I. Boudrie van Putte: Harten open, grenzen weg! Taalstrijd in een dorpsparochie Als u wilt ontvangt u op één dag tweemaal uw maandsalaris 3i% Braziliaanse Kerk blijft vechten tegen sociale wantoestanden )e^e|ya EEN DER MANNEN ACHTER SAMENWERKING IN GRENSGEBIED MEESTE WESTDUIÏSERS VOOR ERKENNING ODER-NEISSE-LINIE PAUSELIJKE UITSPRAAK GEBOORTENREGELING OP KERSTMIS? '0 rentevergoeding op uw salarisrekenine hSb desgewenst een maand salaris extra als gezinskrediet BISSCHOPPEN PROTESTEREN TEGEN MILITAIRE DRUK NEDERLANDS OF LATIJN? Meer verkeers ongelukken dan vorig jaar e/ CANADA naar volledige tweetaligheid DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 7 DECEMBER 1967 m •te. j Heel apart! f 1.50 voor 25 zonnige momenten [liteit mousse prachtige ttd strekt ESMANN DRIE VLAGGEN GORDEL ENTHOUSIAST Appels zoekt Finse kou op! Opiniepeiling wijst uit President van Uruguay na hartaanval overleden 1 Dat doet de NMB voot u! Dit kortlopend krediet is snel en eenvoudig verkrijgbaar. Vraag uitvoerige inlichtingen bij het NMB-kantoor in uw omgeving. De bank waar ook zich thuis voelt! FV I I ZOOM - ROOSENDAAL (Van een onzer verslaggevers) PUTTE Met Joseph A. M. Boudrie, de 45-jarige burgemeester van de West-Brabantse grensgemeente Putte, hoef je niet lang te praten om te horen wat zijn lijfspreuk is. „Harten open, grenzen weg!" zegt hij. Dat is ook het motto van de gisteren aangekondigde samenwerking tussen zeven Belgische en vijf Nederlandse gemeen ten in het grensgebied tussen Antwerpen en Breda. Burgemeester Boudrie heeft daaraan een zeer stevig steentje bijgedragen. Op de kaart scheidt de rijksgrens Nederlands en Belgisch Putte, maar de dorpen zijn tegen elkaar aangebouwd en de slagboom staat altijd open. In elk geval Iaat de jeugd van Putte zich weinig aan de grens gelegen liggen. Van de vijitien bruidjes die dit jaar in de trouwzaal van burge meester Boudrie verschenen, hadden er negen een Belgische jongen tot bruidegom gekozen. Ook in 1963, het jaar waarin Boudrie burgemeester van Putte werd, werd er over de grens heen gevrijd en getrouwd, maar van contact tussen de gemeentebe stuurders was nauwelijks sprake en van een geregelde samenwer king zeker niet. Dat jaagt een be stuurder die uit het ware hout gesneden is, het schaamrood naar de kaken Boudrie is in 1922 geboren in het Overijsselse Tubbergen. Zijn huis stond er niet ver van de plaats waar eens de wieg van Schaepman stond. Tot 1944 zat hij er op de secretarie. Zijn loopbaan liep langs het gemeentehuis van Stad Delden naar dat van Oudenbosch, waar hij zijn vrouw ontmoette. Ze hebben vijf kinderen, de oudste twaalf en de jongste drie jaar oud. Met de twee oudsten hebben vader en moeder Boudrie voor het eerst pakjesavond ge vierd, er. de jongsten stonden gis termorgen al om kwart over zes naast de ouderlijke legerstede. „Ik heb een gevoel of ik haar de nachtmis ben geweest." lacht de burgemeester in zijn gemeentehuis. Hier waren maandag de be stuurders van de twaalf samen werkende grensgemeenten bijeen. Voor het raadhuis wapperden drie vlaggen: de Nederlandse, de Bel gische en de Europa-vlag. In de raadzaal staan ze permanent op de tafel van b. en w. Het gemeen tebestuur van Putte wil nadruk kelijk over de grenzen heenzien. Het is meer dan alleen maar een hobby van geestdriftige Beneluxers. Samenwerking op bestuurlijk vlak is in de grensstrook broodnodig. Zolang elk van ons zijn eigen gan getje blijft gaan (dacht burge meester Boudrie al jaren geleden), blijven we wat we zijn: een wat verwaarloosd niemandsland tussen Antwerpen en de Brabantse steden. Tot schade der