Gi«toren avond had alhier het instrumentaal en vocaal concert plaats, volgens p'ogramma uit te voeren door het alhier bestaande harmoniegezel schap Ons Genoegen, bij gelegenheid van de ont hulling van een nieuw vaandel. Het concert werd voorafgegaan door de plechtige onthulling van het vaandel, nadat door den heer Pot tot inleiding het volgende was gezegd Dames en heeren, even onverwacht als ongedacht sta ik liier tot. het vervullen eener taak die ik ter elfder ure als bij wijze van remplaeeering heb op mij genomen, Die taak, ge weet het misschien of hebt het reeds ge gist, is liet spreken van een leidend woord tot de onthulling van het nieuwe vaandel van het alhier aanwezig zijnde hnrmoniegezelschap Ons Genoegen. Dit'gezelschap, sedert vijfjaren rusteloos werkzaam zich te organiseren en te vormen lot ecne harmonie die, even als andere inrichtingen van dien aard, niet ten doel heeft onderling genoegen, maar ook opluis lering van zaken en personen bij plechtige gelegen heden, maar ook hulpbetoon tot leniging dei lijdende menschheid, werd reeds kort na de oprich ting in 'l, bezit gesteld van een vaandel, dat wijlen den weledelen heer A. Ruijsch waar zulks gede poneerd was, zoo gaarne persoonlijk had willen aanbieden, waarin Z.Ed. echter eerst door ziekte en later door den dood verhinderd werd. Dat vaan del, thans door druk gebruik en andere oorzaken zoo goed als onbruikbaar geworden zijnde, meemde men tot de vernieuwing Ie moeien overgaan en daartoe een beroep te doen op Viissingens burgerij, wat met zulk succes geschiedde dat men een nieuw vaandel van dezelfde gehalte ais het oude zoude kunnen aanschaffen. Mtt het oog echter op andere harmonie» en rekening houdende met de eischen des lijds en de toekomst onzer gemeente, besloot liet gezelschap een zoodanig offer te brengen als noodig zoude zijn om een vaandel te doen vervaardigen dal in pracht en waarde alle de vaandels onzer provincie overtreffen zou. En zoo staat dat vaandel hier ge reed ter onthulling, waartoe wij om uwe nieuws gierigheid niet lang op de proef (te stellen ov<r- giian, en ook opdat ge oordeelen moogt of het zelve de ontwerpers zoowel als de vervaardigers e.T aandoet. De president van 't gezelschap onthult liet Vaan del onder het spelen van de Vaandelmarsch, waarna de lieerPot zich richt tot liet muziekgezelschap met de volgende woorden Heeren commissarissen en leden van Ons Genoegen! Ontvangt van mij als de tolk van velen mijner medeburgers evenzoo vele wenschen, passende op de gelegenheid van lieden, O 1 indien hij, door wien ge bet eerste Vaaudel out vingt, nog op aarde was, hij, wiens woorden bij der gelijke gelegenheden dikwijls gelijk waren als gou den appelen in zilveren gebeelde schalen; met hoe veel gloed, met wal bezielende woorden had hij van deze plaats u toegeproken wat ik u thans onder andere woorden u zeer gebrekkig toewensch, name lijk: dat dit Vaandel, hetwelk in pracht en waarde het oude zoo veel malen overtreft, wat in vele op zichten beteekenis heefi, nog grooter beteeke- nis krijge; dat, liet u ten spoorslag zij om ook alzoo op harmonisch melodisch gebied, lustig rustig maar met ernstige inspanning en onvermoeide studie voort te treden, en dat vooral Ons Genoegen in alle opzichten, door alle tijden, onder allerlei omstandig heden zonder fe lelten op kleur en richting aller genoegen moge worden, zijn en blijven en hierdoor maar ook door flinke eD welluidende uitvoe ringen eens de kroon der Zeeuwsclie harmoniën moge uitmaken. Vervolgens werden alle nummer» van het pro gramma goed, ja sommige, zoowel muziek als