VLISSINGSCHE COURANT, - maar beter dc doodj worden tot een schiu n weder begeerd en geëe hade land worden gcv0c en vooruitgang 0p J als ik uit de rij Jit op de lijst der \oll. omstandigheden. oor haren man op ontut! gevorderden leeftijd brei, gebruikelijke formalilen, president der regtbauk ^aagt hem als gewoonlijk jflig jaarantwoordt h( er uit of de beschuldig' reven en vijftig Mïjnhf, Houdt de verzachtende kg ^TIEN. TTE NU O O VEN zal, 1S40, des voormiddag; Iscnluin te Vlissingcn, neen Koffijhuis, bcstaa Beien, Tuin- cu andere Ijj ■gels,' Scbilderijen, een enPorceleinc en ander tucrridons, een Kolouib; eveild. ar een ieder te zien. UREN STOOMBOOT ELBE, iSCïlEN BRESEENS. '46. Vans Brctkcns. Poenstl. 27, nm. 2/j ut onderd. 30 3% Mei. Irijdag 1 niet varen. aturdag 2 niet vare». noting 3, niet varen. .aandag 4vm. 8^ fo. 52. 184G. Vrijdag 1 Mei. Do uitgave dezer Courant geschiedt geregeld driemaal per week. De prijs van hel abonnement is voor drie maanden C 2,25, en franco f worden geplaatst a 20 Cl. de regel, uitgezonderd Huwelijks-, Geboorte- en Doudbekendinakingenwaarvan de prijs van 1 lol 6 regels f,i,20 is, joCl-» behalve 35 Ct. zegelregt voor iedere plaatsing. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren in het Rijk. Brieven franco. I 2,5o. Advectéulicn r eiken regel daarboven KGEN. srt den a5. dezer zijn alhiei Bangor J. I.eigbton ongc Caroline M. kastrn Doppet J. R. Ollcrslroiu in B. Lodivig Liverpool tukgoed die Kxohni I 1 Annetla P. II. Pauls Ko ■I. Menclie Marseille slui st Logenen J. II. Molltr gekomen on vtin dao rceJt New-Cas!le. J., brik de Zwaluw, Lm' Hoofd naar zee ge.ln rbcrus. qtwrfcn. i len 4 ure. a 8 len 9 uro en de Ram nu- ©taatliunöig ©orrjijjt. Terwijl in Pruissen en Oostenrijk het onderzoek omtrent poolschen opstand ter naaitwernood is begonnen heelt en in Rusland nagenoeg reeds een einde aan hetzelve •maakt. Een gedeelte der beschuldigden is op vonnis van ?n krijgsraad ter dood gehragl het ander veel grooter •decile werd, na liet doorstaan van de knoetstrafnaar bergwerken van Siberië gezonden. Bovendien zond men io groot aantal jonge Polen die verdacht waren van mede- Higheid naar den Kaukasus. De krijgsraden hebben hier nog 9teeds de handen vol werks terwijl ook de in- echtenisnemingon nog altijd blijven aanhouden. De daad— ak wordt nu ook ten duidelijkste bewezen dat de tarnen- ,ering lot diep in het hart van Rusland was doorgedrongen Jat zij wel niet alleen onder de hoogere klassen maar k onder priesters en lijfeigenen hare deelnemers had. e keizer moet daardoor tot de hoogste verbittering zijn ge- j°len de onverbiddelijke gestrengheid tegen üe schuldigen 'bben bevolen. Men verneemt dat Lecomtc reeds verscheidene malen he- -opfil heeft, zich van het leven te herooven. Ter voor- omiitg hiervan heeft men ecne bijzondere wacht bij hem plaatst. DUITSCllLAND. De Triersche Zeitung verhaalt de volgende censuur- necdote Voof eenigen tijd keerde een Puitscher uit Noord-Amerika ir Hamburg terug. Het eerste gedrukte blad hetwelk lm in het logement iu handen valt, is een nommer vaneen laar uitkomend tijdschrift, waarin eene zoo vrije taal roerd wordt dal de leZer van verwondering getroffen blad in den zak steekt. Aan de table d'hote laat hij teer hevig uit over don ommekeer welke in de res- clieve Hamburger drukpers sedert zijne afwezigheid heeft >als gehad en verzekertdal Duilschland wat vrijheid drukpers betreftvoor geen der meest vrije landen hoeft onder te doen. De andere personen willen hiervan liler niets welen en verhalen zeer veel wat tegen het roden van den reizigpr strijdt Dpze grijpt eindelijk in zak en leest het artikel voor. Niemand echter kent vonrgelezene