EAU D'AMERS JOHiN GEULEN, VI VERPLAATST GAS-ORNAMENTEN OVERT ENT II EEN ZINDELIJKEN INBOEDEL, randen en Tandvleeschl ANATHERIN-MONDWATER H. A. KLOOSTERHUIS, Nieuwendijk, H 6. A MSTEBDA M. FABRIEK VAN GASKR00NEN EN ORNAMENTEN H. A. KLOOSTERHUIS, Nieuwendijk, H 6. APRIL 1872. n n 1872, ill.VMMi Ons jongste kindje FREDERIK HEN DRIK is lieden in den aauvalligen leeftijd van G maanden overleden. Vlissingen, G. VAN BREEN. 21 April 1872. M. J. VAN BREEN, FIeffner. Eenige kennisgeving buiten de Stad. De DIREKTIE van het Muziekgezelschap Ons Genoegen ontving dezer dagen eene kennisgeving van eenige Honoraire Leden, dat zij hun lidmaatschap neerlegden omdat uit de onthouding van bedoeld Ge zelschap bij de gevierde feesten gebleken zou zijn dat bij de Leden weinig of geen vaderlandslievende zin bestaat. Namens de Direktie en de Leden protesteeren wij tegen genoemde beschuldiging; de Leden van het Gezelschap meten zich, met wie ook, in liefde voor de wetten van ons Land en voor ons Koningshuis. Vervolgens geeft de Direktie kennis dat bij haar geen officiëele uitnoodiging tot medewerking aan de feesten is gekomen ééne aanvraag slechts is gedaan voor de Ovatie aan de Ruijter; de aanvraag, als te laat komende, moest op dien grond worden afgewezen, er was geen tijd meer voor de Leden om zich voor te bereiden. Overigens verklaart de Direktie dat de muziek-instrumenten der Schutterij haar meer opgedrongen zijn dan door haar ge vraagd, en dat het Gezelschap van de beste eigen instrumenten is voorzien, zoo als de andere getrouw gebleven Honoraire Leden dezen zomer meermalen zullen onder vinden. Ten laatste meent de Direktie te mogen opmerken, dat het Gezelschap, als uit lief hebbers bestaande, niet uit muziekanten om den broode, voor niets zijne onafhankelijk heid prijs geeft, al zou ook de onverdraag zaamheid van enkelen dat ten kwade willen uitleggen. Namens de DIREKTIE van het Muziekgezelschap „ONS GHSNOEGEN.» De Notaris J. A. DE WOLFF, zal, op "Vi-ijclajr den SO™ -V jii 1 1S7C. des voormiddags te ÏO ui en, ten woon- huize van den lieer H. J. ABBRING op de Pottenkaai, wijk H, n°. 61, te Vlissingen, presenteeren te verkoopen: bestaande inRONDE-, SPEEL- EN ANDERE TAFELS, CONSOLE, KLEER-, LINNEN-EN HOEKKASTEN, CANAPE'S, LEDIKANTEN MET BEHANGSELS, LES SENAAR, PENDULE, KACHELS, COM POTE, GLAS- EN AARDEWERK, SPIE GELS, LAMPEN en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Daags te voren te zien. TERSTOND een Burger Dienst meid benoodigd. Te bevragen aan het Bureau dezer Courant. De BOEK- EN KANTOORHANDEL van A. J. B. STAP, wordt met Mei a. s. van. H. 1 O 1 naar IX. 9 7, NIEUWENDIJK. is het verfrisschendste, het duurzaamste en het aangenaamste van alle Reukwaters; wordt gestookt van welriekende Bloemen, Bladen en Kruiden, van versterkende Geur- planten en Wortels. Verkrijgbaar bij VLISSINGJEN. OM is rri GEZOND TE HOUDEN, behoeft men ze slechfcs dagelijksch met het Wi'. JI. O. POPP, Reizcrl. Koninkl. llof-ffamlaaieestcr te Wecnen, Sftad, Bogncrgassc, No. 2, te zuiveren. Men zal dit WATER ook met het S beste gevolg gebruiken als er reeds Tandpijn 1 bestaat, terwijl het de verkalkingen het bederf] in de Tanden, het losgaan en het lichte bloeden I van het Tandvleesch tegengaat, Tandpijn en onzuiverheden