Hiroshima wereldwijd herdacht °g s Groei van de wereldbevolking neemt af Strijd in noorden Angola weer hervat gedoodZaïre 'Chaos-dagen' Hannover ontaarden in enorme chaos Ik erger n Herdenking atoombom aangegrepen om te protesteren tegen kernproeven Verborgen agenda )0rpsraad Ni DE STEM BUITENLAND DE STEM Zes Italianen Oprichter BCCI overleden Onderzoek naar verslag Irak over wapens COMMENT* BUITENLAND KOF MAANDAG 7 AUGUSTUS 1995 Parijs (afp) - De groei van de wereldbevolking is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen: van 1,7 procent in 1991 naar 1,5 procent in 1995. De aarde telt op dit moment 5,7 miljard mensen, meldt het Natio nale Instituut voor Demografi sche Studies in Parijs. Door de minder sterke groei moe ten de prognoses voor het jaar 2025 worden bijgesteld. In dat jaar zullen er 8,31 miljard men sen op aarde zijn, en niet 8,64 miljard zoals in 1991 was voor speld. Het gemiddelde aantal kinderen in de wereld per vrouw is nu 3,1. Vrouwen in de Pale stijnse Gaza-Strook hebben ge middeld het hoogste aantal kin deren: 8,1 kinderen, Italië heeft het laagste gemiddelde: 1,2. Het gemiddelde in de Europese Unie is 1,5. Afrika is het enige conti nent waar de vruchtbaarheid ho ger is dan het wereldgemiddelde (5,8). De gemiddelde mens wordt 66 jaar oud. Het hoogst is de le vensverwachting in Japan met 79 jaar, het laagst is die in Centraal- Afrika met 41 jaar. Heel Afrika is in dit opzicht slecht bedeeld: de Afrikaan wordt gemiddeld 54 jaar oud, een inwoner van de Eu ropese Unie 77. In drie landen neemt de bevol king af door een negatieve bevol kingsgroei (migratie niet meege rekend): Duitsland (0,1 procent), Oekraïne (0,4 procent) en Rus land (0,6 procent). Dé bevolking neemt het snelst toe in Oman met 4,9 procent. De vier landen met de meeste inwoners zullen in 2025 dezelfde zijn als nu: China (1,523 miljard in 2025 tegen 1,218 miljard nu), India (1,385 miljard tegen 930 miljoen), de Verenigde Staten (338 tegen 263 miljoen) en Indonesië (227 tegen 198 mil joen). Pakistan (252 tegen 129 miljoen) komt in 2025 op de vijf de plaats, in plaats van Brazilië (225 tegen 157 miljoen). Ver wacht wordt dat Nigeria (246 te gen 101 miljoen) Rusland (153 te gen 147 miljoen) zal verdringen. Het Nationale Instituut baseert zich op gegevens van het Ameri kaanse Population Preference Bureau, die ontleend zijn aan sta tistieken van de VN, de Wereld bank, de Europese Unie, de Raad van Europa en nationale statis tiek-instituten. Hirsohima/Sydney - Vele duizenden mensen overal in de wereld hebben gisteren herdacht dat het vijftig jaar gele den is dat het Japanse Hiroshima getroffen werd door een atoombom. Hier en daar, bijvoorbeeld in Sydney, werd de gelegenheid aangegrepen om opnieuw te pro testeren tegen het Franse voorne men vanaf september een reeks kernproeven te gaan houden in de Stille Oceaan. In het vredespark van Hiroshima waren ruim 60.000 mensen pre sent bij een herdenkingsbijeen komst. Burgemeester Hiraoka bood tij dens de herdenking excuses aan voor het 'ondraaglijke lijden dat de Japanse overheersing en de oorlog zoveel mensen hebben aangedaan'. De eerste burger van Hiroshima is de eerste hoogge plaatste Japanse functionaris die zover gaat. De deelnemers aan de herden king, volgens het gemeentebe stuur waren het er nog nooit zo veel, hielden om 8.15 uur, het tijdstip waarop de bom uit de Amerikaanse bommenwerper Enola Gay werd geworpen, een minuut stilte. Hiraoka legde samen met twee nabestaanden bij 'het gedenkte ken voor de slachtoffers van