BINNENLINDSCHE TIJDINGEN. BD1TENLANDSCBE TIJDINGEN. INGEZONDEN STEKKEN. »ven zijnde haven- en kaaigeld, en den eigendom, onder te stellen voorwaarden, der aangrenzende kaden, voor zoover zij aan de gemeente bebooren." Ik acht het van het grootste belang, dat deze zaak ten spoedigste in behandeling kome. Genoegzaam alle leden zijn met mijn voorstel reeds sints eenige weken bekend en dring ik er dus in het wel begrepen belang onzer gemeente, en zijner inwoners met don meesten ernst op aan niet meer te dralen, maar mij in de golegenheid te stellen mijne denkbeelden verder te ontwikkelen, en deze zaak alzoo onmiddelijk in be handeling te nemen. De Voorzitter stelt voor om het voorstel dadelijk in behandeling te nemen. Voor stemden de heeren: de Kruijff, Callenfels, Kleijnhens en Pot, tegenLaernoes, van der Hijden, Ockers, Quakkelaar, J. G. Hector, de Groof, van Uije Pieterse en J. J. P. Hector, zoodat dit voorstel werd afgestemd. De heer Kleijnhens. Naar aanleiding dezer stem ming vraag ik het woord. Voorzeker zal ieder raadslid al stemde hij nu ook voor de aanhouding der discussie omtrent mijn voor stel, met mij moeten instemmen dat eene spoedige behandeling daarvan dringend noodig is. De burgerij toch heeft recht om spoedig te weten op welke gron den mijn voorstel dat hare belangen zoo nauw betreft geacht wordt te steunen, evenzeer als zij dient te weten wat door de mogelijke tegenstanders daarvan wordt in het midden gebracht. Aan haar dan het oordeel door wie hare belangen het best worden behartigd. Daarom stel ik op grond van art. 18 van ons regle ment van orde voor dat de dag worde bepaald waarop mijn voorstel in behandeling zal worden genomen. In het belang der zaak zij dat spoedig. Op voorstel des voorzitters wordt met algemeene stemmen besloten om op Woensdag den 7 October het voorstel in nadere behandeling te nemen. Alsdan zal tevens worden behandeld een voorstel van gelijke strekking door den heer J. J. P. Hector gedaan, met uitzondering van den afstand van grond en met bijvoeging van het verzoek dat schepen die in het dok komen gelijk havengeld zullen betalen als voor de loskade te Middelburg geheven wordt. De zitting wordt gesloten. Vlissingen, 3 October. Reeds in ons vorig nommer deelden wij mede dat op Woensdag II. de laafsle oefening der dd. schutterij alhier zoude plaats hebben, wanneer gelijktijdig eene veronderstelling in het vuur zoude worden uit gevoerd. Door eene welwillende hand in staat gesteld daar van een kort verslag te geven, doen wij zulks gaarne vermits men mag aannemen dat het beoogde doel als bereikt kan worden beschouwd, namelijk de leden der schutterij eenigermate op de hoogte der velddienst te brengen, ten einde ook dit onderwerp bij de winteroefeningen van het kader met eenige vrucht te kunnen behandelen. Er was aangenomen dat door verwikkelingen met een naburig rijk, de linie van defensie door het leger was bezet, waardoor Vlissingen en Middelburg een klein aantal troepen infanterie en vesting-artillerie had overgehouden om de forten te bezetten; de schutterij, op het punt staande gemobiliseerd te worden, was voorloopig met de garnizoensdienst belast. De majoor-kommandant, tevens garnizoens-kom- mandant, geeft order tot het doen van eene militaire marsch in de richting van Koudekerke; ter hoogte van den Vrijdomsweg werd rust gegeven, doch veiligheidshalve eene veldwacht opgesteld in de nabijheid van Groot-Lammerenburg. Door de voorposten werd een heer te paard, welke met spoed komt