No. 359. Woensdag-14 November 1860. 7de Jaarg. zeeuwsch-vlaaaderen. Op do lien do tentoonsfening der vereeni- ging tot bevordering van turnbouvv in deze Nieuws- en Advertentleblad m 1'||:32'T'|'3 3 'A ndnwvoW 1Wn msbis'imA ,c'' fiJieff nrv lie!cl»tb lA\,-4 J) it Week bind wordl elken Woensdag-morgen uilgcgeren bij C. W. Oveiirrkkr te iXeuzcu. De prigs is 80 cents inde drie maanden en f r a n c o per Post 93 cents. Men abonneert zich bij alle BoekliandclarenPostdlrectcurcn en llncvenbushimders. Adverlenlien gelicve men nan den Uilqever in lezenden u ilerlijlc D ingsdagdes namiddaqs ten 4 f ire de prijs van 1 tot 4 r eg els is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, bchalve 33 cents zegelreg) voor eliteplaatsing. BIIV1VE1VI.AIVDSCHE BEHIGTEM. Z. M. heeftonder an.dercn goedgevonden lo bonoemen l>ij don staf der infanlerie, lot lnilenant - kolonel cn dirccleur der tiormaal schielscliool lo's Gravenhage den inajoor JP. A. f'anselaar ran hot Isle bat. 2de reg. inf., in garnizoen to Neuzen, on in dions plaats, bij gemobl bat., lot majoor deii kapilcin J. D. U. Lcdelvan bet lste reg. inf. De tweede kamer der staten-gerieraal heeft zich in de laatste dagen bijna uilsluilerid bezig ge- houden mel de behandeling van de wet lot rege- ling der nieuvve regleriijke inrigtiug. Onder de adressen, bij do twoedo kamer in- geiliend telt men er 41 van gomeentebestnren wclke wijziging verlangen van de wet op het armwezen, betrefiende het doinicilie van on- derstand. Bij de voordragl tol nadero wijziging van de weI op de brievenposlerij than* bij de tweede kamer ingediend wordt het hriefport bepaald op vijf cents voor elken brief, wegendo 15 wigtjes of minder, met eehe evenredig loene- inende verhooging bij meerdere zwaarle welko iiicuwc verordemng mel 1 September 1861 in working zon treden. De najaafsvergadcring der provincial® slalen van Zeeland is den 6 dezer to Middelbnrg ge- Opend. Nadat het nienw gckozen lid de heer dr. L. Iloclands Jansscn was loegelalen en zitling had genoinen was deze eerste bijeenkomst hoofd- zakelijk gewijd aan het ler tafel hrengen der ingekomen stnkken en voorslellen van gedepu- teerde stalen, en het splilsen der vergadcring in afdeelingen. Onder anderen werd ook nog door den heer F, van Deinse een voorslel ingediend en loegeiichtstrekkende om den terinijn van leruggave van renloloozo voorschollen tot ver- helering van wegen in plaats van op 15, lo slollen op 23 jaren, waardoor aan vole bezwaren zati worden te gemoel gekomenvooral bij voor schollen aan polders verstrektals wanneer de ternggavo over een belrekkelijk kort tijdsbestek le zware laslen oplegt aan de tegenwoordige pachters van de daarin gelegene landerijen. (I)it voorslel is echter in de zilting van den 9, door de vergadcring niet aangenomeil.) In de vergaderingen van den 9 is, onder anderen, besloten, do voorslellen van gedepn- teerde slaten aan to nemen belrekkelijk de adressen, om loepassing van art. 56 der wet op het lager onderwijsvan den gemeenteraad van Clingo (onder anderen strekkende lolslichting van cene school en onderwijzerswoning op het gehuchl do K.auler) en van Nieuwvlietna het ondergaan van eeno wijziging door verhooging van het subsidic en is medo aangenomen het voorslel belrekkelijk do gemeente llengstdijk strekkende om te verklaren dat die gemeente niet vcrkeert in do tcrmen om loepassing van art. 56 der wet le erlangen lerwijl verder is besloten dat de gemeenlen Philippine Zaainslag en Relranchement op geenerlei tegemoctkoming kunnen aanspraak maken. Uel voorstelom voor rekening der provincie cene geldleening aan te gaan van f 28,000 a 4 pet., tot wegsverbctering is aangenomen zoo- inedo is daarop besloten om renlelooze voor schollen toe to kennen tot wegsverbetering' als volgtaan A. B. Carpreau en A. M. Lippens voor den weg van Schoondijke naar Saspnt f 10,000; idem voor dien van de Drie Schou- wen bij Axel, langs Koewacht naar de grens bij Moerbeke, 10,000; gemeente Philippine voor de Poslhoornslraatf h833 Grooten Huys- senspolder voor een daarin gelegen weg 6900 ZaamslagpoldOr voor idem, ^5880,75, en is afwijzend beschikt op do aanvrage van een ren- teloos voorschot voor den weg van Hulst naar de Paal. En is eindelijk