Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2044. Woensdag 17 December 1884. 24e Jaargang. Binnenland. 7) Aan den dood ontrukt. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit blad vcPHChtjnt Diusdnx- en Vrljdag.ivond blj den ultgcver P. J. VAN D E A N n E te Ter Ncuzen. JRolitieli Overzicht. Op voorstel van onzen vertegenwoordiger is na- mens Nederland besloten om de reglementen over de vrije vaart op den Congo aan de goedkeuring der mogendheden te onderwerpen. Engeland heeft toegestemd in het sluiten eener conventie voor den Niger, overeenkomstig die voor den Congo, met uitzondering van de bepalingen omtrent de inter- nationale commissie. Deze inschikkelijkheid van Albion kon wel eens uit koopmansgeest voortvloeien, wijl benevens de Tongkin-kwestie ook het Egyp- tische vraagstuk spoedig te Berlijn zal besproken worden. Alsof er geen Bismarck ware't Zou eene tamelijk gevaarlijke speculatie zijn op de op- rechtheid en onpartijdigheid van den „Eerlijken Makelaar." Zelfs in den Rijksdag blijft hij meester, onverschillig of hij een sociaal—democraat of een clericaal tegen zich heeft. De Duitsche democratie heeft te Zurich feest gevierd ter gedachtenis aan de laatste krachtmeting bij de stembus. Vijf honderd personen waren tegeuwoordig. Een groot transparant werd ver- licht, voorstellende de zege van het proletariaat. Op den grond ligt een Vorst, gehuld in een prach- tigen hermelijnen mantel en met de kroon op het hoofdeen proletarier heeft hem den rechtervoet op den nek gezet, terwijl de rechterhand een ont- bloot zwaard omklemd houdt en de linker een rood vaandel zwaait. De achtergrond vertoont verschei- dene soldaten en agenten van politie in broeder- lijke omarming met de proletariers. Een door de democraten uitgevaardigd manifest bevat o. a. de eischen algemeen stemrecht, verkorting von mi- litairen diensttijd, verandering van den „Polizei- staat" in Rechtstaat, regeling van arbeid, verzor- ging van invalide werkliedenafschaffing van belasting op de levensbehoeften, volkomen scheiding van Kerk en Staat, Staatszorg voor kosteloos on- derwijs, zoowel lager als hooger. De Fransche Regeering spring! met de ver- tegenwoordiging om op eene wijze als een blinde- man zijn bond leidt. Zij blijft overwinnares, al komt ze tusschen beide wat gehavend uit den slag. In de Kamer had Ferry een heeten strijd, vooral tegen Floquet. Elk was op zijn post en de beide oppositie-partijen in opgewonden spanning. Algemeen stemrecht was aan de orde. Weet," zei Ferry, „als gij voor het ameudement Floquet stemt, zijt gij op 11 Dec., den uitersten datum, zonder wet en zonder regeering." Enge- wonnen was het, Floquets repliek was de wanhopige kreet des roependen in de woestijn; de meerderheid der vorige week was omgekeerd. In den Senaat werd het Kabinet over de Tongkin-credieten onder- worpen aan eene critiek De Broglie. Spanje krijgt het behalve op Cuba ook te kwaad op de Mariannen-eilanden in Australia, waar de Spaansche gouverr.eur is vermoord door de inboor- FEUILLETON, lingen, die eene samenzwering hebben gesmeed om alle Spanjaarden daar om te brengen. Een gerucht zei, dat een Duitscher moeite heeft gedaan om de eilanden in hun geheel te koopen. Spaansche oorlogbodems hebben last gekregen in de wateren te kruiseu. Ook de Czaar wil met oorlogschepen door den Bosphorus om de Russische bezittingen te beschermen. Misschien staat dit aanzoek in verband met de moordtooneelen in Macedonia, waarvan door de Turksche overheid geen nota wordt genomen, alsof het van minder aanbelang is, dat bijv. benden van Turken een dorp verbrandenden bewoners ooren en neus af- snijdende tong uitrukkenoogen uitsteken armen afscheurenkaken stukslaan; paarden, ezels, ossen rooven; ja zelfs vrouwen bij de beenen op- hangen, totdat zij de namen van de rijkste Bul- garen van het dorp noemen. Men beweert, dat de opvolger van den profeet alles lijdelijk toeziet, om het Christelijk element