Zogenaamde zaligheid wacht onder de muis in de Crown Bar De droom van iedere filefrust OpenNet: nu al concurrent PTT Telecom-Net Tellingen van NedStat: waar of niet waar? [Dagblad De Stem] INTERNET D4 Stapsgewijs het net op Stambomen op internet ANWB helpt Frankrijk-gangers SCHIJF ZATERDAG 21 JUN11997 Location: |jvttp: ://www.stem.nl Reacties: E-mail: leon@stem.nl 0 l^jjagaaawi CHIPS BITES Van onze verslaggever get het activeren van OpenNet I op 15 juli heeft PTT Telecom nu al een forse concurrent als te genhanger van Het Net, het ei gen netwerk waarmee het in sep tember de digitale snelweg op wil- OpenNet is een samenwerkings verband tussen internetprovider World Online, de Gouden Gids en telecombedrijf Telfort. Open- Net presenteert zich als een gro- te marktplaats waar bedrijven (er is al een contract met Free Recordshop en de TROS) en branches (gedacht wordt onder meer aan onderwijs, amusement, gezondheidszorg, banken en ver zekeraars) hun producten en diensten aan kunnen bieden. In die opzet is OpenNet verge lijkbaar met Het Net van PTT Telecom dat eveneens vraag- en aanbod bij elkaar wil brengen en wel via een speciaal daarvoor in- gebruik te nemen snel net: ATM. Verder zijn er wel wat verschil len te ontdekken tussen beide diensten, die ieder voor een abonnement vijf gulden per maand vragen. PTT Telecom biedt zijn abonnees een e-mail adres aan, alleen voor Neder land, terwijl het OpenNet-adres ook internationaal benut kan worden. Bovendien opereert PTT Telecom niet als internet provider. OpenNet doet dat wel en biedt zijn abonnees maandelijks een uur gratis surfen. Boven dat urn- wordt er 4,50 gulden per uur ge vraagd. In een toelichting lieten de drie bedrijven gisteren dan ook weten dat in dat geval beter een abonnement bij een andere - goedkopere - provider kan wor den afgesloten. OpenNet is, net als Het Net, van buitenaf door internetgebruikers te bereiken. Telfort, World Online en De Gouden Gids wilden niet beves tigen dat de samenwerking een snelle concurrentieslag is in de richting van PTT Telecom. 'Het is de bedoeling om het gebruik van internet eenvoudiger te ma ken en drempels voor nieuwe ge bruikers ondaag te brengen', luidde de 'officiële' verklaring. De lancering van Het Net van PTT Telecom leidde destijds tot heftige afkeuring bij veel inter net-providers die hun positie be dreigd zagen. 'Weg met de virtuele pint' In Belfast loop ik om voor een pint Guinness in de Crown Bar. Voor journalisten, maar ook voor toeristen, is de Crown Liquor Saloon zoals de pub formeel heet een geliefde halte- plaats in het 'neutrale' centrum van een opge deelde stad. Je kunt daar ontspannen na al le indrukken en emo ties rond notoire kruit vaten als de protestant se Shankill of de ka- tholieke Falls. Door Bob van Huët The Crown, een gerestaureerd, Victoriaans, gin-paleis in Great j Victoria Street, lijkt meer mu seum dan pub en valt dan ook on der Britse Monumentenzorg. Ita liaanse ambachtslieden lieten aan het einde van de vorige eeuw hun invloed gelden bij de inrichting - ze waren toch in Ierland om ker ken te bouwen. De beschilderde j glas-in-loodramen, het massief eikenhout in de ouderwetse ge lagkamers geven het bierhuis de plechtigheid van een drankkapel. Journalisten lopen binnen vanuit het roemruchte Europa Hotel, schuin aan de overkant. De laat ste dertig jaar is dat tientallen Een echte pint in Londen smaakt beter dan een virtuele in Belfast. keren beschadigd door IRA-bom- men. Het Iers-republikeinse fa natisme bezorgde ook The Crown veel averij - de glas-in-loodra- men zijn allang niet meer de au thentieke. Tijdens zijn bezoek aan Ulster, in 1995, liep ook pre sident Clinton de pub binnen