Uw Zenuwen Landbouwberichten Gemengde Berichten Mijnhardt's Zenuwtabletten TER NEUZEN, 12 MAART 1937. Ruwe Huid PUROL Ruwe Han den Doos 30 cenl Ruwe Lippen Bij Apoth. en Drogist. a 100.000 stemmen op een totaal van 380.000 kunnen behalen. Voor den datum van de tus- schentijdsche verkiezing is de keuze van de regeering op Zondag 11 April g-vallen Omtrent de wijze, waarop de rege:ring°oar- tijen de verkiezingscampagne zullen voeren, wordt c-verleg gepleegd. Door dsn president van de lilberale partij, mr. de Laveleye, is een manifest gepuibliceerd, waarin hulae wordt ge bracht aan minister-president van Zeeland, omdat hrj p.ersoonlijk de uitdaging van De- grelle heeft aanvaard. Degrelle voorspelde, dat de regeeringsipartijen den strijd niet zou- den aandunven. Hij heeft zich vergist. Zijn nederlaag staat vast. Voor de Brusselaars, al- dus het manifest, is het oogenlblik aangefbro- ken am de bondgenooten van de activisten te verpletteren. Voor de verdediging van de poli- tieke instellingen en grondiwettelijke lands- regeering zijn er geen katholieken, socialisten of liberalen meer doch alleen Bslgische staats- tourgers, die het land willen redden. komen tot rust, kal- meeren en worden daarbij tevens gesterkt door het gebruik van Glazen Buisje 75 ct. Bij1 Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) DE ITALIAANSCHE WRA,\KOEFENING TE ADDIS AIIllBA. De ,,Giormale dTtalia" is buitengewoon ont- stemd, over de afkeurende woorden, die in het Lagerhuis geizegd izijn over de Italiaan sche wraakoefening na den aanslag op Gra- ziani, en met name over het feit, dat Cran- bome, de onder-staatssecretaris van fouiten- landscbe zaken, de gemelde getoeurtenissen bevestigd heeft. Het blad noemt het een on- beschaaimdheid van de arfbeiders-candidate, mej. Rathlbone, de Engelsche regeering te ver- zoeken om een demarche bij de Italiaansche autoriteiten. De ,,Giormale" stelt aan de Elngelsche regeering en aan de Lagerhuisleden de vraag, wat zij ervan zouden zeggen, indien in de Italiaansche Kamer om bijzonderheden werd gevraagd inizake de gruwelijkheden, welke onlangs door de Engelsc-hen aan de grens tusschen Britsch-Indie en Afghanistan zijn begaan ten opizichte der onafhankelijke stammen, waartegen met gifgasbommen, ge- worpen uit vliegtuigen, was opgetreden. Zich beroepende op getuigenissen van Britsche schrijvers somt het blad tenslotte een reeks wreedheden op door de Engelschen in hun kolonien begaan. De Londensche correspondenten der Ro- meinsche bladen spreken voorts van ,,kwaad- willige verdachtmakingen" en van een nieuwe onigehoorde beleediging voor Italie. aan een gedeelte van het personeel, telkens xia emcsie weaen, een week geen dienst wordt gegeven en over die week dan ook geen be- zoldiging wordt uitgekeerd. Is de Minister niet van meening, dat zulks in strijd is met de bepalingen van het bij be- sluit van 22 Dec. 1926 goedgekeurde regle- ment dienstvoorwaarden Zoo ja, wil de Minister dan maatregelen treffen, dat het reglement dienstvoorwaarden geheel wordt nagekomen en het wederrechte- lij'k ingehoudien loon alsnog wordt uitbetaald? KWAKTJES VOOR CENTEN. Dinsdagmorgen had een ambtenaar van de P.T.T. te Middelburg, meldt de Midd. Crt., het ongeluk aan den eersten bezoeker van zijn loket twee rolletjes kwartjes in plaats van centen uit te betalen. Vermoedelijk is dit nog niet door bedoelden persoon ondekt en daar- om zal hij die rolletjes die hij op het post- kantoor ontving, goed doen ze even na te kijken en aan het kantoor of wel aan den commissaris van politie, die met het feit in kennis is gesteld, kennis te geven. Ook zij, die van de uitbetaling getuigen mochten zijn geweest, zullen goed doen zich aan te melden. LUXOR-THE1.ATER. „De roode Pimpernel". Een „best-seller" van een kwart eeuw terug is dit boek geweest, ,,The scarlet Pimpernel", van barones Orczy. En iedere opkomende jeugd heeft er zich aan verrijkt en het jonge romantische hart voelen opzwellen bij de avon- turen