Verslaafde hoort 9 maanden eisen Heuvels 4Maar VOOR BETER FUNCTIONEREN Kunstschilder Slock exposeert in Goes Reddingsbrigade moet thuis zijn van alle markten Eis van 9 maanden voor inbreken aan lopende band Dorpsraad IJzendijke komt bijeen in openbaar Ontwikkelingsdag fruitteelt zeer druk bezocht Morels tweede in nationaal kampioenschap 4Joke9 nieuw trefpunt voor vrouwen in Terneuzen markten ZWEMMEND- EN VAREND REDDEN: EEN ZWARE JOB Plaatselijk nieuws Sas van Gent Restauranthouder Van Tol bereidt Terneuzense kost Westk Zoul „V 3®*^ WIE HAD DAT jac_CXCJULl£AJ I til I A m VAIN S1P1M irt I'M I J W erkgroep wil overleg dorpsraden Van onze correspondent IJZENDIJKE - Maandag houdt de dorpsraad IJzendijke de maandelijkse vergadering. Het is voor de eerste maai, dat deze dorpsraadvergadering geheel openbaar is. Vanaf 20.00 uur kunnen be langstellenden terecht in café N. de Lozanne. Op de agenda staan onderwerpen van uit eenlopende aard. De IJzendij ke dorpsraad is namelijk van plan nogmaals bij het Oost- burgdse college aan te kloppen over de glascontainer op de Markt. Het college weigert voorzie ningen te treffen rond deze container. De dorpsraad wil in een brief uitleg vragen welke argumentering het college voor deze weigering heeft ge bruikt. Daarnaast zal de pro blematiek rondom de straat verlichting in het dorp aan de orde komen. Om 22.00 uur, zo blijkt uit een onderzoek van de dorps raad, wordt de straatverlich ting gereduceerd tot het ver lichten van de straathoeken. „In sommige straten zoals Ra- valijn- en Rosemarijnstraat, Bolwerk en Boulevard is de verlichting dan ook onvol doende", aldus de IJzendijkse dorpsraad. De dorpsraad wil voorstel len om deze straten minimaal een lantaarn na 22.00 uur te la ten branden. Tenslotte zal nog worden gesproken over het opzetten van het dorpsplan. Van onze correspondent EEDE - De werkgroep 'Eede, een kern waar pit in zit' wil samen met alle dorpsraden en buurtverenigingen in West-Zeeuwsch-Vlaan deren van gedachten wisselen omtrent het zo mogelijk beter functioneren van de dorpsra den. Dit blijkt uit een brief van deze werkgroep aan alle Westzeeuwsvlaamsae dorpsraden. „Vele dorpsraden zitten met dezelfde problemen", aldus se cretaris W. Staelens. „Deze on derling vergelijken en door praten kan leiden tot veel nieuwe en waardevolle ideeën". Op maandag 13 februari om 20.00 uur zal in het Hof van Eede te Eede een bijeenkomst worden gehouden waarvoor door de bovengenoemde werk groep vertegenwoordigers van alle Westzeeuwsvlaamse dorpsraden worden uitgeno digd. Er zullen verschillende onderwerpen ter sprake ko men. Zo wil de werkgroep van de dorpsraden weten wat hun doelstellingen zijn, hoe infor matie wordt verkregen en waar, welke ideeën er zijn om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen. Ook wil de werkgroep we ten wat de dorpsraden hebben gepresteerd en welke tegen vallers ze al hebben beleefd. In het verleden zijn er in de ge meente Oostburg ook al derge lijke bijeenkomsten geweest. Niet iedereen was tevreden over een dergelijk overleg. „Meestal komt het op hetzelf de terug. Binnen de gemeente Oostburg was er ook al een dergelijk overleg, maar dat vond ik niet zo positief", aldus de heer J. van de Ameele, voorzitter van de dorpsraad Hoofdplaat. „Op zich vind ik het idee niet zo beroerd. Een of twee maal per jaar algemene zaken uitwisselen is niet on aardig". Ook Turry Termont, secre taris van de dorpsraad IJzen dijke, ziet het plan van de werkgroep uit Eede wel zitten. „Persoonlijk zie ik zo'n bijeen komst wel zitten", aldus Ter mont. „Hun aanpak is goed, Ik vermoed, dat we de collega dorpsraden wel richtlijnen kunnen geven waar wij op dit moment mee bezig zijn". Met welk doel de werkgroep uit Eede dit geheel organiseert is nog niet bekend. De heer Stae lens was gisteravond niet be reikbaar om de plannen toe te lichten. Van onze correspondente MIDDELBURG - Heroïnever