en toch lezen zij hel bedoelde tijdschrift, co vraagt over en weer, maar niemand kan het raadsel .ossen ilil was echter zeer eenvoudig De censor drijft ne niet onbelangrijke klein-handel in papier. De afgewe- w> stukken bewaart hij nagenoeg 14 dagen en verkoopt dan als scheurpapier aan winkeliers en anderen. De uitbarstingen van de Hekla duren steeds voort, nds zes maanden staat hij hij na voortdurend in vlam. Door zwavelachtige asch vreest men zeer voor het gras vooral lantfer de uitbarsting in de lente blijft voortduren. Er heerscht in Rusland een zonderling gebruik hij voltrekken van het doodvonnis in zaken van liong ver- De misdadigers namelijk worden tut aan de gereets- aals door een muzijkknrps vergezeld dat tot op den afloop lereglstelling vrolijke stukjes speelt. Ooggetuigen reg it, dat dit een vreeselijken indruk op de omstanders uiaakt. ENGELAND. Voor eenige dagen is het «chip Young-England aan looien in het dok van St. Catherine komende van de up de Goede Hoop, onder hevel van kapitein Adams voor eenige jaren op de kust van Nieuw-Zeeland schip- ruk geleden heeft. Hij was door de inboorlingen gevangen "omen en zeer wreed behandeld. Zonder de tussehenkomst 'Ie dochter van een der opperhoofden zoude hij Ier oil gebragt zijn. Hij is over het geheele ligchaatn geta terd en werd gedwongen de levenswijs zijner meesters te nemen dat is, mede op de jngt en ter vischvangst j o morgen tal ti gCW" i meer nog misschien. maar ook vcrschrikkehj' wereld komen, weikot1 al» eene moeder i togergor, een vleije.. oelen besvaren hoefeer il en liggen. Gij 7.nll i»'nicl Oin hem te leeren kennen ;ij slechts hunne woordet itjrd hebt want hier I" •i cliI mei en wees er dn»1 ;en. Gij zuil ecnon hoo«e» verheug ik wij u'"c on... Juan! Juan I ial don a Magdal.ena weende i geene geknielde on»" page des konings lo J'j" io zeggen dat hii een»®' heerlijk gcóinajllecrdc z»vai' e dingen. Toen hij den i» hii om liet werkelijk Ie' avontuur va» Abdul-lla«>' rlellingeii. (Vervolg l»c"" -\V. VAS BIEREN. EES ES DE ANDERE. U) Henicli nen j j 'Ullïll welke bij niel lende beijverden zich om hem Ie in plaats van zijne gewone klcedere» vond hij een nik en Iervt ijI hij zich kleedde Irildrn de glazen van zijn derzelver tooden roeijen door de heerli|ke loonnn cn ■orden der hoorns. Lenige nogenblikken laler zat hi| opeen duig ros, eu vergezelde duo Quixada de bossr.henwelke 'J-(iarcia ómringori en een der zijde» v.in lierg Toros iiilmnten. de reden zij zwijgend voorl j dc oude lieer bezield inel ceuc ifirlinj» van dioevige cn blijde gedachten. Juan onder hel 'SI van al dere verrassingen cn in eene opgewondenheid Uegcn de minste sloornis in zijne denkbeelden bei» orimoge- ol onvcrdragelijk zoude geweest zijn. Aldus lieersr.lilc er "onv hun stille cn riisi terwijl in de verlc bel hoor;eschal jen ie wedijveren melde klokken van hel kloosicr de l'Epine groot spel speelden. Toen werden don Quixada en Juan ehjkerlijd opmerkzaam gemaakt door eene beweging tussclicn ',Q«l en weldra zagen zij zeer voorziglig een oud bert Ie Ucliijn komen welks vei bazende horens mei bladeren bedekt hel edele beest sedert den vroeg*» morgen in zijn w,jf gestoord .Iracliiie liet Ie ontwijken. Hel bleef voor hen "aan staarde hen aan cn Leerde vreedzaam in hel bosch h- Zie on»e vorige. te gaan. Van zijne vangst moest hij leven. Vruchteloos poogde hij verscheidene malen te ontsnappen. Eerst na drie jaren gelukte het hern de waakzaamheid der inboorlingen te misleiden en in eene kano te ofttvlugteu. Na onbegrijpelijk, lijden werd hij opgenomen (lim.f een schip dat naor de Kaap bestemd was. Daar werd hij benoemd tot gezagvoerder van de Young-England. Zijne vrouw die hem reeds on herroepelijk verloren waande had reeds hare rouwkleederen afgelegd. Het wederzien der beide echtgenooten moet zeer treffend geweest zijn. Een ijsselijk. ongeluk is 11. maandag te Cishei (Ierland) gebeurd. 