DISK roept op tot bezinning Conl KORT VERBAAL SPORT IN HET KORT Westerscheldeleerlingen aan de slag op gemeentehuis Terneuzen Zeeuws-Vlaamse werkgroep wil aandacht voor arbeid en werkloosheid Outokumpu geeft geld aan Sas van Gent Sleutels voor bewoners aanleunwoningen Bouw VV Stoomtijdperk herleeft tijdens festijn Wildert Milieuwerkgroep Axel en Terneuzen in oprichting Leden kun Te weinig le< Oostburg oi GE Plastics wi VUT afschafte ZEELAND Tachtig stoommachines en vijftig modellen Bromfietser bij ongeval gewond Brabant krijgt een derde müieumeetwagen Tienduizend gulden voor peuterspeelzaal Olleke Bolleke en museum in Westdorpe EEN HYUNDAI COMPUTER PLUKT DE MOEIZAME MOMENTEN UIT JE STUDIE rrit ejonge axel Compressor gestolen Dees kampioen WEEKENDDIENSTEN DE STEM VRIJDAG 23 APRIL 1993 Van onze verslaggever Terneuzen - Zestig leerlingen van het Westerscheldecollege uit Ter neuzen maken dinsdag 27 april ken nis met het reilen en zeilen op het gemeentehuis. Dat gebeurt in het kader van het project M50, dat de maatschappelijke en politieke be langstelling van jongeren wil stimu leren. De leerlingen van het Westerscheldecol lege leren niet alleen het bestuur van de gemeente kennen, maar ook het werk van de ambtenaren en hoe de ambtelij ke organisatie in elkaar steekt. Na de verwelkoming door de loco-bur gemeester van Terneuzen delen de scho lieren (15-20 jaar) zich op in werkgroe pen. Die groepjes werken een idee uit tot een concreet plan. Zo realiseerden leerlingen tijdens eerdere projecten de renovatie van speeltuin Oranjekwartier en de plaatsing van prullebakken en een blikjespers tijdens de Havenfeesten in de Scheldestad. De hele dag houden de scholieren zich bezig met de uitwer king van hun idee. Alle eindvoorstellen komen vervolgens aan de orde in een bijzondere commissievergadering onder voorzitterschap van burgemeester Bar- bé. Alle groepen verdedigen hun eigen project en het voorstel dat de meeste stemmen haalt', wordt met een budget van 2500 gulden, ook werkelijk uitge voerd in de praktijk. Burgemeester en wethouders stellen dat geld beschik baar. Het thema van dit jaar is de integratie van allochtonen in de gemeente Terneu zen. De organisatoren hebben als be perking gesteld dat het uit te voeren project een ander moet zijn dan een voorlichtingscampagne of manifestatie. Van onze verslaggever Terneuzen - De Zeeuws-Vlaamse werkgroep van DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) roept alle kerken in de regio op zich de komende weken te bezinnen op de huidige ontwikkelin gen op het gebied van arbeid en werkloosheid. DISK roept alle Zeeuws-Vlaam se parochies op aandacht te be steden aan de jaarlijkse zondag van de arbeid die dit jaar het thema 'Werk; je geld of je leven' heeft. Een brochure met dezelfde naam is door de DISK aan alle kerken in de streek verzonden. DISK ziet in de huidige ontwik kelingen alle aanleiding om tot grondige bezinning over te gaan. Immers, door massale ontslagen dreigen steeds meer mensen bui ten de poorten van de arbeids markt te raken. En de werkdruk voor de mensen die hun baan nog wel kunnen behouden, neemt alsmaar toe. Daarom is bezinning op de ar beidsmarkt momenteel van groot belang, aldus de werkgroep Zeeuws-Vlaanderen. „De massa ontslagen van de laatste maan den lijken mensen geen andere keus te geven dan te vechten voor hun baan. Tegelijkertijd wordt daarmee echter vrij baan gegeven aan de markteconomie die mensen tot eikaars concur renten maakt op steeds