de bom een lijst met de namen van 5094 mensen die de afgelopen twaalf maanden aan de gevolgen van de explosie zijn gestorven. Daarmee is het totaal aantal slachtoffers op 192.020 gekomen. De burgemeester pleitte voor een onmiddellijke stopzetting van al le kernproeven en de vestiging van een kernwapenvrije zone in het gebied rond de Grote Oceaan. De Japanse premier Murayama kritiseerde China, dat onlangs ondergrondse kernproeven hield en Frankrijk vanwege zijn plan nen. Wanhoop VN-chef Boutros-Ghali schreef in een verklaring gisteren dat het zelfonderzoek waartoe het af werpen van de atoombom noopte, 'onze wereld veiliger heeft ge maakt'. 'De hoop kwam na de haat, de vastbeslotenheid na de wanhoop', schreef Boutros-Gha li. Paus Johannes Paulus II zei za terdag dat de atoombom de mensheid eraan herinnert hoe dringend de wereld vrede nodig heeft. Hij memoreerde de oorlog op de Balkan, 'waar de risco's van een uitbreiding van de oorlog helaas nog dreigender zijn'. Vierhonderd oud-strijders be zochten zaterdag in Indepedence in de staat Missouri het graf van oud-president Truman, om de man die tot het afwerpen van de bom besloot, te bedanken dat hij daarmee zovele krijgsgevangenen het leven heeft gered. In Washington herdachten ver scheidene vredesgroepen tijdens een tocht van Lafayette Square, bij het Witte Huis, naar het ge denkteken voor president Lin coln de slachtoffers van de atoombom. Kernproeven In verscheidene Australische ste den werd de herdenking gisteren aangegrepen voor demonstraties tegen de hervatting van de Fran se kernproeven. In de haven van Sydney gelukte het een vredesactivist om op een marineschip een spandoek met de tekst 'Naar Mururoa sturen' te ontrollen. Vredesgroepen in Aus tralië hebben de regering opge roepen een fregat te sturen naar het atol waar Frankrijk zijn kernproeven wil houden, maar premier Keating houdt de boot af. Nieuw-Zeeland stuurt wel een marineschip in de richting van het atol. Premier Keating heeft zaterdag aangekondigd naar het interna tionale hof in Den Haag te stap pen en tevens twee delegaties naar Europa te sturen om 'te pro beren internationale oppositie te gen de proeven te mobiliseren. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal Australië met andere landen samen een resolutie indie nen, waarin een algehele en on middellijke stopzetting van kern proeven wordt geeist. In Duitsland plaatsten tegen standers van de Franse proeven zaterdag een enorme zwarte plas tic paddestoel op een plein in het ccentrum van Bonn en ook in Berlijn en Hamburg vonden pro testdemonstraties plaats. In Hongarije posteerde zich za terdag een honderdtal mensen bij de Franse ambassade met span doeken waarop teksten stonden als 'Lang Leve Chirac - op Muru roa' en 'Egalité, Fraternité, Ra- dioactivité'. Ook in Parijs demonstreerde za terdag een aantal tegenstanders van de kernproeven. Een recente opiniepeiling wijst uit dat 62 pro cent van de Fransen tegen de kernproeven is. Frankrijk maakte zaterdag trou wens bekend dat het overweegt de voorgenomen reeks kernproe ven te beperken tot zeven. In eer ste instantie zijn er acht voorzien. Gebed voor de slachtoffers. Wetenschappelijke conferentie over Elvis Presley Oxford (afp/dpa) - Weten schappers en kenners van El- vis Presley zijn dit weekeinde naar Oxford in de Amerikaan se staat Mississippi gereisd voor het eerste wetenschappe lijke congres over de in 1977 overleden zanger en acteur. Zij zullen zich zes dagen lang bezinnen op de invloed die Presley heeft gehad op de