aandraven, aangehouden, en, als zijnde onbekend met het contre.signe, genoodzaakt af te stijgen, ten einde onder geleide van de exami neertroepen voor den kommandant der troep te worden gebracht, alwaar bleek dat hij door den kom- iuandant van Middelburg was afgezonden ten einde kennis te geven van eene nadering in zuidelijke richting van vijandelijke troepen, welke buiten ver wachting geland waren. Een en ander noopte tot dadelijk handelen; er bleven slechts twee maatregelen te nemen over 1° door een haastigen teragtocht het garnizoen trachten te bereiken, eD dan wellicht de veldwacht aan den vijand prijs te geven, of: 2° positie nemen bij de brug ten westen van het fort Linker-Kroonwerk en deze positie tot het uiter- ^'e te verdedigen. De laatste maatregel werd genomen, en om den jijand omtrent onze sterkte te misleiden, alarm ge maakt. Twee afdeelingen kregen na last om zich links en rechts io de zijwegen en tirailleur op te lossen De vijand met een sterke tirailleurlinie voor zich uit naderende, dwong de onzen door overmacht, vurende terug te trekken, evenals de reserve, welke verder de positie bij de brug met salvo's verdedigde en versperringen aanbracht. De steeds voorwaarts rukkenden vijand, door het vuur uit het fort tot staan gebracht, gaf aan de troe pen welke in de Vrijdomsweg waren teruggetrokken aanleiding daarvan partij te trekken door hen met een hevig vuur uit de rechterflank te bestoken, waar door dan ook de vijand zich genoopt zag terug te trekken, wordende alstoen door de onzen achtervolgt. Nu werd de manoeuvre beschouwd als te zijn afge- loopen, de compagniën verzameld en met de muziek van het 3e bataillon 3e regement infanterie aan het hoofd, naar de stad teraggemarcheerd, onder toe loop van vele menschen. Op het terrein zelve was de majoor-kommandant der schutterij en eenige belangstellenden tegenwoor- digjterwijl een en ander verricht werd onder leiding en kommando van den kapitein der schutterij W. L. Winkelman. Heden middag werden we in de gelegenheid ge steld, het pas gearriveerde prachtige nieuwe vaandel van het muziekgezelschap Ons Genoegeu te bezich tigen. Het vaandel, met de hand geborduurd, van don ker rood zijden fluweel, heeft bovenin den punt eene witte, in bet zilver geborduurde flesch, omvat met gouden kettingen en leeuwenkoppen, voorstellende het wapen der stad, waaronder de naam is van het gezelschap {Ons Genoegen Het midden draagt, een trophée van muziekin strumenten, ia hetmidden waarvan een muziekboek, waarop in noten is gebracht het air „Waar Jean men beter zijn"deze trophée is omgeven van een krans met het oüderschrift„Harmonie van Vlissingen 1874"; hetgeheele vaandel is verder met gouden franjes omzet. Behalve de flesch is alles in goud geborduurd. Wij twijfelen niet of dit vaandel zal aller goed keuring wegdragen. De onfchuldiging daarvan zal plaats hebben op het concert van Dinsdag a. s. Hulde zij hiervan toegebracht aan de vervaardi gers de firma Wed. J. van SeverenVermeulen, fabrikanten van borduursels in goud, zilver enz., te St.