meer levensgebieden. Juist kerken dienen ertoe bij te dragen dat het zoeken naar een andere kijk op arbeid niet in de no-nonsense mentaliteit dreigt te verstikken." Kerken moeten, aldus DISK, meezoeken naar een andere visie op arbeid waarin menswaardig heid en gerechtigheid de richt punten zijn. Alternatieven kun nen met name worden gezocht in de opwaardering van onbetaalde arbeid, een eerlijke verdeling van arbeid en inkomen en meer aandacht voor vrouwen in het arbeidsbestel. Van onze correspondente Wildert-Essen - Op 8 en 9 mei herleeft het stoomtijdperk tijdens de Internationale Stoomdagen bij de Bakkersmolen in Wildert-Essen. Tachtig stoommachines zijn onder stoom te zien en verder zijn er vijftig miniatuur stoomtractoren, -walsen en -auto's te bewonderen. Directeur Klap van Outokumpu overhandigt burgemeester Van Rest de cheque van 10.000 gulden. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE De liefhebbers van stoommachi nes kunnen hun hart ophalen tijdens de Stoomdagen, die voor de vijfde keer gehouden worden. Behalve de eigen collectie van bakker en molenaar Frans De- medts, zijn er vele andere, bij zondere stoommachines te zien. De eigenaren komen met grote opleggers vooral vanuit Enge land, Nederland en België naar Wildert. Enkele stoomvrachtau- to's komen zelf over de openbare weg van Vlissingen naar Wildert rijden. Van groot tot klein zullen alle stoommachines in bedrijf zijn. Met de stoomtrein kunnen de bezoekers een rondje over het terrein maken. Bijzonder zijn vooral de grote stoomtractoren Van onze correspondent Terneuzen - Een bromfietser uit Sluiskil werd gistermiddag bij een verkeersongeval gewond en per ambulance overgebracht naar streekziekenhuis De Honte in Terneuzen. Het ongeval ge beurde toen de bromfiester met zijn voertuig de Nieuw-Neuzen- weg overstak. Hij werd daarbij aangereden door een personen- busje. Het slachtoffer kwam te vallen en brak daarbij een enkel en liep verder een hersenschud ding op. die in de Verenigde Staten wer den gebruikt voordat de diesel motoren hun intrede deden. In Europa zijn deze machines nooit in gebruik geweest. De knutselaars en verzamelaars van stoomtuigen kunnen onder delen voor machines kopen en verder zijn er buiten de stoom machines antieke auto's, fietsen en motoren te zien. Ook de Bak kersmolen en de bakkerij zijn in bedrijf en op het terrein zijn allerlei attracties. Dat zijn onder meer bekende Belgische groepen als het Eerste Regiment Keizer lijke Garde van Napoleon, de Gilles 'Les Maugretout' en Père Joseph uit Passendale. De Internationale Stoomdagen zijn op zaterdag 8 mei van 10.00 tot 19.00 uur en op zondag 9 mei van 9.00 tot 18.00 uur in de Bakkersmolen, Sint Jansstraat 238 in Essen-Wildert. Den Bosch - De provincie Noord-Brabant krijgt binnen kort een derde milieumeetwa- gen. GS trokken gisteren 45.000 gulden uit voor ombouw van een bestelbusje. De nieuwe meetwa- gen wordt door het bureau mi lieumetingen en -klachten spe ciaal ingezet voor geluidonder- zoek. Van onze verslaggever Westdorpe - Burgemeester J. van Rest van Sas van Gent kreeg ter gelegenheid van de officiële opening van staalfa briek Outokumpu op de Axelse Vlakte een cheque van tienduizend gulden. Ze maakte bekend dat het bedrag wordt gebruikt voor de peuterspeelzaal Olleke Bolleke en het museum in Westdorpe. De peuterspeelzaal gebruikt het geld voor de aanschaf van buitenspeelwerktuigen. Het museum kan vitrines aanschaffen voor de collectie historische voorwerpen. Van