|amer akkoord met eigen risico watersnoodschade 'Koopkrachtverlies minima beperken' PHANTOM OPERA. Hij was een smokkelaar. iw Homo's horen er in hervormde kerk volledig bij Gouden kalf Voorzitter OSL veroordeeld voor discriminatie I )e^e|Fd BOEK VAN HET JAAR IdëStem BINNENLAND A3 Kabinet wil voor 1996 voorspelde achteruitgang van 2,75 procent terugbrengen tot 1,5 procent The PHANTOM-PHONE 06-300.100 Geldboete voor ontkennen van holocaust DESTEM COMMENTAAR ziin n' n 'n samenleving. Het zou daarom een goede zaak v' 7 een deel van de lastenverlichting te gebruiken om werk wert e 9roeP. te scheppen. Daarover zou het debat tussen kalfiTirs-voorz'tters moeten gaan. En niet over een gouden Qat dreigt te verdrinken voordat de put is gedempt. BINNENLAND KORT Opvarende omgeslagen kotter geborgen Meer klachten over waarnemende huisarts Patiënten boos over opheffing allergologie WD toch bij Gelderse collegegesprekken Kamer past wet vormfouten aan 180.000 verkocht! Tessa de Loo Tessa de Loo De tweeling VRIJDAG 17 MAART 1995 VRIJDAG 17 MAART 1995 |Vanonze Haagse redactie m Haag - Een kamemeer- Ueid stemt ermee in dat Sten 35 procent van de éade die ze als gevolg van I u hoge water in februari '„„liepen, zelf betalen. Wel I Sden PvdA. D66 en WD de mogelijkheid open om het jjen risico voor de land- en tuinbouw op termijn te verla- „Ik hoop dat we met zijn allen nu weer aan het werk kunnen gaan," zei minister Van Aartsen (Landbouw) gisteren na afron ding van het kamerdebat over de schaderegeling. De bewindsman noemde de regeling 'aanvaard baar'. „Ik hoop dat de boeren er goed naar kijken en mee zullen werken aan de taxaties." Een paar honderd boeren heb ben gisteravond tijdens een ac tievergadering echter besloten verder te gaan met hun acties. Zij blijven staan op een schade vergoeding van 100 procent. Er was in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een voor stel van de oppositie om het eigen risico in de schaderegeling te beperken tot vijftien procent met een maximum van vijfdui zend gulden. PvdA-kamerlid Huys hekelde het voorstel van onder meer CDA-Kamerlid Van der Linden. „U wilt de Limburg se boeren die nu negentig pro cent van de schade vergoed krij gen, vijf procent afpakken?" Van der Linden daarentegen noemde het plan van de rege ringsfracties 'onduidelijk en blijk geven van onvoldoende oog voor de problemen'. PvdA, D66 en VVD zijn niet ongenegen het eigen risico te verminderen, maar willen dat laten afhangen van de totale schade en de hoe veelheid geld waarover het fonds 'Waterschade 1995 Land- en Tuinbouw' straks beschikt. Het kabinet heeft vorige week beslo ten extra middelen voor het fonds vrij te maken. „Eerst de nood vaststellen en dan bezien of de regeling aan passing behoeft," zei ook Van Aartsen. Hij herhaalde dat de regeling in een aantal opzichten is versoepeld. Zo is de honderd procent vergoeding van de eva- cuatiekosten niet langer aan een maximum gebonden, kunnen boeren die extra leningen moe ten afsluiten rentesubsidie krij gen, komt werk dat agrariërs zelf hebben verricht tijdens de evacuatie ook voor declaratie in aanmerking en komt er tevens een gedeeltelijke compensatie voor gemiste oogsten tijdens de evacuatieweek. Van Aartsen zei na afloop 'geen behoefte te hebben' aan nieuwe gesprekken met de boeren. Vjnonze Haagse redactie m Haag - Het kabinet gaat alvast maatregelen nemen om jet voorspelde koopkrachtverlies voor de minima in 1996 in te tjerken. Het plan moet ervoor zorgen dat de koopkracht het volgend jaar hoogstens anderhalf procent daalt, tegenover de 275 procent die het Centraal Planbureau (CPB) tot nog toe voorspelt. I in zo slecht nog niet'. Iidelt de liwe Ar- ktet wor- Iden ge- ldere ,da- I Voordat |r in de lullen ze Ijden en ltuderen. De onderzoeksresultaten lat zien dat flexibilisering van arbeidstijden best mogelijk als men zich tenminste aan twee 'gouden regels' houdt. 