VLISSINGSCHE COURANT. 1S73. \S" ÖS. Zondag 24 Augustus. JiJö Jaargang. slburg en Ziei-ikzee. Staatsspoorweg. en wordt aangelegd VAN ZIERIKZEE: ijdag 22 's morg. terdag 23 ndag 24 u 6'l5 [en van het spoorwegstation de reizen van Middelbar» de reizen van Zierikzee. 00 co I I I I 1 'g"| ïl 8 sfesl c I K g, ft a 3 O I --I J J J P S) I 1 o I 1 I I r puzen en Vlissingen. niet varen. VAN VTJISSINGEN Y rij dag 22 Niet varen. Zaterdag 23 's morg 9, 011 Rotterdam, anndag van Vlissiugen sa aal—Vlissingen. 9.20 12.5 9.30 12.19 9.43 12.42 9.52 12.52 10.7 1.7 10.13 10.23 10.28 10.39 10.49 10.57 11.12 11.18 1.13 1.23 1.28 1.41 1.51 1.59 2.14 4.50 8. 5.8 8.1 5.50 6.7 6.27 6 40 6.58 7.4 7.22 10. 7- 7.52 10. 8.17 10. 8.25 10. 11.21 2.24 4.20 8.8510 11.30 2.3 5 4.30 8.50 10 [-Roosendaal. 10 12.30 3.10 5.15 0.2: ,19 12.41 3.20 5.24 9.3! ,21 12.51 1.4 1.28 1.49 2.6 2.15 2.24 2.40 2.47 3.10 3.45 4.2 4.15 5.27 5.34 5.49 5.58 6.13 6.21 6.27 6.37 6.43 6.59 7.12 7.23 7.32 :en gestopt, wanneer daar ie"1! 0. s. loopt dagelijks Vlissingen en terng, «aan volgtin inkomst Vlissingen Middelburg 7.1" NeuzenG-ent, t0 van Gent: 8.17 12. 0 MechelöB. eclielen: 6.45, l^-20> jnzen6.45, 10.40^^. SCHIEFER TE VLlSSlNflE srsczorTïTos-t n 31 Nieuwendijk, wijk H no. 101. VLISSINGEN. Advertentiën gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Woensdag- en Zaterdag voormiddag 10 ure; de prijs van 1—1 regels is 40 Cents, voor eiken regel meer 10 Cents. B U It E A U F. H. SGHIFFER. Dit Blad wordt tweemaal pel week, Donderdags en Zondags uitgegeven. Abonnementsprijs per drie maanden 1.—, franco per post 1.15. Afzonderlijke nummers 5 Cents. Men Abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post-Directcureu. PUBLIKATIËN. No. 62. Onderzoek van drinkwater De Burgemeester en Wethouders van Vlissingen; Zooveel mogelijk willende voorkomen het gebruik van drinkwater dat voor de gezondheid nadeelige be- standdeelen bevat, hebben het water uit de verschil lende gemeente pompen doen onderzoekenen maken dien ten gevolge bekend, dat de uitslag van hot gedaan onderzoek op ieder der pompen zal worden vermeld, tei-wijl zij de ingezetenen dringend uitnoodi- gen zich van het gebruik van slecht drinkwater te ont houden. Vlissingen, den 14 Augnstns 1878. De Burgemeester en Wethouders voornoemd WINKELMAN. De Secretaris, P. FORBES WELS. naar Sheerness in verbinding met een stoomboot die met hun den welfden dag cirka 6 uur te Vlissin gen arriveeren zal. Het vertrek van deze boot van Vlissingen is bepaald op Woensdag 10 September 's morgens S uur. Vlissingen, 23 Augustus. Met zekerheid deelen wij mede, dat de minister van binneulandsche zaken de uitnoodiging tot het bij wonen der a. s. feesten heeft aangenomen, de minis ter van marine tot heden nog niet heeft geant woord, en dat de overige ministers hebben bedankt. Bij het ontvangen der tijding, dat door den minis ter van oorlog andermaal afwijzend is beschikt op liet verzoek, om het Vlissingsch garnizoen en onze jongens een paar dagen vroeger het Kamp te doen verlaten, is bij velen de vraag opgekomen, of er nu reeds zóó veel gedaan is om het hpofd in den schoot teleggen,waarop het antwoord ontkennend moet luiden, 't Was te voorzien dat dé minister van oor log positief als hij is, ten tweeden male geen ander antwoord zoude geven dan door ons in den eerste was ontvangenen toch mocht men hem niet passeeren. Nu staan we vrij, want ofschoon het waar zal zijn flat de ministers Z. M. daarover geraadpleegd heb ben zeker is het toch ook dat onzen vorst ten ge volge HoogstDeszelfs afwezen, niet punctueel met alle de argumenten van ons verzoek zal zijn in ken nis gesteld. Daarom was het wensckelijk dat trotsch alle