burgemeester: ..Hel zijn slechts kinderziekten K.v.K.acht situatie rond rijksweg 58 onbegrijpelijk esprekv-tnef HANDEL IN STUKJES ZEEDIJK Recreatie op N.-Beveland neemt reeds snel toe goede zomer Luc van Gent wil theater- propaganda centraliseren ,COLI]NSPLAAT VERSLETEN" BRIEF AAN DE MINISTER M. C. Hoogesteger Vernieling in Oosterhout (f 15.000) MAX TAILLEUR KOMT NAAR KORTGENE Opdracht van 5 miljoen voor De Schelde VEEL BIJVAL VERONTRUSTE K.V.P.-ERS Twee gewonden bij botsing te Goes Burgemeester Evers van Kortgene: Billiton M. en T. chemische industrie start in september DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1967 HOOGWATER Maandag eer nieuws uit ad en streek pag. 3 en 5 Commissie ft p. I™ mutsje op het water. walsoorden/klooster- zande/middelburg „Het z(jn niet meer dan kinderziek ten". Dit zegt burgemeester C. J. van Hootegem van Hontenisse naar aanleiding van de klachten regen in de nieuwe haven van Walsoorden. Momenteel gonst de haven van de gebruikelijke sei zoenbedrijvigheid. Er wordt druk geladen en gelost. Een vreemde ling zou niet vermoeden ,dat er onder deze harde werkers een groot gevoel van onbehagen heerst. GEVAARLIJK ZAND BEPALINGEN STROOM Slordig Voorstel aan alle schouwburgdirecties 2 ansteen Instuif De r ansseizoen reeds zeer ,S"ll! zetl gu27 auS"stus zal dn Jtroe8 ij ;ebouw de eerste a etïni n gehouden met nieS!nsav«ni iet orkest The Everly fdorps tbal Zon dag a s elftal van R.I.A.-W zifr'!,lt M vedstrijd ter voorbereid;,, at^ ld voetbalseizoen. Als tT8 op H ngeert een sterke ccmbfe!?itaol De wedstrijd, die om hfu Vai> wordt gespeeld od hJJ 7 4rta I-A-, dat dezer dagen i'erre' houdsbeurt heeft ondergaauf™' rtkermls As znne Ik Pasisluis de jaarlij^^1' len. Deze kermis heeft de i mi veel aan belangstelling hi®?® nen heeft nu diverse evm wln touw gezet, zowel voor do6"16"! or de ouderen. Ook bestas?1! id tot dansen en wel in caK seI™ bij W. de Mafflie. Me" klachtenregen in de nieuwe 1 haven van walsoorden i 18.49 uur; VUsstogen.^M:l uur; Wemeldinge: 7.43 'en' 19J ndaig 28 augustus: Hansmw.I 1 20.09 uur; Terneuzen- 7 25 ml lur; Vlissmgen: 6.52 en 19 in uur Idinge: 8.23 en 19.33 uur.' ADVERTENTIE de rentetarieven tel. 01140—3456 tel. 01150—3553 lopgebouw 14.30 en 20 uur iound of Music LCHT ilein 14 uur Oriëntatierit Koninck 15 uur Schieting Vliegher 15 uur Schieting LBURG ïal 13.3017 uur Tentoonstelling elburg, stad in de Delta" tuur Walcheren: Geopend yan uur :.30 en 20 uur The great race a.l. 15.30 en 19.30 uur een handvol dollars 18 jaar L'RG 14 uur Inspecteur Clouseau slaat toe 14 jaar 20 uur Viva Maria 14 jaar 3RAATJW as 15 uur Kermisschieting ÏIZEN 14.30 en 20 uur oop op de Yangtse-Kiang 14 jaar laan 34: 1417 uur itie Edelkarioens ÏGEN gentoren 10-12, 14-17.30 en 19.30, Exposities Ned. Loodswezen en kring Het Zuiden ibra 19 en 21 uur que en de koning 14 jaar Rio Conchos 14 jaar EE weeshuis 1017 uur tentoonstelling RPE Bock 15 uur Kermisschieting :ns ntehuis 19.30 uur Raadsverg. 20 uur que en de koning 14 jaar 'DIJK pijk 15.30 uur Bekerschieting Waal 15.30 uur Gaaibolling Dijk 19.30 uur Groot bal Dpgebouw 20 uur )und of Music BURG uur The great race a.l. uur Walcheren Geopend van TUI. il 10—17 uur dburg, stad in de Delta 10 uur Inspecteur Clouseau slaat De 14 jaar ZEN 20 uur ._or rop op de Yangtse-Kiang 14 j c- aan 34: Geopend 1417 uur lie Edelkartoens is 14 uur Raadsvergadering GEN >ra 20 uur ue en de koning 14 Jaar1Q «r 'entoren 10-12, 14-17.30 en 19.» Exposities Ned. Loodswezen ring „Het Zuiden" EE weeshuis 1017 uur mtoonsteliing laag \°teiach"tsn^cl,'e meltje dacht t- en héél 