0\ de concrete voorstellen uit wet spreken de onderzoekt zich niet uit. „Ons is nadruk) lijk gevraagd dat niet te doei zegt John Klein Hesselink. lave mo- ïedsel op er weer Ook de Zepa en Jelijksoor- afgelopen Tie Neder- i. Bij een een on- nde pro- 'in Srebr- it Neder- uitgeoe- -generaal ederland- et gebied Inog niets weten van een mogelijk vertr uit Srebrenica. „Het zou he slecht zijn als ons bataljon i opdracht krijgt om zich terug trekken, want dat betekent eindè van de enclave." Vera ging van de Nederlanders do blauwhelmen uit een ander la: lijkt de overste ook geen haalb, re kaart. „Met al die moeilijkheden ik dat niemand het van ons overnemen. Nu hebben we \v« brandstofproblemen, terwijl recentelijk bijna niets te et< hadden. Die voedselsituatie gelukkig verbeterd. We hebh nog voorraden voor drie wekei en dan begint het weer." „Maar", zo meent Karreman „Met z'n allen rooien we het hil wel. De sfeer wordt juist bete naarmate we meer in de pt raken." Door een ingewikkelde admini stratieve operatie daalt de zie kenfondspremie volgend jaar extra. Inkomens tot rond 50 mil le (de ziekenfondsgrens) profite ren daarvan licht. De inkomens toven die grens blijven in koop kracht groeien, maar hebben wel een licht nadeel van deze in greep. Dat blijkt uit een voorstel van iet ministerie van Volksgezond heid waar het kabinet zich van daag over buigt. „Het is natuur lijk niet meer dan een voorhoe degevecht, omdat over de totale koopkracht pas in augustus be sluiten vallen. Maar we hoeven dit maar vast geregeld te heb ben," aldus een ingewijde. Minister Zalm (Financiën) verzet zich niet tegen het plan van minister Borst (Volksgezond heid), maar hij wacht eigenlijk liever met de hele discussie tot augustus als alle plannen voor lastenverlichting ook aan de or de komen. Volgens voorlopige berekeningen van het CPB is de koopkracht ontwikkeling voor de minima negatief, terwijl de hogere inko mens vanaf modaal 'in de plus' zitten. In het regeerakkoord spraken PvdA, WD en D66 af dat er een 'rechtvaardige inko mensontwikkeling' moet komen. (ADVERTENTIE) oiegeling in de foto ap teerders, die in de jaren tachtij gigantische hoeveelheden hebben gestoken in Ameri kaanse obligaties, onroerend goed en bankrekeningen, nu extra haastig uit de dollar vluchten om dreigende verlie zen te beperken. Vertrouwen Ondanks alle verontrustende tekenen is er toch geen sprake van paniek in zakelijke Ameri kaanse kringen of bij het grote publiek. De dollarcrisis heelt tot nog toe nauwelijks de voor pagina's in de VS gehaald. Mede omdat Amerika zo'n gro te eigen markt heeft en relatief niet erg afhankelijk is van to en uitvoer, is de internationale waarde van haar munt naar verhouding niet zo gewichtig Mede daardoor hebben ook de aandelenbeurzen van Wa^ Street tot nogtoe niet aanwijs baar gëleden onder de dollar- crisis. Amerikanen blijven massaal geld in aandelen stoppen, want er zijn weliswaar bescheidener maar toch goede economische vooruitzichten en inflatie is nog altijd praktisch onbestaand. Daarnaast is er nog vertrouwen dat de dollar met name voor veel landen die een grote eco nomische vlucht kunnen gaan nemen, zoals in Azië en oost- Europa, de belangrijkste mun blijft waaraan zij hun eige valuta nu eenmaal willen kop pelen. En omdat de AnW'j kaanse economie nu een®a de grootste geïntegreerde co®' merciële eenheid ter wereld zal de dollar ook de wisseln® bij uitstek voor het internati naai handelsverkeer blijven. „Er zal daarom een structure zij het afgenomen, behoefte a dollars blijven", aldus eenA luta-handelaar gisteren in N York. rvt t np VJ'. t(fC ✓Kitl >'"s N lk. nwntoi" •9 VSB CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN Danclijks 20.0(1 uur (behalve up maandag); zondags ook matinee 14.00 uur Kaartverkoop, diner- en hotelreserveringen: (7 dagen per week 10-22 uur; 40 et per min.) De operatie die Borst voorstelt, behelst een verschuiving van gelden tussen de schatkist, het ziekenfonds en de algemene wet