Cekrrible Rjjwielm It hoop in alio prijxen. - II. Moons i Kloiwcns, T«r Ntwa. Superpliosphaat, SUPERPHOSPHAAT. A. fEISfSA o nlvangen Puike Kookerwten en Bruine Boonen V erkrijgbaar Almanak voor 1899 een flinke Dienstbode. Eene DIENSTBODE Oversclioencn ei Rcispantoffels, 30, 35, 40, 45, 50 cent per pond, PIT Fij G, A. Goldschmeding C. L. OOSTDAM, Ter Hem. prima qaaliteit Rundvleesch. O u d e r s, I EKN FOX TERRIER (rattooFaogup) Mosselhengst, 55 cent en hooger. AAIff BIS YBDIHT G. „E i g e n Hulp Aanbesteding p. in. Drie honderd vijf en dertig duizend (335,000) Kgr. ALMANAKKEN SCHEUHKALENDERS HOQiWATIillTIJ Eames- sn Hssrsn- KOOKWORST en NAAMKAARTJES. aan te besteden: aan te besteden: aan te besteden Ter Neuzen. P. J. van de Sande. bij P. J. van de Sande te Ter Neuzen, Tegen Januari benoodigd Terstond gevraagd: Huismoeders doet dus uw voordeel en koopt MARGARINE welke ik van af heden noteer: met een half pond prima Haagsche Leverworst cadeau. P. J. GLERUM. Het beste adres voor PIANO'S en ORGELS is Overheerlijke Geldersche TE KOOP Middelen van vervoer. Het Bestuur der Vereeniging //DOOR EEN- DRACHT STERK", te Ter Neuzen, za] op NVoensdag 28 December 1898, namiddag 3 uur, in het //Hotel Centraal" te Ter Neuzen, trachten de levering van ongeveer Voorwaarden van aanbesteding en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den secretaris der vereeniging. Namens het Bestuur, J. P. SCHEELE, Yoorzitter. A. VISSER, Secretaris. Ter Neuzen, 21 December 1898. Landbouwers-vereeniging TE HONTENISSE. op Zaterdag zeven (7) Janxiari 1899, des na- middags half vier uren, bij den heer P. J. Verbist te Kloosterzande, der levering van van 14 pet. oplosbaar in water, pliosphorzuur 75 pet. fljnheid. Inschrijvings-biljetten op franco aanvraag te bekomeu bij den Secretaris JAC. BUTJSROGGE. Het Bestuur der Landbouwersver- eeniging //0NDERL1NGE SAMEN- WERKING" te Hoofdplaat, wenscht de levering van 6 5,500 kg. Voorwaarden van aanbesteding en modellen van inschrijving zijn op franco aanvrage verkrijgbaar bij den Secretaris der vereeniging J. J. PATEER te Hoofdplaat, bij wien tevens de inschrijvings- biljetten zulleu moeten ingeleverd zijn voor of op den 5 Januari 1899. Ondergeteekende zal bij inschrijving trachten Het vervoer van Keien, Kantsteenen, levering en vervoer van Zand en het opbreken en bewerken van de grindbaan voor de keibestra- ting Rustwat Zaamslagsche Veer" en zijtakken. De inschrijvingsbiljetten moeten voor of op Donderdag den 29 December 1898, 'snamiddags te twee uur ingeleverd zijn bij den heer A. J. BOGAERT te Lamswaarde, waar terzelfder tijd de aanbesteding zal plaats hebben. Het bestek ligt ter inzage bij den heer A. J. Bogaert voornoemd, bij wien afschriften van hetzelve verkrijgbaar zijn a 25 cents per stuk en waar, zoo noodig, inlichtingen aangaande een en ander zijn te bekomen. Hontenisse, 15 Dec. 1898. P. ADRIAANSENS Pz. Aannemer, Walsoorden. EN voor 1899. bij F. DE BREE, Mandenmaker en Winkelier, Vlooswijkstraat, Ter Neuzen. VAN TER NEUZEN. Adres aan het bureau dezer courant. die met de wasch om kan gaan, bij J. J. VERLINDE-HOEBE te Ter Neuzen. A, MOGGRE. Ter Neuzen. Margarine is een mengsel van het zuiverste vet met de fijnste plantaardige olie en versche room dat in voedingswaarde en verteerbaarheid gelijk staat met boter. Margarine heeft zich, ondanks alle veroordeel, baan gebroken, en het gebruik overtreft thans dat van boter en van alle andere voedingsmiddelen. Margarine is de