ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. No. 7542 Woensdag 12 December 1923 63e Jaargam Bekendmakin g. HINOERWET. BINHEHLAND. B UIT E N L a¥S TWEEDE KAMER. Vergadering van Dirtsdag. De Voorzitter stelt voor, de interpellatie- Van Ravens eijn over het vertrek van den ex-lcroonprims net toe te staan, daar de Minister van Bui'.enlandsche Zaken aan dt (rezanlen dec vreemde mogendheden in- ichtingen heeft vcrstrekt en aan de zaak gt*ii landsbolang me;r vast zit. De heeren Van Ravensteijn (comm.), Troelstra (s.-d.) en Dud (v.-d.) achton de i«terpellatie gewemscht. De zaak betreftl ran belangTijk deel van het regeerinigsbo lejd. De inljchtingen van den heer Van Kameteek aan de gezanten vvaren onvol- dOm:'o. Deze „loopemde zaak" moet door hat kabir.et worden afgedaan. Het voorstel van den voorzitter om de inter; eilatie niet toe Ee staan word aange- rtomen met 55 tegen 27 stem me n Vocr het voorstel stemden de rechterzijde, de beer Braat en mej. Van Dorp. - Mej. Westerman (v.-b.) vraagt daarna verlof tot het houden van een interpellatie over het verleenen van ontslag aan gehuw- de ambtenaressen. I Aan de orde is vervolgens het voorstel- Fleske.is tot verlenging van het Schoenen- wetje. De heer Van der Waerden (s.-d.) zal met zijn partijgenooten tegen stemmen, maar geen principjeel debat voeren. j De heer Van Gijn (v.-b.) bestrijdt het ontwerp. D« invoer is verminderd, maar cr j is enorm gesmokkeld en de prijsstijging j kan thans nog komen. Spr. adviseert tot tegen stemmen. De heer Lovink (c.-h.) zal evemccns te- j gen stemmen, omdat hot nuttig effect der wet hem niet is gebleken. Vermindering van invoer zou toch gekomen zijn. Tegen het ontwerp verklaarden zich nog de |he°r Van der Waerden en Lovinck, ter- wijl het verdedigd werd door de he'eren Snoeck Henkemans en Fleskens. Het is aangenomcn met 45 tegen 33 stemmen. Van rechts stemden tegen de hceren Lovinck, Rutgers van Rozenburg, Bakkcr en Weitkamp. DE HEER COLIJN BIJ DE KONINGIN. De parlementaire redactcur van de „Standaard" meldt aan zijn blad d it de Koningin j.l. Zaterdag te twaalf ure en Maandag te vijf uie den Minister van Financien, den he?r H. Colijn in audientie heeft ontvangen. Uit 's-Gravenhage wordt aan de Te. verzekerd, ontwikkeld de crisis zich op dit oogenblik in deze richting, dat alsn- g getracht wordt, de opdracht tot kabir?" s formatie aan e-n anti- revolutionnair t verstiekken. De herhaalde bespr kingen t< n paleize met dr. Nolens gevoerd, wordt.v verklaard als een poging om de R. K. voo, dit denkbeeld te winnon. DE KAB1NETSCRJSIS. De Koningin 1 e ft Maandagmiddag ten -aleize ter conferentie ontvangen dr. W. H. wel sevsationeele Belgische spionnagczak it ontdekken, maar er niet aan denlken een onderzoek te doen instellen naar hun land- genooien, die werkern voor rekening van de „Boches" en dat zij niet wete.'i voor wie de drie schepen met munjtie zijn' be- stemd, die de vorige maand in de haven van Amsterdam zijn binr.engeloopen. De Soir cursheert de zinsnede over de munitieschepen. Naar aanieiding hiervan schrijft het Am- sterdamsche Hbl.: Het i's niet prettig voor het blad, maar er is deze week weir zoo'n gcvaarlijk schip binnengekomen. Er zullen er meer volgcn. .Hag c' -t niet? 01 mo -urn wij ook „ontwapend" worden. Maar dat staat niet in het verdrag van Versailles. Voor belangs.ellende Nederlanders dee- len wij mede, dat al die muniti© is be- stemd voor