Samaranch bekijkt Parijs Biljartbond waarschuwt tegen talentenjacht Jassmann gekort op zijn salaris Navratilova recordhoudster Olympische plannen New Delhi gestolen Eerste klassieke zege van Belg in Parijs - Brussel VOGEL W, Toon Ko signeert zi verhalen Ga jij maar schaatsen opa... DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1984 PAGINA SPORT) Muhamed Ali in ziekenhuis Tornado-titel Wilander rónde verder Karpov vraagt eerste uitstel Arrestaties na voetbalrel Geschenken-Tip VAN MAAREN TOP-OPTIEK NLM CityHopper verbindt liefst 5x per werkdag het Rotterdamse zakenleven met dat van Londen. Een Zestienhoven - Heathrow- luchtverbin- ding, die in het weekend teruggebracht wordt tot 2x per dag. Vandaar 'Rotterdam a/d Thames'. Of zo u wilt 'Rotterdam a/d Seine'. Want Zestienhoven-Parijs vliegen we iedere werkdag 2x. Bel voor informatie uw NLM CityHopper reisagent of NLM CityHopper, Vliegensvlug en vriendelijk, tel. 010 -15 54 30. S/(/l ONVERSLAANBAAR Dameselftal gaat naar Zwitserland Y oetbalstaking Spanje voorbij DONDERDAG 20 SEP1 De Wielingen officieel bij de KNAU Hardheid f24,90 T19 LONDEN (DPA/UPI) - De plannen, waarmee de Indiase stad New Delhi wil proberen de organisatie van de Olympische Spe len van 1992 binnen te halen, zijn dinsdag in Londen gestolen. Ze lagen in de auto van een lid van het Indiase Olympische Comité. Bovendien maakte de dief ook tien 24-karaats gouden Olympische munten van Los Angeles buit, die waren bedoeld als geschenk voor president Zail Singh. Bijzonder bitter voor de organisatoren in spe is dat van de plannen geen copieën bestaan. Een woordvoerder van Scotland Yard meende: „De plannen zijn alleen waardevol voor de besto lene en voor niemand anders. Het moet worden gevreesd, dat de dief ze gewoon heeft weggegooid". NEW YORK (DPA) - Muha med Ali heeft zich onmiddell- lijk na zijn promotietour door West-Dultsland bij terugkeer in New York op laten nemen in een ziekenhuis. Dokter Martin Ecker, die de voormalige bokskampioen in de Bondsrepubliek begeleidde, sprak eerder deze week het vermoeden uit dat Ali aan de ziekte van Parkinson lijdt. Hoelang de 42-jarige Ali, die onder meer Alex Blanchard uitdager Manfred Jassmann zag verslaan, op de neurologi sche afdeling van het hospi taal moet blijven, kon woens dag nog niet worden gezegd. PARIJS (EFE) - Juan Anto nio Samaranch, de voorzit ter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft dinsdag met de nieuwe Franse minister van sport Alain Calmat gesproken over de kandidatuur van Parijs en Chamonix voor de organisatie van de Spelen van de 25ste Olympiade. Parijs, Barcelona en Am sterdam worden beschouwd als het meest in aanmerking komend om de zomerspelen van 1992 te organiseren. De overige kandidaten zijn Bel grado, Brisbane en New Delhi. Chamonix is een van de vele kandidaten voor de winterspelen van hetzelfde jaar. De Franse regering heeft bij de kandidaat-stelling de prioriteit gelegd bij Parijs. Oud-kunstrijder Calmat (hij was zilveren medaille-win naar in 1964 en wereldkam pioen het jaar erop) gaf een overzicht van hetgeen Parijs te bieden heeft. Samaranch ging in de wijze waarop Los Angeles dit jaar de spelen heeft geor ganiseerd: op basis van het vrij ondernemersschap met een budget van niet meer dan 500 miljoen dollar. In Parijs denkt men aan