zang, kèurig uitgevoerd, zoorlat liet scheen ais of met liet nieuwe Vaandel ook weder versche en meer frissche muziekale adem ware aangevoerd. Wat men ook van dit gezelschap denke of zegge, dit staat vast dat het meer dan alledaagsch is een gezelschap alleen uit liefhebbers bestaande, zonder een man van t volk aan 't hoofd, gedirigetrd wordende door een persoon die door handenarbeid in zijn dagelijksch onderhoud moet voorzien, dat zulk een gezel schap liet nog zoo verre brengt eene zoodanige uit voering te geven als waarvan wij gisteren met andere muziekliefhebbers oorgetuigen zijn geweest. Een rechte beschrijving van het vaandel legeven kan moeielijk geschieden zonder aan de waarde van hetzelve te kort te doen, men moet het met eigen oog zien om over dat kostbaar stuk ter waarde van vijfhonderd gulden te kunnen oordeelen. Meer dan ooit komt daar du ook bij uit, het daar bovenop ge plaatste Appollobeeld.dat meesterstuk van onzen on vergefelijke» stadgenoot en vriend wijlen den heer J. P. Brouwenaar. Dit beeldje vroeger aan een ande re harmonie behoorende is lengevolge der opheffing daarvan oij wijlen den WelEd. heer A. Ruijsch in bewaring geweest, uit deszelfs nalatenschap aange kocht door den heer P. H. Schiffer, gerestaureerd door den heer van Dalsum, senior, en door deze heeren aan de harmonie Ons Genoegen cadeau ge daan. Thans is men op den gelukkigen inval ge komen het beeldje door een pruchtigen lauwerkrans te omsluiten wat liet prachtig aanzien niet wei verhoogd. Moge dit prachtige en schoone spoe diger door de reeds zoo lang verwachte sporen van welvaart gevolgd worden dan zulks lot hiertoe met al ons jubelen het geval is geweest, dit is de wensch van den schrijver. Naar wij uit een doorgaans wel onderrichten kring vernemen, is Maandag jl. de voorloopige corn missie der vleescli-meeting weer vergaderd geweest boven de sociëteit de Unie, en hebben zich op ver zoek der primitieve commissie de heeren van Cam pen en Joosse daar bij aangesloten. Wat de vleesch kwestie betrefr, over de honderd personen hebben gefeekend op de lijsten welke daar toe zijn neergelegd, deze zullen binnen eenige dagen worden opgeroepen en zal hun dan een con cept contract en voorloopige prijsopgave van vleesch bij verschillende slagers worden medegedeeld, en zoo noodig over het contract worden gedelibereerd. Ook zou door de commissie, boven bedoeld, beslo ten zijn om de brood-kwestie niet onaangeroerd te laten, en is onze berichtgever goed ingelicht, en daaraan twijfelen wij niet, dan is reeds een volledig plan in bewerking, om binnen weinige dagen aan de bijeen te roepen burgerij te worden voorgelegd. Wij wenschen dat de opwerpers van de boven genoemde belangrijke kwestie veel medewerking mogen vinden. Op den 1ste» dezer is in werking getreden het sppciaal tarief no. 16, voor het vervoer van kalk, ruwe en ruw bewerkte steen, keien, ertsen, steen kolen, cokes en kluiten van steenbolengruis van de stations Ans (Elat), Ano (L.L.), Flëuialle (Grande en Iiaulc), Herstal, Horloz-Jemeppe, Luik (V'iveg- Mihnorte en Rocour naar de stations van de staatsspoorwegen. (Lijn Roosendaal Vlissingen) Bergen-op-Zoom, Goes, Middelburg en Vlissingen. De volgende prijzen zijn daarin voor deze plaats aangegeven, berekend per wagen lading van i 0,000 K. G, A»o (Etal) en Ano (L.L.) frs. 65,Plé/n, (Grande en Haute) frs. ö6, Herstal frs. 65,50; HorlozJemeppe frs. 66,Luik (Vivegnu-) frs 66,Milmorle frs. 65,Rocour frs. 56, Bij beschikking van den minister van kolj van den 2 Oct. 1874, is de hnofJorderwi' Moerkerken gesteld ter beschikking van generaal van Nederlandse!) Iadiëom te worden noemd to: onderwijzer der 3e klasse voor de di daar te lande. 