Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 2709. Woensdag 29 April 1891. 31e Jaargang. Binnenland. Op den Lenzerhof. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Yan 1 tot 4 regels/0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit blad verschljnt Dlnsdag- en Vrijdagavond bi| den aitgever P. J. VAN DE 8 A N D E te Tee Neazen. JRolitieU Overztcht. Wij zien in onze gedachten het nationale dun- doek wapperen van de tinne van het paleis der Sobranja te Sofia, nu Bulgarije's grootste onrust- stoker, de Russische gezant Hitrowo, van Bucharest wordt verplaatst naar Lissabon. De Bulgaren kunnen dien man aan hunne grenzen missen. Hitrowo toch was de ziel van alle samenzweringen en als voormalig gezant te Sofia op de hoogte van de toestanden in het vorstendom. Hij was eenmaal de verbitterde vijand van den Battenberger en nam in het geheim deel aan alle aanslagen tegen dien vorst. In het complot, dat met prins Alexander's troonafstand eindigde, speelde hij de eerste viool. De opstanden te Rutschuk en te Widdin waren zijn werk en in aanslagen tegen het leven van prins Ferdinand en Stamboeloff nam hij een werk- zaam aandeel, alsook in de samenzwering van majoor Panitza, terwijl hij in het laatste complot, waarvan Minister Beltscheff het slachtoffer is geworden, niet mankeerde. Het Russische goud vloeide hem toe,daar- over Icon hij beschikken om de haDdlangers te loonen, maar, zoo later is gebleken, het leeuwenaandeel in zijn eigen zak te doen verdwijnen. Hiervan verhaalt een Bulgaarsch blad een staaltje. De Russische regeering had in 1887 anderhalf millioen francs ter beschikking van Hitrowo gesteld, teneinde daarmede Bulgarije in opstand te brengen. Het plan mislukte en de kommaudanten van Rutschuk en Widdin werden wegens hoogverraaddoodgeschoten. Aan de agenten Benderoff en Grueff had Hitrowo 300,000 fr. ter hand gesteld, maar bij de verreke- ning bracht de diplomaat 1,200,000 fr. in rekening terwijl Benderoff, om opheldering gevraagd, met bescheiden bewijzen kon dat hij slechts 300,000 fr. ontvangen en besteed had, zoodat Hitrowo het restje blijkbaar in eigen zak gestoken had. Ben deroff dreigde Hitrowo wegens diefstal aan te klagen, waarop een hoog ambtenaar aan het Rus sische ministerie van buitenlaudsche zaken, wien Benderoff zijne klacht bekend maakte, het typische antwoord gafEn gij durft een man, aan wien Rusland zijne belangen toevertrouwt, van diefstal beschuldigen Wees gewaarschuwd 1 En toch zien wij, dat de man, die in alle Oostersche intriges doorkneed is, naar Lissabon verplaatst wordt. Dat is ougenade. Wie heefl niet genoeg van Rus- land's diplomatic De zittiugen van den Duitschen Rijksdag, waarin over de arbeiders-bescherming wordt gehandeld, schijueu bij de leden weinig belaugstelliug te wekken. Eenmaal waren van de 397 leden 60 tegenwoordig. De socialisten in den Rijksdag hebben nu ook begrepen, dat eene plotselinge invoering van een arbeidsdag van 8 uren onzinmg isbovendien verzetten duizenden werklieden zich ook tegen zulk een maatregel. De Minister van koophandel en openbare werken verklaarde zich FKUILLETQ3ST. Naar het Duitsch. 6) Mooi zoo, pruttelde Lenz, die merkbaar zachter gestemd was. Wat haalt zoo'n kind zich al niet in het hoofd Meisjes van jou leeftijd gaan zoo licht niet in een klooster, maar bedenken zich daar- over eerst nog wat. Alles zou wel goed gaan, en ik zou geen tie en zeggen, als hij maar Veel geld had, vulde Lize snel aan. Maar omdat de goede jongen arm is, daarom is het zoo moeilijk. Oh, als moeder nog leefdeDie zou wel meer meededoogen met me hebben. Deze laatste woorden deden de schaal overslaan. In Godsnaam dan I Ik wil niet, dat je mis- schien later zou kunnen zeggenMijn vader is de oorzaak van mijn ongeluk. Maar jelui gaat niet trouwen, voordat ik een goede hofstede heb gekocht, die niet te ver uit de buurt ligt. O, dank, duizendmaal dank, vaderJe zal zien dat je vreugde aan ons beleeft. Onder lachen en schreien viel Lize haar vader om den lials en omhelsde hem zoo