plaatsvervangsler van bot(er maar veel goedkooper in prijs. J niet van natuurboter te onderscheiden a 40 en 45 cent per pond, (deze echter zonder cadeaux). Ik lever puike eetbare Margarineboter aan zeldzaam lagen prijs, en twijfel niet of deze boter zal u uitmuntend bevallen. Ncemt proef en oordeelt zelf. Beleefd aanbevelend, te AMSTERDAM. Verkrijgbaar bij den agent verkrijgbaar DAGELIJKS. Aanbevelend, P. VAN DER BENT. gij die uwe kind.eren ziet verzwakken, bleek worden, hoesten, eetlust verliezen enz. wacht niet lang, gebruikt terstond de YANIER SIROOP van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete, welke al de bestanddeelen bevat onveimijdelijk tot het vormen en voeden van het bloed, de spieren en de beenderen. Deze siroop is ook een uit- stekend middel tegen Klieren, Knobbelgezwelj Huidziekten voor kinderen en volwassenen. Prijs 0,95 de flesch. Algemeen depot bij HENDRIK VAN AKEN, Apotheker te Selzaeteook te bekomen te Ter Neuzen bij D. E. WOLFERT, J. J. KENSE, drogist en wed. VAN DER WALLE, herber- giersterSluiskil A. BRAKMAN, smid; Axel WAELPUT; Hulst ELORIS DE MOORPhilip pine V. N. VOERMANVlissingen LUTW1E- LER, drogistGoes Gebr. MULDER, drogisten. a 4 m a a n d e n oud. Adres bureau dezer courant. Door uitscheiding van bedrijf. een goed onder-liouclen metende 12 ton, (bet volledigen Inventaris. Te bezien en te bevragen te Nieuw-Namen bij JOSEF VAN DER HEIJDEN. Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het einde van December NAAMKAARTJES aan van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarbij passende enveloppen met sluiting of een prachtige scheurkalender naar verkiezing. Duidelijke opgaaf van namen wordt beleefd verzocht. Ter Neuzen, Dec. 1898. P. J. van de Sande. Naar buiten Ter Neuzen met 15 cent verhoogiug. Green wich-tijd. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Eekloo naar Schoomlijke. Schoondijke naar Eekloo. Maldegliem-Draaibrug Schoo ndijke- Bresken Breskens—Schoondijke Draaibrng-Maldeghem Draaibrug naar Sluis. Sluis naar Draaibrug. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Cent. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. (t). Spoorweg Vlissingen—Roosendaal. Stoomtram VlissingenMiddeiburg. Stadfitijd. Spoorhootdicnst WalzoordenVlake. Wagendienst HulstWalsoorden. IMmT p racht ige Cach em i r e Doeken. VAN HET "Wat is Margarine? r. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluibkil (brug) Philippine Sas van Gent Aank. te Gent (kl. si.) (5,10 6,56 9,46 9,23 te Gent (gr. st.) 6,25 7,10 9,58 1,80 6,38 9^34 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,50. 2) 's Vrijdags alleen. 5,35 8,37 1)12,03 5,18 8,05 5,41 f ,46 12,12 5,21 8,12 5,43 8 48 12,15 5,24 8,15 5,49 8,52 12 20 5,28 8,20 6,00 9,01 12,29 5,37 8,31 6,08 9,05 12,34 5,42 8,26 6.20 9,10 12,49 5,52 8,50 v. Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 5,24 Gent (kl. st.) 5,37 Selzaete 6,13 6,17 6,29 6,87 6,41 6,45 6,51 8.20 8,31 9,05 9,09 9.21 9,30 9,34 9,36 9,43 *12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1.17 1,25 5,02 5,11 5,46 6/0 '.15 6,28 6,31 6,40 6, tO 7,56 8,02 8,46 8,55 9,10 9 18 9,S3 9,27 9,35 (vertrek Sas van Gent Philippine v. Sluiskil (brug) Sluiskil Aank te Ter Neuzen A|„„ 'a Vrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. CORRESPONDENCE (f). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8.12 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,43 8,08 Gent n. Brussel 7,19 7,85 8,09 8,39 9,21 10,50 12 14 1 37 3,44 4,36 5,51 6,53 9,42 v. Brussel n. Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 Gent n. Ostende 8,22 8,24 10,49 1,(8 3,55 4,05 7,10 Ostende n. Gent 5,01 6,05 8,53 10,57 1,36 2,29 5,18 5,48 Eekloo per spoor 7,17 9,49 1,50 6,46 Eekloo ST. 7,15 9,50 1,36 4,29 Watervliet H. 8,04 10,40 5,25 8,21 IJzendijke 8,22 11,10 5,46 A 8,40 Schoondijke 8,43 11,37 6,10 Aank. Vertr. Aank. Yertr. Schoondijke n IJzendijke n Watervliet L Aank. Eekloo Vertr. per spoor Aank. Maldeghem per spoor Vertr. Aank. Draaibrng Vertr. Schoondijke Aank. Breskens 9,32 1,45 4,42 5,95 10,46 2,25 5,36 6,09 11,12 2,56 6,05 6,45 11,43 3,30 6,42 8,08 11,50 4,43 7,46 7.41 11,48 7.42 10,00 1,38 4,3 9,30 9,53 1.37 1.38 2,31 Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertr. Draaibrug Aank. Maldeghem Vertr. per spoor 7,50 7,00 8,53 9,47 10,08 1,18 1,43 2.37 3.38 4,09 4,15 4,40 5,23 3,45 6,23 10,34 6,48 10,59 6,13 7,35 11,46 7,11 9,22 12,42 7,19 9,29 10,46 12,56 4,09 6,30 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,32 5,30 8,1 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,47 5,45 8,2? Vertr. Sluis 5,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,10 5,06 7,43 8,85 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,27 5,23 8,00 8,50 5,52 7,08 8,12 5,52 6,00 6.09 6,17 6,26 6,42 7,00 7.17 8,16 6,03 7.25 7,48 8.10 8.18 8.26 8,35 8,48 Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 St. Nicolaas 7,42 11,26 2,39 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,24 3,19 v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 Sluiskil 6,33 9,55 1,36 u Axel 6,42 10,04 1,45 Kijkuit 6,50 10,12 1,53 n Hulst 6,59 10,21 2,02 Clinge 7,15 10,37 2,18 Aank. te St. Nicolaaa 7,33 10,55 2.35 V ertr. 8,28 10,57 3 05 Aank. te Mechelen 9,24 11,53 4,04 v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 Clinge 8,10 Hulst 8,32 Kijkuit 8.40 Axel 8,48 Sluiskil 8,57 Aank. te Ter Neuzen 9,05 10,28 11,40 12,00 12,22 12,30 12,38 12,47 12,55 .Ter Neuzen 12035.13 v. Ilrusael Selzaete 12,52 5,47 Selzaete .Brussel 3,15 9,36 a. Ter Neuzen CORKESPONDENT1E 3,10 3,30 3,50 3,58 4,06 4,14 4,22 5,37 10,18 9,09 12,51 9,43 1,25 6.34 8.55 9.35 v. St. Niculaas n. Antwerpen 7,42 11,36 2,56 7,13 8,26 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,02 i0,37 12,30 6,i8 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,34 1.15 6,14 i Mechelen n. Brnssel 9,28 11,55 4,15 8,27 10,15 10,42 r Brussel n Mechelen 6,10 9,42 12,44 5 36 Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 Leuven n. Mechelen 5.44 9,37 12,10 5,32 (t) Deze uren geven de directe eorrespondentie van en naar Ter Neuzen aan. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3 40 *5 25 3 6,34 v, Roosendaal naar Vlissingen 6,50 9,16 9 27 1 10 4 10 7,40 9,10 le en 2e klasse. v. Vlissingen, Remise: vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Vau de Zeilmarkt: 8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12 30 1 15 2,00 2,45 3,30 4.15 5,10 5,55 6,55 7,45 8*30 9,15 10,15. Middelburg: Naar de Zeilmarkt, Vlissingen: vm. 5,20 6,23 (slleer op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12 35 1 20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7,50 8A5 9 20 10,20 11,00. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlake n. Walsoorden vm. 8,01 10,80 nm. 2,15 5,15 V Hulst n. Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 Walsoorden n. Hnlst ongeveer 8 45 11,80 lm. 3,15 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4