bewoners En dat zijn er nogal wat. Snel rekent hij uit dat de samenwer kende gemeenten (Stabroek, Ka pellen, Kalmthout, Essen, Wuust- wezei, Wernhout, Meer, Ossen- drecht, Huijbergen, Putte, Roosen daal voorzover het Nispen betreft, en Zundert) een kleine honderd duizend inwoners tellen. Het gaat er burgemeester Boudrie om dat zij nu en in de toekomst van de zelfde openbare voorzieningen kun nen profiteren als hun landgenoten. Samen zijn de grensgemeenten in staat om voor die voorzieningen te zorgen, In Putte denkt men dan niet alleen aan het op elkaar af stemmen van dorpsuitbreidingen en wegenplannen, maar ook aan het onderwijs, het politiebeleid, de brandweer, vuilverbranding, ge zinszorg, maatschappelijk opbouw werk, gezondheidszorg enz. Het zijn praktische problemen waarvoor men staat, en waarvan er nog maar weinige zijn opgelost. Een ervan is het schoolzwemmen. Sinds vorig jaar gaan de kinderen van Nederlands Putte elke 'ionder- dag naar een zwembad in Ant werpen. Waarom zou men in Putte een eigen bad bouwen als er uit stekende accommodatie in de na bijheid is, ook al is dat dan in België? Een enkele blik op de kaart is voldoende om duidelijk te maken dat Boudrie's Putte op België aan gewezen is. „Ons dorp ligt in de punt van een stuk Nederland dat in België priemt. Vier en een halve kilometer verder staat de kolossale fabriek van de Badische Aniline- und Sodafabrik, de Basant. We wonen hier aan de rand van het Antwerpse havengebied. We zitten maar zestien kilometer van de Antwerpse city Voor burgemeester Boudrie staat vast dat Putte en andere dorpen in Brabants zuidwest-hoek deel gaan uitmaken van de grote gor del van woongebieden die rond het bedrijvige Antwerpen ontstaat. Het gemeentebestuur mikt daar ook op. Er wordt al gebouwd in nau welijks bouwrijp gebied, bestemd voor villa's en betere bungalows. De nieuwe ambtswoning van de burgemeester is er neergezet en er bouwen Belgen, maar ook mensen uit de Randstad. „Welkom in Putte, prachtige bungalow- en villagronden," wordt de bezoeker die de gemeente bin nenrijdt gemeld. Stedelingen moet liet wonen hier een lust zijn, want het is buiten-wonen: oostelijk van Putte ligt de Kalmthoutse heide, een kolossaal natuurgebied, en aan de westkant kan men wandelen in de uitgestrekte bossen van het landgoed Moretus. eigendom van de vroegere Belgische ambassadeur in Nederland, baron Van der Stra- ten-Waillet. In het noorden wordt Putte van Nederland gescheiden door de dennenbossen van de Wouwsehe Plantage, en straks door de Zoom- weg die het dorp nog steviger te gen de grens zal aandrukken. „Dat wordt een scheidslijn, net als een rivier," meent burgemeester Bou drie. Puttes enige uitweg ligt dan ook in samenwerking met Belgi sche en Nederlandse buurgemeen ten die min of meer in hetzelfde schuitje zitten. „We zijn allemaal laaiend enthousiast," vertelt de burge meester, als hij verslag uitbrengt van de bijeenkomst van maandag waarop het besluit tot samenwer king gevallen is. Hij heeft in de afgelopen jaren het hele grensge bied afgereisd om de zaken voor te bereiden. Regelmatig werd hij ook op het'stadhuis van Antwer pen gesignaleerd. „Ik ben maar een burgemeester tje van een kleine gemeente," lacht hij, „maar in Antwerpen ben ik altijd ontvangen als de burge meester van Rotterdam!" En hij voegt er aan toe: „De topfiguren in Antwerpen zijn Beneluxianen in hart en nieren, werkelijk!" Hij noemt wat namen: schepen Del- waide van de haven, De Feyter, Suyken, Van den Berg en Wildiers van het Vlaams Ekonomiseh Ver bond Het Vlaams Ekonomiseh Verbond heeft de gemeentebesturen van de