hartelijk, dat de goede oude haar zacht moest afwereu om weer tot verademing te komen. Ik geloof je, mijn kind. Je zal me dankbaar tegen het voorstel der sociaal-democraten, omdat het voor de nijverheid en voor de arbeiders schadelijk zou zijn. Eindelijk verdedigde de Minister de regeering tegen het verwijt, dat zij onder den invloed stond van de vrees voor het kapitalisme, en besprak ten slotte de grieven in het artikel van den Vorwarts, „Ein complot gegen die Deutschen Arbeiterklassen," aangevoerd. De coalilie der werkgevers tegenover de werklieden, die op 1 Mei 1890, door gezamenlijk den arbeid te staken, hunne macht hadden willen toonen, vond de Minister zeer gerechtvaardigd. Even natuur- lijk vond hij het, dat de staat voor zijne fabrieken en werkplaatsen aan die coalitie had deelgenomen. »Wij moeten deze verwijten bitter gevoelen" zoo besloot de Minister „zij zouden ons den lust benemen om verdere pogingen te doen, teneinde het lot der arbeiders langs wettelijken weg te verbeteren. Dat zal echter niet het geral zijn, omdat wij weten, dat die verwijten slechts frasen zijn, welke niet kunnen worden gemist door eene partij, die sterke aanvallen op hare tegenstanders moet doen, teneinde de geesten, die zij heeft op- geroepen in toom te houden en onder hare heer- schappij te brengen." De beer Auer zeide daarop, namens de sociaal- democraten, dat het eene dwaasheid zou wezen, tegenover de overmacht van de regeering met bedreigingen op te treden en wees er op, dat ook zij langs geleidelijken weg tot hun doel wenschen te komen. Intusschen is in het Westen van Pruisen een nieuwe beweging onder de mijnwerkers uitgebroken. Zij begon 16 dezer in eene Schacht der mijn ,/Eintracht" en breidde zich zoodanig uit, dat 21 dezer het aantal werkstakers reeds 2380 bedroeg. Sedert heeft de werkstaking zich over de verschillende mijnen verspreid en bedraagt het aantal werkstakers nu reeds een 12000 tal. Het voorloopig programma voor de ontvangst der beide vorstiunen te Amsterdam is thans ont- worpen. H. M. de Koningin wordt uitgenoodigd een gedenksteen te plaatsen voor het nieuwe gasthuis aldaaralle zangvereenigingen der Hoofd- stad en een kinderkoor vau ongeveer 5000 kinderen van alle scholen zullen daarbij liederen zingen. Voorts begroeting in de Nieuwe Kerk metgezang. Aan de jeugdige Koniugin zal van gemeentewege een gedenkpenning worden aangeboden, ter herin- nering aan Haar eerste inkomst als Koningin in de Hoofdstad. Door H. M. de Regentes is aan 3 gevan- genen in de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden geheel ontslag van hun verderen straftijd verleend en hebben aldaar voorts 2 gevangenen ieder 4 maanden en 17 gevangenen ieder 3 maanden afslag gekregen. zijn en een brave vrouw worden, anders zou je de dochter van mijn goede Berta niet zijn. Ga nu naar de keuken en houd je vijf zinnen bij elkaarverliefde meisjes doen wel eens te veel zout in het eten of laten het aanbranden. Wat zullen Frans en zijn moeder blij zijn, als ik morgen zelf het goede nieuws kom vertellen, mompelde Lize onder het heengaan. Ik ben zoo gelukkig, dat ik met niemand zou willen ruilen. Lenz bleef intusschen op de bank zitten peinzen. Het is waar, een braver jonkman zou ze niet kunnen krijgen. Nu wat zal ik er aan doen F Het best is, dat ik een oogje toeknijp en de beurs wat wijder open doe. Meenemen kan ik toch niets en een brave schoonzoon is ook wat waard. Was het nu met Johan ook maar zoover heen, dan ging het in een moeite door. Ik word oud en ik zou zoo graag alles nog geregeld zien, voor ik heenga. Hoewel Lize den koek inderdaad een beetje had laten aanbranden, smaakte het eten den ouden man toch recht goed. Toen Johan thuis kwam, ver'naalde Lize hem, wat er was voorgevallen en vraagde goedbartig of Frans hem als zwager wel- kom zou zijn. Wel, waarom niet zeide hij. Dan zal ik het zoo aanleggen, dat we op denzelfden dag brui- loft vieren. Thans keek Lize vreernd op en begon te vragen. Maar Johan liet niets uit en vermaande zijn De voorloopig