muuziek, de kunsten, de gods dienst en het rassenvraagstuk. Velen in Oxford zijn niet ge lukkig met het congres, dat volgens hen de culturele repu tatie van de universiteitsstad schaadt. Burgemeester Leslie van de stad heeft een bijdrage van 7.000 dollar aan het we tenschappelijk treffen afge wezen. „Ik zie niet de nood zaak om daar geld van de bur gers in te steken. Ik denk dat het wetenschappelijk niet veel om het lijf heeft." Luanda - Het Angolese regeringsgleger en de rebellenbeweging Unita zijn in het noorden van Angola verwikkeld geraakt in ge vechten, waardoor het vredesproces dat een einde moet maken aan twintig jaar burgeroorlog opnieuw in gevaar komt. De strijd gaat om de provincie Lunda Norte, die zeer rijk is aan diamanten. Brigadier Raul van het regeringsleger zei zaterdag dat de gevechten woensdag be gonnen waren. Hij zei dat rege ringssoldaten al twee maanden lang geregeld door los opererende Unita-rebellen werden aangeval len. Daarbij zouden 167 soldaten zijn gedood. Volgens het vredesverdrag dat sinds november in fasen wordt uitgevoerd moeten de regerings troepen en de rebellen in aange wezen kampementen blijven. De regering heeft echter duizen den extra manschappen, waaron der Zuidafrikaanse huurlingen, naar het noorden gestuurd om smokkelaars die vanuit het buur land Zaïre opereren tegen te hou den. Vorige week werden ruim 500 vermeende smokkelaars opge pakt. Volgens de regering smok kelden ze in opdracht van Unita om inkomsten te verwerven voor de rebellenbeweging. Het is een publiek geheim dat Unita-leider Savimbi zijn strijd financiert door de verkoop van diamanten. Militaire waarnemers denken dat de verovering van de diamantrij- ke provincies door het regerings leger, voor Unita een zware klap was en Savimbi ertroe bracht ak koord te gaan met het vredesplan. De Verenigde Naties hebben in Angola 3.500 VN-soldaten gesta tioneerd als onderdeel van een vredesmacht, die uiteindelijk 7.460 manschappen moet omvat ten. Volgens de regering leidt de ver traging in de vredesoperatie ertoe dat de spanning in het land weer oploopt. Kinshasa (rtr/afp) - Zes Italianen die een excursie maakten in het natuurpark Virunga in het oosten van Zaïre, zijn gisteren ver moord. Volgens de Zaïrese auto riteiten gaat het om vier volwas senen en twee kinderen. De volwassenen behoorden tot de hulporganisatie Mondo giusto (Rechtvaardige wereld) en werk ten aan reservoirs voor drinkwa ter voor Ruandese vluchtelingen. De moordpartij zou zijn uitge voerd door een bende stropers. Karachi (rtr/afp/dpa) - De oprichter en eerste voorzitter van de beruchte Bank of Credit and Commerce Internation al (BCCI), de Pakistaan Agha Hassan Abedi, is zaterdag overleden. Kantoren van de bank werden vier jaar geleden over de hele wereld gesloten toen de groot ste bankfraude in de geschie denis aan het licht kwam. De rechtszaken die daarop volg den, zijn nog steeds niet alle maal afgerond. Abedi was al geruime tijd ern stig ziek. Voor zijn aandeel in de affaire die leidde tot de on dergang van de bank, zou hij in de Verenigde Staten voor de rechter moeten verschijnen en in de Verenigde Arabische Emiraten een gevangenisstraf moeten uitzitten. Maar mede wegens zijn slechte gezondheid werd de bankier niet uitgele verd. Bovendien hadden de VAE en Pakistan geen uitleve ringsverdrag. De bank werd er van verdacht betrokken te zijn bij fraude, wapenhandel en het witwassen van drugsgelden. Vorig jaar werd Abedi in de VAE bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel. Andere be