grensstrook voor het eerst aan tafel gebracht. Eerst de Neder landse en later ook de Belgische. Jongstleden maandag zaten ze voor het eerst samen aan één tafel. „Het kan een kettingreactie worden," hoopt burgemeester Bou drie. Het voorbeeld van de twaalf kan gevolgd worden door andere gemeentebesturen in het grens gebied, van Caidzand tot aan Maastricht. Hij weet, zegt hij, dat de samenwerking in de toekomst op de proef gesteld zal worden, want er zullen zóveel problemen rijzenMaar als men alleen maar over samenwerking blijft praten, worden ze nooit opgelost. Weet burgemeester Boudrie dat er tussen Nederland en België, de hele Benelux ten spijt, heel veel verschillen zijn? Jawel, dat weet hij. Er zijn verschillen in bevoegd heden der bestuursorganen, ver schillen in de wetgeving, verschil len in oriëntatie („Zij zijn op Brussel aangewezen, wij op Den Haag!") en ook verschillen in mentaliteit Aar dit laatste wordt in het grensgebied niet zo zwaar getild. De mensen aan deze kant trouwen immers met "die aan de andere kant. Ze organiseren samen sacra mentsprocessies en wielerkoersen. Ze maken samen muziek: dertig Nederlandse en Belgische jongeren in Acseta, een gitaar- en accordeon orkest dat al meermalen voor de Vlaamse televisie opgetreden is. En de dansavonden van de jeugdsoos in Nederlands Putte wor den heel druk door Belgische jon gens en meisjes bezocht. Burge meester Boudrie: „De ouderen moeten misschien nog over een drempel heen. Maar de jeugd staat open. De jeugd stoort zich hele maal niet aan de grens. Die samenwerking op bestuurs- vlak, mag dat nou allemaal wel? „Samenspreken op vrijwillige basis is niet verboden," zegt Puttes bur gemeester. Meer dan losse afspra ken kunnen echter niet gemaakt worden. Maar wie weet wordt het straks nog eens toegestaan bin dende regelingen tussen Neder landse en Belgische gemeenten te treffen, want die zijn zeker op de duur wel nodig. Zóver is het nog niet, maar er zit schot in Sc grenssamenwerking en dat is méér dan menigeen een week of wat geleden durfde hopen. K.B. RIO DE JANEIRO (KNP) De katholieke kerk in Brazilië wenst "P geen enkele manier haar radicaal verzet tegen de sociale misstan den stop te zetten. Maar ze belooft wel geen gemene zaak te zullen waken met het communisme. Ook zal ze haar doel niet langs revolu- tie proberen te bereiken. Van hun kant weigeren de bisschoppen hun vier collega's af te vallen, die door de militairen en door de regeringsgezinde parlementariërs beschuldigd worden van landver raad en revolutionaire actie en gemolesteerd worden. (ADVERTENTIE) Ben't!?.e'3hien Braziliaanse bisschop- nadat z« in Ri° de gaderino u ^ohallige bisschoppenver- WsrehïSL hadden meegemaakt. Deze Bra7iïuf vl j .vooroamelük uit Noord- Salvadn'r^? rfl- dagen geleden in legd mlt Si£ iw sam«nkomst be- hun politieke tegenstanders. het ^eer'^ned de slo,^?m. Bekomen dat Pnrjfu Boed mogelijk is de lijn van volgen z™deP/°greSSi0" in Brazfliéyate gemene zaak te maken tip h Jaa a elementen. Deze nosi- »choppenennn,3or N.00rdbrariliaanse bis- ra ingenomen rf16 ?gr',Helder Cama" wéipoïa Ten' Deze heeft openlijk Ee- ganfsertn UHnT°aitie F?Iitiek te °r' ^acl verklaard dat de de sociale omwenteling met steeds meer kracht naar onafhankelijkheid zal preken. Van de andere kant had mgr. Helder Camara het optreden van de in Co lumbia vermoorde guerrilla-priester Camillo Torres verdedigd, terwijl mgr. Fragoso voor de zielerust van Guevara had laten bidden en Cuba om zijn moedige strijd voor sociale rechtvaar digheid had geprezen. De 21 bisschoppen hebben tegen de maatregelen, die de militairen