-Nicolaas (België). Aanvankelijk wordt van den stoombargedienst tnsschen Middelburg en Vlissingen veel gebruik ge maakt. Donderdag, toen de net ingerichte boot voor het eerst in geregelde vaart kwam, zijn in de twaalf reizen 586 passagiers vervoerd. Naar wij vernemen bestaat bij den concessionaris het voornemen om ook te Souburg een steiger te doen maken ter vergemakkelijking van het daar vooral nog te veel oponthoud veroorzakende opne- meD en afzetten van passagiers en goederen. Naar wij vernemen is het tarwebrood voor het gasthuis te Goes, bij inschrijving aangenomen door R. Scheele, voor 16 cents het kilo; het kropbrood voor ll3/4 ets. Voor het weeshuis is het tarwebrood mede voor 16 ets. en 't kropbrood voor 11 ets. aan genomen door J. Le Clercq. Uitslag der verkiezing voor een lid van den ge meenteraad te Holst, op 30 Sept. jl.: Getal kiezers 130, waarvan hebben gestemd 114; volstrekte meerderheid 58. Hiervan zijn uitgebracht op de heeren Louis van Waesberghe-Janssens 66, J. P. M. Haak 41 en J. E. Callenfels 7. De heer Louis van Waesberghe-Janssens is alzoo gekozen. Te Tiel zijn Dinsdag ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer uitgebracht 2275 stemmen; van onwaarde 15; gekozen is de heer van Rappard met 1238 stemmen. De heer Dijckmeester erlangde 1022 stemmen. Te Leeuwarden zijn Dinsdag ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer uitgebracht 1624 stera men; van onwaarde 15. Gekozen is de heer de Roo van Alderwerelt, met 1000 stemmen. De heer de Bordes erlangde 396. Prof. Vissering kreeg 112 en de heer Panhuys 48 stemmen. «8|'j men voor het oprichten van een hotel voor rec< valescenten uit de gegoede klasse te Baarn. 't Hft' zal worden gebouwd in de Torenlaande kosten 7 geraamd op ƒ200,000. Dezer dagen heeft te Amsterdam een plotseling sterfgeval plaats gehad, hetwelk, naar men met zekerheid meent (e mogen aannemen, moet worden toegeschreven aan het gebruik van garnalen, welke een dag te voren waren gekookt. Andere personen die insgelijks van die spijs hadden gebruikt, zijn ernstig ongesteld. J ENGELAND. LONDEN, 30 Sept- De mijnwerkers in Clack mannan en die in West-Lausashire hebben besloten den arbeid te hervatten, eerstgenoemden tegen 15 pet. vermindering van loon, laatstgenoemden nadat door de patroons het loon, dat zij eerst 171/2 pet, wilden verminderen, met 10 pet was verlaagd. De hertog van Edinburgh bezoekt Liverpool om aldaar de eerste steenen te leggen voor eene kunstgalerij en voor een zeemans-weeshuis, en muziekfeest bij te wonen, waarvan hij het eere-voor- zitterschap heeft op zich genomen. Jl. Maandag is de Prins te Liverpool aangekomen, en hij werd er luisterrijk en met geestdrift ontvangen. De kunst- ;alerij is een geschenk van den mayor en het ge bouw alleen de grond is door den gemeenteraad geschonken zal 20,000 p. st. kosten. LONDEN, 1 Oct. De Morning Post meldt uit Kopenhagen dat Engeland en Rusland pogingen doen om tusschen Denemarken en Pruisen een eindschikking betreffende Sleeswijk tot stand te De limes weerspreekt het gerucht volgens het welk de Prins van Wales in financieële moeielijk- heden zou gewikkeld zijn. DUITSCHLAND. BERLIJN, 30 Sept. De Nor d-Deutsche Zeitunj zegt, dat de geruchten over de herleving der zooge naamde Noord-Sleeswijksche kwestie, waarvan Deensche en Engelsche bladen gewag maken, hun nen oorsprong vinden alleen in de uitzetting van vier lastige personen uit Sleeswijk. Deze maatregel, waartoe in het belang van 's lands veiligheid moest worden overgegaan, werd genomen door de provin ciale overheid. De Duitsche bevolking was daarmede zeer tevreden en de Deensch-sprekende bevolking werd er niet smartelijk door getroffen. Yan de voor gewende gisting is nergens een spoor te ontdekken. Z. K. H. Prins Hendrik heeft het initiatief geno- Flissingen, Oct. 1874. Woensdag a.s. zal alhier een buitengewone Ge meenteraadszitting plaats hebben ter bespreking van een beslissing over