7na/nu» ff*. dl Op q/jiAcUtrri' TEKSTSCHRIJVER HARRIE GEELEN DE MENSEN KENNEN ME NIET" Zaterdagbi j lage van 6 maart 1971 vrn. uit door WIM WENNEKES P JBL aula» aulas de Postbode staat die vrijdagmorgen even na elven met een invalidenwagentje voor een vreemd objekt op de derde verdieping van De Hallen, een tentoon stellingsruimte van het Haarlemse Frans Hals- ranseum. Even tevoren heeft hij bij aankomst hartgrondig gegodverd: „Wat een waardeloste stad. Je zoekt je hier een ongeluk naar een parkeerplaalsje voor je auto". Het objefct op de derde ver dieping van voornoemd ge bouw interesseert hem vol gens script mateloos. Hij is zojuist met het invalidenwa gentje, waarin een volledig in verband en gips gehuld persoon, langs enkele ten toongestelde werken gelopen. Heeft aan de doodstille figuur in het wagentje tekst en uit leg gegeven. Ontdekt plotse ling een knap vervaardigd bewegend kunstwerk. Staat mét het wagentje daarvoor stil Is zoals regisseur (ex- reclameman) Bram van Er- bel (38) het hem opdraagt: GE-FAS-CI-NEERD. "J« veet niet wat je ziet. Je vordt helemaal gek van dat draaiende ding. Je weet niet meer waar je bent, wie je bent, wat je doet. Je staat wezenloos voor je uit te sta ren." Paulus de Postbode roept: "O.K. Jongens. Ik heb het gesnopen. Wat mij be treft. kunnen we beginnen. Geef maar een teken." Dat teken komt er. De camera loopt. Shot nummer zoveel van de 25ste aflevering van Nederlands populairste kin derserie Oebele wordt opge nomen. Paulus -in het beken de muisgrijze postbodepak - komt aanlopen. De clou van de scène: terwijl Paulus zo staat te staren wordt het wa gentje hem ontfutseld door een imposant manspersoon in kort suède jasje. In Neder landse stuntkringen uiterma te bekend en berucht ais krachtpatser Hammie de Beukelaer. Hammie rent weg <net wagentje. Paulus komt weer tot zijn positieven. Schrikt. Loopt weg. Roept: Me wagentje. Ze hebbe me wagentje gestolen. Ze hebbe me wagentje gestolen". Het lijkt niks zo allemaal bij alkaar. Maar een complete opname-ploeg is een halve dag bezig om het keurig net jes op film vast te leggen. Inclusief een buitenopname '"erband-pop wordt in wa gen geworpen. Wagen rijdt snel weg) is die ploeg een hele dag in touw voor 1 mi nuut en 20 seconden film. Bram van Erkel: "Je hoort dat wel vaker zeggen. Waar om zoveel moeite gedaan voor een kinderprogramma? Waarom met een camera ploeg een paar dagen d'rop uittrekken om links en rechts in het land opnamen te ma ken, die in de uitzending maar een paar minuten van het programma vol maken? Wat kost dat niet? Het kan toch ook in de studio? Nee, het kan niet in de studio. We oprechte kijkgeldbetaler z»u kunnen opmerken, dat oen en ander best wat snel- er en dus goedkoper gerea geerd kan worden. "Het is immers maar een kinderpro gramma". Maar wee je ge rente wanneer je Bram van nfifgrote man achter eoele, deelgenoot maakt van oeze opvatting. De kans is groot dat hij beleefd woest ordt. Tussen de opnamen "oer neemt hij er die dag sraag even de tijd voor. On- F het genot van twee kro- mot brood vertelt hij P "Ot aan de Haarlemse Grote Markt gelegen bier- eethuis Wienerwald (350 estigingen in Europa meldt spijskaart), dat het onzin L om zo te redeneren. Hij o uet geduldig, maar dat ll«t m zijn aard. Paulus da postbode in trance voor de 25-ste aflevering van Oebele. Links stuntman Hammie de Beukelaer. hebben 2 dagen de tijd om in de studio te werken. Die da gen hebben we hard, heel hard nodig voor de opnamen van de scènes met de kinde ren. Wat we ook maar even buiten kunnen doen, doen we buiten. Je moet het zo zien: bij de opzet van Oebele zijn we ervan uitgegaan, dat het iets goeds moest worden. Een kinderprogramma met een volwassen aanpak. Geen flut- je, dat je zomaar even uit- poept. Je maakt geen goed kinderprogramma wanneer je