tegen deze bisschoppen en tegen de radiozen der Maranhao van mgr. Da Motta had den genomen, geprotesteerd. ZU weige ren m hun verklaring htm solidariteit met deze voorvechters op te zeggen. De Braziliaanse president Arthur Cos- la e Silva heeft zich met de verklaring van de bisschoppen verenigd. m Met Ingang van dinsdag 5 december rijden Ap pels transportreuzen naar de finse kou. voortreffelijke finse cor- In Lübeck neemt onze respondent cïe goederen over. De wagen gaat op de boot en de voorlopi ge eindbestemming is Helsinki. Van daaruit worden Uw goederen doorgevoerd naar elke bestemming in Finland. Zaterdagmorgen (dezelf- de week) komt de Appels wagen weer in Waal wijk aan. Voor doorvoer en grou- page in Nederland zor gen wij zelf. Voor een snel en economisch ver voer hebt U heus Ap pels nodig. Wij komen graag langs om dat te bewijzen! Appels de vriend van uw-goederen-onderweg voor transport, expeditie |#!S\ douane en opslag BADEN-BADEN (AFP) Drieën vijftig procent van de volwassen be volking van West-Duitsland en West- Berlijn zou voorstander ztfn van erken ning der Oder-Neisse-Linie als Duitse oostgrens als dit leiden tot verbe tering van de betrekkingen met de Oosteuropese landen. Dit blijkt uit een opinieonderzoek dat het Duitse Demos copïsch Instituut heeft verricht voor het radiostation Südwestfunk in Ba den-Baden. Tegen erkenning sprak zich 33 procent der ondervraagden uit Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 90 procent der ondervraagden voor recht streekse besprekingen tus:en Dost- en West-Duitsland is ter verbetering van de menselijke betrekkingen. Drieën vijftig procent der ondervraagden achtte hereniging van beide delen van Duitsland mogelijk in de afzienbare toekomst (30 jaar), 51 procent geloof de dat de Bondsrepubliek eens de Duitse Democratische Republiek zal moeten erkennen, 33 procent had geen mening. MONTEVIDEO (REUTER) Pre sident Oscar Gestido van Uruguay is gisteren na een hartaanval overleden. Hii was 66 jaar. Gestido werd in maart van dit jaar voor een periode van vijf jaar gekozen- Van een onzer verslaggevers) RAVENSTEIN In de Overlangelse parochie van de H. Victor staan twee partijen als kemphanen tegenover el kaar. De een wil Nederlandse gezan gen tijdens de mis en de ander klampt zich vast aan de Latijnse li turgie. Het koor heeft bedankt voor de eer om in het Nederlands te zin gen. De openlijke strijd begon zondag, toen een bejaarde dame tijdens de hoogmis emotioneel reageerde op de mededeling van pastoor A. Blom- maertz dat binnenkort op Nederland se gezangen wordt overgegaan. De dame was helemaal niet over deze vernieuwing te spreken. En ineens bestond er een taalstrijd". De par tijen bestonden uit behoudenden en vernieuwers. Tot deze laatste groep voelden zich vele jongeren aange trokken. De voorstanders van het Latijn gin gen meteen tot daden over. De diri gent en de voorzitter van hét kerk koor bedankten voor deze functies. De leden van het koor (25 mannen en 5 vrouwen) zagen ook geen heil in Nederlandse gezangen en zij stap ten eveneens op. Pastoor Blommaert kwam met een tegenzet. Hij vroeg voorstanders van de vernieuwingen in de kerk een nieuw koor op te richten. ,,Naar mijn weten heeft hij al vijftien nieuwe zangers", vertelt kapelaan De Wee, die bij afwezigheid van de pastoor het woord doet. „Volgens mij is dit aantal voldoende groot om een koor te formeren. Het leuke is, dat de pastoor helemaal niet om zangers hoefde te leuren. De mensen kwamen zich spontaan melden". DEN HAAG (ANP) Over de eer ste helft van dit jaar bedroeg het aantal onherroepelijke veroordelingen wegens verkeersmisdryven in ons land 6.300 tegen 6.222 in de overeen komstige periode van 1966, in beide gevallen 50 per 100.000 inwoners. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wegens het onder drankinvloed rij den met een motorrijtuig werden 2.000 veroordelingen onherroepelijk tegen 1962 in het eerste halfjaar 1966 (pi. 2 pet.). Voor bromfietsen liep het cij fer terug: van 673 tot 627(min 7 pet.), evenals voor wielrijders: van 588 tot 525 (min 11 pet,). Het totaalcijfer voor bestuurders van voertuigen die on der invloed verkeerden was 3.154 te gen vorig jaar 3-223 (min 2 pet.). Voor doorrijden na een ongeval liep het cijfer opnieuw op: 1.705 tegen 1.655 (plus 3 pet.), evenals voor het bestu ren van een motorrijtuig nadat de be voegdheid is ontzegd: 457 tegen 359 (plus 27 pet.). ,,De felle reactie van de „Latijnse" parochianen is heel begrijpelijk. O- verlangel is een besloten dorp, waar in tradities nog sterk leven. Maar toch zal men ook aan deze vernieu wing moeten wennen. En als ik goed ben ingelicht zullen de protesterende zangers niet allemaal het kerkkoor de rug toekeren. Nu nog wel na tuurlijk, maar straks komen er wel weer terug-" De bejaarde die in vroeger jaren regelmatig naar het nabij gelegen Herpen wandelde om gregoriaans in te studeren, zal niet meer in de ge lederen van het koor terugkeren. Zijn teleurstelling is te groot. Hij heeft nu het gevoel dat zijn ijver in al die jaren voor niets is ge weest. De vrouw van het dorpsschoolhoofd is duidelijk, progressief. Zij zegt nog al emotioneel: „Dit dorp hangt van show en uiterlijke zaken aan elkaar. Iedereen doet wel mee als het gaat om televisie of wasmachine. Dan accepteert men ineens wel nieuwig heden. Maar als het gaat om ver nieuwingen in de kerk, dan zijn ve len niet thuis. Met andere woorden: het conservatieve gevoel moet dan maar in de kerk uitgeleefd worden. ROME (KNP) In kringen van de congregatie voor de geloofsleer (hefc voormalig H. Officie) verwacht men dat paus Paulus rond Kerstmis uitspraak zal doen over de geboorten- regeling. Enkele maanden geleden heeft de paus een geheime commissie van advi seurs benoemd, die over deze aange legenheid begin november haar eind rapport heeft uitgebracht. De commiS' sie heeft verschillende malen in het Vaticaajn vergaderd, dikwijls onder voorzitterschap van de paus zelf. De namen van de commissieleden zijn niet bekend, maar naar verluidt zouden ervan deel uitmaken de Duitse jezuïet J. Fuchs, en de persoonlijke theoloog van de paus, mgr. Carlo Co lombo. Behalve het advies van deze com missie heeft de paus ook nog een ad vies op zijn bureau liggen van het in ternationale congres voor lekenaposto- laat, dat de technische aspecten der geboortenregeling aan de ouders zelf wil overlaten. In juni 1966 heeft kardinaal Döpfner het uitvoerige meerderheidsrapport in gediend van de pauselijke commissie voor de geboortenregeling, dat eveneens de beslissing bij de ouders legde- Daar na was er nog een minderheidsrap port, dat de oude uitspraken der kerk hierover wilde handhaven, (ADVERTENTIE) NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Breda: Veemarktstraat 55-57. Bergen op Zoom: Zuivelplein 5. Etten Leur (N. Br.): Markt 34. Roosendaal: Markt 19. Oostburg: Nieuwstraat 24. Ooster hout: Heuvelstraat 8. Terneuren: Nieuwstraat 10, voorts bijkantoren te Breskens, Dongen, Goes, Hulst, Sas van Gent en Zaamslag. Het is weer eens mis met het ene Europa. Nu denkt u natuurlijk aan die kerstmannen-affaire en ik roep het met u: schande! Van de andere kant, en nu bedoel ik daar met zo erg veel mee, moeten