regisseur jaap wolterbeek optimistisch „RIJKSWEG 58" gaat in première (tussen haakjes j ïanfo Zwartkijkers! aangifte formulier Dan kijkt u gerust! Omscholing iiz V® C0of Justitie ^^nh"ldPr('n da< Landleven Rijp Plannen Stillere typen Uren „gelegen" eraars Honderdvijftig keer „En ik dun?" Reddingspoging voor „Man van la Mancha" NEDERLAND I: BELGIë (Frans): NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands): DUITSLAND I: DUITSLAND II: Luister naar DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 13 (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA „Rijksweg 58" is gereed, door interne moeilijkheden wat later dan aanvankelijk was gepland. Maar nu is binnen enkele we- .,e[) toch de officiële première te verwachten van deze in opdracht fan het ministerie van C.R.M. door Jaap Wolterbeek gemaakte film. Rijksweg 58 vertelt fragmentarisch het verhaaltje van het burgermannetje, H t uit het voetbalstadion wordt weggeroepen omdat zijn vrouw bevallen l en die «P WCS naar het ziekenhuis op rijksweg 58 in zijn auto verongelukt, ne bedoeling is om hierin de tragiek van alle ongelukken te projecteren. De iJ. hiiHirai*monnatia n;nr/H imeim 1 /I dnm< T ann Inneratiinnxil niin rol van het burgermannetje wordt vervuld door Leen Jongewaard, zijn speelt Saskia Veth. Regisseur Jaap Wolterbeek, die maandenlang zijn tijd verdeeld heeft Len Utrecht, waar hij werkt als ca meraman bij de rijksuniversiteit en j?reda waar het grootste gedeelte van J. produktie van zijn film werd af- rawikkeld, kijkt vrij optimistisch de toekomst tegemoet. Als Rijksweg 58" goed ontvangen p'rdt door C.R.M.", vertelt hij, „kun j een jaar de beschikking krijgen [ia die film. Je kunt hem aan de teevee verkopen, of geschikt maken voor de bioscopen." Voor dat laatste voelt hij niet veel. In een bioscoop moet je 35 mm films draaien en daar moet je het hoogste uithalen. Zet je Ifinm om in 35 mm dan ga je altijd verliezen aan kwaliteit. Zjn belangstelling gaat meer uit naar de kleinere zaaltjes en vestzak- theaters met een 16 mm projector. Een gunstige mening van C.R.M. jeeft ook kans op meer subsidie. Jaap: „Dat gaat verder altijd door. Je aioet alleen niet falen. En je moet je cieel goed kunnen verantwoor den." Het liefst wil hij het nu, zoals Terp- dra en Dietvorst, proberen op 35 mm. Plannen zijn er al. „Natuurlijk. Dat as in een avondje beslist". Ze zijn ibaseerd op recente kranteberichten over de Franse boer, die zich met twee kinderen, die na de schei- aan de moeder zijn toegewezen, opsluit en na dagenlange belegering door de politie zijn kinderen en zich- doodt. Als het kan wil Jaap de opnamen in Frankrijk maken mèt ten grote Franse ster. Jaap: „Het lijkt me een enorm mooi jgeven, omdat je dat verhaal hele maal in flarden kunt vertellen. Flar den overspel, flarden kinderen met speelgoedrevolvertjes en dan opeens die vader met het pistool voor die kinderen. Het spel wordt opeens rea liteit". Ook in „Rijksweg 58" wordt het verhaal in flarden verteld. Jemand maakte daar laatste de op merking over: Het lijkt net een frag ment uit een grote film. Je hebt geen rustperiode. nieuwe film moet nog frag- ■itaischer worden, nog extremer. Ik telt nu nog een beetje concessies Jtiui, Artistieke concessies uit 3'fSdat het niet