Gemini s klaar voor ruimte rendez-vous fimtbrod KELTUM Zakdoek legg en Beat-bent THE TREND I héérlijk bij elke brood maaltijd AEGf3EoRFECTL AEG Echt leer is echt mode Zaterdag lancering Gemini-7 Grote Mode: hoge laarsjes tot onder de knie Zes kinderen bij brand in Amerika omgekomen wajang; Niet zo. maar zo Wees gerust generaal. Frankrijk zal jong blijven Moeder„Verschrikkelijk Dochter: „Enig" Flashing Fashion Ik neem Wajang omdat het ongezouten margarine is, en...puur plantaardig! Jeunesse Jean Lecanuet: TTet moet in het midden van de 16e eeuw geweest zijn dat tijdens een luisterrijk feest een schone Venetiaanse koketteerde met een fazoletto, een ver fijnde uitgave van de monddoek. Die fazoletto was vervaardigd van het al lerfijnste weefsel dat in die tijd maar denkbaar was, en afgezoomd met kost bare kant terwijl de doek bovendien werd versierd door kunstig borduursel. Om ringd door haar bewonderaars beging de beeldschone een afschuwelijke flater.. DE VIJF 8.60 per liter &SÉÜÜ8 Vieux s^r Paardesport .Hilversum gat record boeken De Sporttoto's DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 2 DECEMBER 1965 CAPE KENNEDY (U.P.I.) De voorbe reidingen voor de lancering a-s. zater dag van de Gemini 7-astronauten Frank Borman en James Lovell, die het eerste ruimte rendez-vous moeten trachten te verwezenlijken, zijn voortgezet met het (Advertenties) De knie speelt in het hui dige modebeeld een be langrijke rol, want textiel en schoenenmode vinden elkaar by de knie. Be Parijse modehuizen dicteren korte rokken tot boven de knie en onder de knie laarsjes in de modekleuren zwart, bruin en wit. Dit attractieve hoge laarsje verovert: Nederland stormenderhand. Uw schoen winkelier laat u het (in soepel leer en hunting) graag zien. beproeven van het volgsysteem, dat door 23 stations over de hele wereld verspreid gevormd wordt. Volgens de binnengeko men rapporten zijn de proeven gunstig verlopen. Zelfs de voorlopige weersver wachtingen zijn redelyk. De 23 stations moeten de 14 dagen du rende vlucht van de astronauten Borman en Lovell onafgebroken volgen, terwijl zij bovendien verantwoordelijkheid dra gen voor de twee dagen durende ruimte vaart van de Gemini 6-astronauten Wal ter Schirra en Thomas Stafford, waar mee het historische rendez-vous in de ruimte op 13 december a.s. moet plaats vinden. In verband met de gunstige vooruit zichten voor de lancering heeft de spil van de reddingsoperatie, het vliegkamp schip „Wasp" reeds zee gekozen, om zich bij drie andere oorlogsbodems te voegen en op te stomen naar het gebied in de Atlantische Oceaan waar de astro nauten moeten neerkomen. Borman en Lovell, die volgens schema zaterdag om 19.30 uur zullen worden ge lanceerd. houden zich bezig met bet be studeren' van het vluchtplan, dat hen de meest bereisde astronauten ter wereld moet maken. Zij moeten namelijk 206 keer om de aarde cirkelen alvorens op 18 december te landen. Schirra en Stafford, die op 13 decem ber om 14.30 zullen worden gelanceerd, bevonden zich o<% al op de basis ter voorbereiding van hun lancering op 13 december met de Gemini-6. Het is de be doeling, dat de Gemini 6-cabine van Schirra en Stafford de Gemini-7 op onge veer een meter nadert. Bij de foto: Aan de vooravond van de Gemini-7 vlucht repeteren de astronau ten Frank Borman en James Lovell (rechts) doorlopend de komende