de pa rade bet gezag betwist, waardoor de positie van officier, uie met zaakkennis kou sprekoD, niet altijd benijdenswaardig was. De mijne was bet zeker niet, want ik ben haastig en heetgebakerd en was niet gewoon mijne woorden naar rang of stand af te meten j jubilaris bij deze gelegenheid vele blijken van belangstelling ontvangen en was zijn vaartuig geheel met vlaggen getooid, toen hij zich des morgens naar boord begaf. Ook had de Nederlandsche loodsensocieteifc ter zijner eere de vlag geheschen. Door den minister van marine is met ing.mg van 1 Juni a. s. bij het loodswezen alhier ge plaatst de gepensioneerde opperstuurman in het vaste korps bij de marine C. P. de Back, ten einde werkzaam te zijn bij het doen van opnemingen van do vaarwaters der Wester- Schelde. B. en W. van Goes, de wenschelijkheid in ziende van de vorming van een fonds ter on dersteuning van de weduwen hunner gemeente ambtenaren, hebben een ontwerp-reglement voor zulk een fonds opgemaakt en dit aan be langstellenden verzondeD, met verzoek om aan den secretaris der gemeente kennis te geven of zij bereid zijn, daartoe mede te werken. Te Terneuzen is door eenige ondernemende mannen eene maatschappij tot uitoefening van zeevisscherij opgericht. De korte verbinding met hoofdmarkten als Gent, Brussel en Brug ge geeft aan deze zaak veel kans op welslagen. Het bestuur is voorloopig opgedragen aan de heereu L. Schalk en R. Walraven. De vangst moet te Terneuzen worden aangebracht. De mazelen-epidemie, die enkele maanden geleden in onze provincie en wel voornamelijk in Noord- en Zuid-Beveland,vrij hevig woedde, blijkt nog niet geheel te zijn geweken. Integen deel. Zooals men uit St. A n n a 1 a n d meldt, breiden de mazelen zich aldaar nog steeds uit en wordt het aantal door de ziekte aangetasten op niet minder dan 300 gesteld. Er zijn gezinnen waar van 5 tot 8 kinderen allen aan mazelen lijden, waarvan het natuur lijk gevolg is, dat de school bijna niet wordt bezocht. Tot dusver zijn gelukkig nog slechts twee lijders tengevolge van de ziekte, die over het algemeen haar goedaardig karakter behoudt, bezweken. De koninklijke familie is Maandag ochtend van hetLoo vertrokken. HH. MM. wandelden maar ik kan toch zeggen dat ik over bet algemeen goed gezien was en kon in de versta verte niet vermoeden dat ik de zaden van wraakzucht en kwaadwilligheid aitstrooide. Er was echter een jonge man, die een zeer woeligen geest bleek te bezitten en dien ik eigenlijk bad moeten wantrouwen. Maar na een paar malen in onze respectieve be trekkingen van kapitein eu soldaat op onbe- tamolyke wijze getwist te bobben, verliet bij, als allen, die hetzelfde karakter bezaten, het korps od vergat ik geheel en al zijn bestaan en zelfs zijn naam. Na verloop van twee jaren oefende de ge stadige onverschilligheid, welke door bet mi- nisterio van oorlog jegens de Volunteers werd betoond, een zeer verkoelenden invloed uit op huune geestdrift. Vele regimenten krom pen zichtbaar in bij de ernstigste mannen verwekte die onverschilligheid weerzin en de onverschilligen verloren de geringe belang stelling, die zij in deu aanvang voor de be- wegiug hadden gekoesterd. Ik behoorde tot de eerste soort, en toen langzamerhand de getallen zoo inkrompen, dat de gebeole zaak byna belachelijk werd, nam ik ook mijn ont slag nit den dienst en keerde voor eeue poos tot hut burgerlijk leven terug. Met spijt Ja, want ik was verzot geworden op bet soldaatje Bpelen, Toch zag ik in dat, indieq

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1887 | | pagina 1