VIJSSIMiSCII No. 58. Donderdag 21 Juli 1881. 19de Jaargang. Gemeentebestuur. B i n n e n 1 a n d. No. 64. VERKIEZINGEN. Ter inzage leggen van de processen-verbaal wegens verkiezing van vijf leden van den raad De Voorzitter van den Raad der gemeente Vlissingen, maakt bekend: dat van de, op den 19 en 20 dezer, opge maakte processen-verbaal van inleveringen opening der stembriefjes ter benoeming van vijf leden van den gemeenteraad een af schrift aan het huis der Gemeente is aange plakt, en wijders van de processen-verbaal inzage kan worden verkregen. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 20 Julij 1881. De Voorzitter voornoemd, A. SMIT. No. 65. De Burgemeester en Wethouders van Vlis singen; Maken bekend dat vóór de verzending van de ten Raad- huize aanwezige kunstvoorwerpen naar het Rijks-Museum te 's Graven/tage, op Vrijdag den 22 dezer maand, van des namiddags llf2 tot 4 uur, ten Raadhuize voornoemd, gelegen heid zal bestaan tot het bezigtigen dier voor werpen. Vlissingen, 20 Juli 1881. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. SMIT. De Secretaris, F. N. VAN DER BILT, (L. S) Vlissingen. 2O Juli Wij deelen onzen lezers volgaarne mede het programma der feesten, te geven door de Koninklijke Handboogschutterij Willem Hl" en het Muziek-Gezelschap //Ons Genoegen," ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan en gedenkdag van het inhalen der Banier, vereerd door Z. M. den koning, OpperBescliermheer der bovengenoemde eerste Sociëteit, en het Tien-jarig bestaan van bovengenoemd Muziek gezelschap, welke feesten zullen plaats heb ben op Maandag en Dinsdag 1 en 2 Augustus aanstaande. Het luidt als volgt: Te 9Y2 uren des Maandags véér middags, het lokaal-station en begeleiding door eene commissie naar het feest-lokaal, alwaar de Eerewijn zal worden aangeboden, onder uit voering vaneen feestnummer door het feestvie rend Muziek-Gezelschap //Ons Genoegen" waarhij //Ylissing's Mannenkoor" zich tevens zal doen hooren. Begin van den optocht des voormiddags te ll1/, uren. ORDE VAN DEN OPTOCHT. Twee herauten te paard. Opening door een peloton der dienstdoende schutterij. Eerste Afdeeling. Ceremoniemeester te Paard. Het feestvierend Muziek-Gezelschap //Ons Genoegen," voorafgegaan door deszelfs Banier, gedragen te paard. Een Zegenwagen waarin gezeten jonge Da mes, dragende het kussen,waarop bevestigd zijn de uit te loven medailles van voornoemd Mu ziek-Gezelschap, Het vaandel van St. Sebastiaangereden in een rijtuig waarin gezeten 4 leden van het be stuur, begeleid door 2 schildknapen te paard. Een peloton Boogschutters. De Rederijkers Kamer u Vermaak door Oefe ning", met Banier. De Schoenmakers Vereeniging Crispijn, met Banier. Tweede Afdeeling. De Koninklijke Muziek Vereeniging Har monie, van Oosterhout met Banier. De Kouiuklijke Bauler der feestvie rende Handboog-Schutterij Willem Hl, in een rijtuig bespannen met 4 paarden, waarin gezeten het hoofdbestuur, begeleid door 2 schildknapen te paard, gevolgd door heeren leden dier Sociëteit. Een Triumphwagen bespannen met 4 paar den, waarin gezeten de Stedemaagd, omgeven door jonge Dames, dragende een kussen met de uit te loven Medailles, begeleid door 12 pages. De Handboog Schutterij Concordia, van 's Heerenhoek. De Schoen- en Laarzenfabriek van den heer H. A. J. Klijberg, vertegenwoordigd door hare Banier,te paard. De Metselaars vereeniging met Banier. De Smederij van de heeren Gebroeders Tromp, vertegenwoordigd door hare Banier te paard. 