tegenspraak, Vlissingsch burgerij zich als aan eenig man vereenigde om van Z. M. zelve de vervulling hunner wenschen af te smeeken. De allegorische optocht bij de aanstaande feesten 'e Vlissingen zal, naar wij vernemen, den volgenden weg nemen: van de plaats waar vroeger de Ramme- kenspoort stond over het Dok, Nieuwen weg, Kou- steei«chen dijk, Dam, Slijkstraat, Groote .Markt, Bierkaai, Beursstraat, Nieuwendijk, Zeilmarkt, lloode brug, Oostzijde Nieuwe haven, langs het Droogdok, voorbij het raadhuis, Onderstraat, Paling- straat, Hooikaai, Roode brug, Zeilmarkt, Korte en Uiige Walstraat, om op den Nieuwen weg te ein digen. Naar ons is medegedeeld, is het bezoek der Dngelsche autoriteiten van den Londenschen handel 'dj de a. s. feesten niet georganiseerd door de feest commissie, maar door de heeren John. P. Besten do Grooif scheepsmakelaars alhier. De bezoekers zullen per extra trein van Londen Zondag 7 September dea morgeus 7.40 vertrekken Donderdag avond ten 7'/2 urc> Beeft het muziek gezelschap Ons Genoegen alhier, met fakkellicht eene ovatie gebracht, aan het standbeeld vanMichiel Adriaanszoon de Ruijter, ter herdenking van den slag van Kijkduin, waarin Neerlands grootsten zee held, een overmachtige vijand voor onze kusten ver sloeg. Vooraf was het muziekgezelschap een recht aangename verrassing bereid door de heeren F. II. Schilfer en C. J. van Dalsum; toen het korps voorbij de woning van laatstgenoemde kwam, werd de direc tie door ZEd. binnen genoodigd, en aan het muziek gezelschap een sierlijk, verguld Apollobeeld als standaard voor het vaandel ten geschenke gegeven, met de navolgende toespraak: ,/Op dezen voor Neerland .zoo gedenkwaardigen dag, is het ons uwe vrienden wenschelijk voorgeko men, u een geschenk aan te bieden als een bewijs dat wij uwe moeitevolle pogingen en ambitie in het beoefenen der edele toonkunst hebben gadegeslagen en ten hoogste apprecieeren; versiert met dit Apollo beeld uw vaandel, en dat het u aanspore om op den ingeslagen weg met ijver voorttegaan, en aanvaard het tevens als een aandenken aan den vervaardiger, wijlen den heer Brouwenaar, en hem die het jaren lang beschermde en bewaarde, onzen verdienstelijken stadgenoot, wijlen den heer A. Ruijsch; met de op handen zijnde komst van Z. M. onzen Koning, zal dit beeld u tot sieraad kunnen strekken; weest eensgezind, en vergeet ons, uwe vrienden niet."" Dat dit geschenk dankbaar werd aangenomen, be hoeft niet gezegd te worden. Bij het standbeeld aangekomen, voerde het gezelschap eenige muziek stukken uit, waarbij een talrijk publiek aanwezig was. De heeren M. Pot en A. Schraver, leden van den gemeenteraad, bedankten in de navolgende woorden het muziekgezelschap voor de eer aan de nagedach tenis van M. Az. de Ruijter bewezen //Ofschoon ongeroepen en daarom onvoorbereid, kan het mij echter niet van het hart, te zwijgen op eene plaats en bij eene gelegenheid, waar wij in onze gedachten 200 jaren worden teruggevoerd. Met het oog op het getrouwe afbeeldsel van den grootsten onzer staatsburgers, van den grooteu krijgsheld, Mi- chiel Adriaanszoon de Ruijter, denken wij met dankbaarheid aan God terug, aan dat tijdstip waarop het groote heldenfeit door hem werd bedreven, in dat hachelijk oogenblik, waar Nederland door onder scheidene groote en kleine machten, te land en ter zee bestookt, op het punt stond om voor altijd uit de rij der volkeren te verdwijnen. Kijkduin was het waar hij sterk in zijnen God, den strijd aanbood en de overwinning behaalde, die voor een groot deel ons zijn of niet meer zijn besliste. Nog eens, God zijn wij daarvoor dank verschuldigd, want daardoor zijn ook wij die wij zijn. Moge de naam van de Ruijter niet alleen, maar vooral