de Hembrug. De Soir gelooft dit toch niet. GRAT1S-VERSPRE1D1NG VAN LEC- TUUR AAN PATIENTEN. Het Muziek-Ensemble ten behoeve van Ziekenhu zen en Sanatoria, onder leiding vara den heer J. P. C. Meeuwse/ VILet straat 2 te Amsterdam, dat zijn tiende leve.isjaar r eds is ingetreden, gaf tot nu toe 470 concerten in verschiiiende inricli- tingen en hreft daanned" duizenden ver- kwikt door schoonen zang en kostelijkc muziek. Als uitbouw van het M. E. werd ter geiegenheid van het regeeringsjubileum onzer Koningin ern bureau opgericht voor gratis-verspie.ding van lectuur aan Hol- landsctie papenuen in het binnen- en bui- tenland. De lectuur heeft zoo'n goed ont- haal gevoniie.i, dat thans wekeiijks lectuur wordt verzonce.i naar 50 inrichtingen, t.w. Ziekenhu zen 6, Sanatoria 7, Zendingshca pitalen in Inaje 17. Inr. voor Meiaatschen in O. en W. indie 4 en voorts aan inrich tingen wear zieke Hollanders verblijven in den vieemde 9. Om bet M. E. in staat te stellen zijn arbeid te kunnen voortzetten zullen er in verschillende plaatsen des lands kringen worden gerormd om de kosten van aan- schaffing en verzending van lectuur te be- strijden. De bedoding is dan, dat elke kring voor een bepaaid hospitaal of in- dchting werkt. Waar de contributie siechts 10 cent per maand zal bedragen kan ieder- een aan dit sympathieke werk deelnemen. Wie iets voor dezen arbeid wil doen wordt beieefd verzocht zich te wenden tot den heer Meeuwsr bovengenoemd, aan welk adies ook lectuur en gaame giften voor de \erspr« iding in ontvangst worden genomen. benevens adressen van zieke Hol- landers bui.en onze grenzen. POSTCHeQUE EN GIRODIKNST. Naar de Tel. verneemt, is aan het per sonnel van den Postcheque en girodienst een diensttijdvei-lenging opgeiegd, in ver- band met de voorpereiding voor de offi- cieele heropening op 1 Januari a.s. HE TOESTAND. De chaovische toestand d'e in Engeland na de algemcene verkieziing orttstaan is, is eigeniijk hcelemaal njets voor een En- gelschman, schrijft tie N. R. Crt. Zijn sportlievende Lnstincten nopen hem, zulk een algemeene verkiczing te zie'n als een wedstrijd, waaruit een van de partijen, hoe dan ook, als overwinnaar te voor- schijn diemt te komen. Zoo is het met wed e.inen, met voetbal-crick tA'edslrijden, enz. Er is geiijk bij deze gewed en gezet op een overwinnaar en n.u er niemand daartoe geproclameerd kan worden, heerscht er wat men, om een gemeetiza- men term te gebruiken, een groote katte- igheid kan ncemen. Mejn kan nu wel zeggen, dat in deze verkiezjjng de vrijhan- del de ovei-winning heeft behaald, maar dit is een afstract begrip voor den „man in the sheet", dat hem weinig zegt, om- dat( hij een overwinnaar wil zien van vicesch en bloed. Daarbij komt, dat nu wi 1 de vrijhandelslcus het gewonnen heeft, maar de twee partijen, de liberalen en de arbciders, die deze le-us in hun vaandel badden geborduurd, niets geen n;'iging paleize ter conrerentte ontvangen ur. w. n. vertoo.en, het strijdperk gearmd te veria- Noler.s, voorzitter van de. R. K. fractie- der ten en de nieuwe regeerlng te vormcn. Li- -x- t>erae j; jders hebben reeds verschilhmde veiklaringe.i afgd gd ten betooge, dat zij afkeeiig zijn van een coalitie hetzij met de arLeiderspartij hetzij met de eonservatie- ven, ©n de leidcrs van de arbeiderspartij zeggen dat zij ook niet widen hooren van een coalitie met de liberaien. Zoo komt dan vanzelf de vraag aan de orde, of de