trokkenen kregen straffen va riërend van drie tot veertien jaar. De verliezen van de bank bleken bij sluiting meer dan 10 miljard dollar te bedragen. Een kwart miljoen spaarders waren hun geld in één klap kwijt. Abedi werd in het begin van de jaren twintig in het noorden van India geboren. Na zijn stu die Engelse literatuur begon hij als eenvoudig medewerker bij de Habib bank. Daar klom hij langzaam op en verhuisde aan Agha Hassan Abedi het eind van de jaren veertig met het hoofdkantoor mee naar Karachi de grootste havenstad van Pakistan. Daar zette hij tien jaar later een eigen bank op, die uitgroeide tot de op één na grootste van het land. Na de nationalisering van de banken- sector en de zware industrie verliet Abedi het land begin ja ren zeventig en richtte toen met een kapitaal van 2,5 miljoen dollar BCCI op. In Pakistan werd Abedi op handen gedra gen wegens zijn succesvolle loopbaan en zijn inzet voor de Derde Wereld. Veel Pakistanen zagen in de sluiting van de bank een Westerse samenzwe ring die was gericht op het ver nietigen van een moslimbank die een grote concurrent van Westerse banken was gewor den. Bagdad (afp/rtr) - Irak heeft de VN een 'definitieve en vol ledige verklaring' gegeven over zijn biologische wapens. Dat heeft de voorzitter van de speciale VN-ontwapeningseom- missie voor Irak (Unscom), Rolf Ekeus, gisteren in Bagdad ge zegd. De Verenigde Naties moeten de Iraakse gegevens nader bestude ren, voordat zij besluiten het em bargo tegen Irak op te heffen. Ekeus ontving het 530 pagina's dikke rapport vrijdag van de Iraakse regering, tijdens zijn ver blijf in Bagdad. „Het is een lijvig document. We hebben tijd nodig om het te ana lyseren." Ekeus kon wel al melden dat het verslag 'veel belangrijke infor matie bevat die ons zal helpen de laatste problemen rond de VN- resoluties over de wapenstilstand op te lossen'. Pas als de kwestie van Iraks bio logische wapens is opgehelderd, kan de commissie officieel ver klaren dat Bagdad geen massa vernietigingswapens meer bezit. En dat is een absolute voorwaar de voor het opheffen van de VN- sancties tegen Irak. In de verklaring stelt Irak dat het al zijn biologische wapens heeft vernietigd. „Het is aan ons te verifiëren of dat waar is," stelt Ekeus. „We weten dat Irak biologische wa pens heeft geproduceerd, al heeft Irak dat vier jaar lang ontkend. De Iraakse geheimhouding heeft alles opgehouden." Door Frans Wijnands Hannover - Bij de zogenaam de 'chaos-dagen', bijgenaamd het 'punkerfestival van de haat' in Hannover, is voor mil joenen guldens schade aange richt. Meer dan 170 politie-agenten werden gewond; een dertigtal van hen (zeer) ernstig. Naar schatting zijn minstens evenzo veel punkers gewond geraakt bij de drie dagen en nachten durende veldslagen tussen honderden agenten en vaak meer dan dui zend punkers. Weliswaar werden in het verloop van de dagenlange strijd honder den punkers aangehouden maar het punkerleger bleef op sterkte, omdat uit alle hoeken en gaten van de Bondsrepubliek strijdlus tige 'hanekammen' naar de hoofdstad van Nedersaksen reis den om er deel te nemen aan de ongekend harde 'chaos-dagen' die er al sinds 1982 een traditie zijn. Wat indertijd als een chaotisch- ludieke happening begon, is de laatste jaren uitgegroeid tot een regelrechte straatguerrilla. De afgelopen dagen en nachten wer den in Hannover straten opge broken, barricaden opgeworpen en in brand gestoken, tientallen winkelruiten ingegooid en wa renhuizen geplunderd. Terwijl gisteren de laatste pun kers voldaan de stad verlieten, begon de politieke strijd over de strategie die de politieleiding koos: een strategie van terughou-. dendheid, van praten en onder handelen. Vooral escalatie voor komen. Liever terugtrekken dan er hard op los timmeren. De pun kers roken hun overmacht en werden steeds harder en brutaler in hun uitdagende optreden tegen de politie die uiteindelijk om bij stand uit andere deelstaten vroeg. 