bijzondere ziektekosten. Dat be tekent dat de belasting in de eerste schijf in 1996 omhoog gaat, maar dat tegelijkertijd de ziekenfondspremie kan dalen. De awbz-premie blijft gelijk. De verschuiving is nodig omdat het kabinet afziet van het over hevelen van de bejaardenoorden naar de awbz. Borst heeft nog geen oplossing voor de geplande vermogenstoets voor bewoners van bejaardenoorden. De finan ciële overheveling van de bejaar denoorden zou de schatkist 4,3 miljard gulden hebben opgele verd, maar ook hebben geleid tot een hogere awbz-premie. Van de 'opbrengst' van 4,3 miljard zou 2,7 miljard worden ge bruikt om de ziekenfondspremie te verlagen. Die verlaging van de zieken fondspremie gaat toch door, om-' dat de belasting net zoveel wordt verhoogd dat de extra opbrengst van 2,7 miljard gulden uit de bus komt. De ziekenfondspremie kan nog een beetje verder om laag omdat de medicijnen per 1 januari door de prijzenwet goed koper worden. Douaniers 'betrappen' de als smokkelaar verklede staatssecretaris Vermeend van Financiën. Zijn boter moest hij inleveren. Vermeends act diende om de opening van vernieuwde Belastingmuseum in Rotterdam luister bij te zetten. foto anp Den Haag - De rechtbank in Den Haag heeft de 53-jarige S. Ver- beke uit Antwerpen gisteren ver oordeeld tot vier maanden voor waardelijke gevangenisstraf en 5000 gulden boete omdat hij vo rig jaar aan bibliotheken en ruim 450 scholen in Nederland een boek stuurde, waarin de massa vernietiging van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ontkend. Ook de havo/mavo Scholenge meenschap Newman in Breda, het Riethillcollege in Raamsdonksveer, het Norbertus- college in Roosendaal en het Thomas Morecollege in Ouden bosch ontvingen het boek, geti teld De Rudolf Expertise. De rechtbank achtte bewezen dat Verbeke boeken verspreidde waarin de joden beledigd wor den. Hem werd in het bijzonder verweten dat hij leerlingen er mee bestookte, die door hun jeugdige leeftijd 'doorgaans makkelijk beïnvloedbaar zijn en de reikwijdte van onderhavige geschriften niet doorzien', aldus de rechtbank. Verbeke werd ook veroordeeld wegens het verspreiden van 80.000 pamfletten, die discrimi nerende uitlatingen jegens joden bevatten. Zulke uitlatingen deed hij ook tijdens een eerdere rechtszaak een jaar geleden. Ook voor die opmerkingen, in dertijd opgetekend door een offi cier van justitie die in de zaal zat, werd de Antwerpenaar gis teren veroordeeld. De rechtbank verwierp het ver weer van Verbeke's raadsman dat zijn cliënt daarvoor niet ver volgd had mogen worden. Welis waar heeft Verbeke tijdens een terechtzitting het recht van vrije meningsuiting, maar hij moet daarbij binnen de grenzen van het strafrecht blijven, zei de rechtbank. Tegen Verbeke was een boete van 6000 gulden geëist en zes maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf. Hij was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn raadsman liet weten dat Verbeke in hoger be roep gaat. ^QOK zutViê; HET LIJKT op de dans rond het gouden kalf. VNO-voorzitter Rmnooy Kan en zijn tegenvoeter Kamminga van MKB-Nederland roepen om het hardst dat hun leden voor de banen in Nederland zorgen. Kamminga verwijt de grote ondernemers zelfs dat zij hun wnsten vooral in het buitenland investeren. °oel van dit nu al weken voortdurend vinnig debatje is om een groot mogelijk deel van de toegezegde lastenverlichting voor "un leden binnen te slepen. Het kabinet zal namelijk op korte termijn de begroting voor 1996 op gaan stellen en de verdeling van de in het regeerakkoord afgesproken lastenverlichting is daar P?.n belangrijk onderdeel van. B|l werkgevers overheerst, dat is duidelijk, de angst dat de overheid een flink deel van het geld niet aan hen zal besteden. Er 's de afgelopen weken scherpe kritiek geleverd op het gedrag p n (hêt name de grote ondernemers. Minister Melkert, de rvdAers Wallage en Rottenberg, de VVD'er De Korte en in hun Kamminga braken de staf over de werkgevers die hoge winsten niet omzetten in meer werk. Sterker nog, superwinsten roals die van de banken worden gecombineerd met het schrap- Pen van duizenden banen. fro is het beeld wat genuanceerder dan het de afgelopen weken s uitgedragen. Kamminga en zijn werkgevers genereren inder daad duizenden banen, maar de middelgrote en doorstartende idernemingen van Rinnooy Kan doen dat eveneens. Het zijn de grote ondernemingen die in gebreke blijven. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van het Centraal Plan Bureau (CPB), lirht e CPB heeft terecht vraagtekens gezet bij de lastenver- bpt iB van de bec)njven. Die wordt volgens het planbureau naald door werknemers en uitkeringsgerechtigden. Volgens het on socla'e minima er zelfs 2,75 procent in koopkracht Bn 8cïeruit' terwijl de winsten scherp zullen blijven stijgen, hilit-wian zu!'.?n rentabiliteit van het eigen vermogen en solva tes 'nanciële reserves) van de bedrijven dit en volgend jaar PWaarden bereiken. Met andere woorden: het bedrijfsleven a aakt van gezondheid. 'e ontwikkeling staat haaks op de situatie aan de onderkant van samenleving. Daar staat inmiddels een hele generatie allocht- hori en ®utochtonen buitenspel omdat ze scholing en vaardig- wpT rekening daarvoor wordt betaald door de Van onze redacteur geestelijk leven Doom - Homoseksuelen be horen in de Nederlandse Her vormde kerk ten volle aan vaard te worden, zowel in hun geaardheid als wat be treft hun leefwijze. De homo seksuele geaardheid en leef wijze komt in deze kerk niet in aanmerking voor tucht maatregelen. Als het aan het dagelijks bestuur van de hervormde kerk ligt, maakt de hervormde synode vol gende week vrijdag met boven staande uitspraken een einde aan elke mogelijke onduidelijk heid over hoe in deze kerk met homoseksuelen behoort te wor den omgegaan. Die onduidelijk heid ontstond in november toen een goed bedoeld besluit van de synode tot verontwaardiging leidde. Het besluit zou discrimi natie van homo's in de hervorm de kerk legitimeren. Het hervormde dagelijkse be stuur presenteerde gisteren in Doom de nieuwe verklaring. Die erkent dat een deel van de kerk principiële bezwaren heeft tegen homoseksualiteit. Ze voegt eraan toe dat de synode de kerkleden aanvaarding van de homosek suele leefwijze niet kan afdwin gen. Door Rinze Brandsma Den Haag/Rotterdam - Voor zitter Prosper Ego van het Oud Strijders Legioen (OSL) had een veroordeling wegens rassendiscriminatie absoluut niet verwacht. Het geweten van de 'zwijgende minder heid' van rechts Nederland vindt de harde uitspraak van de Haagse politierechter 'reuze vervelend'. „Maar ach, die koninklijke onderschei ding kreeg ik waarschijnlijk toch al niet." De Zevenbergenaar vindt zijn strijdlust snel terug en knarst: „Ik weet uit allochtone kringen dat ze daar ook helemaal niet blij zijn met deze heksenjacht." Ego maakt een vergelijking met uitlatingen van VVD-voorman Bolkestein en lopende tv-series over politiebureau's en parket ten van justitie. „Zo'n program ma als Bureau Bijlmer van de TROS moet dan ook worden ver volgd wegens aanzetten tot haat tegen minderheden. Wat je daar in niet aan allochtonen ziet langs komen: bepaald geen aardige jongens." Politierechter mr. G. Uittenbo- gaard veroordeelde Ego gister morgen tot een boete van vijf duizend gulden (of 50 dagen hechtenis), waarvan tweedui zend gulden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook moet Ego bij wijze van rectifica tie en excuus het vonnis in het OSL-maandbald Sta-Vast publi ceren. Ego is daarvan hoofdre dacteur. De uitspraak was con form de eis. Volgens de officier had Ego's blad aangezet tot haat, discrimi natie en gewelddadig optreden 'tegen groepen wegens hun ras, etnische afstamming of afkomst. De rechter vond die opzettelijke belediging en discriminatie in het openbaar, meermalen ge pleegd, wettig en overtuigend bewezen. Een keurige, over-fatsoenlijke club van oudstrijders, pal