Rest zei in haar inleiding dat de komst van Outokumpu veel betekent voor Sas van Gent en de gehele Kanaalzone. „Outokumpu komt op een moment dat de gevestigde industrie zwaar onder druk staat. Het werk loosheidpercentage neemt toe en het aantal vacature-meldingen neemt sterk af. In Zeeuws-Vlaanderen is het aantal haanlozen met 23 procent gestegen." Ze steunde daarom de oproep van gedepu teerde D. Bruinooge aan de rijksoverheid om snel met financiële middelen over de brug te komen om de Zeeuwse economie uit het slop te halen. In ieder geval versterkt de komst van Outo kumpu in haar ogen het vertrouwen in de toekomst. „Een zelfvertrouwen dat gelukkig volop aanwezig is bij onze gemeente en het Havenschap. Zij bood namens Sas van Gent de gemeentevlag aan. J. Juusela, lid van de raad van bestuur van de Outokumpu groep, legde uit waarom voor Terneuzen is gekozen. „Een goede plaats voor verlading, er zijn goede transportmoge lijkheden en er is voldoende grond voor een eventuele uitbreiding. Het belangrijkste was wel de bereidheid van de lokale overheid om mee te werken aan de komst van beide fabrieken." Van onze verslaggever Terneuzen/Axel - De ge meenten Terneuzen en Axel krijgen een milieuwerk groep. De oprichting daar van is een initiatief van een aantal leden van de natuur beschermingsvereniging De Steltkluut. De milieuwerkgroep richt zich met name op zaken als de be wustwording ten aanzien van milieuvraagstukken. Onder werpen van gesprek zijn het gemeentelijk milieubeleid, mi lieu en huishouden en milieu en economie. Ook zijn er al plan nen excursies te organiseren naar bedrijven of instellingen die zich bezighouden met het milieu, zoals een waterzuive ringsinstallatie, recyclingbe drijven of afvalverwerkers. De gemeenten Hulst en Sas van Gent kennen al een milieu werkgroep. De oprichters van de groep in Terneuzen/Axel ho pen dat leden van die groepen op de oprichtingsvergadering aanwezig zijn om gebruik te kunnen maken van hun kennis en ervaringen. „Misschien kun nen we in de toekomst zelfs tot een milieuwerkgroep voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen of zelfs voor heel Zeeuws-Vlaan deren komen", spreken de ini tiatiefnemers optimistisch. De oprichtingsvergadering van de werkgroep voor Terneuzen en Axel is maandag 26 april om 19.30 uur in de Wereldwinkel aan de Walstraat te Terneuzen. (ADVERTENTIE) Van onze correspondente Westdorpe - Wethouder J. Platschorre van Sas van Gent overhandigde gisteren aan zeven bewoners van de nieu we aanleunwoningen bij het bejaardenoord 't Verlaet in Westdorpe de sleutels. De negen aanleunwoningen met een ruime woonkamer en twee slaapkamers zijn rechtstreeks verbonden met het bejaarde noord en voorzien van een inter com. Zeven ervan zijn nu be woond. De directie van 't Verlaet denkt dat zich snel bewoners zullen melden voor de andere twee. De eerste besprekingen voor de bouw van aanleunwoningen vonden eind 1990 plaats tussen het verzorgingstehuis en de Re gionale Zeeuws-Vlaamse Wo ningbouwvereniging (RZVW). Een blik in het aanleunwoningencomplex. Zeven woningen zijn nu bewoond. De plannen werden ontworpen door architectenbureau Verplan- cke en Partners en werden, toen het budget beschikbaar gesteld werd in 1992 gebouwd door aan nemer Vernaeve BV. De negen FOTO CAMILE SCHELSTRAETE aanleunwoningen bevatten vele voordelen. Zo kunnen de bewo ners gebruik maken van de maaltijden voorziening en re creatiezaal van 't Verlaet en om dat de woningen voorzien zijn