'jzer A.i 'n gou J Bij den tooneelwedstrijd uitgeschreven door koninklijke maatschappij,/ de Vrije kunst" te Al werpen is de eerste prijs, zijnde een gouden ee metaal benevens 700 franken, behaald door Diletanfcen-club te Amsterdam, met het tooneelsi /t Was maar een loods", van den heer Ruijsch, GRONINGEN, 2 Oct. Gr. Ct. Heden morj bevond zich op de schapenmarkt alhier o. a. Drentsche boer met eenige schapen, die hij ten koop aanbood. Er deden zich een paar kooperi en nadat liet akkoord was gesloten, volgde de be ling. Deze geschiedde meteen bank billet, dat latl toen de boer liet wilde wisselen, bleek geen bankbiljet te zijn, maar een waardeloos stuk papfl dat veel geleek op een bankbillet van f 1(J0 waarop de woorden //goed voor 100 sigaren." politie werd nu hiermede in kennis gesteld, dekt pers werden opgespoord en gaven de verzeker dat een en ander als een grap moest worden schouwd, zoodat de boer niet weinig verheugd i den goeden afloop tnet zijne schapen vertrok. PARUS, 5 Oct. „iet nauwkeurig li 0ngeveer 400 const on 300 republikei jningen noodig. PARUS, 5 Oct. meerderheid der gis tementale raden tc I ],et.juiste verhoudt Onder de gekozen Bonapartisten. GEMEENTERAAD VAX Verkort verslag der buitengewone Zittii van den Gemeenteraad, op "Woensc 7 October 1874. De Nederlandse be Financier meldt het volgende: z/De direcrie van den London-Chatham en Dover spoorweg heeft van haar aandeelhouders machti ging bekomen tot het uilgeven van nieuwe aan- deejen, voor een bedrag van 1 millioen pond ster ling. Zij beoogt haar lijn van Chatham Daar de haven van Sheemess voort te zetten en van daar een stoombootlijn op Vlissingen in te richten. Voor het verkeer met Noord-Duitschland zal deze lijn waarschijnlijk belangrijker worden dan die over Rotterdam of Antwerpen." Door eene commissie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal is Zaterdag namiddag het adres dezer Kamer, ter beantwoording van de troonrede, den Koning aangeboden. 7jM. heeft daarop hel volgende geantwoord //Mijne heeren Ik verzoek u aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal mijnen dank te betuigen voor haar adres van antwoord. Met genoegen heb ik daardoor weder vernomen hare belangstelling in 's lands zakeD en hare ernstige begeerte om daaraan in dit vernieuwde zittingjaar werkzaam te zijn." De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft Maandag eene korte zitting gehouden, waarin de heeren de Roo en Rappard werden beeedigd en zit ting namen, ingekomen is een ontwerp tot toepas- sehjkverklaring der wet op de besmettelijke ziekten op dyssenterie. Vrijdag komen verschillende kleine wetsontwerpen in behandeling en daarna volgt de opmaking der nominatie voor den Imogen raad. Bij den Raad van State is aanhatigigeen wets-ont- werp ten einde het aanmunten van zilver door par- tikulieren te verbieden. Voorzitter de heer Winkelman, burgemeester. Afwezig de heer Schraver. Deze Zitting is zooals men weet belegd, tot beta deling van het voorstel vau den heer Kleijnhens »met de regeering in onderhandeling te treden, verkrijging eener vaste brug over het dökalbi?) waarop als amendement was voorgesteld door heer J. J. P. Hector om van het Rijk te verknjj gelijke kanaalgelden, zoo te Vlissingen als te Midi] burg", (zie Zittingsverslag van Woensdag 30 Septs ber 1874.) De heer Kleijnhens verdedigt in eene breedvi rede (waarvan wij de vermelding,even als alle audi stukken, tot een volgend nommer moeten uitstellej zijn voorstel, waarna daarop door den beer vat Pieterse als amendement wordt voorgesteld lo. liet voorstel vau den heer Kleijnhens, zoodu te wijzigen, dat daaruit het slot wegvalle luidend) onder afstand,behoudens zekere voorwaarden gronden langs de kade, voor zoover die aan meente in eigendom toe bekooren." 