een verhaaltje pakt en en thousiast uitroept: "Goh, kijk nou eens wat een leuk ver haaltje. Kom kinderen, kom bij ome op schoot, dan zal ik eens leuk vertellen." Kies je voor die toer, dan kun je wel inpakken met je kinderpro gramma. Het is een ontzet tend afgezaagde kreet, maar kinderen zijn erg kritisch. De kinderen voelen zich enorm betrokken bij Oebele. Het is een deel van henzelf. Ze kunnen er volledig in op gaan. Oebele speelt zich af in een wereldje waarin zij zich thuis voelen. Een pretplein- tje. Met herkenbare figuren, zoals Paulus de Postbode. Maar er zijn maar weinig mensen, die erbij stil staan hoeveel werk en inzet ervoor nodig is om zover te komen. We steunen bij Oebele op een geweldige tekstschrijver in de persoon van Harrie Gee- len, we hebben vlotte muziek van Joop Stokkermans. Dat is een basis waarop je iets kunt bouwen. Daar komt bij, dat de KRO niet erg be knibbelend optreedt bij het beschikbaar stellen van geld voor Oebele. Elke produktie vergt tussen de 20 en 25 mil le aan kosten. Voor een kin derprogramma geen misse lijk bedrag." Hoe zijn nu de reakties van de kinderen zelf. Komt er veel post op Oebele binnen?" Bram van Erkel: "Stapels brieven. Veel tekeningen ook. Ontelbare verzoekjes van kinderen of ze alsjeblieft ook mogen komen. Ook van ou ders, die in het gelukkige be zit zijn van een zoontje of dochtertje dat toch o zo leuk kan zingen en acteren. Hele horden oma's bellen me. Of ik geen gaatje zie voor hun kleinkind. Maar ik ga daar nooit op in. Ik heb kinderen zat. Het koor krijg ik via Henk van de Velde, een Am sterdammer die meestal wat vermoeid rond loopt, maar dat heeft niets met zijn om gang met kinderen te maken. De meisjes van het ballet ko men van Den Haag. Maar ze blijven maar bellen, die ou ders. Vanuit Groningen, Maastricht, Heerhugowaard, Emmeloord. Je kunt het zo gek nog niet bedenken of ze bellen. Maar ik zeg elke keer: luister eens beste meneer of beste mevrouw, wanneer we Uw zoontje of dochtertje voor Oebele kunnen gebruiken be tekent dat voor zo'n kind twee tot drie keer in de week een uurtje of wat repeteren. Dat betekent voor U twee tot drie keer in de week brengen en halen. Maar dat is alle maal geen bezwaar. Als ik er maar voor zorg, dat hun kind op dat scherm komt, rijden ze desnoods alle dagen om de wereld. Zoiets vind ik ab surd. Dat zouden de oudera zelf ook moeten inzien. We zijn nu eenmaal ontzettend bang om kindersterretjes te kweken. D'r is ook geen kind in de Oebele-groep, dat elke keer de hoofdrol te vervullen krijgt. Ik waak er angstval lig voor, dat èèn bepaald kind teveel complimentjes krijgt van opa, oma, oom en tante, pappa en mamma." Heeft hij enig idee waarom dat medium teevee zo trekt? Bram van Erkel: "Televisie bereikt een groot publiek. Dat zal het wel zijn. Ik merk het elke keer weer. Ook met buitenopnamen voor Oebele. Zodra mensen een televisie camera zien, beginnen ze te zwaaien. Daar kan ik me af en toe gruwelijk over erge ren." Hoe is het met de populari teit van de diverse beroeps- acteurs en actrices, die aan Oebele meedoen. Willem Nij- holt, Wieteke van Dort en Ab Hofstee bijvoorbeeld. Van Erkel: "Nou, van Willem weet ik bijvoorbeeld, dat hij zö vaak werd lastig geval len, dat hij de PTT om een geheim telefoonnummer heeft moeten verzoeken. En Appie wordt ook geloof ik nogal eens geattendeerd op zijn po pulariteit als Paulus de Post bode." Ab Hofstee: "Je mag het na tuurlijk nooit laten merken, maar af en toe vreet het je wel op die populariteit. Deze zomer was ik op vakantie. Ik heb moeten vluchten. Eer lijk, weg moeten vluchten. Is had constant kinderen aan mijn lijf hangen. Paulus, kaik 's ik ken op me klauwe staon. Kaik 's Paulus." Hij liegt er geen woord van. Ter illustratie drie voorbeel den. Voorbeeld 1: De opnamen in De Hallen zijn