slaving was de achtergrond van een golf van inbraken in bedrijven, sportkantines en scholen in Terneuzen: ze wer den voor het merendeel ge pleegd door de 23-jarige S.W. uit Terneuzen (samen met de medevcrslaafde E., wiens zaak vrijdag werd aangehouden), en in enkele gevallen met zijn eveneens verslaafde broer G. Aan hoofdverdachte S. wa ren vier feiten (uit een lange reeks door hem bekende in braken) ten laste gelegd. Zo had hij op 5 augustus van het vorig jaar een bedrag van 4400 gulden aan cheques gestolen uit een meubel- en tapijthan- del; op 26 augustus verschafte S. samen met broer G. zich toegang tot een scholenge meenschap waar een kleuren televisie plus videorecorder werden buitgemaakt; op 20 oktober werden tien autora- i dio's en een geldbedrag uit een garagebedrijf meegenomen en op 11 april was de verleiding van de plastic zak met geld in het kombuis van de veerboot Kruiningen - Perkpolder voor S. te groot. Hij nam de zak mee aan dek, maar voelde zich be spied en legde het geld weer terug. Toch deed de eigenaar later aangifte van vermissing van een bedrag van 2200 gul den „maar daar weet ik dus niets van, want ik heb het geld terug gelegd", aldus S. Broer G. had, zo verklaarde „hij vrijdag voor de meervou dige strafkamer in Middel burg, inderdaad meegedaan met de inbraak in het school gebouw. Verder had hij nog ingebroken in een sporthal waar hij goederen met een to tale waarde van 750 gulden had buitgemaakt. Zijn derde (ten laste gelegde) misdrijf be trof de diefstal van een flesje parfum (waarde 24 gulden) uit een drogisterij in Sluis. Negen maanden eiste offi cier van justitie mr. Da ver schot tegen hoofdverdachte S.W. Tegen broer G. eiste het openbaar ministerie drie maanden. Verdediger van S. mr. Smit gaf de rechtbank een indringend beeld van zijn cliënt, die door omstandighe den van een glanzende voet balcarrière afzakte tot een junk, die overigens nooit par ticulieren had willen duperen om aan de noodzakelijke mid delen te komen. S. koos wel bewust bedrij ven uit, omdat hij in de veron derstelling verkeerde dat dit niemand pijn kon doen. Bo vendien is S. intussen in de ge vangenis afgekickt en vastbe sloten zijn leven, samen met vrouw en kind opnieuw te be ginnen, aldus de raadsman. Broer G. deed het pleidooi van zijn raadsman mr. De Kerf in zijn laatste woord nog eens geëmotioneerd over: ook hij was in de gevangenis afge kickt en vastbesloten te vech ten voor zijn zoontje, dat hij pas terug krijgt wanneer hij kan aantonen dat hij in staat is het kind naar behoren te verzorgen. „Op zijn moeder hoeft dit kind niet te rekenen", aldus G., „want die zit ergens in Arnhem nog veel verslaaf der te zijn dan ze al was. De gene die het eerst 'in orde' wordt bevonden krijgt het kind en dat ben ik natuurlijk", aldus G. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Van een onzer verslaggevers KAPELLE - De gisteren in Kapelle gehouden ontwikke lingsdag voor de fruitteelt heeft zich in een zeer grote be langstelling mogen verheugen. In de veilinghal lieten onge veer 2000 bezoekers zich voor lichten over de laatste ontwik kelingen op het gebied van de fruitteeltmechanisatie. Duidelijk is dat de electro- nica ook in de fruitteelt in op mars is. Bijzonder veel be langstelling bestond voor de electronische meet- en regel- apparatuur voor koelcellen, die een optimale bewaring mogelijk maakt. Veel aan dacht was er ook voor een ma chine voor gewasbescherming, die voorzien is van een compu ter die precies de vloeistofaf- gifte regelt. In gemeenschapscentrum De Vroone werden inleidingen gehouden over teelttechnische en bedrijfseconomische aspec ten van intensieve beplantin gen. In zijn openingswoord liet voorzitter W. de Jager van de kring Zeeland West Noord- Brabant van de NFO zich ma tig tevreden uit over de situa tie in de fruitteelt. Hij legde de nadruk op het belang van voortdurende kwaliteitsver betering in deze