we ook beden ken, dat het ambtenaren zijn, die elk aar daar in Brussel in de haren »jn gevlogen. En waar ambtenaren het oneens zijn, mankeert er iets aan de wet Dus: er moet een Europese wet telijke bepaling komen, die het vreed. zaam kerstmis-vier regelt. Toch is er nog iets anders helemaal aan het fout gaan in de Europese sa- menwerking. Dinsdagavond ts tn Australië de proeflancenng van de Europese ELDO-raket mislukt. En hoe kwam dat? Franse sabotage. Die Fransen konden er natuurlijk niéts aan doen, maar toch vind ik hoogst merkwaardig, dat uitgerekend de tweede trap van de raket, die van Franse makelij was, weigerde te ont steken. Wie het raketten-nieuws een beetje gevolgd heeft, zal zich herinneren dat eerder dit jaar ook al een dergelijke proef mislukte en ook weer doordat de tweede Franse trap van de proefraket alle medewerking weiger de. Hooooooooogst merkwaardig, als u het mij vraagt. „Onze nationale psalm. „Geen woorden, maar daden (Feijenoord- lied, zie ook Jac. 1 19 en 23). (Uit Trouw) Professoren zijn soms niet rils, mensen. Prof. mr. B. V. A. Röling zegt in zijn boek „Over oorlog en vrede" ergens (als u het precies wilt weten, op blz. 47): „Waarnemingen van zoölogen hebben aangetoond, dat bij de dieren de oorlog nauwelijks voorkomt. De roofdieren doden hun buit. Er wordt gevochcen om het wijf je. Maar het vechten, die krachtme ting, is niet gericht op het dode» maar op het vaststellen van machts* verhoudingen. Het blijkt typisch voot de mens om massaal te doden En wij maar deuken dat oorlog zoli beestachtig iets is. Ik blijf het trou wens denken. De Beatles zijn in zaken gegaan. Dinsdag hebben ze in Londen hun eerste winkel in „pop"-kleding ge opend. Ik vraag me af wat ze in de afgelopen ja-en anders gedaan hebben dan zaken. Zingen! hoor ik. de Beatle- fans al gillen. Akkoord maar voor zover ik weet. bestaan er vandaag weinig zaken die winstgevender zijn dan juist zingen. De zaak heet overigens „The Apple", oftewel de appel. De coach van het Russische voet balelftal, Jakoesjin, heeft dezer da gen in Londen over zijn mannen on der meer gezegd: „Overigens ben ik ermee akkoord gegaan, dat de clubs het volgend jaar een dozijn wedstrij den over de geselecteerde spelers mo gen beschikken." Dat is nu, wat je noemt, de omge keerde wereld. Onze bondscoach, mijnheer Kessier, mag in zijn han den wrijven, als de clubs ermee ak koord gaan dat hij voor amper een dozijn wedstrijden over enkele ge selecteerde spelers mag beschikken. Als men de tijden optelt die ieder een in Parijs nodig heeftom zijn weg door de verkeerschaos te vinden, komt men tot 3,75 miljoen verloren uren per dag. Dit weet het bulletin van het hoofdbedrijfschap detailhan del te vertellen. Hard nieuws voor nieuwsgierige mensen. Het afluisteren en opnemen van gesprekken met technische hulp middelen za' straks met hooguit zes maanden cel bestraft worden. Zijn er nog luistervinken in de zaal? MERIJN OTTAWA (RTR) Premier Pear son van Canada heeft b(j het parle ment een rapport ingediend waarin wordt voorgesteld Canada geheel tweetalig te maken en culturele be trekkingen tussen de Frans en Engels sprekende bevolkingsdelen te bevorde ren. Belde talen moeten in het parle ment, de rechtbanken en overheidsdien sten officieel worden. Canada telt 20 miljoen inwoners, van wie 6 miljoen Frans spreken. Tot dusver was Frans alleen in Quebec, waar 80 procent van het Frans spre. kende deel woont, officieel erkend. Voorgesteld wordt om in elke provin cie waar tien procent Frans spreekt, deze taal officieel te maken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 7