voor de gebruikelijke, zwarte, versnapering. Als verre stamgast las ik dus met interesse in The Guardian dat de Crown Bar nu geopend is via In ternet. Virtueel kroegbezoek, dus. De liefhebber kon zich in de Belfastse pub wanen, zo stond er, dankzij een live videoverbinding. Achter de bar was een digitale camera opgehangen die mijn fa voriete kroegpanorama het www opslingerde. En met een computergeluids kaart was ook de fameuze 'crack' of 'craic' horen. Om misverstan den te voorkomen: 'crack' is in dit verband geen verboden substan tie maar het zeer Ierse begrip voor sociaal geroddel, barpraat, verbale gezelligheid. Kortom, zaligheid wachtte onder de muis. Zo'n eerste virtueel cafébezoek vroeg natuurlijk om voorberei ding. Ik kocht een blik Guinness - een noodgreep, want alleen een kundig getapt glas vind ik lekker. CD'tje erbij van Sharon Shannon en hop, daar schoot ik vanuit Londen door telefoonlijnen naar mijn Noordierse internetpub. Terwijl mijn computer zich rate lend laadde met bierbits uit Bel fast las ik nog eens wat Marianna Dallas, de initiatiefneemster van de cyber Crown ervan zei: „Stel je voor, je woont in de Verenigde Staten en je hebt een tijdje je makkers in Belfast niet gezien. Als je met ze afspreekt dat ze een bepaalde tijd in de kroeg zijn, kun je ze thuis zien. Ze kunnen dan naar je zwaaien". Geweldig. Zwaaien vanuit een museumkroeg Great Victoria Street naar een jaloerse kame raad in, pakweg, Boston. Als je het tien jaar geleden had gezegd bracht het witte busje je al snel naar een permanent vakantie adres in de Brabantse bossen. Zowaar. Verbinding. Live uit The Crown. Er zit ie mand aan de toog. Een vage en eenzame man. Uiterst links van hem, aan de rand van het beeldje, ontwaar ik nog een hoofd. Ook onbekend. Veel bewegen doen ze niet. De aangeprezen live-verbin ding blijkt helaas niet erg levend maar een digitale dia, die om de minuut wordt 'ververst'. Wel stemmen. Geklets uit een van de antieke gelagkamers schalt uit mijn pc. Alleen kan ik al die crack niet helemaal associëren met die ene man op mijn beeld scherm. Even bellen om Maria Dallas te horen. Word ik hier soms virtueel belazerd? Het is heus echte 'craic', uit Crown Bar, zweert ze. Alleen luister ik naar een bandje. Met het oog op goede smaak (sic) zijn de pubgesprekken geselec teerd. Grove taal en politieke stellingname zijn gecensureerd. Teleurgesteld klik ik exit. De ka ter van dit virtuele pubbezoek overtreft vele malen die van te diepe glaasjes. Internetters die straks, begin juli, de Crown Site aandoen moeten maar eens letten op een breed grijnzende figuur met in de rech ter hand een olijke hoppensloot en de linkerduim demonstratief omlaag. Dat ben ik dus. Mijn WWW-protest luidt: „Weg met de virtuele pint". Geen Dallas, maar Callas. Een link naar de Crown Pub staat op de internetpagina op De Stem Online. Mijn favoriete televisiezender is Dis covery Channel, al moet ik toegeven dat ze wel een handje van eindeloos herhalen hebben. Het kan haast niet anders of alle videobanden van die se ries over haaien, verscheurend bees ten, vulkanen, D-Day, Hitier, Na- zi-Duitsland, de opmars naar Stalin grad en dat soort werk moeten nou onderhand helemaal kapot gedraaid zijn. Maar wat hebben ze een interes sante documentaires en wat is Bey ond 2000 een leuk programma. De afgelopen week hadden ze, ik ge loof in het kader van alweer een serie, ditmaal over de soldaat van de toe komst, iets over camera's en vliegtuig jes die steeds maar kleiner en lichter worden. 