sector. BRESKENS - Vader Adrie en zoon Piet Morel uit Breskens hebben tijdens de Nederlandse kampioenschappen vogel- kweek in Breda een tweede prijs behaald. De meervoudige wereld- en Europese kampioenen scoor den met hun kanaries 365 pun ten in de categorie roodagaat stam vier vogels. Voor de kampioens-expositie in het Bredase Turfschip - die nog tot en met zondag duurt - zijn in totaal bijna 10.000 vogels in geschreven. Van een onzer verslaggevers TERNEUZEN - Joke heet de nieuwe ontmoetingsplaats voor vrouwen in Terneuzen. Zoals bekend is het Vrouwen kaffee 'De Wuventil' er mee gestopt. Een andere werkgroep heeft nu de touwtjes in handen en begint in het zelfde trefpunt met een schone lei. De naam 'Joke' is ontleend aan de vorig jaar overleden Joke Smit. Volgens een persbericht van 'Joke' wil het vrouwentref punt een ontmoetingsplaats zijn voor alle vrouwen die er eens een avondje uit willen en andere vrouwen willen ont- moeten. Tijdens de openingsavond op donderdag 26 januari (aan vang 19.30 uur) is het eerste kopje koffie gratis. In principe is 'Joke' elke donderdagavond geopend van 19.30 tot 24.00 uur. Mannen zijn ook welkom al is het trefpunt in de eerste plaats bedoeld voor vrouwen. Van onze correspondent WESTDORPE - Vrijdag 20 ja nuari om 19.30 uur zal ir. M.A. Geuze in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland aan de Singelstraat 13 te Goes de officiële opening verrichten van een expositie van kunst werken van kunstschilder Ferdinand Slock uit Westdor- pe. De heer Slock is Sassenaar van geboorte; tot 1936 heeft hij in Sas van Gent gewoond, waarna hij naar Westdorpe verhuisde. Hij raakte al heel gauw in contact met de Belgi sche schildersgroep i,De La- temse School" en kreeg ruim zes jaar les aan de Hoge Schil dersschool te Gent, van de be kende Oscar d'Hooghe. Bij het vervaardigen van kunstwerken wordt de heer Slock veelal geïnspireerd door lucht, land en water. Hij heeft in de loop der tijden een groot aantal fraaie landschappen op doek gezet en prachtge boer derijen. De schilder uit Westdorpe is een kunstenaar 'tot in de top pen van zijn vingers', die niet van ophouden weet. Hij begon op 61-jarige leeftijd aan een nieuwe studie. Aan de Akade- mie voor Beeldende Kunsten te St. Niklaas (België) volgde hij een opleiding tekenen en schilderen welke opleiding hij in 1981 met succes afsloot. Daarna kreeg hij zes jaar pri- véles van Jos de Caluwé. De laatste jaren heeft Fer dinand Slock vee) bekendheid gekregen als kunstschilder. Naast zijn eigen geboorte streek is hij nu ook bekend ge worden in Brabant, Limburg en België. De openingstijden van de tentoonstelling in het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland zijn: 21 januari tot en met 25 februari van dins dag tot en met zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.00 BRESKENS - Aan de vismijn te Breskens werd aangevoerd met gemiddelde kiloprijs: 2288 kg. ex port garnalen 14,37, 630 kg. pelle rij garnalen 13,64, 119 kg. bot f 0,72, 191 kg. schar 3,60, 23.743 kg., schol 3,56, 2926 kg. tong 20,47, 289 kg. tarbot 26,12, 834 kg. griet 15,80,6426 kg. kabeljauw 6,47,1978 kg. wijting 2,92, 312 kg. rog 3,42, 50 kg. poon 3,87, 13 kg. haai 3,76, 70 kg. tongschar 7,89, 512 kg. inkt vis 2,66, 1144 kg. bolk 1,63, 2 kg. kool vis 4,50. Van onze correspondente CADZAND-BAD - Hoe red je iemand uit zee? Een vraag die voor een leek misschien vrij simpel lijkt te beantwoorden, maar waar de echte vakman toch even goed voor gaat zitten. Want wie mocht denken dat je er bent met een diplomaatje zwemmend redden heeft het mis. De professionele redder rado worden de brigade-le- heeft een jarenlange theo rie- en praktijk-opleiding achter de rug, moet elke dag het water in om via min stens 250 meter zwemmen de conditie op peil te houden en weet alles van stromingen, getijden, bakens, maar ook hoe de moter van een red- dingsvlet in elkaar zit. Kortom: lid zijn van een kustbrigade, met als specia lisatie zwemmend- en va rend redden, is een zware job. Chiel Christiaansen weet er dan ook alles van, want hij stond 11 jaar gele den aan de wieg van de bri gade in de gemeente Oost burg en is nog steeds de stu wende kracht achter deze uit pure vrijwilligers be staande club, die in de zo mermaanden opereert vanaf de strandpost Eldorado. En dat men daar niet voor spek en bonen zit Werd afgelopen zomer nog weer eens duide lijk, toen tot vijfmaal toe iemand uit zee moest wor den gered. „De meeste mensen hier kennen de brigade alleen maar als de vereniging die elke zaterdagochtend les geeft in het zwemmend red den en waarvoor een brevet of diploma kan worden ge haald", vertelt Christiaan sen. „Toch wordt ook die op leiding al onderschat, want wanneer een kind op onge veer 15-jarige leeftijd toe is aan zijn zesde brevet, dan is daar al een flinke brok theo rie aan te pas gekomen". De ze opleiding in het Oost- burgse zwembad is bedoeld voor redden op een (rustig) binnenwater, want bij het veel moeilijkere strandwerk komt heel wat meer kijken. Bruin bakken Vanaf de strandpost Eldo- den wegwijs gemaakt in het varend redden. Christiaan sen: „Een heel zware oplei ding, die meestal begint op het 14e of 15e jaar en pas vijf jaar later is afgelopen. Dat strandwerk is echt geen kwestie van lekker bruin bakken, want bij de oplei ding horen ook huishoude lijke diensten, zoals het bij houden van het radio-log boek, het maken van dag rapporten, rapporteren van ongevallen en EHBO-werk". De job bestaat verder uit piket-diensten, roeien, pa trouille lopen, oefenen in lijn- en tuigjes-reddingen, radiowacht en - uiteraard - varen met de reddingsvlet. Tussendoor wordt nog geoe fend in schiemanswerk, kennis van motoren en vaarreglement, radiover bindingen, oriëntatie in het bewakingsgebied en het lan ceren en vaarklaar maken van de vletten. Daarnaast - het is hierboven al vermeld - moet elk lid dagelijks de zee in voor een baantje van 250 meter. Deels voor de conditie en deels om (mocht actie no dig zijn) de temperatuur van het water te kennen. Windkracht 7 Hoe 'echt' alles ook tijdens de examens toegaat bleek in september vorig jaar, toen de kandidaten zwemmend redden bij windkracht 7 de zee in moesten. Ondanks de ze forse handicap konden 12 brevetten worden uitge reikt. De examen-kandida ten voor het varend redden zijn pas dit jaar aan de beurt, want zij moeten voor af maar liefst twee winters theorie en twee (soms drie) zomers praktijk doen. Eenzelfde voorwaarde geldt ook voor het brevet De Oostburgse reddingsbrigade oefent in zwembad De Veerhoek. FOTOWIM K00YMAN motordrijver, maar daar voor moet ook nog eens een boek van zo'n 200 bladzijden worden doorgewerkt, vol feiten over stromingen, ge tijden, bakens en motorken nis. Deze opleiding is overi gens zo compleet dat een dergelijk brevet kan worden ingewisseld voor een klein vaarbewijs. Maar de Oostburgse bri gade is nog van meer mark ten thuis. Men maakt onder deel uit van de organisaties die in aktie komen als het rampenplan in werking treedt en doet daarom mee aan rampen-oefeningen, is aanwezig tijdens de jaar lijkse zwemwedstrijden in Breskens, Sluis en De Braakman - maar ook bij ijs-evenementen - om zono dig hulp te verlenen en wordt regelmatig ingescha keld bij allerhande strand- activiteiten. Maar de briga de verzorgt ook lezingen op scholen, geeft demonstraties, werkt nauw samen met Ro de Kruis en EHBO en heeft ook een flink aantal cursus sen op het programma. Snorkelen „Vooral die in snorkelen en perslucht duiken zijn erg populair", zegt Christiaan sen. „Deze twee cursussen staan onder leiding van een instructeur van de Dow On derwatersport Vereniging en ze zijn hoofdzakelijk ge richt - hoe zou het ook an ders kunnen - op het redden van een speciaal soort dren kelingen. Het gaat daarbij vooral om te water geraakte automobilisten, die niet