vastgestelde lijst van hoogst aangeslagenen in 's Rijks directe belastingen in de provincie Zeeland, bevat 132 namen. Het hoogst aangeslagen is de heer Desire F. Seydlitz, te Hulst, voor f 4421,04het laagst de heer J. W. Wagtho, te Tholen, voor f 380,40. De aflevering van de bij de nationale militie voor de lichting van dit jaar, in te lijven manschappen uit de gemeenten voor wat Zeeuwsch—Vlaanderen betreft, zal geschieden op de plaatsen, dagen en uren hierna vermeld Op Maandag 4 Mei te Middelburg op de boven- voorzaal van het raadhuis, des voormiddags te 10 uren, alien uit de verschillende gemeenten die zich voor de zee-militie hebben aangemeld. Op Vrijdag 8 Mei te Vlissingen in de beneden- zaal van het raadhuis, na aankomst der stoomboot die te 8 uur 30 min. van Breskens zal afvaren, die der gemeenten gelegen in het Westelijk gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen des middags te 12 uren, na aankomst der stoom boot van Ter Neuzen, die der gemeenten gelegen in het Oostelijk gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen, uitgezonderd Boschkapelle, Graauw, Hengstdijk, HoiTtenisse, Ossenisse en Stoppeldijk. Op Maandag 11 Mei te Goes op de Koopmans- beurs aan de Markt, des voormiddags te Q\ uren, die der gemeenten Boschkapelle, Graauw, Hengst dijk, Hontenisse, Ossenisse en Stoppeldijk. De Yereeniging voor de Stoomvaartbelangen in Nederland heeft een adres aan de Tweede Kamer gericht, waarin zij breedvoerig hare be- zwaren uiteenzet tegen de Rijkswatertollen, die blijkens het jongste ingediend ontwerp behouden zullen blijven, terwijl aan de tramwegen vrijdom van tollen zal worden verleend en de Staatsspoor- wegen zelfs van zulke heffingen niet weten. Hoewel de heer Huiser, de uitvinder van den toestel, waardoor het aanzetten voor de paarden, voor tramwagens gespannen, zoozeer wordt verge- makkelijkt, tot du toe geen aanvrage heeft gekregen tot toepassing er van op trams in Nederland, zijn reeds van verschillende zijden uit het buitenland, zoo o. a. uit Belgie en Amerika, aanvragen gedaan om het octrooirecht te kunnen koopen. De kapitein der artillerie S. I. van Nooten geeft, in verband met de aanhangige Legerwet, eenige aameekeningen omtrent „Burgerwapening en Historie". Het is een hoogst lezenswaardig overzicht van de beteekenis der schutterijen in vroeger tijd. Tot de zestiende eeuw waren de schuttersgilden van belang voor de verdediging der steden, de bewaring der inwendige rust en het zenden ter heervaart. Na het optreden der staande legers trad dit laatste op den achtergrond. De schutterijen voor en in de zestiende eeuw waren zuster bij het naar bed gaan, dat zij maar niet te veel over zijn aanstaande moest denken, omdat zij toch niet kon raden, wie het was. Het zou overbodig wezen de vreugde in de visscherswoning te schetsen, toen Lize den volgenden dag kwam vertellen, hoe de zaken stonden. Kortom, er leefde in de eerste dagen in den ganschen omtrek geen gelukkiger paar dan Frans en Lize. ZEVENDE HOOFDSTUK. Johan verzweeg nu niet langer, waarom hij zijn levenswijze veranderd had. Zijn keuze was vader Lenz bijzonder naar den zin, want deze kende Walburga als een verstandig meisje, juist zoo een als Johan noodig had. Daarbij was zij ervaren in het boerenwerk en wel geschikt om een hofstede in orde te houden. Dat de boer van den Meerhof zijn dochter een prachtigen uitzet zou meegeven, was ook een niet te verwerpen zaak. Eenige dagen daarna kwam vader Lenz met zijn zoon in Zondagskleeding op den Meerhof, tot geen geriuge verbazing van buren, meiden en knechts. Men raadde echter weldra het doel van dat bezoek. Toen de groote vraag gedaan was en Walburga's ouders hunne toestemming hadden gegeven, werd de aanstaande schoonzoon hartelijk welkom geheeten en zette men den gasten het beste voor, wat keuken en kelder opleverden. De boer hield van een goeden dronk en had in zijn kelder een aantal een product van hun tijdgeleidelijk kregen zij eene maatschappelijke beteekenis, die de krijgskun- dige te boven ging, en sloegen een hoogereu toon aan dan de magistraat nuttig vond, maar hare macht werd erkend. In de zeventiende eeuw daalden haar invloed en waarde. Omdat men op hare onpartijdigheid geen staat meer kon maken, werden de waardgelders aangenomen. W at de schrijver verder omtrent de vroegere schutterijen mededeelt, strekt niet om bijzonder vertrouwen in haar te stellen. In de achttiende eeuw verkeerden zij in een tijdperk van verval. Als een voorbeeld herinnert de heer Van Nooten aan het gebeurde in 1799 met de Burger-artillerie. De luit.