zaken, die met het oog op de belangen en dadelijke behoeften dezer stad wel urgent mogen worden genoemd. Men hoopt dan ook dat het maar niet weder zijn zaluitstellen totdat men er nog en nog eens rijpelijk heeft over nage dacht, om dan misschien nog eindelijk te besluiten met te zeggenik voor mij zie er geen direct heil voor de Gemeente in.Neen, wij hepen betere dingen; wij gelooven dat bij eenig nadenken een ieder voor zich wel geneigd zal zijn, om voor zoo ver de zaken dit toelaten, een weinig te geveu en te nemen. De zaak in questie, is het al of niet afstaan en overdragen aan het Rijk van gronden, thans nog deels in gebruik bij en aan de Gemeente behoorende. Deze afstand staat in verband met het voorstel om zoo spoedig mogelijk bij de Hooge Regeering aan te dringen, op het leggen van een vaste brug over het marine-dok, ter vervanging van de steeds in vervallen toestand verkeerende vlotbrug; en dit vooral om den ontzachelijken omweg, dien men met rij-en voer tuigen langs den zoogenaamden Nieuwenweg moet maken om uit en in de stad te komen, welk ongelief zich vooral ten opzichte van de spoor- en havenwer ken doet gevoelen en groote belemmeringen zal te we6g brengen, dan vooral wanneer men met de uit breiding der stad zal aanvangen Buiten de voor stellers - de heeren Kleijnhens en Callenfels - heb ben nog slechts de heeren de Kruijff en Pot zich sterk voor den afsl altijd natuurlijk te brug- wensohe pQDt zoo verschrik iunne blikken me' „jogen kunnen bes! toch dat gedeelte al jer tijd meer moeite faarwij bovendie bescheiden meemnj ren, het zoude zijn weg aan het Rijk ca dringen, om, kan h bet slechten der v ook bij de bebouw vrijvallen tot het ze buizen waaraan al d deze woorden niet - 1- benevens succes ZEE 211 Okenbnrg, Goodgear, Reqaevada. - Snow Que kb, Koningsbergen. - 1 Citron, A ig ui lion. - Bi Secerall Nott, st., Hughe large, Bentley, Charle Galathea, st., Ay Sirio, Monica, L llice, st., Bearman, Lon iarl of Aberdeen, st., I lliscow. - F. Wilson, lung, Odessa. - Elise, tl, Hall. - Aimable L lisard, Harwich. - Pla as David, st., Govant, Isrell, St John. - Ann il,allen naar Antwerpen Romeo, st., Schofield, dos, st., Ayre, Gooit naar Gend. «oglish Girl, Harris, Maria, Petersen, Geffle, Killarney, st., Redford, Dolphin, st.,1 Phillips, ifcahagen. - Margueri Howard, Harwich, ijnhir, Roger, Ostende. - City of Mobile, Grimsby. - May Mc. Lellan, Tijne derham, Tellefsen, Are «et, Hendriksen, Shit - Husna, Akerr - Laura, Jancki, Volga, st., Gosley Tom Maar, Lou - Boeno Nnova, we, Hamburg. - Al drorsen, Noorwegen. - Ludwig, Freerick Union Bayonuais Vaile. Bresilia. - Q 1 Fergnsoo, Bresili Orion, St., Ry Roland, st., Kral allen van Antwerpen. FGcha, st., öeeuwen, Afika, Jacobs, avontuur, asen, Engeland. - R ttbseo, Tousberg. - Fac 2ey, Gjertse,n Noorwegi 'igilant, st., Cook, Loo üllarney, stRedford,1 aden. - MARK! Vli Boter f 1.60, f Ï.6 Midi ïaaanvoer uit Walchere 'Aden echter onbeduider Jarige Walchersche 11.25 op. Nieuw ri 10.50 a f alergerst f 7.50. sen f —.75 lagr Lbetaal 1, met Aeo met goede e kleine soort ■50 a 12.25. G roote g 'ahersrhe paardeboone 'sche groene erwten in nog ƒ12.— b Koolzaad zonder ta e dit 10.50 Zo x en vrij e vraag to t f 13 sr ban noteerde 'nde en jarige Q ca G tarwe f 1. Nieawe rogge jYjcuvve rogge Zomergerst 6. - erwten 10.50 60. Paardeboonen 7K erwten 1160. 10.76. !?ter 1.70 J6ren 4. 1 a ƒ1.75 per 1/1 a 4.50 p i.40

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1874 | | pagina 2