van den koelbloedigen, onzelfzuchtigen, brutalen en geestigen Sir Percy Blakeney, die met een kleine groep Engelsche jongelui tal van Fransche edellieden voor de guillotine wegsnapte en als kat en muis speelde met den ijverigen Chauvelin, den zwartzieligen ambassadeur der nieuwe republiek in Londen den fanatieken schurk, die onder de bedrei- gingen van Robespierre de allergemeenste dingen deed om slechts achter de identiteit van den onvindibaren Pimpernel te komen. En het is geen wonder dat de Roode Pim pernel het bijna dertig jaren uithield, zooals alles wat spanning en avontuur beteekent, aan den eenen kant edele karakters en aan den and ere kant ware schurken, doch altijd de overwinning aan de zijde van het recht en de gerechtigheid. Natuurlijk heeft iedereen zich de figuren van den roman in eigen verbeelding gedacht en opgabouwd. Zag men niet Chauvelin als een klein mannetje, geel van haat en afschuwelijk van gestalte? De Chauvelin van Raymond Massey is een forsche kerel en op het eerste gezicht is men niet tevreden met hem, doch wanneer hij zijn eerste fatsoenlijke bui van haat en teleurstelling krijgt, is men met hem verzoend. Ge zoudt u Lady Blakeney wellicht blond denken en droomeriger dan de petillante Merle Ofoeron, doch zoodra haar agonie begint haar angst om den miskenden man, accep- teert ge deze gestalte voor die uwer verbeel ding. Br zal echter wel geen bewonderaar van den Scarlet Pimpernel zijn die niet onmiddel lijk in Leslie Howard zijn ideaal erkent, den quasi-insolenten en modepopperigen Sir Percy die zijn leven oogensehijnlijk met grillen ver- brengt, die ijverig met den onbeduidenden George, Prins van Wales, over de snit v^n een rok discuteert, die domheden zegt over een port ret en kinderlijk vergenoegd schijnt te zijn met eei} rijmpje dat hij op den onvindbaren Pimpernel heeft gemaakt. Doch achter zijn lachende oogen is de melancholie om het leed, dat, naar hij meent, zijn vrouw in Frankrijk door haar verraad heeft aangericht en achter zijn elegante manieren verbergt zich de lenige rjzersterke kerel die onophoudelijk in allerlei vermommingen de Fransche hoofdstad be- zoekt en de meest gedurfde dingen doet. Het wonderlijke van Alexander Korda's pro- ductie is, dat hij de wat onwaarschijnlijke avonturen van den Rooden Pimpernel eigen- lijk aannsmelijik maakt dat hij, zonder den reman in alle details te volgen, wat vaak bij bet verfilmen van romans aanleiding tot lang- dradigheid en versnippering geeft, alien ka rakters en alien gabeurtenissen rectot doet wedervaren. Als in een droom gaan al deze dingen voorbij, ge ziet een spookacbtig schip op het Kanaal, omgeven door flarden van mist... en ge herinnert u hoe dichtbij de veili- ge haven was voor de koene avonturiers wanneer ze eenmaal het strand van Boulogne hadden bereikt. De film roept in enkele flitsen visioenen op van de guillotine, ge ziet de trico- teuses die met de oogen den valbijl volgen en zoo zat zijn van bloeddorst, dat zij niet meer in kreten uitbarsten wanneer het hoofd van een aristo onder de bijl valt. En telkens zwaait de camero over het Fransche land naar het rustige Engeland met zijn voomame huizen en zijn zich amuseerende aristocratie, zijn mede- lijden met de emigran'ten... zooals de geschie- denis zioh herhaald heeft! 'Harold Young voer- de de regie van deze film en men mag hem dankbaar zijn voor een boeiend en spannend verhaal. DE ARBEIDSVOORWAARDEN BIJ DE STOOMTRAM BRESKENS-MALDEGHEM. De heer Van Braambeek heeft aan den Minister van Waterstaat gevraagd: Is het den Minister bekend, dat door de ddrectie van de N.V. Stoomtramweg Maat- schappij BreskensMaldeghem te Breskens VOEDERBIETENRASSEN. De N. R. Crt. schrijft: De groote beteekenis van den voederbieten- verbouw voor de veehouderij op het gemengde bedrijf van ons land heeft er toe geleid, dat het instituut voor plantenveredeling te Wage- ningen voor dit akkenbouwgewas nu al enkele jaren een wedstrijd uitschrijft, waarbij