'Een politieagent doet een gearresteerde punker de handboeien Politiepatrouilles die in het strijdgewoel om versterking vroegen kregen te horen dat ze zich maar moesten terugtrekken; liever dan nog meer geweld uit te lokken. „Bij die 'chaos-dagen' is nooit sprake van enige regie. Er zijn geen leiders met wie we kun nen onderhandelen," aldus de Nedersaksische minister van Binnenlandse Zaken Glogowski. Hij had de punkers - in overleg met de politie - zelfs een alterna tief geboden: een grote grasvlakte aan de rand van het stadscen trum waar de punkers met bier en muziek hun gang konden gaan. Maar die hadden meer zin in de vertrouwde straatgevechten met de politie. Politievakbonden hebben intus sen het aftreden van de minister geëist omdat-ie de politie in een politiek spelletje heeft betrokken en met de verkeerde taktiek in stemde, waardoor het initiatief aan het gepeupel werd gelaten. Ook bij de politie zelf was de af gelopen dagen toenemend ge mopper te horen over de strijd- taktiek en op het feit dat de ver antwoordelijke hoofdcommissa ris zich dagenlang niet aan 'het front' liet zien. HET IS opvallend hoe stil de Servische leider I houdt nu Kroatië een groot deel van Krajina heeft £3 Afgezien van een veroordeling van de Kroatische aa«J een oproep aan de internationale gemeenschap tussen! te komen, heeft Milosevic rustig van een afstand toegeJ Dat versterkt de geruchten die al even de ronde doen J een geheime afspraak bestaat tussen Kroatië en Klein-jJ slavië (Servië en Montenegro). Volgens dat scenario zou Milosevic ermee instemmen dj atië het gebied Krajina terugkrijgt, op voorwaarde datd;L atische leider Tudjman de facto afziet van een anderstukiT zijn grondgebied, Oost-Slavonië. Dat wordt ook bevolji seperatistische Serviërs, maar grenst onmiddellijk aanSi en is bovendien van economische waarde. Dat Kroatië het toch niet met geweld zal heroveren eny deal bereid zou kunnen zijn, heeft te maken met de prapl omstandigheid dat Oost-Slavonië gemakkelijker door Seri verdedigen valt dan door Kroatië aan te vallen. Bovend! Krajina doorzijn centrale ligging en verkeersverbindingen] belangrijker voor Kroatië dan liet afgelegen oostelijker grondgebied. Maar de afspraak tussen Tudjman en Milosevic zou veel der gaan en in feite teruggrijpen op een jarenoud plan:J deling van Bosnië tussen Kroatië en Servië. Beide lander"! len niets voor een sterke moslimstaat in hun midden.V| atië zijn militaire macht heeft gedemonstreerd zoudenJ man en Milosevic als de twee sterkste partijen in voor! Joegoslavië een vredesregeling in Bosnië kunnen afdi] Daarbij zouden de Serviërs heer en meester blijven ind- grootste deel van Bosnië en voor de moslims zou slecht centrale deel rond Sarajevo overblijven en de-na deooill Krajina - onbelangrijke enclave Bihac. Voor de mosliml teert dan een nauwelijks levensvatbaar gebied, waardooJ feite degraderen tot een satelliet van Kroatië. Deze verborgen agenda zou kunnen worden doorkruist J losevic door zijn eigen achterban onder druk wordtgeta toch in te grijpen in Krajina, maar de demonstratie in Beid dit weekend trok niet meer dan een paar