1000. mi—--. ,Ach hemeltje dacn^ t "•—"«"jn betrapt b J verder ,,En wat heb jfcjieb Gozewijn g hij: g hij: „r.n vvav is i'c jper gedaan. ®elc „hroek 6e' aPl an zijn streepie^ hen) :o trots. ,.En teevns terUg. eling uutgeweez,rBaVe- n plaats van heiB°> Alleen de bedrijven, die hun appa ratuur aanpassen aan de nieuwe omstandigheden kunnen efficiënt werken in de nieuwe haven. (Van een onzer verslaggevers) K0RTGENE De oude dorpskern van Colijnsplaat is versleten. Meer dan een kwart (27 pet) van de huizen in dit kerkdorp van de gemeente Kort gene is van bijzonder slechte kwaliteit, liet aantal oude schuren in Colijns- plaat is ongeloofwaardig groot. Dit heelt burgemeester P. Evers van Kortgene gezegd tijdens het bezoek van het provinciaal bestuur op uitnodiging van de gemeentebesturen van Kortge ne en Wissekerke aan Noord-Beveland heeft gebracht. De raad heeft inmiddels besloten een saneringsplan voor de oude dorps- hem van Colijnsplaat vast te stellen. De heer Evers wees er verder op, dat de stortplaats voor vuilnis bij Co lijnsplaat zeer ongelukkig gelegen is. Een andere plaats is niet mogelijk. De vereniging van burgemeesters en secretarissen van de Bevelanden heeft onlangs een commissie in het leven proepen, die het probleem van de ve le kleine vuilnisstortplaatsen op Noord en Zuid-Beveland zal trachten op te en- Gedacht wordt aan concentra te van het storten van vuilnis op en kele plaatsen. De heer Evers had ook nog een op- met, voor Colijnsplaat, het no- perspectief erin. Hij zei dat Co- ♦ommTij na de afshiiting van de Oos- 7ai ïïu een werkelijk unieke ligging «u nebben voor wat de recreatie be- (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - De Kamers van Koop handel en Fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen en Midden- en Noord-Zee land hebben in een brief van 21 augus tus j.l. een beroep gedaan op de minis ter van Verkeer en Waterstaat „om al het mogelijke te doen voor de verbete ring c.q. de vernieuwing van rijksweg 58". Speciale aandacht wordt gevraagd voor het gedeelte Kruiningen-Korteven, dat na de ingebruikneming van de nieu we dubbeldeks veerboot tussen Krui- ningen en Perkpolder (begin 1968) in jecties van ongeveer 200 eenheden zal krygen. Het beroep op de minister is gedaan „vanuit een grote verontrusting voor de economische ontwikkeling van onze provincie". De besturen van de beide Kamers van Koophandel wijzen er op dat de hoofd verkeersader van Zeeuwsch-Vlaanderen en Midden-Zeeland in zeer ernstige mate een bron van groeiende bezorgd heid in Zeeland is. Ondanks de ver lichting van het verkeer Zeeland-Rand stad over de Zeelandbrug wordt het jaarlijks aantal spitsuren volgens de brief onrustbarend groter. De brief vervolgt letterlijk: „De capa citeit van deze in hoofdzaak tweebaans- weg wordt sterk nadelig beïnvloed door "riwM m.et aan mlJn eigen leven ge- Tip' met ?.an miJn oezin (laat kostuum), alleen aan bl M in het water lus"- De 71 C' Hooffesteger uit Yerseke I l"ar< maar hij zag er deson- «J met tegenop in het water te tjen ontdekte, dat de „Z'W Jacqueline Verwijs (een «nï Znootie "ar. hem) aan het "•rnnken was. %if£t wat hct wasIk zat errpJ" hai net gelezen, dat er J Iee" kind was vermoord. Dat m.«r s Zaur' BiJ intuïtie ging ik .7e naven toe, naar een stuk 'jaker al U. vijf jaar niet was u-. 