de ras- sen, naar het gehaite verdeeld in 5 groepen, vergeleken worden. Dit geschiedde in 1936 op niet minder dan 129 proefvelden, waarvan er 49 slaagden, zoodat daarvan het drogestof- onderzoek geschiedde, waarbij dit jaar voor het eerst een bepaalde correctie op de cijfers toegepast werd, indien deze abnoimaal sterk uiteenliepen. Prof. Broekema vermeldt telken- jare in zijn rassenlijst de opbrengstcijfers, welke aan ieder ras in de opeenvolgende jaren werden toegekend, omdat zoodoende een zui- verder beeld verkregen wordt van de waarde vaq een ras. Uit de cijfers, die ditmaal over de gemiddelde drogestofopbrengst van de ras- sen, die tot een groep behooren, worden ge geven, blijkt, dat ook de verhoudingen van de opbrengst der groepen uiteenioopen. Dit jaar stond groep 18 met 104 bovenaan; over 1934- 36 ikwam groep 16 gemiddeld bovenaan. Ook de splitsing van het materiaal volgens de zand- en kleiproefvelden, aangelegd in 1936, gaf weer verschillen te zien: groep 18 nam op de iklei de eerste plaats in, gevolgd door groep 16, die op zandgrond! echter bovenaan staat. Dit ondersteunt de opvatting, dat de bieten van hoog gehaite beter op de zwaardere gron- den op hun plaats zijn. Uit de cijfers voor 1936 ikon worden afge- leid, dat de wortelopbrengst en drogestof opbrengst op klei in den regel hooger zijn dan op zand; ook het drogestofgiehalte was in 1936 op iklei hooger, in tegenstelling met 1935, toen het gehaite op zand hooger was, met uitzon- dering van groep 12 (met het laagste ge haite). Kwam men in 1935 tot de conclusie dat de loofopbrengst op klei ibelangrijk hooger is dan op zand, dit werd in 1936 niet bevestigd, al- thans op het beperkt aantal proefvelden, waarvan de loofopbrengst werd bepaald. Uit de proefveldresultaten blijkt, dat de Nederlandsche boer thans de beschikking heeft over een niet onbelangrijk aantal zeer productieve rassen, waarvan er enkele nog iets uitblinken. In groep 18 stonden ditmaal de rassen Friso, Rymax en Friesche Rijma- kers Ceres op 6dn lijn. In groep 16 stond Groeningia met 104 in drogestofopbrengst bovenaan; gevolgd door Eureka, Ovana en Ceres Rose Jaapjes alle met 99, terwijl in deze groep een aantal veel- belovende nieuwere rassen beproefd werden, waarvan er nog 3 niet in de rassenlijst-1937 voorkomen, n.l. Ceres groenkraag Jaapjes, Favoriet en Goudkruis. In groep 14 stond op de eerste plaats voor droogstofopbrengst Corona met 105, gevolgd door Kirsches Ideal, Teutonia en Hautana; de Fransche collet-ver-rassen en Jobar zijn in deze groep veelbelovende nieuwelingen. In groep 12 stond voor gem. drogestofop brengst opnieuw aan den kop Productiva met 105, gevolgd (door Pajpberg VII 104, Stryno 103, Agrolis 102, Peragis 97, Bruelis en Re cord ieder 95. Van de nieuwere rassen zijn het Barres C.B., Ceres Barres, Zege, Stattbo, Barres, Roode Moringia en Kirsche's Kolos, die ongetwijfefd een verdere beproeving ver- dienen. Tot be3luit zij nog vermeld, dat thans van die voederbietenrassen het zaad verkrijgbaar is van gewaarborgde henkomst en kwaliteit, onder N.A.K.- of rijksplom.be, zoodat de Nederland'sche landbouwer in dezen een zeker- heid verkregen heeft, die zijn buitenlandsche collega's hem in vele landen benijdien kunnen. BOERDERIJ AFGEBRAND. Maandagavond is vermoedelijk ten gevolge van kortsluiting brand ontstaan in den land- bouwschuur, staande achter de groote boer- derrj van den heer H. Manders te Schaik (N.