duizend mensëJ door halsstarrige politici als Karadzic, maar die wordtno| Mladic - vertrouweling van Milosevic - in de tang gen:: Of door opstandige Serviërs in Oost-Slavonië, als dien hun afgescheiden gebied teveel aanvallen zouden ric Kroatië. De vraag is of de problemen op de Balkan niet te groit| voor welke verborgen agenda dan ook. Russische bankier vergiftigd Moskou - Ivan Kivelidi, directeur van een belangrijke b hoofd van een belangrijke ondernemersgroep, is vrijdag a vergiftiging overleden, hebben de Russsische autoriteiten bèJ gemaakt. Kivelidi (46) werd donderdag in een ziekenhuis opga men nadat hij in een coma was geraakt. Zijn secretaresse i| met dezelfde symptomen opgenomen. Volgens artsen is het tweetal vergiftigd met zout dat waarscil lijk cadmium bevatte, zei een woordvoerder van de RussianSiï ness Roundtable, waar Kivelidi de baas van was. De RoundtakliJ de belangrijkste zakenorganisatie van het land. Duitse politie zet tientallen neo-nazi's vai Gera - De Duitse politie heeft in de nacht van vrijdag op zateidj in Gera (Thüringen) 35 rechtsextremistische jongeren teerd. Buurtbewoners schakelden de politie in toen de jongereil een tuin luidkeels nazi-liederen zongen en zich discriminq over buitenlanders uitlieten. Bij de aanhouding vielen geen gewonden, ondanks het verzelil de jongeren boden. Bij huiszoeking in twee woningen vondd((J litie rechtsextremistisch propagandamateriaal. Jeltsin vandaag weer aan het werk Moskou - De Russische president Jeltsin wil vandaag weer aai slag. Bijna een maand na zijn opname in het ziekenhuis hervatk staatshoofd zijn werkzaamheden in het Kremlin, aldus Interfi Het persbureau beroept zich op informatie uit het kantoor van president. De 65-jarige president herstelde de afgelopen weken ine torium bij Moskou. Jeltsin kwam op 11 juli in het ziekenhuis» gens problemen met de bloeddoorstroming in het hart. Oorspronkelijk wilde de Russische leider al na een weekweet^ het werk. Cubanen demonstreren tegen VS Havana - Tienduizenden Cubanen hebben zaterdag onder a ring van president Fidel Castro gedemonstreerd tegen het And kaanse embargo tegen hun land. De communistische jongere™ weging had onder de leuze 'Cuba vive (Cuba leeft)' tot de betogir opgeroepen. De demonstranten trotseerden een hevige regenbui en trott over de Malecon, de kilometers lange weg langs de zee in de too stad Havana. De demonstratie, een van de grootste van de met militaire precisie georganiseerd, was mede bedoeld ter 1> denking van de onlusten van precies een jaar geleden. De politie en aanhangers van de regering kwamen toen into® met honderden stenen gooiende, vooral jonge betogers, dit woede koelden over het beleid van de regering. Die rellen het begin van een chaotische uittocht van meer dan 30.000 C nen naar de Verenigde Staten. Colombia pakt weer leider drugkartel op j Bogota - Miguel Rodriguez Orejuela, de tweede man van het W drugkartel in Colombia, is gearresteerd. Volgens een ColofflM radiostation pakte de politie hem in de nacht van zaterdag opt* dag op in een huis in Cali in het zuidwesten van Colombia® waaruit het kartel opereert.Rodriguez Orejuela stond sinds m restatie van zijn oudere broer Gilberto op 9 juni van dit jaar a» het hoofd van het Cali-kartel. De afgelopen twee maanden pakte de Colombiaanse justitie a leiders van het drugverbond op. Frankrijk verlaagt begrotingstekort Parijs - De regering van Frankrijk mikt voor volgend jaar opii| begrotingstekort van 4 procent van het bruto binnenlands p) dukt, de totale waarde