begrepen wordt en ■lil de produktie niet wilde vlot- fa, ft hebben er wel naar gestreefd om alles zo snel mogelijk af te wer- r het is moeilijk om een film 1 gaaf te mahen. Onwililekeu- ''8 gs je toch aan de draaitafel din- dan zie je dat het een wordt en loop je maar W hard naar het scenario." Z(in ideeën zijn sinds hij ander- d jaar geleden de Bredase kunst- ademie Sint Joost verliet, enigszins Sewyzigd. "°P academie had je nog het te van: werken met amateurs is zo hsch weet wel, dat Italiaans jMealisme) en het is goedkoper, t is niet goedkoper. Tegen een rcteur hoef je maar een keer s te zeggen en het gaat goed, met amateur moet je het honderd doen. Daarom heeft ook de taj1aanse filmindustrie het nog m gewonnen en gaan zelfs regis- fowisi BoIanski zich steeds com- j Hr opstellen. Daarom komt ook ad" groundfilm "d®4 van de De praktijk heeft hem ook zakelij ker gemaakt. Filmen is tenslotte ook business. „Je wordt iets wijzer mis schien. Pas van school zie je het alle maal heel romantisch. Dat romanti sche gevoel heb ik nu trouwens wel weer, omdat ik aan iets nieuws ga beginnen. Maar je moet ook denken aan geld. En je moet bepaalde con cessies doen om de zaak op te laten brengen. We moeten meer interna tionaal, Europees gaan denken. Als ik dat Franse thema aanpak is er een kans, dat de film straks in Frankrijk kan draaien en dan komt hij zeker in Nederland in roulatie. Maar an dersom is het niet zo zeker, tenminste ik zie geen commerciële mogelijk heid. En je moet met grote, interna tionale sterren werken. Een Belmon- do verkoop je in Londen, Parijs, maar een Nederlandse ster verkoop je ner gens. Als Nederlands filmer moet je Europees gaan denken." Hij is ervan overtuigd, dat er een nieuw type regisseur ontstaat: „Vroe ger had je die grote schreeuwers. Nu heb je wat stillere typen, wat labie- ler. Ze hebben meer richtlijnen no dig. Ik ben zelf ook helemaal afge stapt van het vrije filmen. Op de set situaties bedenken, dat kan niet. Mijn volgende film wordt nog strakker. In „Rijksweg 58" hebben we zoveel mo gelijk geprobeerd het scenario te be naderen. Je krijgt op het laatst wel enorm veel afknappers. Dat je het niet meer ziet. Dan is het huilen achter die snij tafel. Ja, snijden doe ik altijd zelf. Regie en montage doen, dat is voor mij een film maken. Hij begint uit voerig te vertellen over de produktie, die aanvankelijk werd geleid door John v.d. Kerkhof, maar wiens taak ongeveer halverwege werd overge nomen door de Bredase fotograaf Dutchie den Hollander. Niet alles verliep overigens van een leien dakje. Een groot deel van de opnamen had plaats nabij Rilland Bath op een opgespoten terrein. Jaap: „De auto moest daar verongelukken. Dus Dutchie heeft die met een rot gang de weg afgereden. Maar hij kwam er met een zere poot uit. We hadden wel prachtige sporen in het zand, maar iedereen hegon er rond te lopen, zodat ik met een veger steeds het zand glad moest vegen. Leen Jongewaard (over wie hij verder vol lof is. Leen Jongewaard heeft tien dagen aan opnamen mee gewerkt) hoefde niets te doen, niets te acteren, alleen maar gewond zijn. Hij baalde er goed van. Kreeg steeds Regisseur Jaap Wolterbeek en cameraman Jan Gruyaart in het Feijenoordstadion. zand in zijn ogen, kon niets doen. Hij