2U0 personen namelijk allen tol de arme klasse belioorende waren in eene zaal van het stadhuis bijeenge komen om de redf voering aan te hooren van een Spreker des (naligheids-genoolschaps toen de vloer plotseling is in gestorte» al de toehoorderen, met een vreeselijken plof van de hoogte der verdieping zijn naar beneden gestort, liet dagblad van Cork dat dit ongeluk mededeelt zegt dat bij van dezelve geen omstandiger verslag kan geven maar dat vele dier ongeliikkigen op de plaats zijn doodge bleven en meer dan 100 zwaar gekwetst terwij! 47 in oenen hoogst bcdenkciijken toestand verkecren. Den nieuwen Rlaauwbaard. Te Hobarllownop van Diemensland is een varkcnsslageroenen nieuwen Biaauwbaartl ter dood gebragtdie wegens het vermoorden van een bakker was veroordeeld, cu hij die gelegenheid bekende reeds zijn vierde moord te hebben gepleegd. De voiige slaglolTers waren zijne drie vrouwen welke hij wrecd- aardiglijk het leven had benomen. Hij begon met zijne vrouw dronken Ie maken, eo als zij zich dan te bed legde keerde hij haar om met het aangezigt in het kussen plaatste ver volgens een ander hoofdkussen op haren hats en ging er eindelijk op zitten, en wel zoo lang, als hij, volgens zijne eigene verklaring noodig oordeelde. De schurk bekende op deze wijze veelal oenen ceruimeii lijd gezeten, en Mtyd- verdrgf zijne pijp te hebben gerookt. Zoohaast hij de zeker heid had dat zijne wederhelft (Jood was begaf hij zich naar de naburige herberg lot dat hem liet berigl werd gehragl dat zijne vrouw was overleden. Niemand vermoedde iels misdadigs; hel schoen alsof de vrouw Ie veel sterken drank had gebruikt en natuurlijke!wijze op het bed was gevallen on alstuon met het hoofd in liet kussen van zelve was ge slikt. Geene zijner geburen vatte verdenking op; sommi gen beklaagden hern wegens het verliezen zijner levensgezel lin anderen' wenschlcn hem geluk van eene ligtzinoige en aan sterken drank verslaafde vrouw ontslagen te zijn. Na verloop van korlen tijd trouwde hij dan eene andere vrouw welke niet lang daarna op gelijke wijze overleed/ Daardoor nog niet afgeschrikt nam hij eene derde vrouw met welke hel met beter ging. De geburen babbelden wel zeido bij over^dit bedroevend voorval, maar hij trok nieuwe rouw kleederen aan wond krep om zijn hoed en werd door een ieder voor liet toonbeeld van eenen echtgenootmaar voor bijzonder ongelukkig gebonden. BELGIE. Er is bij Brussel iets gebeurd da» bijoa ongeloofe- lijk is in onze lijden van beschaving. Te Boilsforl had zich zekeren Gocns daglooner en vader van vijf kinderen waarvan de oudste niet boven de 15 jaren oud is sedert lang gedurende deo winter zonder werk bevon den. Van alles beroofd en zijne huishuur niet kunnen de betalen werd hij over eenige dagen onbarmhartig uit zijne woning gedreven en met zijne familie op de straat gezet. De ongelukkige nam toen een vertwijfelend be sluit. Om zijne kinderen eene schuilplaats Ie verschaffen maakt»' hij bij middel van een staak en een slecht sink stof een soort van tent in eene diepte van Soniën-bosch en daar bevinden zich thans deze ongeliikkigen die beroofd zijn van alles wat moest noodzakelijk is voor liet bestaan. Zalurdag namiddag werd liet oudste dier kinderen epn meisje van dertien jaren voor de correctionele reglbank van Brussel gebragtIer zake van een weinig hout ge nomen te hebben en werd bij verstek veroordeeld lot eene maand gevangenis. En wat ongeloofelijk is, men liitucsclicn werd liet gewoel