een bundeling van particuliere en overheidsinitiatieven. Samaranch, die werd ver gezeld door IOC-directeur Monique Berlioux en de Franse IOC-leden Maurice Herzog en Jean de Beau mont, nodigde Calmat uit als gast de buitengewone zitting van het IOC bij te wonen. Die wordt deze winter in Lausanne gehouden. De IOC-voorzitter teken de dinsdag eveneens een memorandum van samen werking met Amadou M'Bow; de directeur-gene raal van UNESCO. Dit is de opvoedkundige, weten schappelijke en culturele or ganisatie van de Verenigde Naties. Beide partijen ver plichten zich daarbij tot sa menwerking op het gebied van opleiding van sportdes- kundigen en tot ondersteu ning van de activiteiten van internationale aan de sport gerelateerde organisaties, die zowel de Olympische ge dachte uitdragen als de grondslagen van het UNES CO sport-handvest. BROUWERSHAVEN (ANP) De Deense veteraan pJ Elvström heeft met zijn doch ter Trine als bemanningslid/ zeilstrijd om het EuropJ kampioenschap in de tornaj klasse gewonnen. Op het Grevelingenmeerta Brouwershaven had Elvström in de laatste wedstrijd ruim. schoots voldoende aan de ne gende plaats. De Nederlands, broers Willy en Cees van Bla. del eindigden zowel in de slot! race als de totaalstand al! tweede. Dt uitslag van de zevende en lui,, wedstrijd Is: 1. Reg White/Huub L»? briex (GBr/Ned) 2. Willy en Ce« Bladel (Ned) 3. Herwig Brunar/Romï Passke (Oos) 9. Paul Elvstrimrfi Elvström (Den). De eindstand is: 1. Elvstrom/Elvstrmi. 2. Van Bladel/Van Bladel 27 Vanderaerden: aanvallen Innnt GENEVE (AFP) - Mats Wilan der heeft woensdag in de eer ste ronde van het internatio nale tennistoernooi in Geneve een gemakkelijke overwin ning behaald op de Zwitser Roland Stadler: 6-2,6-1. Ook de Spanjaard Juan Aguilera kwam niet in moei lijkheden tegen de Italiaan Claudio Panatta: 6-4, 6-0. Ve teraan Ilie Nastase ging ten onder tegen de Zweed Henrik Sundstroem met 2-6,6-7 (6-8). De voornaamste uitslagen van de partij en uit de eerste ronde zijn: Mats Wilan der (Zwe) - Roland Stadler (Zwi) 6-2,6-1. Juan Aguilera (Spa) - Claudio Panatta (Ita) 6-4, 6-0. Aaron Krickstein (Vst) - Derek Tarr (ZAF) 6-4,6-2. Damir Keretic (Wdl) - Zoltan Kuharsky (Zwi) 6-3, 7-6. Henrik Sundstroim (Zwe) - Ilie Nastase (Roe) 6-2, 7-6 (8-6). Peter Elter (Wdl) - Peter Doohan (Aus) 6-3, 3-6, 6-1. Tomas Smid (Tsj) - Jose Bardou (Spa) 6-2, 7-6 (7-4). MOSKOU (AFP) - De vierde partij van de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken tussen de Sovjet grootmeesters Anatoli Karpov en Garri Kasparov is ver daagd naar vrijdag. Dit ge beurde op verzoek van titel houder Karpov, die in de match dankzij een overwin ning in de derde partij met 1-0 leidt. De wereldkampioen heeft iermee de eerste vrije dag pgenomen van de drie, waar op hij recht heeft tijdens de eerste 24 partijen. Kasparov nam reeds een vrije dag op. Dat gebeurde na de tweede partij. In de omgeving van Kaspa rov valt te beluisteren, dat de uitdager grieperig was en dat dat wellicht ertoe heeft bijge dragen, dat hij maandag de derde partij zo vlot verloor. Waarom Karpov een verzoek tot uitstel heeft ingediend, is niet bekend. DUBLIN (AFP) - De politie van Dublin is dinsdagavond uren in de weer geweest ge- weldadige voetbalsupporters van Glasgow Rangers in toom te krijgen. De botsingen resul teerden