ten opzigle van do nienwe kaart van Zeeland vervaardigd door A. Magiclse en J. J. Brandt te Middelburg besloten om daarvan 200 exemplaren aan to koopen ter uitreiking aan al de openbare scholen in dit gewest. Ilulst* 12 November. Heden is bij den kcrkeraad der IFervormde gemeente alhier het teleurslellende berigt ingekomen dat ds. A. van, der Meg pred. te Kerkwerve voor do beroe- ping herwaarts beleefdelijk bedankt. provincie, jl. donderdag te Middelburg geopend zijn, onder anderen, bekrooningen toegekend aan den heer mr. J. Egberts Btsseenw te Oost- bnrg, eeno zilveren vergnlde medaille en aan den heer J. Casteclskvveeker te Zuiddorpe, eene bronzen medaille, beiden voor ingezonden verzamelingen. Do gemeenteraad le Middelbnrg is op een ten tweeilen male ingediend udres lot iiitrekking van het besluitvvaarbij ook op bijzondere scho len gceno dan gevaecineerde kinderen niogen worden lopgelalen met algemeene stemmen over- gegaan tot de onle van den dag zoodat deze aangelegenheid lhans als afgcloopcn kari be- schoinvd worden, behoudens beroep bij den toning. Te Amsterdam zijn zondag ter heschik- king der justitic gesleid een manspersoon met zijn bij.zitals verdachl van mishandeling op Cfii elfjarig knaapjo nil vroeger buwelijk van ilo vrouw. llel kind is door de policie onder eene bedslede in den kerkgang op de Pijpen- inarkt gevonden geheel naakl op een hos slroo liggendc en gedekl met een groven zak het was op verscheidene plaatsen van het ligchaam verwond en hijna uitgeteerd. De loesland van het kind was van (lien aard dat het naar het gaslhuis is gebragt en aldaar overleden. Uit amht Hardenbergin de provincie Overijsselwordt gemeld dat een lamlbouwer in het afgcloopeu voorjaar een stuk gronds met aardappelen had hepootdie van eene soort wa- ren maar hot land, dat overal van eene gelijko hoedanigheid was gedeeltelijk met kocinesl en gedeellelijk met paardenmesl had voorzien. Bij de rooijing ontdekte men mi, dat de paar- denmest meer dan het dnhbel effect had uit— geoefend in de opbrengst van het aardappel- product. Uit do Nieuvie Bijdrdgen van October jl. benevens uit aankondigingen in daghladen kan men opmakendat thans reeds 150 hulp-ouder- wijzers-plaatsen in ons vaderland vacant zijn. In Zuitl- en Noord-Holland doen zich op een tractemenl van f 300 geeno sollicilauten meer op, zoodat vrij algemeen die tractemenlcn tot J 350 en f 400 verhoogd worden. Ook is er sprake van het oprigten van een hulp-otiderwijzers genootschap om de bclangeti van dien stand te bevorderen. BUITENLANDSCHE BERIGTERT. Men Icesl in een Genlscb blad Ter oorzake der afioozing van do overlollige waloren langs het Neuzensche kanaal heeft zich in die vaart, tnsschen de sluis te Sas-van-Gent en het Molen- water op eene leugle van nagenoeg 60 meters en eene hreedte van 15 meters, eene zandplaat gevormd. Hierdoor zijn de groole zeeschepen tot zware onkosten van ligling gedwongen en levens hehhen zij verlies van tijil le lijdcti. O11- getwijfeld zal het hooger bestnur maatregelon nemen om gemelde bank to doen verdwijnen, opdal de schecpvaart niet langer meer le lijden hehho van do verwaarloozing des aamieniers die, volgens het tractaat tnsschen Holland en en Belgie vcrpligl is het kanaal op eene hc- hoorlijke diepte te houdeu." (Naar van goederhand vernomen wordl, is men dadelijk na de volbrugte aftappingen met voldoendo middelen begonnen met uithaggeren ten eimle de vorige diepte te hekomen. Dat van een en Mi der de scliuld geweteii1 wordl aan den aunnemer bewijst do onkunde van den be- rigtgever als die in den aanhef van zijn boven- genoomd berigt zelve de oorzaak opgeefl Het ware heler te zwijgen dan onkundig iets opte- rakelen, dat tot velorlei verkeerdo nilleggingen aunlciding geefl. Red.) Volgens het gedrukte verslag van den loestand der slad Eecloo had die gemeente op den 1 January dezes jaars eene bevolking van 8833 zielen. Den 6 dezer is to St.