-B.) De schuur was tot aan de nok ge- vuld met hooi en stroo, zoodat het niet lang duurde, of de geheele schuur stond in lichte laaie. Bossen brandend hooi en stroo en een geweldige vonkenregen daalden op de omge- ving neer en in een oogwenk had ook de stal vlam gevat, zoodat het onmogelijk was het daarin aanwezige vee te redden. De geheele veestapel bestaande uit zes koeien, twee kal- veren, vijftien varkens, een paard, eenige gei- ten en tientallen kippen kwam in de vlammen om. Nog voor de brandweer ter plaatse was, werd ook het woonhuis dat met riet was be- dekt, door de vlammen aangetast. Er ont- stond toen een geweldige vuurzee, die de ge heele omgeving in een hellen gloed zette en uren ver in den omtrek zichtbaar was, terwijl de in de buurt staande boerderijen in groot ge- vaar verkeerden. De brandweer kwam met een ouderwetsche handbrandspuit ter plaatse, maar kon daar- mede tegen het hevig woedende vuur niets uitrichten, zoodat men zich bepaalde tot be- scherming van de andere perceelen, daarbij geassisteerd door de buurt'bewoners, die met ©miners water de daken nat hielden. Binnen het uur was de geheele boerderij van den heer Manders met alle bijgefoouwen tot den grond toe afgebrand. Van den land- bouwinventaris waaronder kostbare machines en van den iniboedel kon niets worden gered. De zeer aanzienlijke schade wordt door verze- kering gedekt. INRRAAK TE LEIDEN. Dinsdagavond ontdekte de familie van Mr. Broerse na eenige dagen afweizig te zijn ge weest, dat op haar bovenwoning aan de Boer- havelaan 2a te Leiden was ingebroken. Al les was overhoop gehaald. Geld was niet meegenomen. Wel een groot aantal zilveren gebruiksvooTwerpen tot een totaal bedrag van ongeveer 750. KIND DOOR EEN UjAT GEBETEN. Maandagavond is bet 1%-jarig zoontje van den landarbeider C. Baas in den Rietwijker- oorderpolder te Nieuwer-Amstel in het wiegje aangevallen door een rat en dusdanig in de lip gebeten, dat het naar een ziekenhuis moest worden gebracht. Bij genoemden landarbei der zijn in de afgeloopen week 18 ratten ge- vangen. IEMAND, DIE VOOR DE TOEKOMST ZORGT. Alles voor Gen jaar vooruitbetaald, Een Nederlander staat in de wereld bekend als een verstandig mensch, die graag een appeltje voor den dorst bewaart, en er altijd op uit is iets verdier te kijken dan zijn neus lang is. Een onzer landgenooten heeft volgens een verhaal door de „Tel." aan het „Berliner Tageblatt" ontleend, deze lofwaardige eigen- schap in hooge mate en heeft zijn maatregelen zoodanig genomen, dal, hij voor de eerst- komende tien jaar van een alleszins mensch- waardig bestaan verzekerd is. Dat was dan ook wel noodig, want de erva- ring had hem geleerd, dat niets verganikelijker is dan het geluk. Tweemaal had de fortuin hem reeds toegelachen. Tweemaal had hij zich een vermogen bijeengegaard, hetwelk hij ook even zoovele malen weer verspeeld had. Toen hij voor den tweeden keer straatarm was ge- worden en de nood juist op zijn hoogst was, kwam er een luchtpuntje in zijn dor geworden bestaan. Ben gestorven rijke oom, die in Parijs woon- de, braoht uitkomst. Deze Iiet hem n.l. een reusachtig vermogen na. Welgemoed over >dit buitenkansje ging onze landgenoot naar Parijs. Hij was vast van plan het nu eens anders te doen dan de beide vorige keeren, toen hij ook gefortuneerd was. AJlereerst ging hij naar een restaurant en bestelde daar voor de eerstvolgende tien jaar dagelijks twee maaltijden, die hij vooruit wenschte te betalen. De directie van het res taurant accepteerde na eenige aarzeling dit zonderlinge voorstel. Vervolgens 'gring de ,,zorgzame'' Nederlander naar den kleermaker, bracht bezoeken aan schoenen-, boeden- en heerenmodezaken en ibetaalde alles wat hij gedurende de eerste tien jaar noodig dacht te hebben, vooruit. Zelfs de kapper werd niet vergeten. Hij kocht een abonnement bij den friseur voor tien jaar, zoodat hij zich geduren de die periode regelmatig ikon laten knippen en scheren, zonder iedieren keer te behoeven te betalen. Jammer is het, dat de geschiedenis niet vermeld hoe oud deze landgenoot is. Omdat hij zijn voorzorgsmaatregelen „slechts" voor tien jaar getroffen heeft, zou men zich kun nen afvragen, of hij misschien denkt over tien jaar dood te zijn. BENZINEGEVAAR. Men zjj uiterst voorzichtig! Maar al te vaak leest men nog, dat thuis ongelukken gebeuren door het gebruiken van benzine om er mee te wasschen. 