'k weet dat ze daar nog al SinrbZem"len- Er stonden een stel ucmZ1 en ik zeS n°S: „Jullie ter?" toc'1 niet in Jat vuile wa- "InïhZ00r,ie ik een eindje verder »Ze verdrinkt, ze m He 1 looP er liard naar toe er- moet wat gebeuren. en np,m ^nnS ik over een muurtje i't al ppZ71 uik naar het kind toe, isataj-1 f Un^rhalve meter onder W Bief-' 'COn ö'r armpje grijpen toer terugzwemmen, maar ''er meZ even' 'Jat het niet ver- meer zou gaan". Alton tJ^enmuur kc ónderen op j. namelijk niet met het meisje "n aiippZ^Zur komen en er wa- "!me» M,,ieren om haar over te Op ,ie 'ZZl et is dan toch gelukt. J.„ 10 LUUK, yeiutu,. 2e'l'te„r zug ,let er naar uit, dat "ter in JI. i"69 was- En ik was niet fia!ino .v?®'om kunstmatige adem- 00J: pi„! Je P'assen. Ik moest zelf GehJckialm srond gaan liggen. ne{ aan J11 Eduard Vermast er ®Ss. zoii -e i' Jr niet bjJ sekomen dood geweest zijn". zelf later thuis van de tiprsp 'paar spuitjes hebben veertig jaar heeft de heer Hoogeste ger bij de visserijpolitie dienst ge daan) haalt een opgevouwen stukje papier uit zijn portemonnee. „We worden altijd geholpen", zegt hij een "iiiw yprrip pijppppjcs iieuuen, beetje ontroerd. Op het papiertje !eM Ui m rf lankeer 'k niets. Kijk", staat een tekst uit psalm 118: ..De 1 d-e 0nd-politieman (ruim Here is bij mij, ik zal niet vrezen". het langzame landbouwverkeei'. Het aantal aut'o's dat per tijdseenheid van rijksweg 58 gebruik kan maken wordt mede door dit landbouwverkeer (trek kers) bepaald. Voor de gevestigde in dustriële bedrijven en de beginnende ontwikkeling van de Zeeuwse industria lisatie- en havenactiviteiten heeft de toenemende congestie een ontmoedigend effect. Wij menen dat het nationale in dustrialisatiebeleid hierdoor in Zeeland onvoldoende tot zijn recht kan komen". De minister wordt er verder op ge wezen dat de grote betekenis die Zee land heeft voor de nationale en inter nationale recreatie wordt geschaad door de vele uren oponthoud op de route ten westen van Korteven. „De indruk, die de recreanten krijgen, zal een ongun stige nawerking hebben", aldus de brief. De Kamers van Koophandel wijzen er vervolgens op dat alle categorieën weg gebruikers sterk in aantal toenemen. „De toenemende onveiligheid is schrik barend. De opstoppingen dreigen een verkeersafstotend karakter te krijgen. Voor de realisatie van de taak die Zee land in de nationale ontwikkeling in economisch en recreatief opzicht, blij kens verscheidene regeringsnota's, is toegedacht, is deze toestand vrijwel on begrijpelijk", zo menen de besturen van de Zeeuwse Kamers van Koophan del. (Van een onzer verslaggevers) Vooral de laatste weken wordt er ernstig geklaagd over de faciliteiten in de nieuwe haven, die grenst aan de oude. Een zegsman van het magazijn N.V. Walsoorden: „In de nieuwe haven is niet te werken. De gemeente heeft ons gedwongen om plarjken te gebrui ken en dragline-vlonders. Het is alle maal extra werk en je schiet er niets mee op. Het kadeterrein loopt veel te schuin af. Zowel voor de vrachtwa gens ais voor de kranen is het heel gevaarlijk om dicht bij de kadewand te komen. In mijn ogen is de nieuwe ha ven toch zeker wat betreft het laden en lossen een groot fiasco". Bij deze mening sluit zich ook de ha venmeester aan. „Ik ga er maar niet te veel over zeg gen", is zijn commentaar, „het is een hopeloos geval". Men hoort de ontevredenheid ook uit spreken door de anderen. Een van de draglinemachinisten: „In de nieuwe ha ven ga ik met mijn machine niet meer werken. Het is levensgevaarlijk. Als je niet oppast sla je met je kraan voor over. Nu willen ze ons dwingen houten vlonders te gebruiken. Allemaal extra werk en je schiet er niets mee op". Ook de schippers hebben klachten. „Nu de nieuwe haven er is", zegt een van hen, „is de golfslag veel krach tiger geworden. Als er een zeeschip langs komt, begint mijn schip te trek ken. Het komt geregeld