van spreek/wisselverkeer is er direct contact met het verzor gingstehuis dat eventueel on- middelijk hulp kan bieden. Gisteren was er een feestelijke bijeenkomst voor de sleutels overhandigd werden in 't Ver laet. Directeur H. van Haelst verwelkomde de aanwezigen en vertolkte de vreugde van allen met de realisering van de negen aanleunwoningen en de uitbrei ding van het verzorgingstehuis. Deze uitbreiding betreft een ruimte voor dagbehandeling voor bewoners binnen en buiten 't Verlaet, een personeelskamer en een Toko (winkeltje). Namens de RZVW sprak voorzitter P. Everaert. Hij benadrukte de prettige samenwerking tussen de gemeente, de aannemer, het RZVW en de Vrouwen Advies Commissie (VAC). Na de sleuteloverhandiging wer den de woningen bezichtigd en was er voor de aanwezigen het gebruikelijke hapje en drankje. HYUNDAI PERSONAL COMPUTER zorgt voor tijdwinst bij je studie. Ziet er prachtig uit, is snel en... past perfect in je studiebudget. Kom eens langs voor meer informatie. t i èa'.: 4 i. i i %:i Oranjestraat 5 Tel. 01155-62710 Fax 01155-64849 Hulst - In de nacht van woensdag op donderdag werd vanaf een afgesloten terrein van de waterzuivering aan de Clingeweg een mobiele com pressor gestolen. Deze stond in een container die vial opengebroken. Men verschaft! zich toegang tot het terreiJ door verbreking van het J De gedupeerde uit ZierifeJ deed hiervan aangifte bij politie in Hulst. Terneuzen - Door een 3-0-zege tegen De Pooter (15-5,15-7,15-9) veroverde Dees 1 de titel in de eerste klasse A van het bedrijfsvol- leybal te Terneuzen. Daarmee kwam de titel terecht bij de ploeg die daar qua samenstel ling het meeste aanspraak op kan maken. Toch is het ver schil met naaste concurrent Lichtland 1 erg gering. Als Lichtland 1 het resterende duel wint komt het op gelijke hoogte met Dees, maar heeft één set meer tegen. „Ons succes heben we te dan ken aan het feit dat we altijd over uitstekende spelverdelers beschikken. Daardoor kunnen we gevarieerd aanvallen en dat is voor de tegenstanders moeilijk," aldus Dees-speler Kees Kosten. In de tweede klasse B is het Antilliaanse team Aster dcor een 3-0-zege tegen Gemeente (15-6, 15-7, 15-7) praktisch zeker van het kampioenschap. In de andere klassen zal de beslissing pas op de laatste wedstrijdavond vallen. UITSLAGEN Eerste klasse A: Lichtland 1-Lichtland 2 3-0 (15-1, 15-6, 15-10), Stuntmarkt-Dow 1 v» (15-6, 15-12, 15-19). Eerste klasse B: PSV l-Scharmes 2 1-2 (15-6, 13-15, 10-12), Zeevl? 1 V&V 0-3 (11-15, 11-15, Gis, Neelemans-PTT Post 1-2 (2»k 15-7,11-15). Tweede klasse A: Dees 2-Dow9l 0-3 (12-15, 6-15, 10-15), Rabo-D Hoop 1-2 (10-15, 8-15, 7-5), Bel do-ING 0-3 (7-15, 3-15, 6-15). Tweede klasse B: Philips-Dow 1 3-0 (15-8, 15-6, 15-8), Deltan 2-NHI 1-2 (16-17, 12-15, 10-8). Derde klasse A: VC Schelde. Lichtland 3 0-3 (14-16, lQ.u 4-15). Derde klasse B: Delta 3-B&S 0-1 (5-15, 4-15, 14-16), Voorwaarts-' Bliek Vos 1-2 (15-12, 2-15 6-15). STANDEN Eerste klasse A: Dees 1 12-32 Lichtland 1 11-29, Stuntmarkt 12-23, Ben 11-13, De Pooter 12-0 Lichtland 2 11-8, Dow 1 11-8. Eerste klasse B: PTT Post 11-23 V&V 11-22, Scharmga 1 11-21 Neelemans 12-18, Zeevla 12-15 Scharmga 2 11-13, PSV 1 11-5. Tweede klasse A: ING 11-22, Del- tan 11-22, Dow 2 12-22, De Hood 12-15, Dees 2 12-15, Beldo ll-R Rabo 11-10. Tweede klasse B: Aster 11-20 PSV 2 12-19, Gemeente 1 ll-is' NHI 12-17, Deltan 2 11-16, Phi lips 11-16, Dow 3 12-12. Derde klasse A: VC Nota Bene 11-31, Havenschap 11-20, Licht land 3 11-19, VC Schelde 11-18 ABN AMRO 11-10. Derde klasse B: Bliek Vos 10-23, Lichtland 4 11-22, B&S 10-16, Gemeente 2 11-16, Voor waarts 10-15, WM 11-15, Deltan 3 11-3. HUISARTSEN Aardenburg, Oostburg en Zuid- zande - Van vrijd. 