gang van zaken met een duplo-cabine, om straks tijdens de veertiendaagse vlucht, zo weinig mogelijk aan het toeval over te hoeven laten. Publicatie: Leder-Centrum Nederland, Tilburg VOLKOREN fB KROKANTBROOD <8 80 ct. per pak QUAKERTOWN (UPI) Bij een brand in het Amerikaanse plaatsje Trumbauersville zijn zes kinderen van de familie Allen, in leeftyd variërend van anderhalf tot 8 jaar, om het leven gekomen. Uit de geblakerde resten van de vier kamerwoning zijn twee kinderlijkjes ge borgen en de brandweer zoekt nog naar het stoffelijk overschot van de vier an dere kinderen Een zevende kind. volgens de politie 'n 10 jaar oude jongen, werd met ernstige brandwonden in het ziekenhuis van Qua- kertown opgenomen, evenals drie ande re personen die brandwonden hadden op gelopen. De ouders van de kinderen werden door de brandweer gered en in het huis van buren voor hun brandwonden behan deld. Over de oorzaak van de brand is nog niets medegedeeld. RUWE HANDELS PLANTEN MARGARINE engezotiien-puur plantaardig-licbt verteerbaar-du# 0§2ön tl. AUTOMATIC TOASTER f59.75 Dit is de lepel van het moderne Jeunesse-bestek modern,eenvoudig,charmant. In zilver, juwelierspleet en edelstaal verkrijgbaar bij de juwelier. Koninklijke Van Kempen Begeer-Zeist LOS ANGELES (UPI) „Je houdt het stuur niet goed vast," zei William Zaharty uit de Cali- fornische stad Sacramento tegen zijn vrouw, waarmee hy in de auto zat. ,,Kijk nou eens hoe ik het stuur in mijn handen houd." De vrouw keek eerbiedig toe, zich bewust van haar hardleersheid. „Jy doet het zódeed Wil liam voor. Mevrouw Zaharty zal nooit ver geten hoe hij het deedDe wa gen schoot van de weg en botste te gen een boom. 55 55 PARIJS (A.F.P.) Twee kandidaten voor het Franse presidentschap, Fran cois Mitterand (links) en Jean Leca nuet (centrum), hebben de bewering van president De Gaulle, dat hun partijen naar het verleden terug willen, tegenge sproken. In een toespraak tot 7000 mensen in Pa rijs zei Lecanuet: ,,Wees gerust gene raal, Frankrijk zal jong blijven. Wij zul len Europa bouwen, niet om het vader land te verliezen maar om het te red den. Weest gerust, de stabiliteit zal wor den gehandhaafd, omdat het land de ver deeldheid van het verleden verwerpt." Mitterand, die tot een gehoor van 10.000 mensen sprak, toonde zich niet bezorgd over de rede van De Gaulle: ,.Het schijnt dat generaal De Gaulle de rechtse kan didaten wil bestrijden. Deze ruzie tus sen de vierde ei de vijfde republiek in teresseert me niet. Het ogenblik is niet ver meer, dat we zullen weten wie "gelijk en wie ongelijk heeft. Er moet weer een republiek komen". opussen het stapeltje zakdoeken in myn kast is er eentje tot op de draad ver sleten. Ik moest hem afdanken maar ik doe het niet. Ik ben aan dit unicum ge hecht omdat het mij trouw bleef tussen de vele tientallen die elkaar afwisselen op die kastplank. Waar zijn die anderen? Verloren, ergens neergelegd en niemand zegt waar. De statistieken wyzen uit dat meer dan 50 procent van de zakdoeken verloren worden. Als de statistieken het onderwerp inte ressant genoeg vonden om nog preciezer te zijn, dan zou er uit de bus komen dat er een groot percentage vrouwen is dat 99 van de 100 zakdoeken verliest. Daarom is een zakdoek een welkom Sinterklaasgeschenk, nu meer dan ooit, want de fabrikanten weten van geen op houden als het om versieren