voor, dat er kabels afknappen. Zo'n grapje kost toch altijd weer een paar honderd gulden". Bij de scheepswerf in de hoek van de oude haven horen we dezelfde klachten. „Kabelbreuk. Het heeft ons al duizenden guldens gekost". Enkele vrachtwagen chauffeurs geven ook hun mening. „Het is niet te doen. De kade bii de nieuwe haven loopt veel te steil af. Wat moet dat in de bietentijd worden met die modder en dat slijk? Je glijdt ge woon de plomp in". (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT. De politie van Oosterhout is momenteel druk bezig met een onderzoek naar een opvallend geval van (zinloze) vernieling. In de textielfabriek Wijnand Janssens N.V. aan de Rijenseweg te Oosterhout is nl. voor een bedrag vail rond de 15.000 gulden aan garens vernield. Met e scherp voorwerp zijn de garans, die op klossen zijn gewonden door gesneden. Het feit, dat bewust de allerbeste garens zijn doorgesneden deed de politie aan vankelijk vermoeden, dat er sprake was van een wraakoefening. Maar vol. geus de mededelingen van de directie kan hiervan geen sprake zijn, omdat er geruime tijd geen ontslagen zijn ge weest, waarvan ook maar gedaert kon worden dat ze onbillijk waren (Van een onzer verslaggevers) KORTGENE De vermaarde Am sterdamse moppentapper Max Tailleur zal op vrijdag 3 november optreden in do Stadswijnkelder te Kortgene. Deze bijzondere avond wordt georganiseerd bij gelegenheid van het 150-jarige be staan van de Vereniging tot Nut vanj het Algemeen. Deze vereniging ver zorgt in samenwerking met de Zeeuws^ Volksuniversiteit de culturele avonder op Noord-Beveland. De burgemeester en zijn secretaris vinden het allemaai nogal ver gezocht. „Hoe kunnen ze toch zeggen, dat de haven een fiasco is? Zouden ze dan bij provinciale en rijkswaterstaat bij Schuttevaar, het loodswezen en G.S zand in de ogen hebben gehad?" Hij is van oordeel, dat het slechts om kinderziekten gaat. „Het kadepla teau", zegt hij, „moet nog helemaal uitgereden worden. Uiteraard ligt het terrein nog niet zoals het moet liggen. Daarom hebben we ook gevraagd die planken voorlopig te gebruiken. Op die manier wordt het gewicht van het ma teriaal over de kadewand verdeeld". „Deze wanden", zegt secretaris F. de Waele, „zijn niet gebouwd op vracht In eens. Deze moet wennen aan de zware tonnages". De nieuwe haven heeft de gemeente Honter.isse ruim een miljoen twee honderdduizend gulden gekast. „Zouden we een dergelijke investe ring op onverantwoorde wijze doen? vraagt de heer Van Hootegem. „Geloof maar niet, dat de deskundigen over een nacht ijs zijn gegaan. Er is een hele serie ingenieurs en waterbouwkun digen aan te pas gekomen. We willen alleen graag dat de bepalingen, zoals iedere nieuwe haven die heeft, in acht worden genomen. Gebeurt dat, dan zullen we binnenkort geen klacht meer horen." De burgemeester verklapt zelfs, dat er reeds aan uitbreiding wordt gedacht „Maar," zegt hij, „dan zal de huidige nieuwe haven toch echt moeten vol doen. Ik persoonlijk twijfel daar niet aan. Ir. H. G. M. Bekker van Provinciale Waterstaat, die belast is geweest met de daadwerkelijke uitvoering van het project, verklaart het golfslag-probleem. „We hebben er veel aan proberen te doen," zegt hij. „Er zijn uitgebreid proe ven genomen in het waterloopkundig laboratorium. Maar we zitten nu een- ipaal met scheepvaartverkeer vlak on der de kust in Walsoorden. De golfslag ijs daarom wat sterker dan b.v. in Bres- kens, waar dit niet het geval is. De schippers zullen hier rekening mee moeten houden. Ik denk hier b.v. aan riieer vakkundig meren van de schepen." Ir. Bekker wil de