meer uit hun voertuig weten te geraken. Wij leren de cur sisten dan hoe ze onder wa ter zo professioneel mogelijk te werk moeten gaan". Dat de brigade aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust een belangrijke functie ver vult is voor Chiel Chris tiaansen evident. „Want het is er de laatste jaren aan het strand niet veiliger op ge worden", stelt hij onomwon den. „Ik doel daarbij op de windsurfers, die doorgaans niet alleen een gevaar voor zichzelf vormen, maar ook voor de andere strandbezoe- kers. Het is met deze catego rie altijd wat: óf ze dwalen te ver af, óf ze varen te dicht onder de kust. Maar altijd levert het gevaar op. En om dat het er naar uit ziet dat het aantal surfers alleen nog maar zal toenemen, gaat dat voor ons extra werk beteke nen". Van onze correspondente MIDDELBURG - De 22-jarige Terneuzenaar E.H. zou in de maanden september en okto ber van het vorig jaar meer dan een volle dagtaak hebben gehad aan de indrukwekkende reeks inbraken die hij in die periode in zijn wooplaats pleegde. Begin november werd hij op gepakt en vrijdag kreeg hij voor de meervoudige strafka mer in Middelburg de reke ning gepresenteerd: het open baar ministerie eiste een ge vangenisstraf van negen maanden. H. opereerde letterlijk „aan de lopende band", aldus offi cier van justitie mr. Daver- schot. Zo 'bezocht' hij met wis selende maten tot viermaal toe de firma Bliek B.V. waar enorme hoeveelheden geluids- en beeldapparatuur in de wacht werden gesleept. Een ander bedrijf werd driemaal met een bezoek van de heren vereerd: hier bedroeg de buit ondermeer een partij sigaret ten en kappersbenodigheden. In een metaalbedrijf legde H. 'beslag' op een vrachtauto, die overigens later op een par keerterrein werd teruggevon den. De spullen werden telkens ondergebracht in het huis van een 'kennis', waar de politie zich letterlijk een weg moest banen door de hoog opgesta pelde goederen. „Woonruimte was er in dit huis nauwelijks nog over", aldus de felle ver balisanten. De plannen voor dit alles werden meestal gesmeed ach ter grote glazen pils in een plaatselijk café. Omslachtig ging H. hier in ieder geval niet te werk: tegeover 'vrienden' pochte hij luidruchtig over iedere volgende kraak en al tijd waren er wel enkelen die zich bij hem aansloten. Het kon dan ook niet anders, of de 'meesterkraker' moest wel te gen de lamp lopen. „En daar zit nu juist het probleem", aldus zijn verdedi ger mr. Schepers. Het was al lemaal pure bravoure. Het ging H. niet om de grote hoe veelheden buit, maar wel om erkenning bij de maten. Mr. Schepers wees hierbij op de jeugd van verdachte, die gete kend werd door een sterke geestelijke verwaarlozing. Toen hij tenslotte ook nog zijn baan kwijtraakte, kwamen al le agressie en wrok naar bo ven: voortaan zou hij laten zien wie hij was. Een gevange nisstraf van negen maanden vond de verdediger tegen deze achtergronden dan ook bui tensporig hoog. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Arno's - Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubi leum van de heer en mevrouw Winne uit de Zandstraat zul len Xhe Arno's zaterdag 14 ja nuari hier een optreden ver zorgen. Na afloop zal er in De Vlaanderen een groepsfoto van het drum- en majoretten- korps worden gemaakt. Van een onzer verslaggevers TERNEUZENAAR - Terneu zen zal de komende maanden bij de viering van het vierhon derdjarig bestaan van de stad niet van de honger of dorst omkomen. De Terneuzenaren konden eerder een wijntje en een Terneuzense neut proeven. Er is nu ook aan eten gedacht. Restauranthouder Henk van Tol zet namelijk in de pe riode tussen april en septem ber een speciale 'Terneuzense schotel' op het menu. Wat het precies gaat worden weet Henk nog niet. „Waarschijn lijk een stoverij", aldus Van Tol. Burgemeester C. Ockeloen en de Evenementecommissie gaan volgende week woens dagavond proeven of het re cept van Van Tol ook