conservatieven dan aan het bewind zullen blijven, al of niet onder leiding van Bald win. Buitem op hfet land heeft de eerste- minister twee nachten erover kunnen sla- pen, veike gedragslijn hij aan zal nemen. De constitutionede traditie in E'ngeiand schrijft den eerste-minister, die met een bepaald program voor het land de neder- laag heeft geleden, voor dat hij den Ko- ning zijn ontslag vraagt en dezen raadt, den leider van de opposite opdracht to geven voor de vorming van een nieuw mi- nisterie. Daar er nu twee oppositiepar- tijen zijn, moet dit de leider van de sterk- ste, in casu van de arbeiderspartij, zijn. De tradiho.ele oplossing loopt hierop vast, dat die s.erkste oppositjepartij geen mcerderheid heeft en van haar positieve program niets kan verwezenlijken, omdat de ,'tvvej andere partijen er niet vqrt ge- diend zou e.i zijn. Ramsay Macdonald zal er vermoede.ijk niets van willen weten voor Twcedc Kamer. EEN ZONDERL1NQE GESCHIEDEN1S. Het Rijk heeft een geducht verlies te boekea als bezittei- van Duitsche marken. Blijkens de toelichting tot eein suppl. wa- lerstaatsbegi-ooting werd in '19 toen de mark nog op 17.60 stond, een cheque gekocht van 750.000 mark ter betaling van een in Duitschland aangekocht drij- vend droogdok voor de visschershaven te IJmuiden. De <onderhandelingen daar- over duurden veel langer dan verwacht werd, en eindelijk werd de overeen'komst gi^sloten, maar tegen betaling in Nederl. munt. Eh toen is het dossier waarin zich die cheque bevond, ,.tijdelijk in het on- gereede geraakt" naar de M. v. Ti. mee- deelt. Totdat in '21 de Reken'kamer er de. aandacht op vestigde. Maar toen was de mark aanzienlijk gedaald. Er is toen nog voor een gedeelte waarde gemaakt van die cheque, maar het eindresultaat is toch dat er nu bij suppl. begrooting een verlies wordt geboekt van 127.000 gld. SOI R-„ONTHULLING". De Belgische „Soir", over spionnage schrijvend, zegt o.a. dat de Nederlanders I ten blauwen Maandag e rste-min'ster te worden rt.ee twie oppositie-partijen in het Lagerhuis fegenover zich, die samen een mcerderheid vormen en met het vooruit- zicht gten enkelen wetgevenden maatiegel te kunnen dcoi zetfen, die bcantwoordt aan de tcezeggingen welke den kiezers ziijn gedaan. Zulk een positie van een arbeiders- regerring zou er siechts toe bijdragen, het gezag en aanzien van de arbeiderspartij afbreuk te doen. Ramsay Macdonald heeft van den uitslag &eZegd, dat hij niet op zand Wilde bouv.e.t, maar op stevige grond- slagen. „Wanne:-r onze tijd komt"ver- volgde hij, zullen wi; gereed zijn. Onze tegenwoordige taak is riet opvoeden van de openbare mcening en de uitkomsten bt- wijzen, dat wij daarin zullen slagen." De leider van de arbeiderspartij houdt dus re- kening met nog grootere winsten bij een volgende verkiezing, die hem e n mcer derheid over de twee andere partijen zou- den geven, wanneer hij pas het oogenblik gekomen zo-u- acnten, om het bewind te aanvaarden. Zoo hij dus nu weigert het ministerje te vormen, moet hij echter de conserva.ieven aan !.et bewind helpen hou den. Dit geeft hem althans de macht de regeering naar zijn haind te zetten, tot deze hi'rvoor bedankt en er een nieuwe ontbinding volgt. Hij kan ook natuurlijk hcelemaal terzijde gaan staan, maar dan drijft hij de conservatieven in de arm en van de liberalen en moet er tusschen deze twee een stiizwijgende afspraak, een erke.id samengaan of ze.fs een coalitie