gaat: bor duursels, initialen, satijnstrepen, open zo men, Schotse randen en zelfs Schots van a tot z. Sinterklaas heeft niet altijd dit ge- makkelijk en praktisch geschenk bij de hand gehad. Pas 4 eeuwen geleden kon hij er voor het eerst iemand geluk kig mee maken. Voordien was het hoogst ongepast in het openbaar de neus te reinigen. Mén deed het in stilte en ge bruikte zijn vingers. Voorlopers van de zakdoek zijn de zweetdoek en de monddoek, die gebruikt werden voor het doel dat in hun naam besloten ligt. In de tijd van keizer Augus. tinus (354 - 430) gebruikte men deze doeken ook om hoge personages toe te wuiven en omvin de arena goed- en af keuring te tonen. Nu is er THE TREND. Ruw vurenhout achter de etalage en ruim zicht op de met zand bestrooi de vloer in een püpela daarachter, op de planken met schragen om regenbogen van brutale kleur op uit te stallen. Nóg staat er „chez Mario'' op de ruit aan de Amsterdamse Keizersgracht 485. Tot voor kort glansde hi diezelfde etalage bleu taft- zijden linten tegen een muisgrijze fond. CHEZ MARIO betekende: hier is een zeer modieuze kapper gevestigd. Maria, een enfant terrible onder de kappers, een doorn in het oog van de vakbonden. Niet de juiste, of hele maal geen diploma's, maa-r wel bekend van noord tot zuid, wel creatieve handen een heel jonge spring-in-'t- veld en ook een „heer". Hij haalde modieuze grapjes uit met kapsels, pruiken, sieraden, strandlakens, een depen dance in een Zandvoorts hotel, haar hij was een coiffeur in donker pak met spikkeltjesdas. en blond haar dat wat lang op het voorhoofd viel. Nu is hij onherkenbaar geworden in gevaarlijk nauwe spijkerbroek, laarzen, rood-wit en zwart-witte ruitjes on der een jack en een pruik van lang zwart stug pagehaar waarlangs zijn handen voortdurend onwennig strijken. Mario zit in The Trend. Boven heeft hij nog steeds zijn kapsalon waar wordt gewassen en gewatergolfd zoals overal. „Zijn uw klanten niet geschokt door deze omme zwaai in uw verschijning?" „O nee, ik merk er niets van. Ik kap met evenveel plezier en de dames laten zich kappen met evenveel ver trouwen. Wie geschokt is zal wegblijven. Nou, en!" Maar intussen beklimmen de klanten de smalle trap, een elegant meisje en verbijsterend gewone vrouwen met boodschap pentassen die geen ooglid knipperen voor het daverend beat-interieur beneden. zij niesde! Doch met een gracieus ge baar borg zij haar gepoederd neusje in de fazoletto waar, boven de toef van schuimende wolken kant, haar ogen gui tig schitterden. Deze vrouwelijke uitda ging werd een furore. Welk een verruk kelijk gebaar! Op dit moment werd de zakdoek in Italië geboren. Het Franse hof van Hen drik II nam dit artikel met hoofse zwier over, men kon zich in het openbaar van een neusdoek bedienen, iets waaraan nog nooit iemand had gedacht. Tijdens de regering van Hendrik III kwamen de elegante vrouwen tot de ont dekking /dat je een zakdoek parfumeren kon en daarmee was de Zakdoek van Venus" uitgevonden. Trucjes van kokette vrouwen hebben de gewoonte zich snel te verbreiden maar vooralsnog bleef in Italië, Frankrijk en Duitsland de zakdoek voorbehouden aan vorsten, adel en de allervoornaamste lieden. Volgens een edict van 1595, te Dresden verschenen, was het gebruik van de zakdoek verboden voor de volks klasse! gedurende de Franse revolutie werden de zakdoeken