zijne daden blijven voortleven in ons aller hart, ook dan, als door het tegenwoordig of toekomende geslacht, de vruchten zullen worden geplukt waarvan wij nu reeds de bloe sems zien, dan als er bloei en welvaart zal zijn die zoo vaak laf en week maakt maar ook dan wan neer hetgeen God verhoede het vaderland in dergelijken veegen toestand mocht geraken, dat het dan levend geslacht moge toonen, de voetstappen te willen drukken van hem, die als krijgsman, bur ger, echtgenoot en christen, in alles groot, in alles onverwinnelijk was." Te bejammeren was het, dat juist toen de ovatie begon, de vlaggen en wimpels die rond hot beeld gelieschen waren, door een bediende daarmede belast, werden neergehaald. Op wiens bevel dit incident, 't welk algemeene ontevredenheid wekte, is geschied, bleek dien avond niet. Den Hen September a. s. zal te 't Gravenhage ten behoeve der staatsspoorwegen worden aanbe steed het maken van een verbindingskanaal mei het marine dök te Vlissingen, het voltooien van den om den oingelegden Middelburg—Vlissingschen straatweg en eenige verdere werken. Aanwijzing op het terrein zal gedaan worden 2 en 5 September a. s,, telkens des voormiddags te 11 uren. De officier van gezondheid le klasse J. de Wit wordt van het garnizoen te Nijmegen naar Vlissin gen verplaatst, ter vervanging van den len officier van gezondheid le klasse luiterant-kolonel R. van Raalte, die bij het bureau van den inspektenr van de geneeskundige dienst te 's Gravenhage is geplaatst. Te Goes is eene vereeniging opgericht onder den naam van Langevos- en Papegaaistraat-vereeniging, ten doel hebbende om op den 12den Mei van het volgende jaar ook in beide straten liet 25jarig Koningschap van onzen geëerbiedigden Vorst fees telijk te herdenken. Bereids zijn 72 leden en 5 donateurs toegetreden, welke laatste bij voorkomende gelegenheden zich ook bij de vereeniging aansluiten zullen. Met ingang van den 21e dezer zal het rijkstele- graaf-kantoor te Breskens open zijn op werkdagen van 9 tot 12 uren voormiddags en van 1 tot 4, en 5 tot 7 uren namiddags; op Zon-en feestdagen van 8 tot 9 uren voormiddags en van 1 tot 4« uren na middags; en het rijkstelegraafkantoor te Tholen op werkdagen van 9 uren voor- tot 9 uren namiddags. De dienst op Zon- eu feestdagen blijft aldaar onver anderd. Volgens een bericht in de Standaard is de heer W. H. C. Koeken, voormalig predikant te Moerdijk, tegen den 2n September a. s. gedagvaard om te ver schijnen voor de arrondissements-reehtbank te Breda. *Men schrijft ons uit het Kamp bij Milligen. De huzaar die door een sabel in de borst is ver wond is reeds hersteld, terwijl de officier die hem bij ongeluk een onbeduinde verwonding toebracht steeds welvarend is; de geheele zaak is vreeselijk overdreven. De troepen worden druk bezig gehouden 's mor gens en 's avonds, het weer blijft ongunstig en de stemming gedrukt. Na het doorbladeren der eerste aflevering van den zevenden jaargang der Katholieke Illustratie voelen wij ons gedwongen met lof te gewagen van de mees terlijke teekening der daarin voorkomende gravures terwijl de typographische uitvoering van het geheel zoo fraai, is, dat het de goedkeuring van een ieder moet wegdragen. In het prospectus wordt de toe zegging gedaan dat deze nieuwe jaargang regeluia- tie gravures zal leveren, die de verschillende scho len vertegenwoordigen en zal de lezer alzoo kennis kunnen maken met de beste voortbrengselen der VlaamscheItaliaanscheDuitsche en Fransche meesters uit den bloeitijd der kunst, hetgeen hem met het oog op de voortreffelijke uitvoering der platen van de eerste aflevering een groot kunstge-

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1873 | | pagina 1