voor Oranje en Nederland, voorheen onvermoeibaar kampend tegen het spook van het communisme, nu veroordeeld als stel rabiate racisten? De officier voelde zich, bij het meten van de straf, ge roepen om te wijzen op Ego's strafrechtelijk onberispelijk en 'glorieus' verleden als oudstrij der en zijn leeftijd. Bovendien is de zaak met drie jaar wel erg oud. De OSL-voorman is er nauwe lijks door gevleid. „Wij weten dat de rechtsgang in Nederland nu sterk onder politiserende in vloed staat. Tegenover deze ver oordeling staat een groot aantal verklaringen van Nederlanders van naam, waar die politierech ter niet in de schaduw van kan staan." De discriminerende teksten uit Sta-Vast zijn bij justitie aanhan gig gemaakt door het Utrechtse Meldpunt tegen Discriminatie en anti-racisme groepen in Arnhem en Groningen. De teksten uit het OSL-blad zijn, getuige een bloemlezing van bijdragen van P. Hermans en oud-kamerlid H. Pors in de jaar gang 1992, niet misselijk. Zonder onderscheid en ongenuanceerd - vond, behalve de officier," ook de rechter - waren Turkse, Marok kaanse, Ghanese, Antilliaanse en Surinaamse jongeren gelijk ge steld met criminelen en voorge steld als profiteurs. Islamieten betekenen een 'vloedgolf waar we ons niet tegen teweer mogen stellen'; hun 'voortplantingsdrift kent geen grenzen' en ze 'hebben geen moraal'. Rotterdam en Am sterdam 'zullen binnen afzienba re tijd moslimsteden zijn, waar de islam overheerst; de gemeen teraden zullen in de toekomst voornamelijk door moslims wor den gevormd'. In de steden 'breek je je nek over de immi granten'. Sta-Vast schreef over Antillia- nen die naar de Bijlmer komen: „Zij roven, stelen, zijn verslaafd, breken in huizen in en auto's open. Deze carrière sluit naad loos aan bij hun levensstijl in Nederland." Ego was niet aanwezig bij de behandeling en liet zich ook niet verdedigen door een advocaat. Hij vreesde een mogelijke con frontatie met demonstranten. Of hij in hoger beroep gaat, weet hij nog niet. De OSL-voorzitter noemt het niet toevallig dat zijn proces en veroordeling uitgere kend twee dagen vallen voor de jaarvergadering, morgen, van het OSL in het Haagse Congres gebouw. Ook twee jaar geleden werd bij die gelegenheid gede monstreerd. Hij is bang voor verstoring maar verwacht van de andere kant ook veel bijval en meer aanmel dingen dan de 500 die hij nu binnen heeft. Tevreden wijst hij op de keur van sprekers van naam, waaronder allochtonen: prof. B. Smalhout, prof. Pim Fortuyn, generaal W. Loos en de Marokkaan dr. David Pinto. Prosper Ego gniffelt: „Weet u dat ik inderdaad een racist ben? Omdat ik 39 jaar geleden met een Indische vrouw ben ge trouwd." J/ <V V? „Het belangrijkste is dat we zo snel mogelijk contact hebben." „Bel mij maar in de auto." „Okido kerel, doe ik, by the way, ben jij KPN'er of zit je op MT2?" „Allebei natuurlijk, wat dacht je. Het kan zijn dat ik eventjes uit de lucht ben, maar dan kun je me altijd nog semafoneren." „En buzzen?" „Natuurlijk kun je me buzzen, maar het kan zijn dat er relaties bij me in de auto zitten en dan is zo'n buzzertje toch even te tienerachtig, dus als het even kan, liever niet. „En o ja, da's waar ook. Het kan zijn dat ik tegen de middag even bij Venlo de grens over wip en dan ben ik alleen maar te GSM'en. Hebben ze bij jullie op de zaak iets dat compatible is met GSM?" „Ai, daar zeg je zoiets. Ik vrees van niet, nee, dat hebben we niet. We hebben nog wel zo'n bakkie staan, maar da's natuurlijk antiek. „Weet je dat ik dat nog altijd aan boord heb, zo'n 27-MC-tje, voor het geval dat? Dus in het uiterste geval zou dat ook kunnen. Ik zou natuurlijk ook om het uur even vanuit een cel kunnen bellen of er ontwikkelingen zijn, want stel dat het mobiele net er uit ligt, dan moeten we toch contact kunnen hebben." „Ja, maar dan lijkt me toch beter dat je me in die gevallen even e-mailt met je laptop. Je hebt een modem neem ik aan?" „Sure, sure. Oké, we houden