1 Ceremoniemeester te paard. Het Fanfaren Muziek Gezelschap Harmo nie, van Biervliet, met Banier. De leerlingen van Vlissing's Mannenkoor, de meisjes gezeten in 5 open rijtuigen, bege leid door jongens met Banieren, gevolgd door het Mannenkoor met Banier. De Koninklijke handboogschutterij Jacoba van Beierenvan Goesmet Banier. De Sociëteit Gaaischieting de Eendracht, van Vlissingen, met Banier. De Werkmans Yereenigiging met Banier. De Kleedermakers Yereeniging met Banier. Yierde Afdeeling. Ceremoniemeester te paard. Het Muziek-Gezelschap Accelerando van Middelburg met Banier. De Belgische Loods-Societeit de Unie met Banier met boot voorstellende de Zeevaart, waarin gezeten jongelieden als matroosjes, on der commando van den heer Nassel. De Handboog schutterij de Eensgezindheid van Middelburg met Banier. Lood en Zinkwerkers met Banier. Schilders Yereeniging met Banier. Yijfde Afdeeling. Het Muziek-Gezelschap //door oefening volmaakter" van Willemstad, met Banier. De Handboog-Schutterij //Oefening en Uit spanning" van Hans weert, met Banier. De landbouwvertegenwoordigd door landlie den te paard, met Banier, onder aanvoering van den heer Jacobus van den Broeke, gevolgd door verschillende corporatiën, te sluiten door een peloton der dd. Schutterij. De optocht zal geformeerd worden op de Groote Markt, bij den Heer Knijpers, van daar de volgende straten passeerenSlijkstraat, Kaaskade, SchermihkelstraatWalstraat, Nieuwen Weg, Ruiterstraat, Koningstraat, Dok, Nieuwen Weg, Walstraat, Kleine Markt, Korte Walstraat, Zeilmarkt, Pottenkade, SteenenbeerDroge Dok, Dokkade, Onder straat, Palingstraat, Hooikade, Rommelkade, Roode Brug, Zeilmarkt, NieuwendijkfBenrs- hnf_i lll'lli pli in, "Rmrrinfrnnt "Binrlrnrln rri tr rug Groote Markt. Te 2 uren optreden op de kiosk, staande op de Groote Markt, der deelnemende Muziek- Gezelschappen en Ylissing's Mannenkoor, Avonds 8 uren Muziekuitvoering en Illu minatie op de Groote Markt. Te 9 uren Bal in het feestlokaal van den heer J. B. Kuijpers. Binsdng 3 Angustn». Des namiddags te 1% uren Yolksvermaken op de Pottenkade en Groote Markt, bestaande in 1. Watersteken. 2. Zakloopen. 3. Spriet- loopen. Na afloop van vorenstaandeonder begelei ding der muziek naar de Groote Markt, alwaar zal plaats hebben: 1. Mastklimmen. 2. Molen draaien. 3. Pap eten, terwijl onder genoemde spelen eenige luchtballons zullen worden opgelaten. 's Avonds 9 uren Bal. Door het feestvierend Muziek Gezelschap //Ons Genoegen" zullen vorenstaande feesten worden opgeluisterd door de uitvoering van eenige stukken. PS. Den 31 Juli te voren des avonds zullen bovenstaanden feesten worden aangekondigd door eene Muziekale promenade door do stad met fakkellicht, uit te voeren door de feest vierende Sociëteit. Yan de 457 stemgerechtigden voor leden van den gemeenteraad hebben gisteren 203 deelgenomen aan de verkiezing van 5 raads - leden. Bij de opening der stembus op heden bleek tevens,dat 203 biljetten waren ingeleverd,van welke één van onwaarde werd verklaard. De volstrekte meerderheid bedroeg alzoo 102. Hiervan verkregen de heeren A. Smit 167, C. Mortier 189 en C. A. Kalbfleisch 145 stemmen, terwijl op den heer J. W. Wilkens 96, op den heer C. Yeldheer 87, op den heer P. J. Siegers 58 en op den heer A. Koppejan 55 stemmen waren uitgebracht. De heeren A, SMIT en C. MORTIER zijn dus als leden van den raad herkozen. Gekozen daarenboven nog C. A. KALB FLEISCH. Herstemming moet alzoo