-kolonel, kommandant der Betaafsche genie, Krayenhoff, schreef in een officieel rapport aan den generaal-majoor Van Guericke, dat de los- bandige en disobediente troep der Amsterdamsche kanonniers het />,eenparig verdoemden" om zich op bevel van den chef in te schepen. W7at de schutterijen in 1830 gedaan hebben, ondanks de wet van 1827, sproot voor uit vader- landsliefde, maar is volstrekt geen waarborg, dat in een geregelden oorlog, op de wijze als die thans gevoerd wordt, de schutterijen van wezenlijken dieust zouden kunnen zijn. Pogingen om eene deugdelijke burgerwapening te organiseeren zijn tot hiertoe steeds mislukt. Hoe de toenemende fabrieksnijverheid invloed heeft uitgeoefend op den landbouw in Drente, blijkt o. a. ook uit den vlasbouw, die hier vroeger vrij wat beteekende, doch in de laatste jareu zooveel afnam, dat hij thans bijna onbekend is geworden. Welk een machtige concurrent het vlas in de katoenindustrie heeft gevonden kan men nagaan, wanneer men weet, dat voor het weven van linnen, bereid van vlassengareu, per oude el (f meter) 10 cents betaald wordt, terwijl het katoen voor 14 a 15 cents wordt verkocht. Met hetafnemen van de vlasteelt ueemt de geheele weverij in onze Drentsche dorpen af. Vroeger vonden hier vele wevers werk. Thans is het getal dier beroepsman- nen verminderd, terwijl zij, die nog dit bedrijf uitoefenen, veel achteruitgang in hunne klandizie waarnemen. In de landbouwersgezinnen ziet men veel minder het spinnewiel hanteeren. Ook vond menige dorpstimmerman in de wintermaanden veel werk door het zoogenaamde wieldraaien of het vervaardigen van spinnewielen. De Rolder spinne- wielen bij v. waren door geheel Drente beroemd, en zelfs zagen wij nog van die wielen, welke zeer fraai gemaakt waren en als bruidsgeschenk gediend hadden. Voor het vervaardigen van spinnewielen was het esschenhout bij uitstek geschikt en zeer gezocht, zoodat menige zware esschenboom vroeger tegen een hoogen prijs verkocht werd. Thans wordt ook aan het telen van esschenhout bijna niet meer gedaan. flesschen Tiroler wijn, die men het niet kon aan- zien, dat ze op een hooiwagen over de grenzen waren gesmokkeld. Het was een rechte feestdag op den Meerhof, waarvan alle heerlijkheden aan de gasten werden getoond. De boeren houden er bij zulke gelegenheden van met have en goed te pronken en de boerin opent dan met trots haar kisten en kasten om te laten zien welke keurig eigengesponnen lijnwaad sinds jaren als uitzet voor de dochter des huizes gereed ligt. Op den terugweg beloofde vader Lenz zijn zoon dat hij zoo spoedig mogelijk naar Tegernsee zou gaan om de overgave der hofstede bij de overheid te laten inschrijven. Als een loopend vuurtje verspreidde zich het nieuws van hetgeen op den Lenzerhof was voor gevallen in den ganschen omtrek en dit gaf de eerste dagen ruime stof tot gesprek. Zoodoende was men in het midden van den zomer gekomen. Nog nooit was de toevloed van vreemdelingen in Tegernsee zoo groot geweest. In het Brouwkamertje zat het steeds vol bezoekers. Het weder was be- stendig mooi, maar de politieke hemel was vrij bewolkt en men sprak veel over de geschillen tusschen Frankrijk en Duitschland. Toch ging men voort met lachen en schertsen en zette zooveel mogelijk alle zorgen op zij. In de eenzaam gelegen herberg te Unter-Rottach ging het op een Zondagmjddag in Juli lustig toe. Er werd dansmuziek gegeven en daardoor waren NEIIMSCHE COIIRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1