voorbij. Ab Hofstee loopt de tentoonstel lingsruimte uit. Een klas schoolkinderen mèt onderwij zer bezoekt net de expositie. De hele groep ziet Paulus en rent mèt onderwijzer naar hem toe. Voorbeeld 2: Ab Hofstee op weg van de Hallen naar café Wienerwald, een afstand van misschien 150 meter. Alles wat te voet of per fiets pas seert herkent hem. Er wordt steels gekeken en luid "Hé Pauuuuuuuluuuuus" geroe pen. Voorbeeld 3: In Wienerwald wordt Hofstee al zeer snel op de schouders getikt door een struise dame in dure bont mantel. Paulus kijkt op. De dame roept uit: "Ja, hoor. Hij is het. U bent toch Pau lus hè. Van de televisie. Ja zeker. Ik zag U binnen ko men. Ik denk: die ken ik. Weet U, dat ik 't nou eens vreselijk leuk vind om U eens in het echt te zien. Weet U, ik heb een kleindochtertje van vijf. Die kan reuzeleuk zingen. Kunt U niet eens...." Bram van Erkel: "Ik heb nog een mooi voorbeeld hoe populair Oebele is. Een tijd geleden hadden we in een van de afleveringen het complete elftal van Feijenoord. Nou is er vreselijk veel gekletst over het honorarium wat die jon gens voor hun verschijnen in Oebele hebben gekregen. Er zijn zelfs bedragen genoemd van tegen de tienduizend gul den Neemt U van mij aan: de heren van Feijenoord heb ben stuk voor stuk vijftig gulden figurantengeld gekre gen en geen cent meer. Maar daar gaat het niet om. Waar ik naar toewil is dit te zeg gen. Toen het zoontje van Laseroms hoorde, dat zijn va der in Oebele kwam, moet- tie zoiets gezegd hebben van: "Pappa, je kunt aardig voet ballen, maar nu je in OEBE LE komt ben je voor mij pas de bink." Kijk, als je zulke dingen hoort, weet je waar voor je werkt. Dan bedenk je je wel drie keer voordat je zegt: Ach, het is maar een kinderprogramma. Oebele is veel meer. En daarom is Oe bele waarschijnlijk ook zo hupsakee." De man die nu al 25 afleveringen lang voor Oebele in de pen moet klimmen is Harrie Geelen. Een van een weelderige haardos voorziene zuiderling, die geboorteplaats Heerlen ontvluchtte voor een aardig bestaan als creative director bij de Marten Toonder-studio's in Nederhorst Ten Berg. Oebele is voor hem maar een bijzaak, een hobby. Terwijl heel Oebele van hem afhangt is er bijna geen mens, die deze 32-jarige vader van twee kinderen kent- Vindt hü het jammer, dat hü niet zo populair is als de acteurs en actrices, die zijn werk uitvoeren Harrie Geelen: "Dat Is het noodlot. De mensen kennen geen tekstschrijvers.Ga maar de straat op cn vraag voorbijgangers welke tekst schrijvers ze kennen. Met enig diep denkwerk komen ze hooguit op de naam van An nie M. G. Schmidt. Maar Harrie Geelen. Nee, daar hebben ze nooit van gehoord. Dat komt: ik sta niet in de gids genoemd bij de mede werkenden. Televisieroem is alleen maar gebaseerd op zo. veel keer per jaar te zien zijn op het scherm". Hoe lang doet hij over één aflevering van Oebele? Harrie Geelen: "1b schrijf het verhaal in een weekend. Daarna neem ik vier dagen om veranderingen aan te brengen. De liedjes kosten me een dag per stuk. Dus zeg maar, dat ik er een week mee bezig ben. Niet acht uur per dag hoor, maar af en toe zo even d'r tussen door." Hij heeft zelf kinderen. Hoe reageren die op pappa's pennevruchten? Harrie Geelen: "De jongste is 2, dus die reageert hele maal niet. Maar m'n zoontje van zeven kan er nét met z'n pet bij. Echt wat je noemt steun heb ik niet aan hem. Daar Issie nog net ietsje te jong voor. Ik probeer wel de liedjes met hem uit. Die vertel ik dan gewoon als verhaaltje Vindt- ie 't leuk, dan praat hij er na een paar dagen nog over. Maar in praktijk komt het er dus op neer, dat ik er helemaal alleen voor sta. Met liefde, hoor. Met heel veel liefde, want voorlopig kan ik echt nog niet buiten Oebele." Harrie Geelen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1971 | | pagina 23