tot stand komen, .erwijl de arbeiderspartij als machtsfactor wordt uitgeschake.d. Zoo maar ineens zal tot zulk een samengaan vermcedelijk niet besloten worden, want juist de groep van Lloyd George, die altijd voor de coaljtle met de conservatieven geijvCrd heeft,is bij de verkiezing zeer slecht gevaren (zij is bijkans tot de helft ge.educeerd) en zoo goed als de geheele winst is voor de liber ale partij behaald door de volgeiingen van Asquith, die er thans dadelijk bij zijn om te zeggen, dat zij van een herstel van de vroegere coalitie niet willen weten. De kiezers zouden trou- wensi ide kluts kwijt raken, indien, vlak na den fellen strijd over bescherming en vrijhandel tusschen de twee oude coalitie- genooten, de strijdbijl maar dadelijk be- graven werd. Maar op de een of andere wijze moet er een regeering komen en in Engeland duldt men ni<*, dat ministeriede a-isis in den treure gerekt worden. De definitjeve houding van de arbeiderspartij zal waarschijnlijk den sleutel voor de op lossing van de crisis vormen. BELGle. Niet genoeg kan er gewezen worden op den ondienst door de „boykotters" van de Vlaamsche afdeelingen der Gentsche hoogeschool bewezen aan de Vlaamsche volkszaak, aldus Het Laatsfe Nieuws. Men ieze siechts de volgende motie, die aangenomen werd door de Assemblee Wol- lonne: „De Assemblee Wallonne stuurt de uit- drukking van haar sympathie aan de Vlaamsche univ®rsltairc jeugd, die met glans, door de inschrijvingen aan de Gent sche Hoogeschool, haar getrouwheid aan de Fransch.e beschaving bevrstigd heeft. Ten overstaan van deze brslissende proefneming hi eft het Beigisch Parlement tot plicht de 222 door de wet Nolf afge- schafte Fransche leergangen te herstellen, en aan de Fransche taal opnieuw de rol van bestuurlijke taal van de Hoogeschool toe te kennen, waarop zij meer dan ooit recht heeft." De „boykotters" en andere extremisten gelukge^enscht door de Vlaamschhatcrs van de Assemble Wallonne. Het zoogezegd Algemern Studentenverbond feitUijk door de° franskiljons gehuldigd, omdat het de Vlaamsche stude.iten aangespoord heeft izich in de Fransche afdeelingen te laten inschrijven. Indien ce oogen thans nog niet open- gaan. dan vragen wij ons af, wat er nog vei z i moeten gebeuren, opdat de Vlaamschgezinde studenten, die in de Fran- sene afce li.tgen ingeschreven zi;n, hun plicht vervuhei en naar de Vlaamsche af- diejngen overgaan. De boykot door c!e Vlaamsche extremis ten van cie Vlaamsche afdeelingen der Gent sche hoogeschool is enkel en a 1 'en koren op den frankiljonschen molen; men ziet immers maar al te duiddijk waar het heen zou, indien men hen ljet begaan; zij zou den aan de Vlaamschhatcrs de middelen aan de hand doen om de Vlamingcn de eerste loopgraven te doen Verliezen, die zij in de Ce.itsche hoogeschool ingenomen hebben. Van ie.t Viaamsch standpunt uit moet die onzinnjge boykot dan ook niet alleen als re i dvvaasheid maar als een, slechte daad beschouwt worden. Wij ge\ei echter de hoop niet opt de Vlaamschgezinde studenten zullen w 1 tijdig inzlen, waar ern verderfelijk politiek ge- knoei hen leiden won. Zij zullen hun plicht wete.i te vervullen en aldus voor de giluk- wenschet van een „Assenblee Wallonne" en andere Vlaamschhatei-s niet langer in aanmerking komen. DE UITVOERING VAN HET VREDES- VERDRAG. De Koln. Volksztg. meldt, dat aan den rijksmin s er van bui e andsche zaken, de hier S.r semain, opdrarht is