17.30 u. tot maand. 8 u. dokter H. Brugge- man, Nieuwstr. 53, Oostburg, tel. 01170-52121. Axel en Zaamslag - Van vrijd. 17.00 u. tot maand. 8 u. dokter J. Hoefman, Oranjestr. 4, Axel, tel. 01155-61555. Spreekuur spoedge vallen zonder afspraak: zat. 10.00-10.30 en 16.00-16.30 u. zon. 11.30-12.00 u. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendij- ke - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter N.v.d. Maas, Beursstr. 6, IJzendijke, tel. 01176-1266. Clinge, Koewacht en St.-Jansteen - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter K. Kerckhaert, Kon. Julia- nastr. 23, Clinge, tel. 01140-12361. Spreekuur spoedge vallen 10.45-11.15 u. Breskens en Groede Van vrijd. 17.30 u. tot maand. 8 u. dokter R. Bonarius, Walenstr. 1, Groede, tel. 01171-1825. Spreekuur zat. en zond. om 11-11.30 u. en 17-17.30 u. Cadzand, Sluis, Retranchement en Zuidzande - Dokter M. de Meijer, Badhuisweg 42, Cadzand, tel. 01179-1366. Driewegen e.o. - Tot maand. 8 u. dokter J. de Graaf/J. Geldof, Kor- teweg 23, Driewegen, tel. 01195-5275. Goes en Kloetinge - Van vrijd. 18 u. tot zat. 19 u. dokter M. Kooi man, Hogendorplaan 6, Goes, tel. 01100-14450. Van zat. 19 u. tot zond. 23 u. dokter B. Schruer, Valckeslotlaan 30, Goes, tel. 01100-14373. Spreekuur zat. en zond. 10-10.30 en 17-17.30 u. Hontenisse en Kloosterzande - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter F. Helmers, Cloosterstr. 72, Kloosterzande, tel. 01148-1277. Spreekuur spoedgev. zat. om 11.30 u. Heinkenszand - Dokter C. Mier- mans, Kloetingseweg 3, 's Heer Abtskerke, tel. 01103-2089, bgg. 01106-3074. Heinkenszand, s Heer Arends- kerke, Nieuwdorp en Wolp- haartsdijk - De praktijk van de artsen Harten, van Driel, Aarn- outse en v.d. Vlugt wordt waarge nomen door dokter A.v.d. VTugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk, tel. 01198-1231. (boodschappen tus sen 9 en 10 u.) Hulst - Van vrijd. 17 u. tot zond. 24 u. dokter B. den Ouden, Gla- cisweg 50, Hulst, tel. 01140-12060. Spreekuur spoedge vallen zonder afspraak za. en zo. 11 en 17 u. Sas van Gent en Westdorpe - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter M. dierick, Graaf Jansdijk A.185, Westdorpe, tel. 01158-1366. Spreekuur uitsluitend voor 'gevallen: zat. om 10.00 uur op Bolwerk Oranje 2. Sluiskil, Philippine en Hoek - Dokter M. Jongsma, Julianastr. 2, Hoek, tel. 01154-1356. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. om 12 uur. Terneuzen - Van zat. 8 uur tot zond. 8 uur dokter H. Hammer, Oostelijk Bolwerk 12c, Terneu zen, tel. 01150-14000. Van zond. 8 uur tot maand. 8 uur dokter H. Zuiderbaan, Anna Bijnsstr. 25, Terneuzen, tel. 01150-12324. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. 11.30 en 17 uur. VERLOSKUNDIGEN Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen - De praktijk van Mevr. H. Haak, Anth. v. Dijckstr. 32, Axel, wordt waargenomen door de dienst doende huisarts. WIJKVERPLEGING Goes, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp - Tel. 01100-12456. Oost-Zuid-Beveland - Tel. 01130-1545. Zak van Zuid-Beveland - Tel. 01106-1615. Hulst en Hontenisse - Tel. 01140-12191. West-Zeeuwsch-Vlaanderen Tel. 01170-3139. Dag en nacht bereikbaar, (dringende bood schappen inspreken op antwoord apparaat). Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01140-12191 (boodschap inspre ken op antwoordapparaat). Kruisver. Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen - Dag en nacht be reikbaar voor dringende hulpver lening onder tel. 01150-19049. U kunt naam en telefoonnummer inspreken, zodat de dienstdoende l^onze verslaggever netburg - De bouw van ee: ifv-kantoor in Oostbur Lat n°S even °P zich wachj L Volgens wethouder 1 [homaes van de gemeen lOostburg valt het besluit ee: Luw onderkomen te bo" wijkverpleegkundige u kan berei ken. DIERENARTSEN Goes, Heinkenszand en Noord- Beveland - Dierenarts M. Karei- se, 's H.H. Kinderendijk 118, Goes, tel. 01100-20656. Hengstdijk en Hulst - Dierenarts R. Versol en J. Versol-Ten Hoopen, Plevierstr. 18, Hengst dijk, tel. 01148-2365. Zaterdags preekuur te Hengstdijk van 13-14 u. Verder vlgs. aïspr. Hulst - Dierenartsen Aerts- Bosch, Dullaertstr. 43, tel. 01140-14015. Spreekuur za. 10-12 u. en volgens afspraak. Breskens, Aardenburg, Sluis - Dierenarts G. de Bruijckere en E.v. Bruinessen-Kapsenberg. Za. en zo. spreekuur gezelschapsdie ren in Aardenburg, (Romanlaan 28), van 11.30-12.00 u. en in Oost burg (Brouwerijstr. 8) van 13.00-13.30 u., verder vlgs. tel. afspr. tel. 01177-2398 of 01172-2769. Axel, Terneuzen, Zaamslag en Hengstdijk - Vanaf zat. 12.00 u. dierenarts R. Versol, Plevierstr. 18, Hengstdijk, tel. 01155-61488 of 01148-2365. Spreekuur Axel: za. 11-12 u. en vlgs. afspr. Sas van Gent - Dierenarts E. David, Wèstdam 54, tel. 01158-3800, bgg. 01157-1319. Spreekuur za. 11-12 u. en na afspraak. Terneuzen e.o. - Peter de Vos, Polikliniek voor kleine huisdieren 'De Steenberghe', v. Steenbergen laan 7, Terneuzen, tel. 01150-96425. Spreekuur: zat. 12-13 u. Verder na telefonische afspraak. J.P. de Vos en A. Burm, Kliniek van kleine huisdieren en bijzon dere dieren, v. Diemenstr. 83, Terneuzen, tel. 01150-19628. Spreekuur zat. 12.30-14 u. en na telefonisch overleg. Oostburg - Dierenarts J.v.d. Vij ver, Sirius 1, tel. 01170-52103! Spreekuur zat. en zond. na tel. afspr. Bgg. Dierenkliniek IJzen dijke, 01176-1388. St.-Jansteen e.o. - Dierenarts A de Bruyn, Tempelier 34, St. Jan steen, tel. 01140-12701, bgg 01140-10546. Spreekuur za. en zo. 11-12 u. en vlgs. afspraak, huisbezoek ook na afspraak. Praktijk IJzendijke - Dierenarts K.v.d. Vijver, tel. 01176-1388 Spreekuur zat. om 13 uur en zond. om 12 uur in de dierenkli niek te IJzendijke, en volgens af spraak. TANDARTSEN West-Zeeuwsch-Vlaanderen Tandarts A. Bracké, Burgv. Zuijenstr. 81, Breskens, tel. 01172-2714, privé: Wulpenlaan 6, Breskens, tel. 01172-2931- Spreekuur zat. en zond. 12-12-30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Tandarts W. Neve, Oranjestr. 18, Axel, tel. 01155-62332. SpreekuW zat. 10-10.30 en 18-18.30 u. zond. 12-12.30 u. Zuid- en Noord-Beveland Tandarts J. Chilla, Markt H> Kruiningen. In het weekeinde tel. nr. 06-52771398. Spreekuur zat- en zond. 10-11 uur. APOTHEKEN Axel - Apotheek Axel, Oranjestr. 6, tel. 01155-62888. Geop. zat. 10-11 en 16-17 uur. Verder uit sluitend voor spoedgevallen en recepten. Goes - Goese apotheek, Klokstr. 