'In tegenstelling tot al die nieuwe programma's en computers waarmee we constant bestookt wor den', dacht ik toen in mezelf. Aan de 'ndere kant is het natuurlijk zo dat die vliegtuigjes en camera's ook dank zij die snellere en zwaardere compu ters en programma's ontwikkeld kun nen worden. Er worden al jarenlang onbemande spionagevliegtuigjes gebruikt die van minder dan een meter tot enkele me ters in lengte zijn. Die dingen zijn door radar nauwelijks te onderschei den, en als ze dan toch gezien worden z(n ze moelijk te raken. Probeer maar eens een vliegende mug te raken met een luchtbuks, dan begrijpt u wel wat |k bedoel. Bovendien zit er geen pi loot in zo'n ding die alleen aan oplei- d'ng al een vermogen heeft gekost dus als er dan toch eentje uit de lucht geschoten wordt hoeft er geen wedu wen- en wezenpensioen uitgekeerd te worden. Als het aan de boekhou ders van de luchtmacht lag vlogen er jeen maar onbemande mini's rond ®e ook nog veel minder brandstof n°dig hebben dan hun grotere voor- gangers. Als ik klein schrijf dan bedoel ik ook klein. Discovery liet een aardige ani matie zien van een elektronische com putergestuurde libelle, die op afstand bediend een huis ingestuurd werd. Het ding vloog netjes door gangen en trappenhuizen en zweefde uiteinde lijk een kamer in waar volgens een bordje op de deur hele geheime din gen besproken werden. Volgens de wetenschapper die die dingen in elkaar prutste en ook nog liet vliegen, en dat vind ik nou een baantje om écht jaloers op te worden, zullen die dingen in de nabije toe komst letterlijk net zo groot als een bromvlieg en uiteindelijk zelfs nog kleiner worden. Compleet met brand stof, computer, camera, en navigatie- en communicatieapparatuur. Dat kan nog wel even duren, maar in tussen komen er al aardig kleine ap paraten op de markt die tot grote din gen in staat zijn. Op bijgaande foto, die afgelopen maandag in Tokyo ge maakt werd, presenteert Akemi Iwao van Toshiba een digitale camera die niet groter is dan een credit-card. Het ding heet Allegretto en er zit een PC- kaartje in waardoor hij zó op iedere laptop of PC aangesloten kan wor den. Kleine digitale camera's waren er al, maar de slechts 130 gram wegende Allegretto kan weer een veel hogere resolutie aan. Een prijs is nog niet bekend en de ver koop in de Verenigde Staten start pas in augustus. Zal je zien dat er, als je net zo'n dingetje gekocht hebt, er een maand later weer iets kleiners, beters of snellers uitgebracht wordt. Waar de makers van die vliegtuigjes streven naar kleiner, gaat het alle webmasters om meer. Bezoekers dus, maar bij alle cijfers waar je mee om de oren geslagen wordt past alleen maar een 'het zal wel'. De enige die precies kan weten hoeveel bezoekers hij trekt is de beheerder van de computer waarop de site draait. Maar wie hoog opgeeft van bezoek aan zijn eigen si te kan moeilijk betrouwbaar worden geacht. Wat moet je met beheerders van sites die vrolijk rond lopen te toe teren dat ze zoveel duizend bezoe kers per dag scoren? Zal wel. Een digitale notaris komt er niet aan te pas en de hacker Nijntje toonde twee weken geleden al aan, door het stiekem aanbrengen van een Nedstat- teller op de door hem gekraakte site van IDG dat aan die cijfers daar ook het een en ander mankeerde. Maar uitgerekend het imago van Nedstat, dat tot nog toe door velen als een betrouwbare graadmeter werd gezien, heeft nu ook een deuk je opgeiopen. Op de homepage van Lex van den Hondel (inderdaad, een fan van Vondel...) wordt een en an der uit de doeken gedaan. Hij trok tij dens een test vier bezoekers, maar slaagde erin om die als 147 'hits' aan te laten slaan bij NedStat. Saillant de tail: de makers van NedStat kregen vorige week nog de Vosko-prijs toe gekend vanwege hun baanbrekend werk. De truc van Van den Hondel bestaat uit het automatisch opnieuw blijven