volgens een woord voerder in tientallen gewon den. Er werden twaalf arres taties verricht. Het rumoer onstond al in de rust van de Europa Cup-wed strijd tussen Bohemians Du blin en de Rangers, wier sup- portersschare grotendeels be staat uit protestanten. De overwegend katholieke aanhang van Bohemians pro voceerde de tegenstanders door een Britse vlag te ver branden, waarop de Schotten zich op dezelfde manier afrea geerde op het Ierse dundoek. Behalve het schreeuwen van politieke leuzen, ontstond ook een flinke vechtpartij. De poli tie voerde een charge uit om de vechtenden te scheiden, waarbij twaalf supporters werden opgepakt. De politie liet via de radio de straten in de buurt van het Dalymount Park uit voorzorg ontruimen aan het einde van de wedstrijd, die in een over winning (3-2) voor de thuis club eindigde. Het strijdtoneel verplaatste zich daarop naar de iets ver dere omgeving van het sta dion. waar veel vensters, af scheidingen en etalageruiten het moesten ontgelden. De po litie begeleidde de voertuigen van de enkele honderden Schotten tot de grens met Noord-Ierland, maar kon niet voorkomen dat op die route verscheidene geparkeerde auto's en winkels werden ver nield door een bombardement van stenen en flessen. DEN HAAG (ANP) - De Ko ninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) heeft zich woensdag in zijn maandblad afgezet tegen de nieuwe talen tenjacht van de Stichting Ne derlands Talent (SNT). De in juni opgerichte stich ting heeft volgens voorzitter Beugelsdijk de doelstelling bij te dragen aan de prestatie verbetering van de nationale biljarttalenten. De financiën voor die steun hoopt de SNT te krijgen van een aantal donateurs, het An jerfonds, het ministerie van WVC en van verenigingen, die deelnemen aan de strijd om de SNT Cup 1984/1985. Voor de inschrijving op die talentenjacht moeten deelne mende KNBB-clubs 125 gul den neertellen. Van de 56 dis tricten, die de stichting heeft aangeschreven, hebben er vol gens Beugelsdijk dertig posi tief gereageerd op het toer nooi, dat in zes regio-finales en een landelijke eindstrijd geldprijzen tussen de 10.000 en 1000 gulden kent. Dat geld gaat naar de ver eniging van de prijswinnaar, die in de SNT-visie betere om standigheden verdient om zich te ontplooien. Voorzitter Lage- weg van de KNBB ontraadt zijn districten elk contact met de SNT. „Omdat wij de achtergron den van een en ander niet kunnen doorgronden en er bo vendien geen enkel overleg met de KNBB heeft plaatsge vonden", zei Lageweg. Volgens Beugelsdijk heeft zijn stichting, die zich heeft proberen in te schrijven bij de bond, slechts honderd procent goede bedoelingen met de ta lentenjacht. De KNBB stelt bij monde van bureau-functionaris Rem, dat zij al een eigen apparaat heeft voor het opsporen en ontwikkelen van talenten. Het werk van de NST heet overbo dig te zijn. De stichting zegt te mikken op de groep, die de bond links laat liggen. Beugelsdijk: „De KNBB gaat aan het werk met de ta lenten, die boven komen drij ven. Wij duiken naar de bo dem van de vijver. Die jon gens, die niet direct opvallen, hebben extra steun nodig". (ADVERTENTIE) Welke temperatuur is 't vandaag? Lees dat af van deze fraaie vensterther mometer. Makkelijk te bevesti gen aan de buitenkant van uw y woning. Een apart kado om v te geven of