heeft uren zo gelegen. Echt gele den ook. En de grimeur Chris de Bruyn moest iedere keer bijsehmin- ken, bloed bijmaken enzo. Ik had geen enkele acteur zover gekregen als Leen. De opnamen in het Feijenoordsta dion hebben erg veel materiaal ge kost, voordat we die ruige toestanden kregen. We hebben daar zeker een op twintig geschoten. Het geluid? Er zit erg veel geluid in van NAC. En Han Bennink natuurlijk, een van de beste drummers, tot ver buiten de grenzen bekend. Geweldig. In ander half uur stond het geluid op de band". Breda wordt de laatste tijd steeds meer een pleisterplaats voor jonge filmers en fotografen. Jaap: „Je krijgt een heel filmtoestand je hier, al is het klein. Het is veel beter dam in an dere steden zoals Rotterdam. En Ruud Bakx gaat zich met De Trapkes steeds meer inspannen. Dat helpt ook mee." Dat filmtoestandje in Breda zal Jaap er echter niet van weerhouden om toch zijn toevlueht te zoeken in de provincie, waar hij geboren Zeeland. Samen met Dutchie, met wie hij verschillende grote plannen heeft voor fototentoonstellingen en nieuwe films (als C.R.M. tenminste vriende lijk is), wil hij zich in de buurt van Middelburg vestigen, om daar in alle rust, die ze in Breda nauwelijks kun nen vinden, verder te werken aan de realisering van die plannen. JOSé TOIRKENS 1?' te als jongere hier in swJ m alle kansen krijgt om te Maar er zitten een stelletje MamJï ,eraars tnssen, dat vind tessiaÏÏ moet nu eenmaal con- wilZ®1 aan de Raad van Kunst i»!?. ?ro.ot fflnaor worden. Als teriasl" miVe^immers °°k aan ie ma- o0rtiEeJ?adva,n Kunst. de ook'™T^lenst etcetera, dat beginnen"1'11 Daar moe,t AMSTERDAM (ANP) Vandaag zal in het Grand Theatre „Gooiland" in Hilversum de 150e voorstelling worden gegeven van het Nederlandse In de heren tweede klasse staa blijspel „En ik dan?" van Annie M. G. Schmidt met in de rolbezetting Mary Dresselhuys, Joan Remmelts, Jaap Wieringa, Etha Coster en Els Bouwman. Zowel de series voorstellingen in Amsterdam (30 uitverkochte voor stellingen), Nijmegen, Haarlem, Til burg, Breda, Utrecht, Eindhoven en Den Haag als de toernee met de ove rige steden van ons land zijn buiten gewoon succesvol geweest, waardoor de aanvankelijk voorziene speelpe riode nog met twee en een halve maand kon worden verlengd. Op 15 juni zal de definitief laatste voorstelling van dit blijspel worden gegeven. Deze voorstelling zal dan de 197e zijn. (ADVERTENTIE) ENSCHEDE (ANP) Het opera gezelschap Forum te Enschede heeft besloten de tournee van „De man van La Mancha" onder zijn hoede te nemen, wanneer daartoe voldoende mogelijkheden zijn. De directie van Forum heeft zich voor dit doel ge wend tot minister Klompé, die posi tief op de plannen heeft gereageerd en om meer zakelijke gegevens heeft gevraagd. Als er voldoende mogelijk heden zijn zal het Forum-bestuur vrijdag beslissen over een definitief aanbod. Forum heeft de bedoeling deze musical in de oorspronkelijke opzet voor het Nederlandse publiek te redden. Het is echter niet zeker, dat de volledige tournee zal doorgaan. Kijkgeld betalen moeten we allemaal Dat staat in de wet Wees verstandig en vraag een aan. Dat doet u zo: Schrijf uw naam en adres achter op een lege envelop en stuur die - zonder postzegel - aan JAN RETEL, die enkele