gegeven een nieuv e poging te doen om met del geal- liierden in onderhanJeling van regeering tot irege ring te treden over de politicke en economische kwesties in vcrband met den inval in het Ruhrgebfed. Er zouden dus officieele onderhandelingen komen in de plaats van particuiiere. geme niebestuur". led' r di - een lamp met dit opschrift in bezit heeft. zai worden ver- volgd. DE „HERTOG VAN OELS". De Duitsche ex-kroonprins, dje sedert geruimen tijd een proces hangmd had tegen den Duitschen Staat wegenS z. i. orrechtmatige inbeslagneming van een deel van het kroondomejn Oels, heeft dit proces gewonnen. De Staat werd veroordeeld in de kosten. Sedei-t de ex-kroonprins terug is, laat hij zich „hertog van Oels" noemen. BANKB1LJETTEN VERVALSCHERS. Te Piessbaum bij Weenen is een groote werkplaa s van bank i.e.ten-erva'schirs ontdekt, waar een Syrier, een Tsjeecn en twee Russen met behulp van moderne machines goedg s aage'e naboots ngen van Nederlandsche biljetten van 100 gld. en En- geische pondsbiljetten vervaardigden, meldt het „Hbl." Men vond dikke pakken afgewerkte bil jetten ter waarde van zes millioen gulden. Verde.ontdekte men ook nagemaakte di- plomatieke paspocrten met Oehulp waarvan de vervalschers hun biljetten als koeriers- bagage naar h»t buitenland wilden vervoe- ren. Ook is voor 153 milliard aan den Oos- te-rijksc'e kronen in bes'ag genomen. De vervalsc' e-s zijn gearresteerd. EEN FLECTRISCHE LOCOMOTIEF DIE 168 K.M. PER UUR LOOPT. Twte hondcrd e.-varen ingenieurs uit alia deelen van Amerika zijn 4 dezer te Erie in Pennsylvanje getuige geweest van een proefrit met een electrische loco- motief, gebouwd door de General Electric Company ten behoeve van de Fransche spoorlijn Parijs—Orleans. De locomotief maakte een record-snelheid van 105 mijlen per uur, of v.el 168 K.M. De baan, waarop de proefrit werd verreden, was te Tort om de voile snelhejd te ontwikkelen doch de maatschappij verklaarde, dat de machine in staat was een sneiheid van 125 mijlen per uur te ontwikkelen. In eCn wedstrijd tusschen den met stooin gedreven locomo tief en een electrische moest de eerstge- noemde, hoewel haar een voorsprong van 5 mijlen per uur word gegevOn, het tigen de electrische locomotief afieggen. DE BLOEDIGE BOTSINGEN TE ATHENE. Omtrent bli.eJige botsingen, welke Z >n- dag te Athene tusschen royalisten en re- publikeinen hi eft plaats gehad kan het vol gende worden gemeld: Volgens offic eele medede.-lingtn wer- den er bij de onlusten in totaal acht per- sonen gedood en 29 gewOnd. Tot de ge- wonden tehocrt ook de oud-minister Kai- ligas, diie door een verdwaalden koge! werd gefroffen. De royaiise.i hadd<n hun heloog'ng de laatste tv,e? weken met groote energie vcorbeieid. Meer dan honderr'du'zend per- sonen vCi-zamelden zich op het afgespra- ken uur voor den tempel van Jupiter, om hun trouw aan het koningschap te toonen. Duizenden boe.-en uit dorpen in Attika waren met vrouwen en kinderen in hun schilderachtige kkedij r.aar de hoofdst'd gekomen om de betooging bij te wonen. Zij behcoron tot de fanatieke aanhangers van den konin'g. De \ergadering hep rustig af, maar toen de demonstranten in optocht langs het re- publikeinsche hoofdkwartjer trokken, dat dicht bij den tempel is gelegen en op dat oogenblik door soldalen met de foajonet j kunst verstaan zoo'n avond arrangteren. op Ihet geweer werd bewaakt, klonken er TER NEUZEN, 12 DEC. 1923. GEMEENTERAAD. In de op a.s. Maandag 17 December, des namiiddags 2 uur, te houdien openbare ver- gad'erinig van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punt en. in beihandeling: 1Notuilen. 