in Macedonia uit te roeien. Een liefdadigheidsgenootschap te Sofia heeft Gladstone in kennis gesteld met het plegen der gruwelen. Dat daaraan spoedig een einde kome! Voor alle conferentien een overleg der mogend heden te dezer zake. Het bloed der Macedoniers scbreeuwt tot het beschaafd Euroop om wraak De woelingen in het noordelijk deel van de Nieuwe Wereld verkeeren in rust, dank zij de afgeloopen verkiezing. Cleveland is de geluk- kige sterveling, die bij zijne hooge plaats een groote schat als erfenis deelachtig wordt en gaat trouwen met eene onderwijzeres voor hij het Wittehuis betrekt. De president schijnt een vogel mee in de kooi te willen nemen. Een president van Amerika's machtigste staat gaat huwen met eene onderwijzeres, zooiets is echt Amerikaansch. Ook in Mexico meent men, dat de zon des voor- spoeds is opgegaan, nu generaal Diaz de presi- dentszetel heeft ingenomen, en inderdaad, dat schoone, rijke land kan bij een goede regeering een benijdeuswaardige toekomst hebbenvooral als eenmaal de landengte van Panama doorgegraven is en twee groote wereldzeeen verbonden zijn. Daar het aannemen eener borgstelling vast ge- weigerd was, moest Richard Banmarck weer naar de Tombs terugkeeren, om daar de uitspraak van de Grand-jury af te wachten. Nauwelijks was hij in zijne eel teruggekeerd, toen hem een bezoek werd aangekondigd. De be- zoekster was een jonge dame van groote, bevallige gestalte, wier gelaat echter door een dichte sluier verborgen was. Zij was rijk en smaakvol, maar niet pronkzuchtig gekleed. Toen zij in de eel trad schoof zij haar sluier weg en er vertoonde zich een gelaat van engelachtige schoonheid. Zij had een bleeke, schoone gelaatskleur, groote douker blauwe oogen en het gelaat was door licht bruin zijdeachtig haar omhuld. Haar gelaat drukte groote wilskracht uit. Toen zij binnentrad, keek de gevangene op en toen zij den sluier weg schoof, riep hij uit GraceGij hier Richardantwoordde zij met een melodieuse, van aandoening bevende stem. //Gij hier p" herhaalde hij. wGij hebt niet om mij gezonden Richard!" „Ik heb het niet gewaagd om u te vragen, hier te komen," antwoordde hij, huiverig omkijkend. „Waarom zou ik niet overal tot u komen? Ben Het Dagblad schrijft Het bericht, ons eenige dagen geleden toegezon- den, dat de Minister van financien „weldra" een wetsontwerp tot heffing van een accijns op tabak bij de Tweede Kamer zal indienen, vindt tegenspraak. Zoo ver is het nog niet, werd er op geantwoord het ontwerp is nog niet bij den Raad van State, nog niet eens in den Ministerraad geweest; het is nog in onderzoek bij het Departement. Onze eigen inlichtingen bevestigen, dat het inder daad niet juist zou zijn, aan bet weldra" van onzen berichtgever een beteekenis van al te korten ik niet uwe bruid?" antwoordde zij met vaste stem. „Gij gelooft dus aan mijne onschuld?" vroeg hij. z/Gij hebt mij nog niet gekust, Richard," zei het jonge meisje, hem naderend. „0, mijne geliefde! Gij ziel mijner ziel!" riep hij, haar aan zijn hart trekkend en haar mond met kussen bedekkend. Hierop hield hij zijn arm om haar heen en haar in het lieve gelaat kijkend, zei hij ,/Ik heb de kranten gelezen geliefde en de om- standigheden spreken zoo sterk tegen mij, dat ik huiver, als ik er aan denk. God zij dank, dat gij mij ten minste voor onschuldig houdt Steeds, Richard, steedsantwoordde zij ernstig. „Wat er ook moge gebeuren, mijn geloof op u blijft onbeperkt „0, mijn engel!" riep hij bezield uit. Bij den aanblik van uw lief gelaat, voel ik den moed herleven en gij moet Hier zweeg hij en zich zacht van haar los makend, liet hij treurig zijn hoofd zakken. „Ik moet u eene bekentenis doen, voer hij toen voort. Hoewel ook in het verleden, heb ik toch tegen u mijn engel, gezondigd." ,zRichardzeide zij, zich vaster tegen hem aandringend. Verbluft keek zij op hem neer. ,/Omhels mij, Richardzei zij zacht. Terwijl zij hem met haar lieve oogen aankeek, trok hij haar