'Haarwasschen met benzine is feitelijk een... poging tot zelf- moord, het aanmaken van kachels door er een scheut petroleum in te gieten, heeft ook reeds hertoaaldelijk brand, ontploffingen en ernstig letsel tengevoige gehad. Niet voor niets be staan er vuurmakers om de kachel mee aan te maken. Wat verder het benzine-gevaar betreft, moge vooral ook geluisterd worden naar de volgende waarschuwing van den directeur van het Veiligheidsmiuseum ,,fk acht het gevaar vooral van benzine zoo groot, dat het gebruik daarvan in huis verbo- den moest worden. En dat zou, in het alge- meen gezegd, best kunnen, omdat de benzine heel goed door tetra venvangen kan worden, bij het verwijderen van vlekken en bij het wasschen van kleedingstukken, waarvoor maar al te dikwijls en geheel onnoodig in de meeste huishoudingen benzine gebruikt wordt. .Benzine heeft in tegenstelling tot tetra nog een andere eigenschap, waardoor het ge bruik daarvan zoo gevaarlijk is. Wanneer men zijden of wollen stoffen in benzine wascht, dan worden die stoffen electrisch geladen. Haalt men ze dan uit de benzine, dan kunnen er electrische vonkjes overspringen, die den damp, die boven het waschbakje hangt, kun nen aansteken, of de lucht van het vertrek waarin men bezig is te wasschen, tot onbplof- fing brengen!" TESTAMENT VAN EEN ZONDERLING. De Parijsche correspondent van „De Tel." schrijft; Vadertje staat, die in ruil voor wat aarze- lend afgestane belastingpenningen en een aan tal maanden kazemelCven zijn onderdanen van de wieg tot het graf naar zijn beste weten tracht te beschermen, moet van tijd tot tijd ervaren, dat zelfs aan de groeve zijn taak niet geeindigd is. Soms wacht hem dan een aangename verrassing, zooals het testament van den Franschen officier, die verklaarde, alles aan den staat te danken, zoodat hij zich verplicht voeldie het overschot terug te geven. Maar meestal is de testamentaire gift ge- bonden aan een of meer voorwaarden, en heeft men den staat als executeur uitgezocht omdat men zijn eerlijkheid meer vertrouwde dan die van partioulienen. Zoo komt het in Frankrijk nog al eens voor, dat een Fifi of een Mimi tot in lengte van dagen van staatswege een kluif of een visch of een hoekje bij den haard krijgt, in ruil voor een min of meer belangrdjik legaat. Soms ook moeten de ingewikkelde voorwaar den nagekomen worden, alvorens de staat het nagelaten kapitaal voor het algemeen welzijn mag gaan gebruiken. Een van die gevallen is het wonderlijike tes tament van den laabsten markies d'Urre d'Au- bais, wiens laabsbe wil den sbaal meb frs. 10 millioen verrijkb heeft, doch waarvan de ten- uitvoerlegging, naar de „Matin" verhaalt, bijna tien jaar in beslag genomen heeft. Ik vermaak mdjn vermogen aan den staat, zoo had de markies ongeveer geschre- ven, op voorwaarde, dat hij aan de kust der Middellandsche Zee een reddingsstation met radio opricht en onderhoudt vcor in nood ver- keerende schepen, en tevens onder de voor waarde, dat mijn liohaam, gebalsemd op een leunstoel in een glazen omhulsel geplaatst zal worden in een vertrek van dat station, dat uitziet, op de zee, eh waa$ altijd licht branden zal". Na zich ruim twee jaar bedacht te hebben aanvaardde de staat de frs. 10 millioen en de voorwaarden. De administratie der P.T.T. werd met ide uitvoering belast, doch deze deed de opdracht weer twee jaar later over aan de ondersteuningskas voor invalide sche- pelingen. Deze belastte er op haar beurt 'n vereeniging tot redding van schipbreukelingen mede, welke bij de haven van het plaatsje Carro dicht bij Martigues het station gebouwd heeft, uitgerust met een radiozenaer en een reddingboot, welke den naam van den markies draagt. In het station is een kapel gebouwd, die uit ziet over de gevaarlijke rotsen van Carro, waar reed* vele schipbreukelingen een graf in die golven gevonden hebben. In die kapel rust thans de markies te midden van de portretten zij net' voorouders, terwijl de bemanning van het station waakt over de schepen. Doch zijn gesloten oogen zijn niet igericht op de brui- sende golven, maar op de rustige welving van het