te prui men is. Samen met de wijn en de jenever kan er dus nu een volledige Terneuzens menu worden afgewerkt. Zelfs de rekening kan met Terneuzen se munten worden voldaan. HULST - Op de Van de Mael- stedeweg in Hulst is gisteren bij een eenzijdig ongeval de personenauto bestuurd door P.F. uit Hulst over de kop ge slagen. Hierbij werd nog een lichtmast meegenomen. De auto was total loss en de licht mast werd vernield. F. kwam er met de schrik vanaf. AXEL - Onbekenden hebben donderdagnacht getracht brand te stichten in een snack bar aan de Kerkdreef te Axel. Aanvankelijk scheen dit te lukken, maar de brand moet enige tijd later uit zichzelf zijn gedoofd. Daardoor beperkte de schade zich tot de voordeur, wat meubilair en enkele gor dijnen. De sporen van de brand werden gistermorgen ontdekt door monteurs die werkzaamheden 'aan de ver warming moesten verrichten. De snackbar, momenteel we gens verbouwing gesloten, zou in de loop van de volgende week worden heropend en was al eens eerder doelwit van brandstichters geweest. SLUISKIL - Tijdens werk zaamheden bij de scheepswerf De Schroef op het kanaalei land nabij Sluiskil werd G.v.d.H. uit Sluiskil bij een be drijfsongeval gewond. Op een gegeven moment raakte een stalen plaat, die met behulp van een hijskraan werd opge hesen, los en kwam daarbij op het been van V.d.H. terecht. Deze moest met een onder beenfractuur per ambulance worden overgebracht naar het Elisabeth ziekenhuis te Sluis kil. SAS VAN GENT - Materiële schade aan twee personenau to's was het gevolg van een aanrijding op de kruising Westkade - Oostdam te Sas van Gent. De automobilist R.P uit Breda werd op het moment dat hij wilde afslaan inge haald door een personenauto bestuurd door M.v.d.V. uit Sas van Gent, waardoor een bot sing ontstond. TERNEUZEN - Namens firma S. werd bij de gemeen tepolitie gisteren aangifte ge daan van diefstal van een rol textiel die geplaatst was inee» uitstalkubus van het fil»aal aan de Noordstraat te Terneu zen. De diefstal werd donder; dag in de namiddag gepleeg® door twee kleurlingen die zie» met de buit snel uit de voeten maakten. TERNEUZEN - Tijdens een hevige rukwind raakte giste'" middag van een loods van firma V. aan de Schuttershof weg te Terneuzen enkele go' platen los en kwamen op h wegdek terecht. Nier»1 werd gewond. Tot gisteravoi waren verder bij de gemeente politie geen aangiften ged van stormschade, behalve melding van een afgeknap» televisie-antenne op het van een woning. ATERDAG14janua HOE BRENG JE het et binnenschipper uit Franl rijk aan zijn verstand d hij, komend van de Weste schelde, even moet wacht: voor de sluizen bij Han weert, als je zelf als slui wachter geen woord Fra: spreekt? De sluisdeur die! thouden was lange tijd beste oplossing. Een aant verkeersleiders uit Han weert vond dat niet zo b - -,z jl Eindredactie: J; t Zeker heuvelbeklimmers. CORRUPT, GELDVERSLI" veel lelijks zijn de Europarl de Europese belangen verd Eurovoorzitter Dankert best In ieder geval is nu het E nieuwe verkiezingen deze zo Poetsen: er wordt gewerkt Rapport over de zure regen, net behoud van de Noordzee. Hanja May-Weggen, N voor het CDA, was rapporte "et hele Noordzeegebied o milieuwet wil brengen. In h" vuilingsbronnen aan: de Ne fe- ZUID - BEVELAND Zat IQ ar°chie Maria Magdalena: >»- 3 u zond. 8.30 en 10 u. Kerk- i De I* ^®U'kz'30 knstr Rrf VV Iiicuiuru Hanswo zat'9 u- zond-11 u. vlekte^ert O- L. Vrouw centrum T?oncl- 8 30 en 10 u- Kerk- zond Ti oPe H°ogte, Populierenstr. f' *-«iU \J. hastr s? U- Willebrord, Mo- HanLrzat9u-zond.llu. vlekte C L. Vrouw Onbe- U u "tvangenis, zat. 17 u. zond. 1*WM„ria~oordizat 10-30 u ïSif l0'30u. H' EHgiUS' Zat 19 a om la f, Jozef, ofwel zat. de 14 dagen^81 zond' om 9-30 u" *om oftypi ,e - H. Anna: ofwel zat. 19 u. OvezaJi 9-30 u. (Om de 14 dagen), vaart L- Vrouw Hemel- zat. 19 u. zond. 8 en 10 u.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 16