weer aan zijn borst. duur toe te kennen. Als andere bladen nu echter aan de tegenspraak de beteekenis hechten, dat de mededeeling van onzen berichtgever geheel en al ongegrond" zou zijn, dan hebben die het ook weer mis. De indiening mag, al is het dan nog niet binnen dagen of weken, dan toch als een aanstaand feit beschouwd worden. Tenzij de Minister door de bespreking van zijn plan in den Ministerraad of ten gevolge van het advies van den Raad van State nog teruggebracht mocht kunnen worden tot het denkbeeld om, in plaats van een accijnsheffing, een debiet-belasting voor te stellen, waarop als wij goed zijn ingelicht, eenigen tijd geleden gegronde hoop scheen te bestaan. Bij het onderzoek van het ontwerp tot wij- ziging der leeningswet van 1884 brachten eenige leden hulde aan den Minister voor de wijze van plaatsing, terwijl vele leden daarentegen die wijze niet in 't belang van het krediet van den Staat achttende geheele verantwoordelijkheid had alleen voor rekening van de bankiers behooren te komen. De heer Seret heeft zijn motie eenigszins verbeterd. Zij luidt thans: „De Kamer, van oordeel, dat het Koninklijk besluit van den 7den November 1884, no. 18, in strijd is met den Algemeenen maatregel van in- wendig bestuur, genomen bij het Koninklijk besluit van den 5den December 1881 (Staatsblad no. 189), gaat over tot de orde van den dag." Yolgens den brief uit de Hofstad in de Midd. Ct. zal de dag der behandeling in de zaak tegen de Leidsche giftmengster weldra bepaald worden. Tal van vergiftigingen schijnen onbetwist- baar vast te staan, behalve nog zeer vele, waarvan wel het overtuigend, doch niet volkomen het wettig bewijs is te leveren. Men meldt uit Colijnsplaat aan de Goesche CourantDat de firma Van den Broeke en Poelman te Yerseke klaarblijkelijk hoogst voldaan is over de verkregen resultaten bij hare oester—industrie alhier, blijkt voldoende, daar de eerste lading nieuwe pannen, groot 40,000 voor het jaar 1885 reeds is gelost. Yoortdurend worden de oesters van de pannen, die dezen zomer zijn gelegd, afgestoken, hetgeen aan vele handen werk geeft, en zijn onze information juist, dan zijn er opmetingen gedaan om alhier eenen oesterput aan te leggen, hetgeen in het aan- komende voorjaar zal moeten geschieden. Te betreuren is het, dat geene andere Anna's alhier de oester-industrie uitoefenen, daar er vol doende ruimte is bij zekeren aanslag. Zandvoort krijgt in 1885 reeds vroeg in het jaar badgasten of beter gezegd zeeluchtgasten. H. M. de Keizeriu van Oostenrijk, die in Januari weder in ons land komt om zich onder behandeling te stellen van den geneesheer der Keizers en Koningen, Zoo," fluisterde zij, ,/zeg mij nu alles Richard, namelijk als gij wilt „De vrouw. die vermoord is," begon hij, „kende ik en waso, hoe kan ik het zeggen „Zeg het mij dan niet, Richard zooals gij wilt," zeide zij; //ik geloof en vertrouw u!" „Dat is het juist, wat mij bijna waanzinnig maakt!" riep hij. ,/Ik hoopte, dat mijn schande, mijn zonde, begraven was en nu komt zij weer te voorschijn en ik moet het aan u, mijn engel, biechten." flNiet, wanneer wIk moet het doen!" riep hij, haar in de rede vallend, uit; „gij moet het uit mijn eigen mond hooren Zwijgend boog zij haar hoofd. ,/Voor dat ik u kende mijne geliefde ,/Ah!" zei zij, hem aankijkend, ,/het was dus voor onze kennismaking?" ,/God zij dank, ja!" antwoordde hij. ,/In het andere geval zou ik niet den moed hebben, het u te bekenuen!" ,/Ga voort, Richard!" zei zij. ,/Voordat ik dus u, mijn engel, kende, was ik hoe zal ik het uitdrukken? nu dan, was ik de minnaar dezer vrouw." ,/Ik schenk u vergiffenis, Richard, van ganscher harte ,/Nadat ik u voor de eerste maal had gezien," voer hij snelsprekend voort, ,/heb ik haar tot ver- heeft in het hotel van Kaufmann te Zandvoort een reeks kamers gehuurd, en zal daar overnachten, niet ten onrechte zeelucht verkiezende boven de eigenaardige lucht van Amsterdam, die voor