2. Onderzcek geloofsbrieven van het niieuwbcnoemde raadslid J. van Riet beeediging. 3. Iragekiomen stukken. 4. Benoetmiing van een lid van het Bur- gerlijk Armlbestuur wegens penodie- ke aftrediing op 1 Januari a.s. vat* A. van Aerde. Aanbevolen worden: no. 1. A. van en no. 2. F. Lafort. 5. Benoeming van een lid der wondng- bouwver ee rtigi n g ,,Werkman sbe- lang", in de vacature ontstaan door het eindigen van het raadslidmaat- sohiap van G. de Ridder. 6. Benoem.ing van een vroedivrouw te Sluisikil. Aanlbevolen wordt M. E. Nijsson van der Peijl te Rotterdam. 7. Voorstel van Burg, en Weth. om hen te madhtigen tot het beleggen van- kasgeld bij de Coop. Boerenleenbank, alhier. 8. idem om afwijzend te beschikken op een voorstel van het raadsl'd F. B. G. de Meijer, om wijziging te bren- gen in art. 14, par. VI van het werk- liedenreglement. 9. Idem om gunstig te beschikken op een verzoek van de vereeniging ,,R.- K. Verpleging en Opvoeding" e.a. te Sluiskil, irtzake verbetering riolee- ring aldaar. 10. Idem tot vasts-telling eener overeen- kom-st met de P. Z. E. M„ inzake elec- trificatie van Sluiskil en Driewegen. 11. Idem om gunstig te beschikken op een verzoek van F. Verfinde, alhier, om vergunning voor het maken van een erker boven gemeentegrond. 12. Vasitstelling sUip.pletoir kohier hon- denibelasting, dienst 1923. TER NEUZEN'S MANNENKOOR. Zooals is aangekondigd, geeft Ter Neu- zen's ManfTenkdb'r Donderdagavcnd eer. concert in een gymnastieklokaal der kop- school. Het thans \erschenen prograinma bevat belangwekkende nummers, zoowel voor het koor en de sopraan-soliste, als voor het instrome.ntaal trio. Voor het koor noemen wij bet tijdens de jubileumsfeesten op vc» schillende piaatsen uitgevoerdc „Geuzen- vendei" van Roeske, en ,.Les Martyrs aux Arenes" van De Rille, voorts vcxir de j soliste solo's uit La Tosca en Faust, tei-wijl de musici uit Gent op hun programma heb- I ben we'rken van Flotow, Massenet, Men- delsohn, Wagiier, enz. Er wacht alzoo den 1 liefhebbers van muziek en zang naar we mogen verwachten een avond van kunst- genot. VEREENIGING VOOR STAATS- PENSIOEN. De afdeeling Ter Neuzen van de ver- icniging voor Staatspensioen gaf Maandag- en Dinsdagavond ha-e aangekondigde pro- pagandauitvoeringen, in het cafe La belle vue. Maandag wras het bezoek zee'r druk, doch Dinsdag had het wel voile,kunnen zijn. De vereeniging is weer zoo fortuinig geweest de medewcrking te verkrijgen van ten aantal dames en hee'ren, die goed de plotseling dr'e revolverschoten. Ei^i ander salvo was het antwoord. On der ce betoogers ontstond een paniek. Zij stoven naar al'.e kanten uiteen. De cafe's die op dat uur an den dag vol bezoekers waren, lieten de ijzeren rolluiken' naar be- neden. Een trcep andere royalisten kwam el- ders ev-er.e.ns in bots rtg met e-n millitair repubii'e.nsch cordon van vijfhondird man Aan beide zijden werd met revolvers ge- schoten. Cava e, ie w'st de vechtmden ten slotte te scheiden. De royalisten legden daarop ten hunner dooden op den stoep van het Britsche gezantschap en belden aan. Agenien van politie vei-wijderden het lijk voordat de deur van het legatiege- bouw werd geopend. Om 6 uur 's avonds was de rust he; steld. De sfraten lagen geheel