2° daaraan toe te voegen: en zulks ter vergoeding v] de in der tijd door de Gemeente aan het Departemej van Marine afgestane gronden, ter daarstelling vam werf van scheepsbouw, ondor voorwaarde vau d aanleg eener vaste brug over het dok door het Bijt Voorstel en amendement worden hierop gelijktjjc behandeld en breedvoerig besprokengedurende discussie brengt de beer J. J. P. Hector in het midde dat hij voor zich bier bedoelt niet alleen den aaull eener brug geschikt voor rij- en voertuigen, maar geschikt om daarop eene spoorweg-verbinding da te stellen, later wordt dit gezegde door de heer Ti kuyl Quakkelaar als sub-amendement overgenoroi Het amendement van den heer van Uije Pieter wordt aangenomen niet 8 tegen 4 stemmen, te? stemden de heerende Krnijff, Kleijnhens, Calient en Pot; het sub-amendement van den heer Verb Quakkelaar eveneens aangenomen met 9 tegen 3ste: men, tegen stemden de heeren Kleijnhens, Callenf en Pot, waarna het voorstel van den heer Kleijnb; zaamgevat met amendement en sub-amendeme: eveneens wordt aangenomen met 9 tegen 3 s tegen stemden de heerenKleinhens, Callenfels en?' Nadat de heer J. J. P. Hector ook in de gelegonb was gesteld om zijn amendement, »gelijke kau:' rechten," te verdedigen, wordt dit aangenomen tegen 4 stemmen. BlITJiHMB TIJDim F R A11 K R IJ K. PARUS, 4 Oct. Maarschalk de Mac Mah021 is teren avond naar La Florêt vertrokken, en zal Woe dag terugkeer en. Grootvorst Konstantijn is gisteren avond hier as gekomen om tien dagen te Parijs door te brengen- Met zekerheid verneemt men dat de Duitscbeij zer heeft afgezien van zijn voornemen om -Italië te zoeken. LONDEN, 2 Od ure werden de bewJ park op eone gewi wekt door de volg werden in bet Regd weg naar hunne be toen de derde schui suiker geladen wa oorzaak in de luc| tweede schuit, die in had, bleven ge ontploffing om. D welke bij het noorc ligt en waarnaast twee zonen en een bouwval en uit el liebbeu, behalve de) werd, weinig letsi wonderdadige wij: vprniorzeld en eonl lijke nabijheid zijn van vele huizen in omringende strati Groote hoornen ii langs den weg afstand werden ui geworpen. De dr raakt deed zich toi gelijk aan die een ontbrauden van bi ver gehoord, LONDEN, 3 Oei gen der dagbladen gisteren, welke j kruidfabriek te .f geude bijzonderhi De stoomsleper vlieger, die een we: Voor hen die m dient dat de schok hurst, BermoDdsej werden, alsmede en op de hoogte meu den slag en briek in den omtr beerschte een dergi 1 teAveley in Essex) en booren. In veli lagen, hoorde en wind en de loop v; bet geluid en de lengte van ruim ei ting waren de vei huizen, gelegen ii ongeluk gebeurde, sprongen de deurei den zoo snel mogi wig was. Iu den lierenhokken besi jalve eenige elandt hadden zich za&i ffinnen. Twintig bet openen der k opzichter sprong niet eens de ontplot ontstond. De kanaal gevonden, ders gehouden. eenige bewoners eet gasthuis gebr ten einde t omkwamen of ge' Velen de gevolecei een woning opl Werd het venster i heer en damej Baar de belendend! Werking der ontpl afstand gelegen sn e" door Londen lj door de persing - ford. Een der LnJ opschriftSalve" ea er ontstond eel schouwen van het Re menigte volL natuurlijk ontelbal jot ondersteuningf 14 eU diehulpbehoe

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1874 | | pagina 4