moeilijkheden van de mensen evenwel niet wegpraten, „M*ar," zegt hij, „ze vergelijken de oude toestand veel te veel met de nieuwe. De schippers waren gewend rustig tegen de kant te liggen. Nu is ©r wat meer stroom. Logisch. Het gat is aroter en de haven dieper. Ze zullen daaV rekening mee moeten houden." Wat het laden en lossen betreft is de *heer Bekker van mening dat öe oude apparatuur zal moeten worden aangepast. „Met de oude kranen," vindt hij, „is het geen werken in de nieuwe haven. Die moeten veel groter worden." De burgemeester is enigszins teleur gesteld over het negatieve commentaar. „Nu hebben ze een haven waarom zo lang is gevraagd." zegt hij, „en prompt wordt er gemopperd over allerlei na delen." „Maar," meent hij, „de voordelen vergeten ze. „Er kan om er maar een te noemen altijd, hoog of laag water, worden geladen en gelost. Daar mogen ze best iets voor over hebben, want vroeger konden ze dat niet. Voor de goede orde verlangen we, dat men zich aan de regels houdt" (Van een onzer verslaggevers) KORTGENE Volgens burgemeester P. Evers van Kortgene dreigt er op Noord-Beveland een handel te ontstaan in kleine stukjes zeedijk. Deze zouden worden verkocht aan sportvissers. De heer Evers is van mening dat de sport- vlsserjj op Noord-Beveland op bepaalde punten geconcentreerd dient te worden. Volgens hem moet dat in samenwerking met de sportvissersverenigingen ge schieden. De 'heer Evers deelde een en ander mede tijdens een bezoek dat de com missaris van de koningin, vier gedepu teerden en de griffier der Staten gis termiddag aan Noord-Beveland hebben gebracht. De commissaris van de koningin vroeg of het waterschap op dit gebied' dan niet handelend kan optreden. De heer Evers betwijfelde dit „Het gras gewas is particulier eigendom en dat is verhandelbaar." Gedeputeerde J. van Dongen was evenwel van mening dat gemeente en waterschap samen beslist iets aan de verkoop van stukjes dijk kunnen doen. Dat is op St. Philipsland en op Tholen ook gebeurd', zo zei hij. VLISSINGEN (ANP) De nv. Ko ninklijke Maatschappij „De Schelde' te Vlissingen, lid van de Ryn-Scheldc? groep, heeft van de n.v. aannemers bedrijf v/h Boele en Van Eesteren op dracht gekregen voor de levering van de aluminium binnen- en buitengevels voor het nieuwe gebouw van de Rijks waterstaat en de Deltadienst in Den Haag. Dit gebouw, in opdracht van de Rijksgebouwendienst ontworpen door het architectenbureau Gouwetor, Mul der en Tielman, ls reeds in aanbouw en zal in de loop van 1969 gereed zijn. Voor „De Schelde" is met deze op dracht een bedrag van circa 5 miljoen gulden gemoeid. (VERVOLG VAN PAG. I) De Brabantse actie krijgt in heel de provincie veel bijval. Uit de binnengeko men adhesiebetuigingen blijkt dat ve len, die de KVP verlaten hebben, be reid zijn terug te keren, als de partij zich duidelijk uitspreekt voor een voor uitstrevend beleid. Hieronder volgt een greep uit de ad hesiebetuigingen die nog steeds binnen komen op het contactadres (mr. J. G A. Janssen. Petuniapad 3, Eindhoven). A. P. Snijders, Etten-Leur, gemeente secretaris; pastoor van Acht, Enschot; Th. de Bruijn, Helmond; mr. H. Breukel, burgemeester Heeswijk-Dinther; J. D. A. van Mierlo, seer. gem. centr. K.V.P. Breda; P. Wagtmans, weth. Rucphen; M. J. Snoeren, raadslid Drunen; pater drs. Fidentius o.f.m. cap. aalmoezenier van sociale werken; mej. M. C. J. Thuys 's Hertogenbosch; J. de Laat, N.K.V.