te krijgen. f Van Maaren kadotip prijs: f5,40 OPTICIENS VAN PROFESSIE. KENNERS VAN KONTAKTLENZEN. Breda: Ginnekenstraat 16, telefoon 138370 's maandags v.a. 13.00 uur geopend SPORT IN 'T KORT MOTORSPORT - De 35-jarige Keimpe van Dijk uit Sneek wordt tijdens de motorzes- daagse, die 1 oktober in Assen van start gaat, in het Neder landse enduroteam de vervan ger van de zwaargewonde Folkert Bakker. De uit Opende afkomstige Bakker kwam zondag ten val tijdens gras- baanwedstrijden in Hoogkerk en brak daarbij zijn nek, heu pen en schouder. In zijn toe stand kwam gisteren enige verbetering. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM AAN DE THAMES. VERTREKTIJDEN VANUIT ROTTERDAM LONDON HEATHROW 07.45 08.10 10.40 11.05 14.00 14.25 17.00 17.25 20.00 20.25 door Jacques Eestermans ST. GENESIUS-RODE - In zijn amateurtijd gold Eric Vanderaerden als geen ander in Bel gië als een offensief ingestelde renner. Met de instelling dat de aanval de beste kans op suc ces garandeerde, reed de jonge Belg van overwinning naar overwinning. Nijdam, Kuiper, Manders en Van der Poel (van rechts naar links) 'sleuren' aan de kop van het peloton. - fotoap Het wielertalent bleek men taal evenwel niet sterk in de schoenen te staan. De over gang naar de profs bracht hem met zijn hoofd in de wolken. Eric Vanderaerden verloor de scherpte van weleer en de lie veling van het Belgische pu bliek, dat in hem aanvankelijk de aangewezen persoon zag om het danig in het slop ge raakte peloton van beroeps renners terug te voeren naar betere tijden, raakte zijn po pulariteit alras kwijt. Eric Vanderaerden reageer de verongelijkt en vaak hau tain op de kritiek, die hem in toenemende mate ten deel viel. In zijn achterhoofd groeide echter langzaam maar zeker de gedachte, dat het mogelijk toch wenselijk was bij zichzelf te rade te gaan. Het was de beste beslissing in zijn nog korte loopbaan. Niet langer vertrouwde Eric Vanderaerden op zijn sprint kwaliteiten, maar, evenals vroeger, gaf hij zijn beste krachten weer aan een aan vallende stijl van rijden. Prompt won hij, na eerder on der meer te hebben getriom feerd in het Belgisch kam pioenschap, twee ritten in de Ronde van Frankrijk. Alleen een klassieke zege ontbrak nog op zijn staat van dienst. Het bleek slechts een kwes tie van tijd, want gisteren in Parijs-Brussel, de eerste van de drie najaarsklassiekers, kon hij eindelijk plaatsnemen op de hoogste trede van het ereschavot. In een kletsnatte finale versloeg hij met dezelf de macht als in zijn amateur- tijd zijn concurrenten, onder wie Sean Kelly, de Ier, die schier onklopbaar werd geacht. De tocht over 300 km. tussen de twee hoofdsteden kreeg zijn beslag in de laatste plaatselij ke omloop door de aankomst plaats. Nadat een aanval van Kelly was gepareerd, sprong Eric Vanderaerden de ruimte in. De Ier schoof onmiddellijk in zijn wiel, evenals Charles Mottet, de winnaar van de Ronde van de Toekomst en het nieuwe wonderkind van ploegleider Cyril Guimard. De rassprinters konden het wonderwel met elkaar vinden en het was duidelijk dat de be slissing in de handen van die twee lag. Het bleek ten dele waar, want Eric van Lancker stak zijn landgenoot ongewild nog een helpend handje toe. De neo-prof, die in de kleine Tour al een uitstekende in druk achter liet, slaagde er nog in het