-Nikolaas een koorn- molen afgebrand toehelioorende aan de heeren van den Bos-sch-& Comp.de mole a was ver- zekerd. LI. dmgsdag heeft er op den ijzeren weg van Gent naar Oostonde een aardig schouwspel plaats gehad 70 a 80 zinneloozen helioo- rende lot Guislauds godshuis van Gent, zijn, onder geleide van eenige hroeders cn vergezcld van het mnzijk des gestichlsvan Gent naar Ooslende gelogen in waggons van de 3dc klasse om de zee te aanschouwen. Het heslimr van den ijzeren weg had eenen afslag van 50 percent gegeien op de vervoerprijzen. Te Brugge is het muzijk afgeslapt om eeno serenade te geven aan de hroeders van liefdealdaar gevestigd. Het aanschou wen der zee heeft de zinneloozen verrukt, en 's avonds zijn zij levreden en 1 Iij- moedig in de beste orde in hun godshuis teruggekeord. Ilet schijnt dat er in de omstreken van W.estcapelle, in Belgie, nabij Sluis, valsche goud- slukken van 10 francs in omloop zijn, mel hot jaartal 1859 aangezicn bij 32 dergelijke muul- stukken door een koopman van Eecloo aldaar ontvangen zich 2 valsche bevonden. Een per- soon van Weslcapelle schijnt ook onlangs ecu valsch 10 francstuk ontvangen te hehhen. Verb-dene week werkte een burger to Geeraerdsbergeu in zijnen hof, en had een' bond bij zich. Op ecus zag hij dat de bond iets in den muil hield hetwelk hij aauvankelijk voor een geslroopt konijn hield maar naderbij komende verschriklo hij niet weinig loen hij ontwaardedat het een pasgeboren kind was, hetwelk de hond ontgraven had. De policie, van dit geval aanstonds vervviltigd doet ijverigo nasporingen welke echter nog lot geene ont- dekking geleid hehhen. In de vorige week hij de aankomsl der stoomboot Telegraaf te Antwerpen hevond zich onder de passagiers aan boord een kerel die in Holland w.egens moordpoging veroordeeld was tol 10 jaren rasphuisslrafen die, om niet to gaan raspen de plaat was gepoetst. Zijne be- minde, die te Antwerpen woondewachllehem op, vicl in zijne armen of hij vie! in hare armon en kussen was troef. Maar ongelukkiglijk was er troef hoven troef, want twee policie-agenlcn die gereed stondenspeelden er hun kaartjo lusschen en namen den slag op dat wil zeggen namen den kerel mede naar de gevangenis. De bekende Belgische photographedo heer d'Hoy, vervaardigl lhans levensgroote por- trelten welke algemeen de aandacht opwekken. Een Amerikaansch blad do New-York Herald, behelst een arlikel vvaarin den groot- sten lof wordt loegezwaaid aan den koning, aan de iustellingcn en aan de bevolking van Belgie. Het Journal de Toulouse berigtals eeno vreesselijke geheurtenis dat in den nacht van 2 op 5 November van het poslkantoor aldaar 24 brioven zijn vermist geraakt. Eene huis- zoeking bij zes post-heamhten heeft tot geenerlei resullaat geleid. (Wat men daar voor vreesse- lijk uitkrijtis in Nederland blijkens de weke- lijksche aankondigingen in het Policieblad schier eene dagelijksche gewoonto geworden.) Een koopman te Lyon ontmoette dezer dagen zijne vrouw van welko hij meer dan 20 jaren geseheiden leefdeen die hij dacht dat te Monlpelfier bij hare ouders woonde hij was zoo gelrolfen over deze onverwaclilo ontinoeting dat hij, uit vrcugde of uit verdriet, bewus- teloos op straat nedervi'el; weinigo uren daarna overleed hij. Behalve het scherpschullers-genootschap is te Frankfort ook een vechtclub lot stand ge komen vechlen is mijn leven schijnt het inotto van het jeugdig Edropa te zijn - Tijdeus iiel verblijf van de keizers van R(island en Oostenrijk le Warschau werd al daar een ballet opgevoerd getileld Bertram en Baton of de twee dieven. Op last der policie zijn editor de woordeu de twee dieven nan helaflicho afgenoinen. Te Wcenen hebben verscheidene gezel- schappen tan bierYlriiikers zich in het voorne- men vereenigil oin dien drank niet meer le ge- brniken zoolang do onlangs verhoogde bierprijs gehandhaafd blijft. Zij die deze gelofte niet nakomen ziillen met eene boele van twee florijnen gcslraflol'uitliel gezelschap verbannen worden. In Engeland worden thans planncn be- raamd 0111 de hoofdstad Londen met spoor- wegen te voorzien op de gewone slratenten behoove van het verkeer in de slad zelve waaitoe tol (his verre omnibusscn of andera gewone rijlnigen gebczigd worden. In ver scheidene sledeti van Neord-Amerika bestaan reeds zoodanige spoorwegen. In Engeland en hot prinsdom Wallis heeft gedurende hot jaar 1859 bet aantal der geslrafte gevallen van dronkenschap en dien ten gevolge verwekt straaliumoer 38,963 bedragen, lerwijl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1