- bestuurder, Statenlid, 's-Hertogenbosch; G. J. Ebben, wethouder Aarle Rixel; F. W. M. Smeltzer, Eindhoven, oud kring voorzitter K.V.P.J. W. Schoots, wet houder Budel; W. A. A. Wernink, vice- voorzitter gem. centr. K.V.P. Eindhoven; J. A. A. Rijken, Roosendaal, N.K.V.; dr. ir. P. Ong Tjing Gie, raadslid K.V.P. Eindhoven; J. P. J. Rooymans, raadslid K.V.P. Eindhoven; P. H. v.d. Wiel, wet houder Liempide; pastoor A. Mouwen, Leur; H. Goossens, gemeente-secretaris Eersel; G. J. Naus, Tilburg, N.K.V.; van Dun, raadslid Breda; dr. C. Rooymans, raadslid Geldrop; G. W. J. M. Rayima- kers, wethouder Geldrop; J. P. M. Meuwese, burgemeester Hilvarenbeek; L. M. H. E. van Bunge, penningm. Sta- tenkring Zevenbergen K.V.P.; P. M. Ha mel, burgemeester Standdaarbuiten; W. van Boxtel, wethouder Breda; mr. T. J. Houtman, Breda; P. P. A. van Hal, ge meente-secretaris Prinsenbeek: L. M. Koch, raadslid K.V.P. Eindhoven; L. W. Benders, Breda; dr. J. P. A. van den Dam, Breda; T. G. Timmermans, Eind hoven, voorzitter jongeren K.V.P.; F. van Merrienboer, Oud-Gastel, bestuurs lid K.V.P.; J. v. Berkum, districtbestuur der N.K.V. Tilburg: P. F. van Oers, directeur-secr. Kath. Jeugdwerk bisdom Den Bosch. GOES Op de splitsing A. J. Kade- Nieuwe Havenweg deed zich een bot sing voor tussen een motor en een fiet ser, De motor werd bestuurd door J. J. R. uit 's-Heer Arendskerke en de wiel rijder was de negenjarige E. A. van der P. uit Goes. Als gevolg van de bot sing werden beide berijders tegen het wegdek gesmakt, waardoor J. J. r. kneuzingen opliep aan de linkerknie en schaafwonden. Het jongetje werd met een hersenschudding en een ern stig gekneusde arm en een slagader lijke bloeding per ambulance naar het Bergzichtziekenhuis te Goes overge bracht. (Van een onzer verslaggevers) KORTGENE De burgemeesters van Kortgene en Wissekerke hebben het provinciaal bestuur van Zeeland voorgelicht over met name de recre atieve ontwikkeling van Noord-Beve land. Volgens burgemeester P. Evers van Kortgene speelt deze ontwikkeling zich in een hoog tempo af. De midden stand heeft een en ander zijns inziens goed opgevangen. De gemiddelde boer op Noord-Beveland heeft begrip voor de situatie, ook ai heeft hjj vaak veel last van de toeneming van de recre atie. Een van de grootste zorgen van het gemeentebestuur is volgens de heer Evers het scheppen van ontspannings mogelijkheden aan de vaste wal. In dit verband was hij bijzonder ver heugd over de speeltuin en de midget- golfbaan- Die dit jaar in Kortgene zijn geopend. Van het bungalowterrein aan het Veerse Meer (capaciteit van 127 wo ningen) zijn 70 percelen verkocht. Zestien bungalows zijn gereed; drie zijn er in aanbouw. Het daarachter gelegen kampeerterrein in de Neder landse Caravan Club (capaciteit van 125 caravans) is al te klein geworden. De jachthaven Delta Marina ontwik kelt zich bijzonder gunstig. Het Con tra cta-plan binnendijks (100 zomerwo ningen) zal spoedig worden uitgevoerd, zij het niet door Contracta maar door de aannemingsmaatschappij van Schouwen Duiveland. Bij het dit jaar in gebruik genomen gemeentelijke zwembad zal nog een kampeerterrein van 2,5 ha worden aangelegd. Op dit terrein zullen niet minder dan 120 ca ravans en 50 tenten geplaatst kunnen worden. Burgemeester P. Wisse van Wisse kerke voegde hieraan toe dat het bun galowpark De Banjaard bij Kamper land, exploitatief gezien, een succes genoemd kan worden. De Banjaard bevat 140 woningen. Er zijn nog 468 zomerwoningen geprojecteerd aan de oever van het Veerse Meer en bij de haven van Kamperland. Tot nu toe zijn ongeveer 60 zomerwoningen in dit gebied voltooid. Dit jaar is de nieuwe (Van onze verslaggever) DEN HAAG Prins Claus zal in september, zoals gemeld, drie maal Zeeland bezoeken, waarbij hij tijdens zijn bezoek van 21 