plaats hebben tusschen de heeren J. W. Wilkens, C. Yeld heer, P. J.Siegers en A. Koppejan. Nog verkregen de heeren P. Goeree, S. Alter, C. Houbaer en B. H., Esser,respectie velijk 44 11, 10 en 7 stemmen. Gisteren voormiddag barstte in de Korte Noordstraat alhier een hevige brand uit iu de stoomhoutzagerij vau do gebrs. Huson. Oudanks de spoedig toegesnelde hulp was het houten gebouw met bijnaailes, wat zich daarin bevond, in weinige oogenblikken een prooi der vlammen, waaruit slechts weinig of niets kon gered worden. Gelukkig echter mochten de vereende krachten van eenige brandspuiten waarvan spuit A. het eerste water gaf, er nog bij tijds in slagen het belendende gebouw,datjook reeds begon te bronden, voor verdere vernieling te vrijwaren. Alhoewel alzoo grootere onheilen werden voorkomen, is niettemin de ramp, welke den gebrs. Ilason trof, groot, te meer nog, daar het afgebrande gebouw niet tegen brandscha de vvas verzekerd Door oppassendheid eu vlijt en het leveren van degelijk werk hadden de gebr. Huson hunne zaak op eene tamelijk goede hoogte ge bracht, waardoor zij zich dan ook iu steeds toenemende werkzaamheden mochten verheu gen. Met recht mag dan ook verwacht worden dat het bun niet aan de zoo noodige hulp en welbesteedde medewerking ontbreken zul, om de ramp zoo spoedig mogelijk te trachten boven te komen. Yolgens de N. R. Courant vallen de proef ritten, die dagelijks met den stoomtram Mid delburg—Vlissingen gehouden worden, tot dusver niet mede. Telkens zit de locomotief met de wagens in het zand, of derailleert zij. Naar men verneemt, zullen verschillende ver anderingen aan de rails of aan den weg moe ten geschieden, waardoornog niets met zeker heid omtrent den tijd der opening kan worden bepaald. Zaterdag avond omstreeks 10% uur, werd alhier aan den Nieuwendijk het lijkje uit liet water gehaald van een bijna 8 jarig knaapje, dat zich aldaar in den namiddag had ver maakt met het zoogenaamde krabbetjes van gen in bijzijn van eenige jonge kinderen, die hun makker wd iu het water haddon zien vallen, doch niet om hulp hadden durven roepen, waardoor dan ook de knaap bet leven heeft verloren. Jl. Maandag had alhier de door de sociëteit gaaischieting de Eendracht de uitgeschreven wedstrijd plaats. Aan dezen wedstrijd namen, behalve voor: noemde sociëteit de volgende vereenigingen deel: St. <Se5<wfo'aGmvanIJzendijko met 11 leden Concordia 's Heerenhoek r/ 10 Scheldegalm Hoofdplaat 4 u Victoria Kwadendamme 3 en de Paauio 3 Bieselinge 1 lid De hoofdvogel werd afgeschoten door den heer Poven, van 's Heerenhoek; de zijvogels door de heeren van Kerckhove» en Lip pes, beiden van IJzendijke. Het muziekgezelschap Ons Genoegen bracht wederom het zijne toe om het den deelnemers aan den wedstrijd, bij welken de Vlissïngsche sociëteit voor het eerst haar vaandel gebruik te, zoo aangenaam mogelijk te maken. Dinsdag vereenigden zich eenige dames der leden van de sociëteit gaaischieting de Een dracht, bij den heer Hoeijmaus, om zich te oefenen in het werpen met bollen naar vogels, voor welke gelegenheid, uit den inleg der deel nemende dames, een 4 tal prijzen waren aan gekocht, welke behaald werden de le prijs door mad. Eekman met 150 2e Wagemans 60 3e F. Timmermans 50 ff 4e a u ff Jan3 40 punten. Heden morgen is met het beste gevolg van de fabriek der Koninklijke Maatschappij de Schelde alhier, te water gelaten een ijzeren

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1881 | | pagina 1