gaatje met de drie leiders dicht te rijden. Op het moment dat Vanderaerden de sprint aanzette, sloot hij aan. Het leidde de aandacht van Kelly even af, hij was op slag kansloos voor zijn derde klas- siekerzege van het seizoen. „Maar ik had al geen angst voor hem", glunderde de win naar aan de meet. „Ik ben in het begin misschien wat teveel in de watten gelegd, maar met die periode heb ik afgerekend. Ik koers nu weer als een ama teur en dat maakt me sterk. Kelly was een gevaarlijke klant voor me vandaag, meer ook niet". Met Eric Vanderaerden kreeg Parijs-Brussel alsnog een goed winnaar. Vooraf be stond daarover geen zeker heid, want - hoewel alle vedet ten, op Moser en Lemond na, present waren - is er niet zo gek veel te verdienen in het najaar. Kelly kan het in het klassement van de meest re gelmatige renner immers al lang niet meer worden bijge haald, de ploeg van Peter Post is reeds enige tijd verzekerd van de wereldbeker. De organisatie zag de bui wel hangen en plukte daarom veel geld uit de buidel om het peloton tot activiteiten te be wegen. Het leek lange tijd een vergeefs gebaar, want ruim 200 kilometer lang reed een onbeduidende Fransman, Phi lip Saude, moederziel alleen aan de leiding. De coureur uit de Guimard-stal kwam even wel adem te kort, toen het pe loton er het laatste koersuur de gang in zette. Met name de renners uit de ploeg van Jan Raas gaven het tempo aan, maar niettemin werd hun werk niet beloond. Zij gaven niet thuis, toen Eric Vande raerden aan zijn missie begon. „Toch draaide de ploeg be ter dan ooit", verzekerde Adrie van der Poel, die als zes de en eerste Nederlander over de finishlijn gleed. „Wij heb ben ons werk goed kunnen doen. Het is alleen jammer dat we het niet hebben kunnen af maken." De uitslag van de 64e Parijs-Brus sel Is: 1. Eric Vanderaerden (Bel) 301 km in 7.13.54 (gem. 42.908 km/u) 2. Charly Mottet (Fra) z.t. 3. Sean Kelly (Ier) z.t. 4. Eric van Lancker (Bel) z.t. 5. Pierino Gavazzi (Ita) op 20 sec. 6. Adrie van der Poel (Ned) z.t. 7. Phil Anderson (Aus) z.t. 8. Etienne de Wilde (Bel) z.t. 9. Flip van den Brande (Bel) z.t. 10. Yvan Lamote (Bel) z.t. 11. Ludo Peeters (Bel) op 20 sec. 12. Gilbert Duclos- Lassalle (Fra) z.t. 13. Ezio Moroni (Ita) z.t. 14. Jan Wijnants (Bel) z.t. 15. Johan Lammerts (Ned) z.t. 16. Ferdi van den Haute (Bel) z.t. 17. Claude Criquielion (Bel) z.t. 18. Jacques Hanegraaf (Ned) z.t. 19. Jean-Luc van den Broucke (Bel) z.t. 20. Teun van Vliet (Ned) z.t. Van de 141 gestarte coureurs kwa men er 45 aan de eindstreep. (ADVERTENTIE) Eric Vanderaerden met de bloemen op het podium. DORTMUND (RTR) - Boksof- ficials hebben woensdag be kend gemaakt, dat een gedeel te van de beloning van West duitser Manfred Jassmann voor zijn gevecht tegen Euro pees kampioen Alex Blan chard zal worden ingehouden. Ze achtten de conditie van Jassmann, die het amper tien minuten uithield tegen de Amsterdammer, onvoldoende om aanspraak te kunnen ma ken op het volledige bedrag. Er is flinke kritiek geleverd op de beslissing van trainer Uli Resties, die na een minuut in de vierde ronde de hand doek in de ring gooide, terwijl Jassmann nog overeind stond. Promotor Wolfgang Muller, de vroegere manager van zwaargewicht Karl Milden- berger, verklaarde woensdag dat 3.000 dollar (ruim 10.000 gulden) op het salaris