contact. Nog even voor alle zekerheid, jij als zoon van een duivenmelker kan toch met postduiven omgaan hè?" MERIJN IJmuiden - Duitse marineduikers hebben donderdag het stoffe lijk overschot geborgen van de 26-jarige schipper van de omgeslagen Katwijkse kotter Willy Alida. Volgens het Kust wachtcentrum in IJmuiden blijkt uit onderzoek dat hij de enige' opvarende was. Opvarenden van de Wieringer kotter Anna Tatjana troffen de Willy Alida (Katwijk 44) donderdagochtend op haar kop drijvend aan op ruim 20 kilometer van het Duitse waddeneiland Sylt. Hoe de kotter kon omslaan, is volgens het Kustwachtcen trum nog onbekend. Ede - Het aantal klachten dat mensen over huisartsen indienen bij de Medische Tuchtcolleges is de laatste tien jaar gestegen van 20 naar 35 procent. Vooral klachten over waarneming vormen een belangrijk deel van de toename. Dit blijkt uit onderzoek onder 400 gegrond verklaarde klachten over huisart sen. Prof.mr. J. Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, presenteerde de resultaten ervan donderdag in boekvorm in Ede. Volgens Hubben gaan veel gegrond verklaarde klachten gaan over het niet komen na een dringend verzoek (bijna 25 procent). Breda - De landelijke Vereniging van Allergiepatiënten (VAP) is des duivels over de dreigende opheffing van het specialisme allergologie. Zij vertolkt haar mening in een brief die onder meer naar minister Borst van Volksgezondheid en het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG) gegaan. Gisteren diende voor de Utrechtse rechtbank een kort geding dat de allergologen hebben aangespannen tegen het Centraal College Erkenning en Regis tratie Medisch Specialismen. Dit gezelschap is een commissie van de KNMG, maar kan ook zelfstandig adviezen uitbrengen aan de minister. Dit college heeft een advies in de maak om het zelfstandige specialisme allergologie op te heffen en onder te brengen bij de internisten. Het KNMG-bestuur is tegen dat advies van de eigen commissie, maar heeft er tot nu toe niets aan kunnen verande ren. Per 10 april dreigt het standpunt van het College daarom een officieel advies aan de minister te worden. De Utrechtse rechter heeft gisteren nog geen uitspraak gedaan in het kort geding. Arnhem - De WD mag toch meedoen in de besprekingen voor een nieuw provinciebestuur van Gelderland. Eerder sloten PvdA, D66 en CDA de VVD buiten bij de vorming van een college omdat de VVD niet zou passen bij hun 'ideoligsche doelstelling'. Dit ondanks de grote winst die de partij bij de statenverkiezingen boekte. Onder druk van de publieke verontwaardiging die de boycot opleverde, besloten de drie partijen de VVD weer te omarmen. De vier partijen hebben donderdag op een persconferentie meegedeeld dat ze op hoofdpunten van beleid al tot overeen stemming zijn gekomen. Den Haag - Advocaten krijgen het recht op schorsing van een rechtszaak als een officier van justitie tijdens de zitting een foutje in de tenlastelegging verbetert. De Tweede Kamer heeft minister Sorgdrager gisteren opgedragen haar wetsvoorstel voor vormfouten in die zin te wijzigen. De Tweede Kamer gihg gisteren verder akkoord met het wetsvoorstel waarmee voorkomen moet worden dat een ver dachte vrijuit gaat als gevolg van een vormfoutje van politie of justitie. Onderdeel van dit voorstel is dat het Openbaar Ministe rie ook tijdens de zitting missers in tenlasteleggingen mag verbeteren. (ADVERTENTIE) De tweeling: meer dan Veruit de best verkochte De tweelitig Nederlandse roman van de Roman laatste tijd. Publieksprijs 1994, boek van het jaar en dé roman voor het oor logsherdenkingsjaar 1995. 'De tweeling' ontneemt Nederlan ders hun valse zekerheden over het verleden.' - NRC Handelsblad Een boek waar mensen werke lijk genieten. 17e druk, beperkte oplage, prachtige GEBONDEN editie voor f 49,90. (18e druk), Ing,. f 39,90/799 BF Boekenweek 1995: 15 t/m 25 maart

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1995 | | pagina 3