vele gestellen niet gunstig is Eergisterennamiddag omstreeks 3 uren zijn door de commiezen bij's Rijks belastingen Strootman en Kunnen, beiden gestationneerd te Erlekom, in den polder de Ooy bij Nijmegen aangehouden Th. A., koopman en zijn zoon Th. W. A., beiden wonende te Utrecht, die te zamen eene hoe veel heid van ongeveer 30 liter spiritus, geborgen in blazen, darmen en zoogenaamde harnassen, welke zij onder hunne bovenkleeding droegen, uit Pruisen invoerden. Zij schijnen dit handwerk reeds meermalen te hebben uitgeoefend en de wijze, waarop zij dit doen, toont aandat zij ervaren smokkelaars moeten zijn. Trouwens zij schijnen daartoe opzettelijk de reis van Utrecht te ondernemen. Uit Gorssel wordt aan de Zutph. Ct. ge- schreven, dat van gebrek aan werk het platteland nog weinig weet. Er is tegenwoordig zelfs veel werk, dank zij de omstandigheid dat Belgische koopers het vorig jaar veel hout uit die streken hebben getrokkenuitgestrekte dennenbosschen zijn gevallen en de ontbloote gronden worden nu weder omgezet om opnieuw met boomgewas be- plant te worden. Men schrijft uit Amsterdam: Voor wie is, in 't najaar, een gebakken ijbok- king hier bekend als ,/versche bakbokkem" niet een smakelijk gerecht Jammer, dat het ruwe stormachtige weer de visschers reeds sedert vele dagen belet, om in zee te steken en haring te vangen, en toch is er, wonder genoeg, geen gebrek aan versche bakbokking. De industrie heeft ook hier weer een vernuftig surrogaat uitgedacht. De haring, die dit jaar in ons land en elders in zeldzamen overvloed gevangen en ingezouten is, wordt aan de rookers tot lagen prijs per ton van de hand gezet. Die pekelharing wordt gednrende eenige dagen in kuipen met water geverscht daarna aan stokjes (speetjes) geregen en in den ,/hang" een paar uren boven eikenmot gerookt vervolgens wordt ze netjes in bennen verpakt en als versche ijbokking, bij manden vol, aan de markt gebracht. Op 't oog is er voor onkundigen geen onderscheid te zien en de straatventers en de onnoozele Huizer vischboertjes, brengen ze dan ook gemakkelijk, tegen 3 of 4 voor een dubbeltje, onder de menschen. De minder gegoedeu vooral, die zeldzaam vleesch kunnen bekomen, meenen zich eens aan een gebakken bokking te vergasten, maar krijgen gerookte bremzoute pekelharing voor hun geld. Voor minder ounoozelen, of voor hen, die er zich reeds eenmaal mee hebben laten beetnemen, is het bedrog wel te onderkennen. Immers de zoo geme- tamorphoseerde pekelharing heeft geen oogen meer, leden Zaterdagavond niet gezien. Ik had vroeger haar zaken behartigd en verleden Donderdag kreeg ik een brief van haar, waarin zij mij verzocht bij haar te Boston te komen, daar zij mij over iets wenschte te raadplegen. Daar ik toevallig in Boston zaken had, ging ik tot haar, maar alleen om haar te zeggen, dat ik met u verloofd was en dat het mij lie ver zou zijn, als zij een ander haar zaken opdroeg. Later zag ik haar nog eenmaal op de boot zij trok zich echter spoedig in haar hut terug en sedert dien tijd heb ik haar niet weergezien." ,/Ik geloof u, Richard, en vergeef u 1" „0, mijne geliefde Mijne dierbare geliefde riep hij, haar hartstochtelijk kussend. ,/En vergunt gij mij, elken dag hier te komen /,Wat zal uw vader er van zeggen?" ,/Natuurlijk zal gij het niet goedkeurenmaar ik kan het niet helpen, ik kom toch en lang zal het ook niet duren „Ik hoop nietmaar deze plaats i/O, gij moet het mij toestaan, Richardviel zij hem in de rede, terwijl zij hem smeekend aankeek. In dit oogenblik verscheen de bewaarder en zei, dat de jonge dame heen moest gaan, daar de toe- gestane tijd voor bezoek reeds verstreken was. Grace Montague was het eenige kind van James Montague, een man, die zich als fabrikant in Pitssburg een vorstelijk vermogen had verworven. Ongeveer zes maanden voor den moord op Stella Raimonde had Mr. Montague zijue zaken vaarwef TER NEUMSdE (MIAIT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1