dak der kapel, want de minister van Bin- nenlandsche Zaken heeft bepaald, dat de waar- digheid van den dood geen zittende houding gedoogt. Het glazen deksel van de doodkist vergunt echter in het altijd verlichte vertrek een blik op het gebalsemde gelaat van den markies, die zonder nabestaanden gestorven is, doch door honderden zeelieden dankbaar zal worden herdacht. GEVAL VAN ELECT^OCUTIE. Een betreurenswaardig geval van electrocu- tie heeft zich te Soeraibaja afgespeeld nabij een woning, waar tevoren een zwaren tak van een boom door een windvlaag was afgerukt. De tak kwam op een leiding van het elec trische lichtnet terecht, waardoor deze af- iknapte. Kort daarop werd de afgewaaide tak opgeruimd, maar blijklbaar is daarbij verzuimd de Aniem te waarschuwen, dat de lichtleiding gebroken was. Het stuk draad lag er den volgenden dag nog en stond nog onder stroom. Een inlander, die vermoedelijk het stuk koperdraad opzij wilde leggen, pakte het aan en werd op slag gedood. iHet geval wijst op een ernstige nalatigheid die nu door de politie wordt onderzocht, meldt de Ind. Crt. TER DOOD VEROORDEELD DOOR EEN MACHINE. Uit Chicago wordt gemeld, dat daar een 31-jarige verkooper van veiboden narcotica is ter dood gebracht, die een speurder van de politie, die zich in de smokkelaarsbende had weten in te dringen, had venmoord. Daar de dader voortdurend was blijven ontkeimen, was de gouiverneur in den staat Illinois niet geheel zeker van's mans schuld. Er werd nu besloten een proef te namen met de machine, door Leo nard E. Keller uitgevonden, waarmee men kan ontdekken, of een man, die een verklaring af- legt, op dat oogenlblik jokt of de waarheid spreekt. De uitjvinder van de machine stelde, na Rappaport met het toestel te hebben aan- gesloten, de vraag: ,,-Hebt gij Max Dent (dat was de vermoorde speurder) gedood? „Neen", antwoordde Rappaport onmiddellijk met dui- delijke en vaste stem. Maar de grafiek van de machine constateerde, dat hij aan het lie- gen was. Ook andere antwoorden op vragen, die gesteld werden, werden door de machine als leugen gesignaleerd. Telkens luidde het vonnis der grafiek: ,,Grj liegt" en dus is Rap paport terechtgesteld. Het toestel was al in meer gevallen gebruik, o.a. in de recente moordizaak bekend als de badkamermoord. ALLEEN NOG MAAR VROUWELIJKE KUIKENS Een telegram uit Tokio meldt, dat de leeraar Kiyosoemi Minomiya van de land'bouwschool te Setomatsi, in de Prefectuur Yokohama, be- weert, er in te zijn geslaagd, om uit broedeie- ren uitsluitend vrouwelijke kuikens te broeden en wel door vrouwelrjk hormon in de eieren te spuiten. Laat ons afwachten, in hoeverre de bewering wordt gedekt door de daad DE LAATSTE MEERSCHUIMSNIJDER. Op 81-jarigen leeftijd is te Weenen profes sor Franz Lofler overleden, de laatste meer- schuim- en barnsteensnijder. Beroemd waren zijn meerschuimen ikoppen, die schier natuur- getrouwe portretten waren van vorsten en groote kunstenaars. Met het verdwijnen van de meerschuimen pijp, geraakte ook dit am- bacht, dat tot de beeldende kunsten gerekend mocht worden, in verval. Bestellingen bleven meer en meer uit en Lofler, die met zijn tijd meeging maakte in plaats van pijpekoppen vliegtuigen en beeldljes van jazzmuzikanten en stepdansers uit meerschuim en barnsteen. PANTER VALT THEEPLUKSTER AAN. Men kan zich den schrik van het 13jarige theeplukstertje Atijah voorstellen, aldus het A. I. D., toen zij bij het snoeien van de thee- struiken, behoorende tot de thee-ondememing Pangasahan, naibij Paroengkoeda, in het Soe- katooemische, plotseling met den voet op een warm en zacht aanvoelend voorwerp trapte, dat onder veel gefolaas en gegrom opsprong. Het bleek een gevlekte panter te zijn, die woedend om zijn verstoorde siesta, op het meisje afsprong en zijn klauwen in haar ar- men sloeg, welke het doodelijk verschrikte meisje afiwerend voor haar gezicht hield. Op het gesohreeuw van het slachtoffer kwamen de andere theepluksters, die in de buurt