bedrukt met dessins die vooral betrekking hadden op politieke gebeurtenissen, er zijn maar enkele exemplaren bewaard gebleven. Eén er van dateert uit 1792 en de voorstelling hekelt de onderdrukking van het volk tijdens de regering van Lodewijk XVI. Een arbeidersvrouw torst op haar rug een non en een „dame van lichte zeden" (het volk dat gebukt gaat onder de wille keur van geestelijkheid en regering) voorafgegaan door een lam (het geduld) en voortgejaagd door de koning. Ook bestaat er nog een exemplaar dat besteld was door keizer Alexander van Rusland. In het midden zijn portret met opschrift: Alexander Maximus, Stichter van Europa's vrijheid en geluk. De hoe ken van deze rode zijden zakdoeken (er werd één dozijn van vervaardigd) zijn versierd met de initialen van zijn bond genoten. Twee feiten hebben in de vorige eeuw de zakdoek algemeen in gebruik ge bracht. Aan de schoonheid van keizerin Ze zijn met zijn vijven: mode-ontwerp ster Josje Leeger, tekenares en dessina- trice Marijke Koger: een goed deel van dit bedrijf is aan mode gewijd FLASH ING FASHION. Voorts Marijkes man, Simon Posthuma, schilder, decora teur van achtergronden voor TV en modeshows, „de Rem brandt van onze tijd", zegt Mario met ogen die branden van geloof. Tenslotte Piet Kuiters, Free Jazz Inc., die het Wilhelmus herschreef voor jazz en het huis vult met zijn muziek, levend of van de band. Vanaf de gracht zie Je Jersey kleren liggen in fluori- serend zuurtjesroze, hard blauw, brutaal groen, een warrig hoopje oude stalen brilmonturen, een brave rij kruisjes, bussen hairspray merk Mario. In een groot kermiskleurig decorstuk zit een ovaal gat dat een ogenblik de illusie geeft van een spiegel, maar het gat opent een kijk in de diepe ruimte, waar maillots, hemdjurken, pantalons, kralen, achteloos lijken neergesmeten op de vurenhouten wip en op wankel geknutselde driepoten. Aan rekken hangen gestreepte en geblokte jurken, hemd- blouses en een enkel keurig tailleur van bijzonder schappe lijke prijzen. (Ook in modezaken zullen deze modellen te krijgen zijn.) Iedereen kent de tekeningen van Marijke, want zij maakt voor grote magazijnen de advertenties die opvallend zijn door de volkomen eigen, schijnbaar kinderlijke, maar knap gevonden stijl. Haar tekeningen hangen aan de witgekalk te muur en haar hand is te vinden in geëtaleerde stoffen die naar haar ontwerp zijn gedessineerd. Zij beweegt kat achtig in turquoise jersey onder een purperen manteltje; een ingeweven rand tekent de hoogte van een sokje op haar turquoise benen. Onder de dikke lange blonde franje zijn haar ogen in een zeer brede amandelvormige lijst gezet. Maar Josje (ontwerpster geweest in een van de groot ste textielfabrieken van Europa) met spits gezichtje en kort donker haar heeft als de pantomime-artiesten midden over de oogleden een rechte, zwarte, verticale lijn ge trokken die de pupillen tragisch verlengt. Geel is haar manteltje, geel-bont de dwarsgestreêpte hemdjurk en mail lot. grijs de middeleeuwse zachte enkellaarsjes. Er komen klanten binnen, een keurige PAK IF mevrouw in welgesneden camel jas en nertshoed, met dochter. Mevrouw houdt zich staande, met een training van gene raties. De verbijstering is slechts in een mondhoek te bespeuren. ,,Mijn dochter heeft een pakje nodig „Hoe vindt u het hier?" vraag ik deze importante klant fluisterend. Haar