september de offi ciële ingebruikstelling verricht van het nieuwe bedrijf van „Billiton - M en T chemische industrie N.V." in het havengebied Vlissingen-Oost De Billiton- M en T chemische in dustrie N.V. in 1963 opgericht zal in 1969 op volle capaciteit kunnen draai en met een produktie ter waarde van 20 miljoen gulden, waarvan 80 pet. direct of indirect zal worden geëxpor teerd. jachthaven van Kamperland in gebruik genomen. Het aantal overnachtingen in de gemeente Wissenkerke is de laatste zes jaar gestegen van 80.000 tot ruim 300.000. Desgevraagd deelde burgemeester Wisse het provinciaal bestuur mee, dat de verkoop van zomerwoningen in de dorpskernen van zijn gemeente met succes wordt tegengegaan. In de ge meente Kortgene blijkt men de verkoop van zomerwoningen in de dorpskernen minder lin de hand te hebben. De besturen van de Kamers van Koophandel in Zeeland hebben de minister van Verkeer en Waterstaat een brief geschreven in verband met de „vrijwel onbegrijpelijke toestand" rondom rijksweg 58. De brief is compact en „to the point" en als zodanig een belangrijke afle vering in het feuilleton van brieven dat de minister de laatste weken met betrekking tot rijksweg 58 in de bus krijgt. Wel hebben wij ons verbaasd over twee onjuistheden in de allerlaatste zin van de brief van de Kamers van Koophandel. Die zin luidt: „Speciaal vragen wij uw aandacht voor het ge deelte Kruiningen-Korteven, dat na de ingebruikneming van de nieuwe veerboten tussen Hansweert en Perk polder (1968) per bootaankomst met ongeveer 200 eenheden zal worden belast". Om te beginnen eal er maar één nieuwe veerboot in 1968 in gebruik worden genomen en dan niet tussen Hansweert en Perkpolder maar tus sen Kruiningen en Perkpolder. Het is een „vrijwel onbegrijpelijk" slot van een overigens goede brief. (Van onze correspondent) DEN BOSCH De nieuwe schouw burgdirecteur in Den Bosch, de heer Luc van Gent, is van plan om in de eerstvolgende vergadering van de lan delijke bond van theaterdirecteuren een plan naar voren te brengen om te komen tot de oprichting van een Cen traal Bureau voor Theaterpropaganda. Dit bureau zou dan tevens als foto bank kunnen werken en er voor kun nen zorgen, dat er regelmatig foto's verkrijgbaar zijn van artisten, die in de running zijn. Op dit moment ia de fotovoorziening een groot probleem. Wie een foto van Ko van Dijk zou wil len hebben moet soms maanden wach ten, omdat deze acteur geen tyd heeft om te poseren. Een andere taak van het bureau zou kunnen zijn het bijhouden van een al gemene theateragenda, zodat op die manier met de lokale planning van theaterprogramma's volstaan zal kunr nen worden met het bellen van dit bu reau. Nu moet er vaak gebeld worden, naar tal van in de buurt liggende the aters om te kunnen komen tot een eigen programma-opzet. Hierin gaut enorm veel tijd zitten. De laatste, maar zeker niet onbe langrijkste taak van het bureau zou zijn gelegen in het brengen van een collectieve propaganda, affiche-ont- v erpen en hot samenstellen van bro chures. De heer Van Gent wil dit idee be slist niet zien als een volkomen nieuwe inbreng van zijn kant: „Het is best mogelijk, dat reeds een ander dit idee heeft geuit, maar dat de zaak gewoon is mislukt". HÜ wil er ook een graantje van meepikken, deze dreumes. Welaan, dat kan wel, want er is veel zonrijpe tarwe geoogst in de goede zomer van 1967. Stralend weer zorgde ervoor, dat de halmen er mooi goudgeel gekleurd bijstaan. Bij stonden op vele akkers, want allerwegen zijn de maaimaeliincs thans druk aan het werk.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 3