werk- zaam waren, toesnellen. De vrouwen smeten onder veel gegil met kluiten aarde en takken en dwongen op deze wijze het boosaardige dier tot den aftocht. Het slachtoffer, dat gelukkig niet ernstig was gewond, werd door toedoen van het In- landsch bestuur naar Bandoeng vervoerd om bij het Instituut Pasteur te worden behandeld. Een klopjacht op den panter, door de bevol- king georganiseerd, had geen resultaat tot dustver. DIEVEN, DIE MET MORPHINE WER.KTEN. De politie te Semarang heeft dezer dagen een goeden slag geslagen met de arrestatie van een drietal personen, die in een hotel ver- bleiven. Deze menschen kwamen uit West-Java en het lag in hun bedoeling te Semarang te opereeren. De aandacht van de politie werd op hen ge- vestigd, doordat zij elk een koffertje bij zich droegen, waarin zich zoo werd aanvanke- lijk gedacht morphine bevond. De politie dacht met morphine-smokkelaars te doen te hebben. Deze meening bleek achteraf niet juist te zijn. Bij het politioneele verhoor bleek, dat ze verdoovende middelen bij zich hadden, een be- langrijke hulp bij het uitoef.enen van hun prak- tijken. Met goed succes hebben ze bun slag geslagen in Batavia, Cheribon, Buitenzorg en Bandoeng. Als slachtoffers zochten ze welgestelde men schen uit, die ze dan met een bezoek kwamen vereeren. Het waren veelal Inlanders. Door mooi gepraat wisten ze de belangstelling van het gezin te verkrijgen. Bij het aanlbieden van ververschingen wisten ze het veelal zoover te drijVen, dat het glas van den gastheer en die van de andere huisgenooten een speciale be- werking ondergingen, d.w.z. dat ze wat van het verdoovende goedje in die glazen dapo- neerden. IHet resultaat liet gewoonlijk niet lang op zich wachten. De slachtoffers vielen spoedig in slaap en de bende kon gemakkelijk haar slag slaan. Deze practijken waren aan de Bataviasche politie bekend, maar het gelukte niet, de lie- den te arresteeren, totdat dezer dagen de Se- marangsche recherche door een toevallige om- standigheid haar slag wist te slaan. De bende bestaat uit een Chinees, een For- mosaan en tw.ee Inlanders, van wie de een zich Pangeran noemt. Deze laatste is nog voortvluchtig. Vermoedelijk is de Formosaan leider van de bende geweest. Hij althans reisde steeds voor uit om het nieuwe operatieterrein te verken- nen. Tijdens het verhoor door de politie heeft een hunner bekend. Hrj ontkende echter in Ba tavia ,,gewerkt" te hebben, zooals uit andere verklaringen is gebleken. Als operatie-terrein noemde hij slechts het plaatsje Indramajoe. Op verzoek van de politie te Batavia zijn thans de drie gearresteerden naar Batavia opgezonden, waar de zaak verder onderzocht zal worden. (Ingez. Med.* OUD KLOOSTER TERUGGEVONDEN iHet is den burgemeester Mr. J. J. Abbiak Spaink, als voorzitter der Vereeniging voor Vreemdelinigenverkeer te Usselstein, mogen gelukken dat eenige, voorloopige, opgravingen verricht kunnen worden op de geheimzinnige ,,Nieuwpoort", het terrein beoosten Ussel stein, waar in vroeger eeuwen een klooster moet hebben gestaan. Deze opgravingen geschieden onder deskun- dige leiding. Volgens de historieschrijvers, is dit kloos ter in 1482, na een beleg door de Utrechtena- ren, door de Usselsteiners zelf gesloopt om dat het bij dat beleg zeer was gehavend. De belegeraars hadden zioh n.l. in het klooster- complex genesteld en van daaruit de stad met hun geschut bestookt. Men kon blrjkbaar niet 1 anger dulden, dat buiten de versterkte stad een boiwerk aanwezig was, van waaruit de vijanden de stad naar hartelust konden bestoken. Met toestemming van den toen- maligen heer, Frederik van Egmond, werd het klooster door de monniken binnen de wai- len wederom opgefoouwd. Dit klooster was oorspronkelrjk buiten de stadsmuren gesticht door Arnold, heer van IJsselstein en diens echtgenoote, Maria van Bourgondie en werd bewoond door monniken van Sisterciensers van den "H. Bemardua In 1343 en 1344 werd deze gift door den Paus bevestigd. De naam van het