jaren niet heeft gespeeld, zal in het komend sei zoen deel uitmaken van de Neder landse Comedie. Het laatst heeft hij gewerkt bij Ensemble. DE INTERNATIONALE filmweek 1969 zal niet van 29 september tot en met 4 oktober maar van 6 oktober tot en met 11 oktober worden gehou den, aldus een mededeling van de Nederlandse Bioscoopbond. Deze ver schuiving houdt verband met de voor deze week beschikbare hotelaccom modatie. IN HET Rijksmuseum in Amsterdam zal van 13 september tot en met 30 november 1969 de tentoonstelling „Rembrandt 1669 - 1969" worden ge houden ter gelegenheid van het feit, dat de grote Hollandse meester 300 jaar geleden in Amsterdam gestorven is. (ADVERTENTIE) „Rijksweg 58". Het filmteam In actie. 10.35 11.00 11.25 11.50 18.50 19.00 19.07 19.32 20.00 20.20 20.50 22.15 22.50 22.55 23.00 23.30 HIER DEN HAAG (8) VERKENNEN EN ONTDEK KEN BRONNEN VAN ONZE GE SCHIEDENIS SLUITING DE FABELTJESKRANT JOURNAAL KENMERK NICOLAS NICKLEBY: naar het boek van Charles Dickens JOURNAAL ACHTER HET NIEUWS NOOIT EEN ONVERTOGEN WOORD: „Uiit? Goed voor u" HADIMASSA (kleur) TWEEDE JOURNAAL TELE AC: Cursusinformaitie filmkunde LEVENDE WISKUNDE: les 3 SLUITING. GEKNIPT. Tv-thriller van Walter van der Kamp 21.55 AAN HET ORGEL, IV. Met Sylvain Adriaenssens, bariton en aan het orgel: Paul Rut- ger 22.15 JOURNAAL 14.20 15.05 SCHOOLTELEVI SIE BERICHTEN PINGPONG SCHOOLTELEVISIE KATHOLIEK-GODSDIENSTI GE UITZENDING PLUM-PLUM AGENCE INTéRIM. tv-film JOURNAAL LA CHANSON DU SIèCLE L'HOMME DU FER JOURNAAL 13.50 18.05 18.10 18.25 18.55 19.25 19.30 20.00 20.30 22.00 22.50 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.03 KAPITEIN ZEPPOS: „De eglantier" deel 7 19.28 SCALA 20.00 JOURNAAL 20.20 KLEINE POTJES HEBBEN GROTE OREN: De werkende vtouw 20.50 GEKOOIDE MENSEN. Welle effect heeft het verblijf in de gevangenis op de delinquent, en wat doet de gevangenis aan de voorbereiding op zijn vrijheid 21.40 IK VIND DAT... 22.05 80 JAAR CONCERTGEBOUW 22.45 TWEEDE JOURNAAL 22.50 SLUITING. 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 TIENERKLANKEN 19.25 KIJK EN KOOK 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 20.00 JOURNAAL 20.25 LETTERS UIT DE KRANT 20.00 20.15 21.15 22.20 22.40 23.35 JOURNAAL PAULS PARTY. Amusements programma KOMM, FLiiSTERE IN MEIN GUTES OHR. Tv-spel van William Hamley JOURNAAL FERNSEÏIGALERIE BERLIN Kunstprogramma van Gerry Schum JOURNAAL. 17.30 17.35 18.55 18.40 19.10 19.45 20.15 21.00 21.50 22.35 NIEUWS RAUM 1ST IN DER KLEIN STEN IIÜTTE DIE DREHSCHEEBE BEAT - MAL NICHT AUS ENGLAND (kleur) ABENTEUER AM ROTEN MEER (kleur) Hoe het be gon..., tv-film HEUTE BILANZ TENNIS-SCHLaGER UND KANONEN (kleur) ASPEKTE NIEUWS. Dinsdag 15 april HILVERSUM I 402 M AVRO: 12.00 Komt vrienden in het ronde: progr. rondom het volkslied. 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuin bouw. Overheidsvoorlichting: 12.29 Uitzend, voor de landbouw. AVRO: 12.39 Sportrevue. 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. NRU: 13.30 Spiegel van België: muz. en nws. van onze zuiderburen. 14.00 Rostrum of Com posers 1968: hedendaagse muziek (opn). 14.40 Jazz uit het historisch archief (opn.) AVRO: 15.00 Stereo: De wereld van de opera: Martha, opera van Flotow, met toelichting. 