inlezen van zijn pagina's waarop de teller van NedStat iedere 'reload' als een bezoek meet. NedStat, het kunstje al lang geleden onderken nend hebbende, heeft het trachten op te lossen door te kijken of de be zoeker niet steeds dezelfde is, en, als dat wel zo blijkt te zijn, de meting te negeren. Waarop Van den Hondel weer uitvo gelde dat hij 'error-correction' kon omzeilen door steeds met twee men sen tegelijkertijd op een bepaalde pa gina te blijven kijken. Op dat moment is er immers sprake van steeds een zo genaamde nieuwe bezoeker. Dat ze het bij NedStat niet leuk von den kan ik me nog voorstellen, maar de reactie bevalt me niet: „Wat Van den Hondel ontdekt heeft beschou wen we niet als een bug, het is meer een mogelijkheid voor mensen die graag eens hoog in de hitlijsten staan". Waarmee ze dus zelf zeggen dat u geen enkele waarde mag toe kennen aan de waarde van de metin gen van NedStat. Waarna ze zich haastten om er aan toe te voegen dat de bug die volgens henzelf dus geen bug is, niet voor komt in de professionele versie van NedStat. Moeten we dan zomaar aan nemen dat dat klopt? Links naar Van den Hondel en Ned stat op de internetpagina van De Stem Online. Wat zijn de mogelijkheden van internet en hoe ga je ermee van start als gebruiker van Windows '95? Een van de mo gelijkheden is een handboek voor beginners. Zoals het boek 'Het internet' van ImageBooks Publishers 39,90. ISBN: 90-75441-08-8). Het is een vertaling van een Engel se uitgave van Dorling-Kindersley, dat bekend staat om haar goede multimedia producties. 'Het internet' lijkt echter slordig en gehaast te zijn vertaald. Sommige pagi naverwijzingen kloppen niet en bovendien blijken bepaal de teksten nog steeds in het Engels te staan. Ook worden er veel vaktermen gebruikt, waardoor de gegeven uitleg voor iemand die echt nog niets van internet afweet soms moeilijk te begrijpen is. Het boek belicht wel alle aspecten van het internet: vanaf de aanschaf van het modem en het nemen van een inter netaansluiting via de installatie van de software tot en met het surfen, zoeken en E-mailen. Duidelijk en stapsge wijs wordt weergegeven hoe een programma als Netscape Navigator of internet Explorer geïnstalleerd, geconfigu reerd en gebruikt wordt. Ook de nieuwsgroepen en de daarvoor benodigde programma's komen uitgebreid aan bod. Tevens behandelt 'Het internet' de werking van minder bekende internetdiensten als Archie, Gopher, Telnet en IRC. Een lijst met interessante adressen is achter in het boek terug te vinden. Mensen die onderzoek doen naar hun familiegeschiedenis kunnen voortaan terecht op internet. Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag heeft een catalogus van 250.000 collecties over familiestambomen op internet ge zet. Niet de echte gegevens zijn in de pagina's opgenomen, maar de verwijzingen naar de collecties waarover het bu reau beschikt. De collecties bestaan onder meer uit ar chieven, documenten, boeken, familie-advertenties en ge boortekaartjes. Volgens directeur B. Lever van het bureau betekent dit een extra service voor mensen die een stamboom onder zoeken. „Belangstellenden kunnen vanachter him compu ter nu opvragen of wij de informatie in huis hebben die zij zoeken. Ze hoeven daarvoor niet meer naar Den Haag af te reizen, tenzij ze de gegevens echt willen inzien", zegt Le ver. De 250.000 collecties zijn slechts een deel van de bestan den waarover het bureau beschikt. Het is de bedoeling van Lever om binnen enkele jaren verwijzingen over alle be standen van zijn bureau op internet te zetten. Verder ge ven de pagina's algemene informatie over genealogie en de onderzoeken. Een link naar de site staat op de internetpa