naarmale zij de boogie van den berg meer naderden duidelijker lie! gehuil der bonden hcinl- woordde droevig en klagend liet geschreeuw en de slagen (L r be dienden en de echo gaf de stemmen terug der menschr-n die hier en daar op den grond verspreid lagen. Eindelijk hadden zij de» lop van den berg hereikI Quixada sleeg af cn |icl ook Juan zulks doen; loen wierp de eerwaardige grijsaard die /.ich nimmer gebogen had do» voor God cn den koning zich voor den jon geling op de knieö» vroeg heul mol enne bewogene Slem om lol den handkus toegelaten Ie worden en noemde hei» Uwe hoog heid - Juan omhelsde hem en antwoordde Mijn vader Toen zij weder te paard waren gestegen vertoonde zich voor bun oog een heerlijk versrhiel «le uitgestrekte vlakten welke zich van den berg l'nros naar Vallailolid uitstickkcn cn gewoon lijk eenzaam e» verlaten zijn waren thans bedekt niet eene me nigte mehsclicn uil de naburige sleden toegesneld cn in feest gewaad getooid. Meer nabij naderde de prachtige optogl van den spannsclien adel in hel gevolg van den koning en mei de achterzijde legen de lionge hergen welke den gezigteinder vormde» verhief zieli liet klooster dc l'Epine, met desr.elfs hoogc cn uitgestrekte muren en het slalig klokkengelui hetwelk aan allen Ie midden der vreugde en pracht, de gcdachto aan dood cn nederigheid scheen te willen herinneren. üe jagt begon en eenige pikeurs ronden door dc laan, welke dan Quixada en Juan uitreden zij vallen cr van af.,iaiid tol afstand postop die wijze dal zij slechts eenen uitgang lieten naar den kant der vlakte, voor liet beest, dal Dien ging opjagen. wist op de audiëntie, dat de fieligtevan armoede be zwijkend met geheel hare familie zich in eene afgelegene plaats van Soniën bosch bevond 1 De berigten van verscheiden zijden uit laandeten ont vangen stemmen hierin o»ere?n, dat aardappelen niet alleen voor de verbruiking ontbreken maar ook voor de planting. Aldus, in de vooronderstelling dat de ziekte niet zal wcderverschijncn zullen vele boeren toch geene aardap pelen hebben zoodat een voornaam gedeelte V3n het volks— voedsel wederom zal ontbreken. Wensrhelijk ware het dus dat er van wege hel Gouvernement eene ko-telooze uitdeeling van zaaiaardappeleu aan de behoeftige landbouwers geschied de. \Vij zeggen in de vooronderstelling dal de ziekte zich niet op nieuw zal verklaren want tot dusverre is men nog van riicts verzekerd. Wel zijn de thans te veld slaande aard appelen zeer goed opgeschoten hetzij dezelve voortkomen van in- of mtlandsche soorten het/ij dezelve len titel van proef genomen zijn onder degene diesierk besmet waren maar men heeft in 1843 opgemerkt, dat het hagchelijk oogen- blik voor deze aardvrucht kort vóór den bloeitijd kwam. Men zal dus liet einde der maand mei moeten afwachten alvorens te kunnen oordcelen of de besmetting zich in 1846 zal verklaren; want volgeo* waarnemingen, in 1845 gedaan, verklaarde zich de ziekte zes weken a twee maanden na de planting. Hel hof van assisen van Honegaitwen heelt zalur dag ter dood verwezen zekere Euphrasie Deroux beligt van haar tweejarig dochtertje mishandeld en eindelijk verslikt te hebben stoppende hetzelve den mond vol brood-kruim. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 27. April. Op het oogenhlilc ten 4 ure, is de koninklijke Familie alhier op het puleis aan gekomen en bij Hooghlder/elver verschijning op liet balkon door de menigte, welke op den Dam de aankomst verbeidde met al de blijken eener hartelijke genegenheid en eerbied begroet. In verschillende dagbladen wordt hoog opgegeven van de desertie, welke in het nederlaudsche leger plaals heet'. Dat er deserteurs zijn, is zonder kwestie dit, is, echter, meestal peen verlies voor liet leger, daar bijna allen, welke zich hieraan schuldig maken slecht» sujetten zijn en deze misdaad plegen om zich van de 2*. klasse van discipline, waarin zij voor en na wegens wangedrag vreezen geplaatst Ie worden, Ie. onttrekken. Wal betreftdal er ook gegradeerde personen on Ier zijn kan men hoogstens op een enkel geval van oruler-ofliriereii toepassen daar cr uit het garnizoen van Maastricht be halve een paar korporaals (op welke helaas, ook heel wat te zeagen vall) geen enkele met eenen graad bekleed zich verwijderd heeft dal, daarentegen, uit het belsische leger in die vesling alleen zijn aangekomen van verschillende korpsen maar speciaal van Mons Arlon en Luik gedu rende het afgeloopen jaar 93 man waaronder (i onder officieren en van af 1. januarij II. lot heden 31 man, waaronder 2 onder-ofTte-ieren welke allen (mei uilzondering van eet» paar welke, onder bovengenoemde getallen niet In grepen zijn en wegens ligchaamsgebreken afgekeurd zijn) op het werf-depot te HnrJcrwijk zijn gedirigeerd. Onder deze manschappen zijn veel jonge miliciensen op de vragen welke aan sommigen gedaan werden wat bun tot het verlaten van hunne vaandel? aanspoorde gaven de meesten ten antwoord, dat sy goesting hadden naar den Oost te gaan. Hieruit blijkt, «lat, zoo de desertie bij ons niet onaanzienlijk is, dit verlies en de winst zich ruim opwcpg». ArnkC.) MIDDELBURG, den 29. April. Wij kunnen melden, dat pa langdurige en onafgehroltene onderzoekingen do justitie is gekomen op het spoor der daders van de menig- tu'dige nachtelijke aanrandingen geld-afpersingen en die verijen op de hofsteden onder Oostburg en naburige ge meenten in het 4#. district dezer provincie door geheele soms van wapenen voorziene benden gepleegd in liet najaar van 1845 en dat dientengevolge bereids een veertigtal be klaagden zich in hel huis vm verzekering U« Middelburg in hechtenis bevinden waaronder in de eerste plaals behooren Tion Quixada en Joan waren eindelijk op eenige schreden na bet middelpunt der jagt genaderd de koniniandanl van Caililie steeg af met /ijl» aangenomen zoon cn geleidde hein niet ontbloot hoofd aan dc voelen van den man die aan hel hoofd stond van dc menigte edellieden zeggendea de koning 1" Juan 7»;; of hoorde niet meer duizend sterren schitterden hem in ile oogen en in zijne noren klonk hel gegons, hetwelk de gol ven "Verooi zalen in het oor van dpn ongelukkige die verdrinkt. Weldra echter deed dc handdruk zijns grleidms hem stilstaan en hij bevond zich voor liet aangezigt van den koning van Spanje die brm lagchendo vroeg, of hij wist wie zijn vader was. - Juan bloosde cn zag Quixada aan. ii Uw vader reide Philips was een groot man en is thaivx een gelukzalige wij zijn beide zone» van Karei V hjj deze woor den omhelsde hij hein en zich onikeerende voegde hij er bij a Mijne heeren bewijst uwe hulde aan don Juan, Prins van Oos tenrijk onteti broeder." De edellieden die hel naast bij den koning stondrn en alleen hem verslonden, riepen: a Leve don Juan!" 7,ij die van vei re stonden, meenden dal de koning bevel gaf, oiji den aanval te beg in tie O dadelijk was alles in beweging de honden ving,.» vieg dc hoorns schalden het hert sprong op de vlakte de paar den der jongere edellieden vervolgde» hel, i» oeeiivil der etiquette j in een woord het gehuil der honden cn hel geschal der hoorns zamensmellende in eene woeste harmonie schenen bosch eu wild. tegelijk te zullen medeslepen in het ontzettende gewoel. De koning verklaarde, dat do jagt geëindigd was, en hij nim mer gelukkiger gejaagd had cn op den terugweg naar Valladolid

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1846 | | pagina 1