16.00 Nws. 16.02 Garibia: muziek uit Suriname en de Nederlandse Antil len. 16.30 Land der Muzen: kunst kroniek. 17.00 Stereo: Big Band Beat: moderne muz. 17.25 Jazz Spec trum. 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.16 Radiojournaal. 18.25 Een evenement in het noorden van het land, lezing. 18.30 Zingen geblazen: koorzang met instrumentaal ensemble. 18.55 Voor de kinderen. 19.00 Paris vous parle. 19.05 Trefpunt: de discussierubriek voor actuele zaken. 19.30 Nws. 19.35 Vanavond: gevarieerd programma. 22.30 Nws. 22.38 Radiojournaal. NRU: 22.55 Stereo: Muziek van de ze eeuw (opn.) 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieerd progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nws; 12.41 Actuali teiten; 13.00 Raden maar....) 14.00 Conciliepostbus. 14.05 Schoolradio. 14.30 Pizzicato: muzikaal middagma gazine. (16.00 Nws). 17.00 Overheids voorlichting: Indianentekeningen in de grotten van Aruba. Spreker: dr. P. Glazema. 17.10 Voor de kinderen. 18.00 Stereo: In de volksmond: volks- liiedjesprogr. 18.19 Uitzending van Demokreten '66. 18.30 Nws. 18.46 Ac tualiteiten. 19.05 Stereo: Licht en semble en solisten. 19.40 Concilie postbus. 19.45 Zoekend geloven: gods dienstige lezing. 20.00 Collage 12: De Drinkebroers, spel met muziek en tekst. 21.15 Albert en z'n brug, hoorspel. 22.10 Stereo: Moderne en klassieke kamermuz. (gr.). 22.30 Nws. 22.40 Overweging. 22.45 De zingende kerk, muzikale lezing. 23.00 Kontekst, magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat. 23.30 Jazzmuz. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM m 240 M EN FM VARA: 13.00 Nws. 13.03 Ekspres: gevarieerd platenprogr. (14.00 Nws). 15.00 Nws. 15.03 Drie-draai. 16.00 Nws. 16.03-18.00 Mix: licht platenpro- gramma. (17.00-17.02 Nieuws.). BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevarieerde muz. (12.40-12.48 Weerbericht, mededelin gen, progr.overzicht en SOS-berich- ten voor de schippers). 12.55 Buiten lands persoverzicht. 13.00 Nws, weer bericht, dagklapper en beursberich ten. 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nws. 14.03 Haagschool (15.00-15.03 Nws). Nws. 16.03 Beursberichten. Lichte orkestmuziek. 16.15 oudere luisteraars. 17.00 Nws, 16.00 16.09 Voor weer bericht en meded. 17.15 Lichte gram- mofoonmuz. 18.00 Nws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesportuitsla- gen. 18.30 Franse les. 18.32 Gram- mofoonmuz. 18.35 Tips voor het ver keer. 18.40 Lichte orkestmuz. 18.45 Sportkroniek. 18.52 Taalwenken. 18.55 Grammofoonmuz. 19.00 Nws, weer bericht en actualiteiten. 19.40 Lichte orkestmuz. 19.45 Syndicale kroniek. 19.55 Lichte orkestmuz. 20.00 Klas sieke muz. (20.45-21.00 Boekbespre king). 21.49 Klassieke muz. 22.00 Nws en berichten. 22.15 De zeven kunsten. 22.30 Jazzmuz. 23.00 Nws. 23.10 Klassieke muz. 23.30 Nws. 23.45-0.30 Ligging van de zeeschepen. Woensdag 16 april HILVERSUM I 402 M VARA: 7.00 Nws en ochtend.gjmi- nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Stereo: Lichte grammofoonmuz. (7.30-7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws en actualiteiten. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuz. (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw). 9.00 Stereo: Klassieke grammofoonmuz. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte gram mofoonmuz. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Stereo: Modern vioolconcert (gr.). HILVERSUM n 298 M NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muz. met nws en actualitei ten. 8.00 Nws. TROS: 8.11 Als dat zou kunnen: verzoekplatenprogram- ma. (8.30-8.32 Nws; 9.00-9.10 Gym nastiek voor de huisvrouw). 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Klas sieke muz. (gr.). 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nws. 11.02 Discogram: muzikaal wedstrij dprogr. 11.45 Ac tualiteiten. HILVERSUM Hl 240 M EN FM NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Zing, zing, zing!: lichte vokale muz. 10.00 Nws. 10.03 Mengelmuze: nieuwe laeg- speelpalten met kritisch commen taar. 10.30 Swinging softly: Big Band en soft swing uit de U.S.A. NRU: 11.00 Nws. 11.03 Muzieklezen. (12.00 Nieuws.) !lcl1 (toevallig voor degenen die 5**: mew£ afv£aeen hoe Liz het laat tW ®'sabeth Burton- Ikhe?datalleagnedgaat «8dl!?at?tatijd ver" Uert0 Vallartas, 11 ">1 last v„„ art verb1ijft. „Ik tanker ™gpiin. maar ik heb -.tankt peggen ze dat". Ver- ii n„„ ze nat Ver geen ni-e„n niel>we film. P0n een vlijtig van Justittoem iin het Booscbe S1 tanêrend u '°odzware deu- I ^tVPel h°ge alii niei kimnJ lk eikenhout achter geslote J 21Jn (ge" sestoten deuren blij ven. De ambtelijke papierberg groeit de gebeften boven het hoofd. In de gangen staan rijen kasten, en daarin de paperassen vol gevoelige zaken. De discipelen van Vrouwe Justitia in Den Bosch werken zeer zeker hard maar (of dus) niet geheel volgens de klok. Dan staan wij daar maar te wachten, maar de open kasten zorgen voor enig tijdverdrijf. Kijk eens wat er zo al in staat: Map 1: „Lopende gratie rechtbank" Er trippelt een lentefris juffrouwtje voorbij. Map 2: „Onvoorwaardelijke gratie" Een oogverblindende schone heup wiegt langs. Map 3: „Regeringskinderen en psy chopaten". Een weinig vertrouwen wekkende omschrijving voor 't klasje van Piet de Jong. Map 4: „Afgedane gratie". De kof fiejuffrouw sloft nader. Map 5: „Psychopaten in het arron- IKs'mient Den Bosch" Er wordt juist on „nummer" tiegevoegd. Map 6: „Executie". Niet schieten. We zijn al weg. ER is weinig nieuws onder de zon. Bij gelegenheid van de opening van het nieuwe Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen in Breda is uit de doeken gedaan, dat in Breda al in 1937 werd omgeschoold. Er werden in dat jaar n.l. fabrieksmeisjes omge schoold tot dienstbodes, want die wa ren er toen ook al te weinig. Die meisjes van toen zijn nu moe ders en misschien al grootmoeders. Zo niet dan zou het arbeidsbureau die meisjes nu waarschijnlijk de raad geven zich in het nieuwe centrum maar weer te laten omscholen van dienstbode tot „metaal-isette", want in de metaalsector zitten ze met forse tekorten aan personeel. In 1939 werden in Breda ook al vakcommissies voor de bouw- en de metaalnijverheid ingesteld, die van het ministerie van sociale zaken goedkeuring kregen tot het herscho len van vijftien man bij twee bedrij ven in de stad. Daarvoor werd een bijdrage verleend uit het werkloos- heidssubsidiefonds. In het begin van de opleiding werd een toeslag van 22 cent per uur gegeven, maar dat bedrag was aan het einde van de op leiding tot 2 cent per