19, tel. 01100-27104. Geop. zat. 8.30-17.30 u., zond. 10-11-30 en 16-18 u. Hulst - Apotheek Hulst. Geop. zat. 11-12 uur en 15.30-17.30 uuj, zond. 11-11.30 u. en 16.30-17.30 u. Voor spoedgevallen buiten ope ningstijden is de dienstdoende apothekersassistente thuis be reikbaar tel. 01140-14255. Terneuzen - Apotheek Hamann, tel. 01150-12060. Geop. zat. van 8.30-17.30 u., zond. 11.30-12.30 u. en 17-18 u. u ZIEKENHUIZEN ZEEUWSCH- VLAANDEREN Voor eerste hulp bij ongelukken; eerst dienstdoende huisarts raad- Hufst - Buitenpolikliniek De Honte, tel. 01140-12651. Oostburg - St. Antoniuszieken- huis, tel. 01170-9000. Terneuzen - Streekziekenhuis Honte tel. 01150-88000. AMBULANCE EN BRAND WEER Zeeuwsch-VIaanderen - Tel 01150-12200. |an onze verslaggever Oostburg - De recreatif Astburg functioneert nie ■De commissieleden komen 1 Iweinig bijeen en krijgen va ■burgemeester en wethouders nk kans het bestuur voortijdi Ivan advies te dienen over ondei 1 serpen die recreatie en toerisni |in de gemeente aangaan. kunt je afvragen of de co: missie zoals die nu functioneel nog wel zin heeft", zo verwoon je L. Wille (PvdA) gisterochtei ■de kritiek die enkele recreatii lon'dernemers deelden. |De recreatiecommissie kwa: |voor het eerst sinds 23 juni vorij laar opnieuw bijeen. Op de agei [da prijkten naast een meded ■ling van burgemeester en we' I houders alleen de evaluatie vr ije strandbewaking 1992. I conclusies en aanbevelingen Ihet uitgebreide en vlot leesba: I verslag vormden voor de cor I missieleden nauwelijks aanl lding tot het plaatsen van opme: Ikingen. Anders lag dat bij de wijze v; [functioneren van de commis' li op zich. Wille gaf dat al aan Izijn algemene opmerkingen ovi lhet evaluatieverslag. „Het vori- seizoen is al een tijdje afgelop, [en het nieuwe al weer begonnej lHet lijkt daarom zinvoller c j evaluatie in het najaar te bespr. [ken en niet pas in april. Dit laan delate kant." j Van tafel I Recreatie-ondernemer J. van I Velde haakte daar op in: „I Imogen nu nog eens even op k| Imen draven, wat zeggen, mal Idan is het klaar. Adviezen die Inu doen, worden meestal va Itafel geveegd." Van de Vela Izijn collega-ondernemer lBoomert en opnieuw Wille grj I pen de rondvraag van de verga I dering vervolgens aan om uitgj Ibreider te discussiëren over j waarde van de commissie. „De commissie krijgt onvoldoej; de mogelijkheid om tijdig mee I kunnen denken over het belei Met name de ondernemers mo ten nadrukkelijker de kans krl I gen voortijdig mee te denke Wethouder wil zaak tt Van onze correspondent I Oostburg - Gisteravond w| van de commissie gemeensc I Vlaanderen in het gemeentel Niet genoeg om een advies kunnen uitbrengen over de agq dapunten die besproken moest] worden. De commissie besta normaal uit zeven leden. Vod zitter van de gemeenschappelj ke regeling en van de commisa wethouder L. Cuelenaere, wilj de zaak toch niet afblazen. Zij nam genoegen met het 'd voelen' van de overgebley commissieleden. Een belangr punt op de agenda was one andere de subsidie van 3800 g den voor Meldpunt Vrijwill Thuishulp in West Zeeu Vlaanderen. Het dagelijks stuur wilde dat nog voor IS verstrekken en voor 1994 r slechts de helft. Var, onze verslaggever Bergen op Zoom - General El Wc Plastics in Bergen op Zo wil de VUT-regeling vervanj door een 'flexibel pensioen'. Woordvoerder J. Jongejan de Industrie- en Voedingsbc CNV zegt dat hierover te pra valt, maar niet als onderdeel de huidige cao-onderhandel 8®n. „Wat dat betreft ligt er Wokkade", aldus Jongejan. Overeenstemming werd giste onder meer bereikt over de re] ratie van het wao-gat. Via Pensioenfonds wordt de uit bng aangevuld tot zeventig p cent van het maximum daglo Over de betaling van de pren 1 procent van de loonsom, is geen overeenstemming bere Op 28 mei gaan de onderhan hngen verder.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 16