van de Westduitse kampioen in hel halfzwaargewicht zal worden gekort. Jassmann zou voor het gevecht 55.000 gulden incasse ren. Muller verklaarde dat Resties de partij onderbrak, omdat Jassmann zich onvol doende had voorbereid op he titelgevecht. Die verdachtmakingen wer den boos van de hand gewezen door zowel Jassmann als Res ties, die er bij blijven dat het afgesproken bedrag in z'n ge heel moet worden uitgekeerd Resties zei de handdoek te hebben gegooid op het mo ment dat Jassmann door een slagenregen van Blanchard in de touwen hing en hij zijn pu pil wilde beschermen tegen ernstig letsel. ZEIST (ANP) - Het Neder lands damesvoetbal-elftal speelt zaterdag in Root (Lu- zern) een oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Het duel geldt als voorbereiding op de strijd om het Europees kampioenschap, waarvoor Nederland is inge deeld met België, Frankrijk en Zweden. Bondscoach Bert van Lin- gen neemt naar Zwitserland een selectie van zestien voet balsters mee. Die ziet er als volgt uit: doel: Yvonne Derksen (ODC) en Els van den Hoek (Haastrecht); veld: Loes Kamper (NSC), Hesterine de Reus, Wil de Visser (beide KFC'71), Els Dings (Leveroy), Ria Vest- Jens (Braakhuizen), Bep Timmer (Een dracht), Jannie Timisela (RKTVC), Mar- joke de Bakker (Flevo), Edith Ramakers (DSE), Anja van Rooyen (KFC), Paula Mostert (GVQ, Vera Pouw (Vreeswijk), Monique de Beer (ODC) en Janny Blan ker (P en T Express). PALM BEACH GARDENS (Rtr) - Zonder dat zij daarvoor een partij heeft moeten win nen, is Martina Navratilova mede-eigenares geworden van het record van de ononderbro ken overwinningenreeks. Dit stond op naam van Chris Lloyd-Evert met 56 partijen. De dames-tennis-associatie heeft dat aantal met een ver minderd, waardoor Navratilo va door de overwinning in de finale van de open Ameri kaanse kampioenschappen op 8 september tegen Lloyd op gelijke hoogte met haar rivale blijkt te zijn gekomen. Door vergelijking met over winningenreeksen van andere speelsters kwam de WTA er achter, dat in het geval van Chris Lloyd de ene walkover (haar tegenstandster kwam niet opdagen) niet had moeten meetellen. Navratilova gaat Lloyd voorbij als zij haar eer ste partij in Fort Lauderdale tegen de Amerikaanse Melissa Brown tot een goed einde brengt. Bij dat toernooi werd de jongste deelneemster; de 13 en een half jaar oude Mary Joe Fernandez dinsdag in de eer ste ronde uitgeschakeld door de Zuidafrikaanse Renee Uys: 6-1,2-6,4-6. De belangrijkste overige uitslagen: Ca therine Tanvier (Fra) - Kathleen Cum- mings (Vst) 6-2, 6-3 Bonnie Gadusek (Vst) - Jenny Klitch (Vst) 6-2, 7-5 Eliza beth Minter (Aus) - Vicky Nelson (Vst) 6- 4, 6-2 Laura Arraya (Per) - Susan Leo (Aus) 7-5, 6-2 Rosalyn Fairbanks (Zaf) - Kim Sands (Vst) 6-4, 7-5 Sandy Collins (Vst) - Gigi Fernandez (Pro) 7-5, 7-5 An ne Minter (Aus) - Peanut Louie (Vst) 6-4, 6-2. MADRID (EFE) - De Spaanse staatssecretaris voor sport. Roma Cuyas, heeft bekendge maakt, dat de voetbalstaking in zijn land voorbij is. Cuyas is opgetreden als bemiddelaar in het conflict tussen de profliga en de beroepsvoetballers. Na meer dan dertien uur onderhandelen kwamen beide partijen woensdagmorgen tot overeenstemming. De staking heeft twee zondagen geduurd. Vrijwel alle profvoetballers namen er aan deel. De eerste zondag kwamen hier en