verlaten. Sterk© militaire afdeelingen te voet en te paard patrouilleerden den geheelen nacht dooii de straten der stad, hetzij het go- heele gamizoen gerced was om op het cerste bevel uit te rukken. Het is moeilijk te zeggen wie voor de bloec'i^e g(beu|-ten'ss n verantwo rd-Tijk is. De royalisten werpen de schuld op de re- volufionairen, die de verwijten terugslinge- ren. De kloof tusschen beide partijen is door dez.e gebenrtenissen nog veel wijder geworden. DIEFSTAL VAN ELECTRISCHE LAM- PEN UIT STRAATLANTAARNS. Te St. Petersburg ondervindt het ge- mientebestuur veel hinder van den diefstal van de electrische lampjes uit de straatlari- taarns. Geheele straten ziju telkens zonder licht, doordat de lampen geroofd worden. Deze v'ormen een gewild marktartikel. Om deze i diefstal eanigszins tegert te gaan en de \erkoopers wegens holing te kunnen straffen, heeft de ovcrheid thans in de lampen la.en griffon„Gestolen van het De opvoering van het toon.eelspel „Ver- borgen '.eed'', ,,Afgewezen'' en het biij- spel „Teimg van de Congfo", en de ten beste gegeven voordrachten, vielen algv- meen in den smaak der hoorders, die hun applaus den opt' edende dames en heeren niet spaarden. Een bal was het gezr-llig slot van den avond. Zooals bekend, strckt de opbrengst der uitvocrinoe.i om hulpbehoevende oudjes te 1 steunen bij de betaling van hun invalidi- teitsi ente, teneinde iron op 65jarigen leef- j tijd pensioen te vei-zekeren. DE VOORDRACHTAVOND VAN STERnHEIM. Maandagavond had in de Ze la d a-bios- coop alhier de van wege de afdeeling der S. D. A. P. en de Ter Neuzensche Bestu- renbond georgariiseerde kuns avond plaats, I waarin optrad de he r Sternheim. De op- komst was matig, hetgeen vo ,nameiijk i daaraan werd tc©gc schreven, dat een aan- tal mannen, op wier opkomst men gere- kend bad, en voor wie de avond "Delepd was, door werkzaamheden waren verhin derd. Was dit teleurstellend voor de organi- sators van den avond en ook voor den beer Stcrnhejm, het was n.et merkbaar in zijn optreden, hij droeg pitt-g en ondtrhoudend voor en wist er den geheelen avond een geze.lige stemming in te houden. Zier boejend werd door het voorgedra- gen „Kindertwaalfuurtje" van Heijermans. het \erhaal van het schoolkind, dat van den ooievaar een broertje of zusje, maar 't liefst het laatste vcrwachtte, om ten slotte in plaa.s van de blijdc boodschap uan Grootmoeder te moeten hooren dat de ooievaar Mcetje meegenomen had. Vervolgens enkele gedichten van Adama Schei.ema, De beukennaag en Waakt op Proletaie.i, ten fragment uit de Minnebrie- ven van Multatuli en vervolgens de geschio- denis van wou.eise P.eurse «-oil ~ns wmtamammmaammmmammfmm "fir De Burgemeester (ier gemeente TER NEUZEN maskt bekend. dat eene Openbare Vergadering den Gemeenteraad zal worden gehouden op Maandag 17 Dec. 1923, des namiddags 2 uur. Ter Nenien, 11 Dec. 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA Bargemeester en Wethouders van TF.R NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van D. E. SCHEELE te Ter Neuzen, om op het perceel. kadastraal bekend in stctie C, no. 4707 eene inrirhtina voor het schoonen van granen enz. te m.gen oprichten door hen is INGEWILL1GD. Ter Neuzen, den 10 December 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, i. HUIZINGA De Secretari B. I. ZONNFVTdl I F. De boycot van de Vlaamsche Hooseschool.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1