blik smeekt om begrip. „Verschrikke lijk!" Maar de dochter juicht: „ENIG! en rommelt in de rekken. Hier moeten meisjes komen zonder mama's als het om kopen gaat; het is uitsluitend voor de jeugd. (En toch smeken de mensen om grotere maten, zegt Josje, maar we gaan niet verder dan 40 hoor. Het kan niet.) Maar mèt mama als de ouderen zich willen overtuigen van de goed aardigheid die schuilt in vele jonge beat-mensen. De vijf putten zich uit hun bedoelingen toe te lichten, met grote vrijmoedigheid maar voorkomend tegenover grijze haren. De bedoelingen zijn eenvoudiger dan de gecompliceerde communiqués doen vermoeden. Mario; Dit is de tijd van computers, een nieuwe menselijkheid. Wij zijn nérgens tegen, dat kan toch niet meer. Ik vind dat iedereen mag doen wat hij wil. Massa maakt een veilige omgeving. Er is steeds minder energie nodig om in leven te blijven (de kost te verdienen?) en iedereen zal gaan creëren. Jonge kunstenaars kunnen in The Trend exposeren. Fred Wessels, 28, één jaar kunstnijverheidsschool „12.000 Op de bovenste foto de etalage van The Trend chez Mario, met links Josje Leeger. Hieronder schilder Simon Posthuma en tekenares Marijke Koger vol Flashing Fashion. - ambachten, 13.000 ongelukken op rondzwervingen door de wereld, exposities in Londen, Dakar, Dendermonde en Am sterdam". Dat zegt allemaal nog niets, maar het werk dat hier hangt zegt meer. Non-figuratief, gedeeltelijk getekend, inkt, nicoline, gedeeltelijk als geschilderd met pastel, aan gevuld met collages. Een groot doek, overspannen met een net; kleine tekeningen op rijstpapier, bijeengebracht in een met zilverpapier beplakt paneel, waarachter licht moe branden om de tableautjes te laten stralen. Hiet werk is teder van kleur, rijk in grijzen. „Ik wil kleurenmedicijnö1 geven," en hij past géén shocktherapie toe. Naar boven, langs de kapsalon, nóg cej -7 A 1/r l I 11/smalle trap en daar is het kan o ZA K.ELIJK secretaresse met een jong, kind zicht, keurige empire jurk, nylons, o j gehakte schoentjes, praat verstan^g taal en telefoneert zoals een geroutineerde secre ar betaamt. Viauf* hoe ro$ ij Toch wringt zich nog de vraag uit mijn nari. jullie het? Kom je eruit?" op1 „Ach, wel ja, het is ook niet zo belangrijk. We k ij onze IMAGO," zegt Marijke diepzinnig. t in le'1 Maar de taal die Josje aan de telefoon ajie sprek met een textielfabrikant is klaar en ongerustheid is misplaatst: de zakelijkheid is er Eugenie van Frankrijk werd afbreuk gedaan door haar lelijk gebit. Zij had altijd een kanten zakdoekje bij de hand om voor de mond te houden als zij haar lachen niet kon inhouden. Het effect herinnert aan de niezende Venetiaanse en al gauw lachte elke echte dame achter haar zakdoek. Maar de nieuwe gewoonte die tegen het eind van de vorige eeuw opgang maakt, het snuiven van tabak, bracht de zakdoek eerst recht tot algemeen gebruiksvoorwerp. ls men in een fabriek ziet akdoeken bet hoe AlS er komt kijken om te fabriceren dan verbaas goedkoop ze zijn. door Dat kan dan ook alleen de grote hoeveelheid. iaarüjks 2 textielfabrieken strome J miljoen stuks, dat 'f,, meter gelegd vierduizend wrejj doek. Alle zakdoeken zouden die wereld omsp der Aan de verp.kkmg wordt veel aandacht besteed, Sj zegeltje maken het to ï3„ geschenk. Wat zal te dit fijne »t^e.te^uitWst(* gaan. Als „zijm zakdoek zijn schouder, zal ze ial. kwijt zijn, maar „WJ exemplaar rig vierkant opgevou aflerlieIstt uit zijn borstzak om i j>t q tranen te drogen. Ja veel het korte verhaaL i «g later Ze!.