iu den Mond geneest en de I walgelijke lucht, ontstaan door holle Kiezen, 1 doet ophouden. Tancllood tot het zelfplomberen van holle Tanden prijs f 2.60. - K. k. A. pr. Anatherin- j Tandzeep f 1.50. Plantaardig Tandpoederprijs 80 Cts. Prijs per flacon f 1.75. Dépot voor Vlissingen: de heer P. GASILLE. Depót voor Rotterdam: bij F. E. van Santen Kolf; j Korte Hoofdsleeg, wijk 9, no. 971; 31. tloos, l-laDg, 1 wijk 2 no. 441; C. J. W. SnabiUe, Groote Markt, 148; j A. Schippereij, Co. (Blaauwe Porceleinwinkel)II. J. de Richemont, Leuvehavcn, wyk 3 no. 333; S. J. G. Wulf, voorheen II. W. Rrillevitz J. Czn, VVestnieuw- j land, wijk 4 no. 89; J. A. Kling er f Co. Hoogstraat, I te Schiedam: B. Maltha Gz.te 's Gravtnhage: J L. F. C. SnabilleC. van ValkenburgSack f Co.te Lei den F. Hordijk; te Middelburg: van de Kamerte I I 's tlertogenboschJ. Straatmajm, Th. T. Ransel; te 1 Schoonhoven: Br. Wolf; te Delft: R. Frankampte j Brielle: Joh. Veenenbosch Hz.; te Roermond: J. J. Romen Apoth.; te Breda: H. Sprengersverkoophuis; E. j J. v. d. Goorbergh; te Gorichem; J. R, Lansonder; i te Dordrecht: II. J. Giltay en Jac. Markus S.Zn., Noor straat D no. 15; te Bergen op Zoom: R. F. AppelboomS i te Bommel: A. C. Euijskens; te Tiel: A. Faasser; te i Roseudaal: 31. B. van Leeuwen; te Gouda: L. Schenk; I Wed. A. C. Schouten; te Zierikzee: 31. S. Pollak, Drogist; j f te Goes.- J. P. v. d. Boes. ONTVANGEN eene buitengewoon groote en rij Vee sorteering van de nieuwste modellen, waarbij prachtige Zaalkronen, bronzen Beelden en Can- delabres voor Schoorsteenmantels en Trapbalustres enz. voor Keuken, Scholen, Schouwburgen, Cafê's en alle groote lokalen. Stoombootdienst tusschen Middelburg en Rotterdam en daar tusschen liggende plaatsen, VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM Yrijdag 26 's morgens6.— I Vrijdag 26 's morgens 11 Zaterdag 27 6.— Zaterdag 27' l( u'j Zondag. 28. 6.Zondag 28 's middags-12]; W1NTERDIENST'DER'SPOORWEGEN TE ROTTERDAM, Roll-spoor, aankomst: voormiddi 7.35, 8.25, 9.55,11.30,2K vertrek: namidd. 2.20. 3.35, 6,10, 8.40, ioj Rijn spoor, aankomst: voormidd. 9 50, 10.32, 12.—2,05 vertrek: namidd'. 2.05, 2.55, 5.55, 8.10. Pirecte korrespondentie met wagen-diensten van c-n n». Middelburg—Vlissingen, WolfaarsdijkGoes, ZijpeZielig Spoorbootdienst van Middelburg en Zierikzet Korrespondemnde op den Staatsspoorweg. Aan de gewone tusschenveeren wordt aangelegdof af aangezet. V. MIDDELB. N. ZIERTKZ.J J V. ZIERIKZ. N. MIDDELB, Vrijdag 6.— 5.— 10.— Vrijdag 26 's midd. 1,30 Zaterdag 27 'smorg, 7_, 27 's midd. 3... 28 26 's morg. 26 's midd, Zaterdag 27 Zondag 28 De reizen via Veere (naar den waterstand voorbehouden) zi- met v aangeduid. Alsdan een wagen in korrespondentie op van Veere; (van Middelburg bij Ballet op de hierboven aangeko: digde uren.) Een wagen in korrespondentie op en van het spoorwegstatin te Goes: van en naar Wolfaarsdijk voorde reizen van Middelbnn en van en naar Catsche veer voor de reizen van Zierikzee. Op de met geteekende datums vaart de boot niet verder da Cortgene en Wolfaarlsd.Uk, Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Dagelijks, v. Vlissingen n. Breskeus, voorm 6.u. nam.4.—t i, Breskens, Vlissingen, 6.30 4-.30 dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, naar Borsselen voorm. 