daa amateurs en jeugdspelers 1 het veld. Na een verbod van de auto riteiten lag afgelopen z°nclafj de hele competitie stil. Manu Vega Arango, de voorzitte van de profliga, toonde zich na afloop van de onderhandelin gen zeer tevreden. Jose Manuel Iriarte, voor zitter van de vakbond vo voetballers, gaf toe, dat hij e kele van zijn eisen had moeus» laten vallen 'in het belang de sport en zijn aanhang De belangrijkste uitkom sten van de onderhandeling^' zijn ondermeer dat Ver gingen, die in gebreke blu met betalingen, degraderen, en dat de spelers in dat g betaald worden uit een n fonds, waarin onder meet g van de toto-opbrengst w ^Verder dienen vereniging^ uit de tweede divisie mins vijftien profs in dienst te ben. Voor clubs uit de divisie werd het aantak1 acht vastgesteld. Tenslotte krijgen de spelers geen] lijkse bijdrage uit de brengst van de televisierecn ten. Wel maken de clubsop jaarbasis een bedrag van 180.000 gulden over aan desi* lersvakbond voor een s fonds. Van onze atletiekmedevoerker KAPELLE - Per 1 oktber wordt het aantal bij de KNAU aangesloten atle tiekverenigingen in Zee land op acht gebracht. Nieuwkomer is de atle tiekvereniging De Wielin gen met als achterland de Westzeeuwschvlaamse re gio. Dit deelde afdelings voorzitter Johan Vuijk tij- Er is Van onze sportmedi VOGELWAARDE - „Zo en zo ben je weer even Guust de Schepper uit V' rustig als doelman af te toch weer onder de lat kt 'Den Bos'. „Ongewild ben je er dan t valler' De Schepper. Wie het Zeeuwsch-Vlaamse voetbal volgt, weet dat De Schepper voor velen nog een gewild persoon is. Vele kee pers halen nog niet het niveau van de routinier uit Vogel waarde. Toch zou hij bij die club een stapje terug doen. Niet omdat hij het niet meer aankan, maar omdat hij als clubman de jeugd niet in de weg wil staan. De Schepper: „Momenteel hebben wij in de vereniging een talentvolle jon ge keeper. Persoonlijk vind ik het sneu voor ljem als hij niet in de selectie zou kunnen op treden. Het nare gevolg zóu' kunnen zijn dat hij dan lang zaam wegzakt naar een ni veau, dat hem onwaardig is. Daarom heb ik als 39-jarige mijn standpunt bepaald. Een standpunt, dat voor mij een stapje terug doen betekent. Mark Arens kan daardoor doorstomen. Alleen als hij ge blesseerd is, verdedig ik het doel en dat was nu het geval". In zijn invalperiode - De Schepper traint overigens nog twee keer per week met het keurkorps mee en traint daar bij persoonlijk de Vogelwaar de-keepers - maakte hij on langs nog één van de opmer kelijkste voorvallen mee in zijn succesvolle carrière. In het bekerduel tegen Terneu- zense Boys stompte hij name lijk een bal weg, althans dat dacht hij. In plaats van ver weg te vliegen, liep de lucht uit het leer en de bal plofte roemloos neer. „Met dat er bij mag ik gerust stellen alles meegemaakt te hebben", weet Guust de Schepper, die sinds zijn dertiende jaar bij de groen-witten onder de lat staat. Als I6-jarige drong hij door in de selectie en is mede daardoor een man zoals hij zegt: „Uit de stal van Bert van der Meyden", een man die door De Schepper nog altijd op handen wordt gedragen. Dat De Schepper daardoor (ADVERT Op zaterdag a.s. vanaf '5.00 uur bij boekhandel Edele Brabant' te Uden U bent welkom! Uitgeverij J.H. Got

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 8