uur terugge bracht. De totale kosten van deze herscholing: f 150 tot f 240 per per soon. Gelukkig is niet alles bij het oude gebleven. Women in België is eng aantrekke lijk, bijvoorbeeld voor lieden die hun schaapjes op het droge hebben, en zich kunnen veroorloven eens in de week in Rotterdam of Utrecht te gaan kijken of dat het aan hen toever trouwde werkvolkje bezig is en blijft. Anderen (zoals wij) gaan in België wonen om de Benelux meer inhoud te geven, maar zij blijven gewoon aan de Nederlandse kamt van de grens werken. Het heeft veel voor delen, vooral in het romantische vlak. Wie immers droomt niet van een rustiek bedoeninkje aan de rand van een ruraal dorpje, waar je nog daag- lijks kunt zien hoe de eenvoudige landman de aardkloot met bedde han den omwoelt, waar de lucht op lente avonden zwaar is van de mestgeuren, waar later in het seizoen het ooft de bomen geel en rood kleurt, waar de leeuw'rik kwinkelstaartend de zon tegemoet klimt. Kortom, niet Zeeland Tekens des tljds in Heerlen, Limbnrg: kruisbeeld uit de dagen van het rijke roomse leven, en waarschuwing voor drijfzand uit 1969. zoals slimme reclamejongens ons willen laten .geloven maar België is het land waar het leven nog goed is. Natuurlijk zijn er wat ongemakjes verbonden aan het wanen ap het Bel gische platteland. Over het ontbre ken van riolering en waterleiding praten we niiet eens, wel over de zon derlinge toestanden met het licht. Je hebt in België de keus tussen twee voltages: 130 en 220. Die elektriciteit wordt met bovengrondse leidingen getransporteerd en als het stormt (zoals zaterdag), wordt de stroom- sterkte daarom teruggedraaid van 220 tot 130 volt. En als het onweert wordt de stroom helemaal afgesloten. Dat is natuurlijk helemaal niet erg, ais je er maar voor gewaarschuwd wordt, en daar hebben ze een gewel dig systeem voor. Midden in ons dorp staat een zogeheten eeuwenoude lin de. Het ding je kunt dat ternau wernood nog een boom noemen staat aan de rand van het kerkhofje aan de voet van de kerk. En aan die boom worden mededelingen van al gemeen nut aangespijkerd. Wie dus tot de ontdekking komt, dat zijn elek triciteit is uitgevallen of op halve kracht brandt, moet naar de boom en kan daar lezen wat er aan de hand is. Het moment, waarop de storing '-~n Is, staat meestal niet aan gegeven WAT iedereen al wist, is nu we tenschappelijk vastgesteld: onze jon gens en meisjes zijn vroeger rijp. Het Nederlands Instituut voor Preventie ve Geneeskunde, het NIPG, schrijft in het jaarverslag, dat in geïndustria liseerde landen een vervroeging op treedt van de geslachtsrijpheid als gevolg van de toeneming van de li chaamslengte en het lichaamsgewicht. Het Nederlandse meisje is lichamelijk volwassen op zestienjarige leeftijd, de Nederlandse jongen is er al een jaar eerder by. De lengtegroei is bij het meisje voltooid op zeventienja rige leeftijd en bij de jongen na de eerste achttien en een half levensja ren. De moraal (van het NIPG) van dit verhaal: verlaag de leeftijdsgrens van meerderjarigheid van eenentwin tig tot achttien jaar .Wie „rijp" is wil immers ook voor „vol" worden aan gezien. RedactieKees Bastianen Bijdragen pjm Gaanderse, Hans Lutz, Harrie Swinkels.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11