van alle goederen en diensten die FrarWf dan zal produceren. Premier Juppé heeft zijn ministers gescW j dat de stijging van de uitgaven volgend jaar niet hoger m° dan de inflatie. De premier gaat uit van prijsstijgingen' procent. Hij heeft evenwel uitzonderingen gemaakt voor.vL nisterie voor werkgelegenheid dat 6,7 procent meer mag uitf voor het ministerie van justitie dat 5,6 procent meer krijgt en het ministerie tegen sociale ongerechtigdheid. Dit depart mag volgend jaar 4 procent meer uitgeven dan dit jaar- 9' komt het begrotingstekort uitkomen op 5 procent van he binnenlandsprodukt. VS en Vietnam herstellen betrekkingen Hanoi - De Verenigde Staten en Vietnam heben zaterdag h® plomatieke relaties officieel hersteld. De Amerikaanse i®'u( van Buitenlandse Zaken Christopher en zijn Vietnamese noot Nhuyen Manh Cam ondertekenden daartoe zater Vietnamese hoofdstad Hanoi een verklaring.De oven volgt minder dan vier weken na de aankondiging van de n satie van de betrekkingen tussen beide landen en meer da tig jaar na beëindiging van de Vietnam-oorlog. De oorlog 1975 afliep, was één van de bloedigste conflicten van de Aan Amerikaanse zijde vielen 58.000 doden, drie miljoen -j Vietnamezen kwamen om het leven, in het zuiden viel® slachtoffers. Voor Vietnam is het herstel van de betrekki 8 diplomatiek succesHet autoritaire regime in Hanoi werd j tionaal als een paria gezien en trok vooral de aandacM 1 inlijving van Zuid-Vietnam en de bootvluchtelingen. Leupeace voert actie i In onze verslaggever Ust - „Ik heb drie kinderen [ik voél me verplicht ervoor [zorgen dat de wereld leef- [ar blijft. Het mag niet zo L dat de uitvindingen van 'vorige generatie de wereld detigen." Verstraeten is kort maar achtig als je hem vraagt naar ijn reden actie te voeren tegen Franse kernproeven in de Stil- Zuidzee. Verstraeten voerde stermiddag in de Gentsestraat nen met drie anderen van de [ereldwinkelgroep Kieldrecht actie voor Greenpeace. Ze Jden handtekeningen op en .formeerden het winkelend pu- pek over het volgens velen on- Jige plan van de Franse presi- kt Chirac. Hij heeft aangekon- ïgd dat Frankrijk in september it ondergrondse kernproeven I Mururoa in de Stille Zuidzee J uitvoeren. Iet is frappant dat Chirac blijft [lharden ondanks dat zijn eigen emmers zich massaal tegen de oeven hebben gekeerd," aldus prstraeten, met op zijn T-shirt leus Stop Hirochirac. „De :op Chirac wordt steeds gro- r. Vooral ook economisch ge- I) pe Kieldrechtenaren voerden por het eerst actie in Hulst. Op- lend vinden ze de positieve acties van het publiek in Ne- iland. Verstraeten: „De meeste lederlanders tekenen onvoor waardelijk. De Belgen zijn heel }at terughoudender, ze kruipen pathisch tegen de muur weg. Fe kunnen er toch niks aan oen', denken ze. Maar als je ïets doet, gebeurt er ook niets, b stonden hier enkele Franse ge- prnien en die waren heel over- van hun kritiek op hun ei ken president; ze tekenden on- iddellijk." DeGreenpeace-actie was een ini- jiatief van Philip Cleiren van Van eyt in de Gentsestraat. In zijn aak kunnen klanten al enkele teken een handtekening tegen de jemproeven zetten. Maar om het duisters protest meer kracht bij 'zetten, nodigde hij de Vlaamse fffeldwinkelgroep uit om nog "eer mensen over de streep te ekken. jleiren: „We hebben vijftig jaar 0u^°eX™StJ,SChe,9r°ep. Fyn\ Drirl muziek P7i liorlnoo moiwerdw «oUWse °nst«che grot .ndachtwe^Wland muziek en ogen. JÊr L9le, Frankrijk t liedjes I en Nedi

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1995 | | pagina 4