^: dif erger; houdt4* maar thuis. Och nee, qajf.' later, barst zij met meer uit. ^B= Heerlijk-Hollands Kon jak HILVERSUM De Hilversumse termeeting voor de harddravers, I veertien dagen geleden van start is |1 gaan, overtreft in aantal wedstrydd* I en uitgeloofde prijzen alle voorgaa In totaal is dooor de P-S.V. „HilversijJ in de periode van half november tot maart ruim f 557-000,- aan prijzen I schikbaar gesteld, doch nu reeds s] vast dat de door het grote aantal vers noodzakelijk geworden splitsir van draveryen dit bedrag op ïl f 600.000,- zal komen, het hoogste bei dat sinds de invoering van de wiii| meeting ip Hilversum is verreden. Tot voor enkele jaren werd de termeeting te Hilversum nog als soort „extra toetje" beschouwd vad zomermeeting, doch de in alle opzie 11 groeiende belangstelling heeft het mi lijk gemaakt de wintermeetinig tot j der hoofdbestanddelen in de draf si te maken. In sterke matte is dat. vcf in de hand gewerkt door het groei® legertje in training zijnde dravers, door de vrees voor een te weinig aal deelnemende paarden niet meer besi en het streven in de programma's en hoog gevoteerde nummers te p| sen, waardoor het voor de trainera eigenaren meer dan de moeite w| is paarden voor de wintermaandeq reserveren. tpe belangrijkste van deze numij zijn de Allround tayersprijs over meter, de winterkampioenschappen L leerlingen, amateurs en amatrices,] Lrote Kerst-prijs, de Grote Prijs F Sprinters, de Prijs der WinterfavorieL de Winterfinale met f 10.000.- aan pri; en „Het Gouden Paard", dat de beg* de mzet wordt voor een gelijknan draverij op 27 februari 1966. Ander goed nieuws van het wint< draffront is dat begin januari wordt ini- +ne* bouw van een nieuwe i j llJator-hal, die aangebouwd wordt ae bestaande hal. De uitvoering van uitbreiding der accommodatie S jlcbtmg van de Expo-hal wacht P de rijksgoedkeuring. (ANP) Voor de sp 7iQ°sjVan liet afgelopen weekeinc 22 eindcijfers er als volgt ui XLnr*.14,: deelnemers 818.806; brut nH.ff 1144.979,40; beschikbaar aa vanZfnon-?27,843, Voor de eerste prij dinJM20J.'813'65' kwamen geen nu WJ binnen. Deze wordt daaro J:°r tweederde gevoegd by de twe Prik*1 r»yoor eenderde by de dert De *8 eede P"js van f 251.895,3 elk f Ao^^^den ontvangen bru binnrn) i. tIp prijs van f 125.947, k0m,'n 519 meldingen, waa Per irr»i m twee kolommen. Win Per kolom: f 242. brufle;J,n ®®n: deelnemers 173-45 aan nrH 118.051,80; beschikba tweede nH* 58*758- Eerste P'M f 19 586 v eP derde prijs e "iHilinr.;.,, ,de eerste prijs dr 6 529 v' Bruto winst per kolo rneidineen w tweede prijs 3 koloimnen' w- tVan oen met ',r 60. Voor f per kolom ongevee Sen. Brut„ Wis vier meldir Eerste r„ .per kolom f 4-89 2T9.467 hrMtSerVC,oto: deelnemers sehikbaarT° mleg f 369.216; bf s'e prut f ii Prijzen f 121.841. Eei 'en <mtvTwee kandid£ Tweede nriilj t P.!k br"to f 33.50 BtdigdenS u 36.552,50. De 25 g< f* Prijs f 18 «615brR-° f 1'462' De 264 meldingen Blnnengekom< oneeveer f 69 Itkering per koloi £evierqJeE™ p^HE ijshockeyteam Zweden. De utonf overtuigend o 3—0, 12) ia.g Werd 5—2 (1 kwl 5~~° èchterstand6 Zweden Pas KWamen. erstand aan scoren t

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 10