7.30 u. i, Neuzen, 8. Hoedekenskerke 10. Hansweert 10.30 Hoedekenskerke 11 Neuzen 10 30 van Vlissingen Borsselei Neuzen Hoedekenskerke Hansweert Hoedekenskerke i, Nenzen Borsselen. Borsselen 's midd. 12. Vlissingen 's nam. 12.30 zondag. Maandag, van Vlissingen n. Borsselen voorm. 7.30 u. voorm. 7.30n, Borsselen Neuzen n 8.8.— Neuzen Hoedekensk, Huedekensk. Hansweert Hansweert Walzoorden 10.— 1.30 10 30 „'smidd. 12 11.nam. 12 30 1.30 Walzoorden Hansweert 11 30 Hansweert Roedek. 'smid. 12. f-Joedekenak. Neuzen nam. 12.30 2.30 Neuzen Borsselen 1.30 3 30 Borsselen Vlissingen 2.— 4. Eeurtveer tusschen Vlissingen en Rotterdam. Geregelde afvaart iederen V r ij d a g van Vlissingen naar Rot terdam en omgekeerd. Beurtveer tusschen Keuzen en Vlissingen. Des Zondags niet varen. VAN NEUZEN: VAN VLISSINGEN: Vrijdag 26 's morg. 5.I Vrijdag 26 's morg. 11.— Zaterdag 27 5 30 Zaterdag 27 11.30 Spoorweg Roosendaal—Middelburg. Van Roosendaal 8.54 12.8 4.45 8.30 u. Wouw 9.6 12.18 4.59 8.40 Bergen op Zoom. 9.30 12.32 5.25 8.54 Woensdrecht 9.43 12 42 5.40 9.4 H *Rilland 10.— 12.55 5.57 9.17 Krabbendijke 10.7 1.1 6 8 9.23 Kruiuingen 10.21 1.11 6.24 9.83 *Vlake 10 27 1.16 6.30 9.38 Biezellnge 10.44 1.32 6.47 9.54 n Goes 8.28 11.1 1.43 7.7 0.4 'sHeer Arendsk. 8.37 11.13 1.52 7.21 0.21 Arnemuiden 8.53 11.33 2.81 7.4 10.28 Aank. Middelburg 9.— 11.41 2.15 7.49 10.35 Middelburg—Roosendaal. Van Middelburg 5.35 7.10 9 21 12. .3 4.41 Arnemuiden 5.43 7.18 9 28 10.24 4.51 'sHeer Arendskerke 5.53 7.33 9.43 12.43 5.9 Goes 6.7 7 40 9.52 1 2 5.23 Biezelinge 6.24 10.9 1 22 5.42 *Vlake 6.31 10.16 1. 30 5.50 Kruiningen 6.36 10.21 1. 39 5.57 Krabbendijke 6.46 10.31 1.54 6.10 *Rilland 6.52 10.37 2 1 6.16 Woensdrecht 7.5 10.50 2.21 6.34 Bergen op Zoem 7.20 11 51 2 45 6.54 Wouw 7.31 11.15 3. 7.9 Aank. Roosendaal 7.40 11.23 3 10 7.20 Aan deze halten wordt alleen gestopt, wanneer daar reizige» worden opgenomen of uitgelaten. Spoorweg Neuzen— Gent. van Gent: 8.10. 12.30. 6,45, I van Neuzen: 6.20. 10.30. 4.E Spoorweg Neuzen—Meehelen. van Nenzen naar Meehelen: 6.30. 10.15. 2.16. 6. van Meehelen naar Nenzen: 6.50. 10.40. 1.45. 5.50. Ad vei de prijs DRUKKERIJ VAN F. H- SCHIEFER TE VLISSINGEN. Beden is ve drnk van d tegen ovcrni wordt vea»zoi In ons vers April staat t liep in de me< Men valt o; daaruit af da feest als een Zeer ten ouri gelezen hebb beter verstaai van het woorc teekens het Die avond wa feest van 6 Ap dat hetgeen het officieële missie lag. Di eenvoudig in 1 vil "Wij vernemet drie eerepoorten stadhuis versierd kom der gemee; opgericht en mei mee masthoornen sieren. Ook vernemen Nederlanden aan I haar uitgenoodig ■schrijven heeft 'verhinderd te ziji De Engelsche der Fargett, met i bonden, heeft Wj gebrek aan den ke ontsnapte en de werd om ten ank dit voorval, hetwe hebben, geene onj Genoemde stoo gisteren-namiddag vertrokken. De heer I. J. I duitsche hervormi roep naar Scheven Beroepen tot pr', vormde gemeente i ven, kandidaat bij Zeeland. Dezer dagen na dmterdamsche coi heden aan de land die zich in oneerli den koning haddei lidmaatschap der 7on tranen, zouden van dit bericht wo aan de Amsterdam E. Maagdenberg,

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1872 | | pagina 4