gina op De Stem Online. Op de ANWB-website staat sinds kort een nieuwe service voor fervente Frankrijk-gangers. Exclusief voor ANWB- leden is nu de 'route op maat' verkrijgbaar. Dit is een voor iedere aanvrager apart gemaakt boekje in full-color met de snelste route van huis naar het vakantieadres. Alles wordt keurig in kaart gebracht compleet met afstandsbe rekening, benodigde brandstof en tolgelden. Wie onder weg zijn reis wil onderbreken, kan ook nog informatie krijgen over hotels of campings in de geplande stop plaatsen) langs de route. En wie niet in één ruk wil door rijden naar de eindbestemming kan zelfs toeristische in formatie over steden langs de route in het boekje laten op nemen. Boekjes kosten 6,95 (inclusief verzendkosten) en zijn per e-mail aan te vragen. Door Bertjan Kers Wie droomt er stilstaand en tandenknarsend op de A2 niet van om met 250 kilometer per uur over deze verkeersader te jagen? De Nederlandse soft wareproducent Davilex heeft daar wat op gevonden: het computerspel A2 Racer. De bedoeling is om zo snel moge lijk van Amsterdam naar Maastricht en weer terug te scheuren. Daarbij is alles toe gestaan wat God en de politie verboden hebben. De wens van iedere filefrust, die bo vendien de beschikking krijgt over een verschrikkelijk ordi naire BMW. Ter hoogte van de Amsterdam Arena staan zes auto's te wachten op het groene licht. Zelf zit je achter het stuur, of zo je wilt de joystick of het toetsenbord, van een super snelle, goudkleurige BMW. Er zijn zes etappes: naar Vianen, Eindhoven en Maastricht en vice versa. Voor het gemak kan er getankt worden zonder te stoppen. Over een draaiend sterretje rijden met daarop een benzinepomp blijkt vol doende. En dat terwijl regel matig tankstations langs de weg te zien zijn. Ook blijkt het geld op straat te liggen en extra tijd om de etappes te kunnen uitrijden. Binnen de drie minuten moet zo'n tijds- bonus worden gevonden, an ders is het einde race en kun je weer van voor af aan begin nen. Om de haverklap staat er een politie-Mercedes langs de kant van de weg, vaker nog dan in het echt. De enige ma nier om een bon te ontlopen is om harder te rijden dan de co ps. Ook aan het einde van de race is er geen afrekening. Niemand wordt betrapt door verdekt opgestelde flitskas ten. Ze staan er wel, maar mogen ondersteboven worden CD-ROM RECENSIES gereden. Wraak! De bekeu ringen zijn overigens stan daard 250 gulden en dat is aan de milde kant. Het normale verkeer gaat tij dens de race gewoon door en dat betekent dat alles en ie dereen in de weg rijdt. Lasti ge Interliners, slome Fiatjes en lompe bestelwagens, het is de kunst om er zo snel moge lijk omheen te zeilen. Rechts inhalen, via de vluchtstrook of de berm, alles mag. Zwak ke plek van het spel is dat het rijgedrag niet wordt beïn vloed als de BMW door de berm scheurt. Nog net zo makkelijk 250. Ook met volle vaart tegen de achterkant van een bus levert geen schade op. Bij andere race-spellen is dat realistischer. De makers van A2 Racer heb ben een aantal landschapsde tails in het spel verwerkt. De Amsterdam Arena is te zien en de BMW raast op volle snelheid over de bruggen bij Vianen en Zaltbommel. Maar andere dingen kloppen weer niet. Zo staat er geen molen vlak voor de Bommelse brug en de A2 is nergens drie- baans. Toch is het een spel dat voor wat uurtjes plezier zorgt. Bo vendien is het met net geen vijftig gulden vriendelijk ge prijsd. Andere race-spellen kosten vaak een veelvoud, maar die zitten dan ook wat vernuftiger in elkaar. A2 Racer is een uitgave van Davilex. Het spel is verkrijg baar op cd-i en cd-rom. De prijs: 49,95.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 35