klooster was Moras Dominae Nostrae" of „Lieve Vrouwenberg". In den beginne was het een aJbdij, doch spoe dig werd het een priorij en stond het onder de Abdij Ka/mp in Friesland. Uit het klooster Lieve Vrouwenlberg omt- sproot het klooster Marienhave te Warmond. Het doel van deze voorloopige opgraving is. te trachten iets te weten te komen van de ligging van het klooster ten opzichte van de stad, zulks in verband met het vinden van een stuk fundeering in de Stadsgracht bij den molen. Veel geld is voor de opgraving helaas niet beschikbaar. Een ieder die dit onderzoek interesseert en iets toe wil bijdragen, kan zich wenden tot den burgemeester, voorzitter der V.V.V. Uselstein of den heer A. B. Haef- kens, penningmeester dier vereeniging. DE MUIZENMODE IN ENGELAND. Meer dan duizend menschen houden zich tegenwoordig op de Britsche eilanden bezig met het kweeken van muizein en er gaat geen week voorbij, dat er niet hier of daar een mui- zen-tentoonistelling is. Zoo belangrjjk is deee rage geworden, dat een mooie, zeldzaam ge- kleurde muis meer dan duizend gulden waard is. De zeldzame muizen komen niet alleen als awart en wit voor, maar ook in rood, choco- ladekleur, blauw, creme, zwart en bruin, geel- bruin, lila en champagnekleur. De volmaakte muis is ongeveer twintig c.M. lang van het puntje van den neus tot het einde van den staart, de laatste moet ongeveer even lang zijn Ells het lichaam en spits toeloopen als die slag van een zweep. De oogen moeten groot zijn, de ooren staande en wijd van elkaar. De meeste muizenkweekers stellen veel belang in de tentoonstellingen, ze hebhen kans pryzen van vijftig tot honderd gulden te winnen. Veel der muizenkweekers zijn doktoren, die de dier- tjes houden voor voedselproefnemingen. Voed- sel reageert op een muis als op een kind, dioch veel vlugger. Verandering van voedisel be- speurt men bij een muis na 6dn uur, bij een kind eerst na ©en week, waarin al heel wat onbeil kan geschied zijn. Een andere factor voor de opgaande muizenproductie is d© vraag naar damesmantels van muizenvel. Ongeveer vierhonderd velletjes gaan in een Iangen man tel, die ongeveer een zevenhonderd gulden kost. Muizen kweeken is gemakkelijk werk, ze hebben in tegenstelling met ratten geen be- smettelijke ziekten en ze zijn goedkoop te voeden. Men kan drie duizend muizen voeden voor edn a twee gulden per dag aan graan, brood, rauwe eieren en melk. Kaas krijgen ze niet, dat verhit hun bloed te veel. DE AVONTUREN VAN EEN ONGEWENSCHTE KOE. In Ned.-Indie gelden tot we ring van be- smettelijke veeziekten strenge bepalingen voor den invoer van vee. De Ind. Ct. geeft het volgende niet onver- makelij'ke verhaal van een koe welker p&pie- ren niet in orde waren: Onder de vele barang (goederen), weike door de Nieuw Zeeland te Soeraibaja werd aangebracht, was een Australdsche koe. Nu is het voor een koe net Ells voor een mensch ook al niet eenvoudig om in Indie te komen. Daarvoor zijn vele paperassen noodig. De koe had haar zaken vry behoor- lij'k geregeld, want er waren papierem, maar er ontbrak er ddn en dat was de imvoerver- gunning. Derhaljve mocht het staatagevaarlijke beest niet aan wal. Zoodra het maar een voet op de kade zette zou procesnverbaal worden op- gemaaJkt. Maar op de Nieuw Zeeland kon het dier ook niet blijven, te minder waar zij, wat de zaak nog ingewikkelder maakte, in blijde verwachting verkeerde. Besloten werd de koe over te brengen op de Palopo, maar zonder dat het den wal ook maar aanraakte. Het slachtoffer van al deze romipslomp werd op een veetrap gedeponeerd en zou zoo naar haar nieuwe verlblrjifplaats worden geexpedieerd. De rampen stapaLden zich echter op. De koe gleed van de trap en kwaan, o, wereldschokkend onheil! op de k£ide terecht. Daar moest ze voorloopig blijven, want ze stond op het punt een jong Austra- lisch koetje het aanzien te geven. Dank zij de goede zorgen van het personeel van de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 2